חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות הטיס (מגבלות זמן טיסה בשירותי תעופה)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות הטיס (מגבלות זמן טיסה בשירותי תעופה) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות הטיס (מגבלות זמן טיסה בשירותי תעופה), תשל״א–1971

תקנות בדבר מגבלות זמן טיסה


ק״ת תשל״א, 1280; תשמ״ז, 82; תשמ״ט, 1436; תשנ״ב, 229; תשס״ב, 1205; תשע״ו, 1133; תשע״ח, 1872.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 23 לחוק רישוי שירותי התעופה, תשכ״ג–1963, (להלן – חוק הרישוי), וסעיפים 10(9), 30 ופסקה 1 לתוספת ג׳ לחוק הטיס, 1927 (להלן – חוק הטיס), אני מתקין תקנות אלה:


(תקנות אלה הותקנו מכח סמכות חוק הטיס, 1927, ושומרות על תוקפן בהתאם לסעיף 197 לחוק הטיס, התשע״א–2011).


הגדרות [תיקון: תשמ״ז, תשנ״ב, תשס״ב]
בתקנות אלה –
”איש צוות“ – איש צוות אוויר, כהגדרתו בתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ״ב–1981;
”המנהל“ – ראש מינהל התעופה האזרחית במשרד התחבורה או מי שהוא הסמיך לצורך תקנות אלה, כולן או מקצתן;
לפי סעיף 17 לחוק רשות התעופה האזרחית, התשס״ה–2005, סמכויות ראש מינהל התעופה האזרחית במשרד התחבורה הועברו למנהל רשות התעופה האזרחית.
”זמן תפקיד“, לגבי איש צוות – משך הזמן שבו הוא נדרש מאת המפעיל להיות במקום נתון, למעט מקום מנוחה, או זמן טיסה, כחבר צוות מזערי, כחבר צוות כפול, כחבר צוות מוגבר או כנוסע בכלי הטיס (להלן בהגדרה זו – עבודה), ובלבד שאם היתה הפסקה שאינה עולה על שמונה שעות בין תקופת עבודה אחת כאמור לבין תקופת עבודה שניה, תחושב הפסקה זו כזמן עבודה כאמור; אך אם איש הצוות אינו מועסק בנתיבי אוויר בינלאומיים ומעבידו סיפק לו מקום מנוחה, לא יחושב לגביו זמן הפסקה זה כזמן עבודה;
”זמן טיסה“ לגבי איש צוות – משך הזמן שבו הוא נמצא בתפקיד בעמדה בתא הטייס, מהרגע שבו נע כלי הטיס לראשונה בכוח עצמו לשם המראה עד לרגע שבו הוא דימם מנועיו בסוף הטיסה;
”חודש“ – שלושים ימים רצופים;
”חומר רעיל“ – חומר שנקבע כחומר רעיל על פי פקודת הרוקחים;
”חופשה“, לגבי איש צוות – משך זמן שבו אין הוא נדרש לעמוד לרשות מעבידו כאמור בתקנה 4, אולם משך זמן זה לא יכלול מנוחה לפני תפקיד;
”טיסה חקלאית“ – טיסה בכלי טיס המשמש דרך כלל לריסוס ולאיבוק ולזריעת עננים לצורך ביצוע טיסה חקלאית בפועל, לרבות טיסה בכלי טיס כאמור אל השטח המיועד לביצוע הטיסה החקלאית בפועל וממנו;
”טיסה חקלאית בפועל“ – ריסוס, איבוק וזריעת עננים בכלי טיס המשמש דרך כלל לצורך זה;
”טיסה מסחרית“ – כמשמעותה בחוק הרישוי, למעט טיסה חקלאית;
”טיסת ניסוי“ – טיסה שמטרתה לבחון כלי טיס לגבי יכלתו לעמוד בדרישות הישומות באותה עת מבחינת כשרו האווירי;
”טמפרטורה“ – מידת החום במעלות צלסיוס השוררת בסביבה שבה מופעל כלי הטיס והנמדדת בצל בגובה מטר מעל פני הקרקע;
”יממה“ – עשרים וארבע שעות רצופות;
”כלי טיס“ – כמשמעותו של אווירון בחוק הטיס, לרבות כלי טיס המסוגל להימצא באוויר מכוח העילוי הנוצר על ידי תגובות האוויר;
”מנוחה בזמן טיסה“, לגבי איש צוות – משך זמן שאינו פחות משעתיים, שבו יכול הוא לנוח בכלי טיס, על מושב נוח שאינו מושב מתקפל, מחוץ לתא הטייס;
”מנוחה לפני תפקיד“, לגבי איש צוות – מנוחה לפני זמן תפקיד במקום מנוחה שהמפעיל העמיד לרשותו;
”מפעיל“ – בעל רשיון המפעיל כלי טיס בטיסה מסחרית;
”מקום מנוחה“, לגבי איש צוות – מקום המיועד לשמש לו כמקום מנוחה, לרבות מגורי הקבע שלו;
”צוות כפול“ – צוות המורכב ממספר מספיק של אנשי צוות המאפשר החלפת כל אנשי הצוות המזערי בעת ובעונה אחת;
”צוות מוגבר“ – צוות המורכב ממספר מספיק של אנשי צוות המאפשר החלפת תפקידים בין אנשי הצוות ומנוחה לסירוגין;
”צוות מורחב“ – (בוטלה);
”צוות מזערי“ – צוות המורכב ממספר האנשים הקטן ביותר הדרוש להפעלת כלי טיס כפי שנקבע בספר כלי הטיס של היצרן ובנוהלי המבצעים שנקבעו על פי הרשיון;
”רביע“ – תשעים ימים רצופים;
”רשיון“ – רשיון שניתן למפעיל על פי חוק הרישוי;
”שבוע“ – שבעה ימים רצופים;
”שנה“ – 365 ימים רצופים.
מגבלות זמני טיסה [תיקון: תשנ״ב]
(א)
לא יעסיק מפעיל איש צוות ולא ישמש איש צוות ברציפות, בזמן טיסה העולה על הזמן המפורט להלן:
(1)
בטיסה מסחרית –
(א)
ביממה –
1.
בכלי טיס המופעל על ידי טייס בודד או טייס בודד ואיש צוות נוסף – 8 שעות;
2.
בכלי טיס אשר צוותו המזערי כולל לפחות שני טייסים ואיש צוות אחר – 12 שעות;
(ב)
120 שעות בחודש;
(ג)
300 שעות ברביע;
(ד)
1000 שעות בשנה;
(2)
בטיסה חקלאית ובטיסת ניסוי –
(א)
ביממה –
1.
כאשר הטיפול הוא בחומר רעיל והטמפרטורה היא בין 32° ובין 36° – 5 שעות, מהן לא יותר מ־4 שעות בטיסה חקלאית בפועל;
2.
בכל מקרה אחר – 8 שעות, מהן לא יותר מ־6 שעות בטיסה חקלאית בפועל ובטיסת ניסוי;
(ב)
40 שעות בשבוע, מהן לא יותר מ־30 שעות בטיסה חקלאית בפועל ובטיסת ניסוי;
(ג)
100 שעות בחודש, מהן לא יותר מ־80 שעות בטיסה חקלאית בפועל ובטיסת ניסוי;
(ד)
250 שעות ברביע, מהן לא יותר מ־200 שעות בטיסה חקלאית בפועל ובטיסת ניסוי;
(ה)
800 שעות בשנה, מהן לא יותר מ־600 שעות בטיסה חקלאית בפועל ובטיסת ניסוי.
(ב)
למרות האמור בתקנת משנה (א)(2) לא יעסיק מפעיל איש צוות בטיסה חקלאית, ולא ישמש איש צוות בטיסה חקלאית, כאשר הטיפול הוא בחומר רעיל והטמפרטורה עולה על 36°.
(ג)
לא הגיע איש צוות לזמן הטיסה המירבי כאמור בתקנה זו, תיחשב, לצורך המרת שעות הטיסה האמורות בתקנת משנה (א)(1) לשעות הטיסה האמורות בתקנת משנה (א)(2), או להיפך, כל שעת טיסה חקלאית או טיסת ניסוי כשווה ל־1 שעות טיסה מסחרית.
(ד)
על אף האמור בתקנת משנה (א)(1)(א) רשאי מפעיל להעסיק איש צוות, שלא ברציפות, יותר מ־8 שעות ביממה ובלבד שאיפשר לו מנוחה לפני תפקיד –
(1)
בין שני קטעי זמן הטיסה – למשך מספר שעות שלא יפחת מכפל שעות זמן הטיסה שביצע לפני המנוחה או מן האמור בתקנה 4(א), לפי הגבוה מביניהם;
(2)
לאחר שסיים את זמן הטיסה הכולל ביממה – למשך מספר שעות שלא יפחת מ־18.
(ה)
לצורך תקנה זו –
(1)
חישוב שעות הטיסה יתחיל מיום חידוש רשיון איש הצוות;
(2)
”זמן טיסה“ – לרבות טיסה של איש צוות במסגרת חיל האוויר הישראלי.
מגבלות זמן תפקיד [תיקון: תשמ״ז]
לא יעסיק מפעיל איש צוות ולא ישמש איש צוות, ברציפות, לזמן תפקיד העולה על הזמן המפורש להלן:
(1)
בטיסה מסחרית –
(א)
אם איש הצוות נמנה אותה עת עם צוות מזערי הכולל טייס בודד או טייס בודד ואיש צוות נוסף – 14 שעות; אם הצוות כאמור הא צוות מוגבר – 17 שעות ואם הוא צוות כפול – 19 שעות;
(ב)
אם איש הצוות נמנה אותה עת עם צוות מזערי הכולל שני טייסים ואיש צוות נוסף – 16 שעות; אם הצוות כאמור הוא צוות מוגבר – 18 שעות ואם הוא צוות כפול – 20 שעות;
(ג)
על אף האמור בפסקאות משנה (א) ו־(ב), לא יעסיק מפעיל איש צוות ולא ישמש איש צוות במשך שעתיים בכל מסגרת של זמן תפקיד כאמור בפסקאות משנה (א) ו־(ב), אלא אם כן התקיימו נסיבות המצדיקות את העסקתו במשך תקופת זמן זו או חלק ממנה ושלא היו ידועות למפעיל עד תחילת זמן התפקיד של איש הצוות; העסיק המפעיל איש צוות כאמור, ידווח על כך למנהל במועד ובאופן שייקבע על ידיו;
(2)
בטיסה חקלאית ובטיסת ניסוי –
(א)
כאשר הטמפרטורה עולה על 32° – 8 שעות;
(ב)
בכל מקרה אחר – 10 שעות.
זמני מנוחה מזעריים
(א)
לא יעסיק מפעיל איש צוות ולא ישמש איש צוות, בטיסה מסחרית, סמוך לאחר סיום תקופת זמן תפקיד במסגרת מגבלות זמני תפקיד בהתאם לתקנה 3, אלא אם היה בידו סיפק לנוח במקום מנוחה, מנוחה לפני תפקיד, שאינה קצרה מהמפורט להלן:
מספר שעות תפקידמספר שעות מנוחה
לפני תפקיד נוסף
עד 108
למעלה מ־10 אך לא יותר מ־119
למעלה מ־11 אך לא יותר מ־1210
למעלה מ־12 אך לא יותר מ־1311
למעלה מ־13 אך לא יותר מ־1412
למעלה מ־14 אך לא יותר מ־1513
למעלה מ־15 אך לא יותר מ־1614
למעלה מ־1614 בתוספת שעה
לכל שעה נוספת
בתפקיד מעל ל־16 שעות.
(ב)
לא יעסיק מפעיל איש צוות ולא ישמש איש צוות, בטיסה חקלאית ובטיסת ניסוי, סמוך לאחר סיום תקופת זמן תפקיד במסגרת מגבלות זמני תפקיד בהתאם לתקנה 3, אלא אם היה בידו סיפק לנוח במקום מנוחה, מנוחה לפני תפקיד, שאינה קצרה משעתיים מנוחה בעד כל שעת טיסה.
זמני חופשה [תיקון: תשמ״ט]
(א)
מפעיל יעניק לאיש צוות שהוא מעסיק חופשה שלא תפחת מהשיעורים המפורטים דלקמן:
(1)
בטיסה מסחרית –
(א)
4 יממות בחודש, מהן לפחות אחת בכל 10 ימים במקום מנוחה; וכן
(ב)
30 יום בשנה, מהם לפחות 10 ימים רצופים (בתקנה זו – חופשה שנתית).
(2)
בטיסה חקלאית ובטיסת ניסוי –
(א)
יממה בשבוע במקום מנוחה; וכן
(ב)
חופשה שנתית.
(ב)
לצורך תקנה זו יתחיל חישוב ימי החופשה מיום חידוש רשיון איש הצוות.
(ג)
חופשה שנתית תינתן לאיש צוות אחת לשנה, ובלבד שהתקופה שחלפה מתחילת חופשה שנתית אחת עד לתחילת החופשה השנתית שלאחריה לא תעלה על שנה אחת.
חריגה
(א)
רשאי טייס־מפקד לחרוג, ולהורות לאיש צוות על חריגה, מהוראות תקנות 2, 3, 4 או 5, אם לדעתו החריגה כאמור חיונית לצורך אחד מאלה:
(1)
הצלת חיי אדם הנתון בסכנה;
(2)
בטחון המדינה;
(3)
בטיחותו של כלי הטיס;
(4)
החזרת כלי הטיס לבסיסו, אם התעכב מחוץ לבסיסו מחמת כוח עליון והחריגה מהזמנים בתקנות אלה תהא סבירה.
(ב)
הורה טייס־מפקד על חריגה כאמור בתקנת משנה (א), יודיעו על כך הוא והמפעיל למנהל, בכתב, תוך שתי יממות ממועד מתן ההוראה, ואם היה כלי הטיס מחוץ לישראל – תוך שתי יממות משובו לישראל; הודיע אחד מהם כאמור, יהא השני פטור מחובת ההודעה.
בדיקות רפואיות
(א)
לא יעסיק מפעיל איש צוות ולא ישמש איש צוות, בטיסה חקלאית, אלא אם רופא שאישר לכך המנהל בדק, תוך ששת החדשים שקדמו לכך, את התאמתו ויכלתו מבחינה רפואית של איש הצוות לשמש בטיסה חקלאית לפי תקנות אלה; ואם היו טיסותיו של איש הצוות כרוכות בטיפול בחומר רעיל – ייבדק דמו תוך 14 ימים שקדמו לכך.
(ב)
תוצאות הבדיקה הרפואית, ובדיקת הדם אם תוצאותיה היו שליליות, יועברו בהקדם מאת הרופא שבדק, כאמור בתקנת משנה (א), או מאת איש הצוות, לידי הרופא שהמנהל הסמיכו לכך.
רישום
מפעיל יבטיח ניהול רישום שוטף של זמני מנוחה בזמן טיסה ולפני תפקיד, ישמור על רישומים כאמור לתקופה שלא תפחת משנתיים ויציגם למנהל לפי דרישתו.
פטור מהוראות התקנות
על אף האמור בתקנות אלה רשאי המנהל לפטור, לאחר התייעצות עם הרופא שהוסמך לפי תקנה 7(ב), ממילוי אחר ההגבלות לגבי זמני טיסה יומית ועונתית, זמני תפקיד וזמני מנוחה, אם תנאי הנתיב, תנאי כלי הטיס או תנאי המבצעים מחייבים לדעתו לעשות כן.
סייג לתחולה [תיקון: תשע״ו, תשע״ח]
תקנות אלה לא יחולו על מפעיל, בביצוע הפעלות כאמור בסימן י״ד1 לפרק השלושה עשר לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ״ב–1981, למעט תקנה 5(א)(1)(ב) שתחול על מפעיל בביצוע הפעלות כאמור בשינויים אלה שלא תחול החובה להעניק 10 ימי חופשה רצופים במסגרת החופשה השנתית, ולא תחול לגבי החופשה השנתית תקנה 5(ב) ו־(ג).
עונשין
העובר על הוראה מהוראות תקנות אלה, דינו – מאסר ששה חדשים או קנס 200 לירות.
ביטול
תקנות הטיס (מגבלות זמן טיסה בשירותי תעופה), תשכ״ט–1969- בטלות.
השם
לתקנות אלה ייקרא ”תקנות הטיס (מגבלות זמן טיסה בשירותי תעופה), תשל״א–1971“.


כ״ז בסיון תשל״א (20 ביוני 1971)
  • שמעון פרס
    שר התחבורה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.