חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי ענין)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי ענין) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי ענין), התש״ס–2000


ק״ת תש״ס, 584; תשס״ב, 380; תשס״ו, 584; תש״ע, 710; תשע״ג, 655, 1571; תשע״ו, 949, 1047; תשפ״ב, 3184.

עדכון סכומים: ק״ת תשע״ג, 1390; תשע״ד, 542; תשע״ט, 1409.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 284 ו־366 לחוק החברות, התשנ״ט–1999 (להלן – החוק), לאחר התייעצות עם רשות ניירות ערך, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


הקלות בענין ניגוד ענינים בין חברה ציבורית לבין בעל שליטה בה [תיקון: תשס״ב, תשס״ו, תש״ע, תשע״ו]
עסקה חריגה של חברה ציבורית כאמור בסעיף 270(4) לחוק לא תהא טעונה את אישור האסיפה הכללית אם נתקיים בה אחד מאלה וועדת הביקורת והדירקטוריון במי מהמתקשרים שהוא חברה ציבורית אישרו את התקיימותו:
(1)
היא מאריכה עסקה קיימת (להלן – עסקה נוספת) ובלבד שהעסקה הקיימת בין אותם הצדדים אושרה לפי סעיף 275 לחוק או לפי תקנות ניירות ערך (הגבלות בענין ניגוד ענינים בין חברה רשומה לבין בעל שליטה בה), התשנ״ד–1994 (להלן – תקנות ניירות ערך), ולא חל שינוי של ממש בתנאי העסקה הנוספת וביתר הנסיבות הצריכות לענין לעומת העסקה הקיימת או שאין בשינוי אלא כדי לזכות את החברה;
(2)
אין בעסקה אלא כדי לזכות את החברה;
(3)
היא עסקה של החברה הציבורית עם בעל שליטה בה או עם אדם אחר, שלבעל השליטה יש בה ענין אישי, והיא תואמת את התנאים שנקבעו בעסקת המסגרת; בפסקה זו –
”עסקת המסגרת“ – עסקה שאושרה כדין המתירה להתקשר, במהלך העסקים הרגיל, בעסקאות מסוג שנקבע בה, והקובעת מראש את התקופה, ויתר התנאים לעסקאות כאמור;
”שאושרה כדין“ – שאושרה לפי סעיף 275 לחוק או לפי תקנות ניירות ערך, או החלטת מסגרת שקיבלו ועדת הביקורת, הדירקטוריון והאסיפה הכללית לפני יום כ״ז באייר התשנ״ח (23 במאי 1998);
(4)
היא עסקה של החברה הציבורית עם בעל שליטה בה או עם אדם אחר, שלבעל השליטה יש בה ענין אישי, לשם עסקה שלהם עם גורם אחר או לשם הגשת הצעה משותפת להתקשרות עם גורם אחר, ותנאיה לגבי החברה הציבורית אינם שונים באופן מהותי מתנאיה לגבי בעל השליטה או תאגיד בשליטתו, בשים לב לחלקם היחסי בעסקה;
(5)
היא עסקה בין חברות הנמצאות בשליטת אותו בעל שליטה בינן לבין עצמן, או בין החברה הציבורית לבין בעל השליטה בה, או בין החברה הציבורית לבין אדם אחר, שלבעל השליטה יש בה ענין אישי וההתקשרות היא בתנאי שוק ובמהלך העסקים הרגיל וכי אינה פוגעת בטובת החברה;
(6)
במועד אישור העסקה בוועדת הביקורת והדירקטוריון, שיעור ההחזקה בזכויות ההצבעה בחברה, של בעלי המניות שאין להם עניין אישי באישור העסקה, אינו עולה על שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.
הקלות בענין התקשרות של חברה ציבורית עם דירקטור באשר לתנאי כהונה והעסקה [תיקון: תשס״ב, תשס״ו, תשע״ג־3]
התקשרות של חברה ציבורית או חברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב עם דירקטור באשר לתנאי כהונה והעסקה כהגדרתם בסעיף 270(3) לחוק, לא תהא טעונה אישור אסיפה כללית אם נתקיים אחד מאלה וועדת התגמול והדירקטוריון אישרו את התקיימותו:
(1)
התנאים האמורים בתקנה 1(2);
(2)
השכר המשולם לדירקטור אינו עולה על הסכום המרבי לפי תקנות 4, 5, ו־7 לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש״ס–2000 (להלן – תקנות הגמול).
הקלה לגבי ביטוח למנהל הכללי [תיקון: תשע״ג־2]
ההקלה לפי תקנה 1ב(5) [צ״ל: תקנה 1ב(א)(5)] תחול, בשינויים המחויבים, גם לעניין התקשרות בקשר לתנאי הביטוח של המנהל הכללי.
הקלות בענין התקשרות של חברה ציבורית עם בעל שליטה שהוא נושא משרה בה או עובד או עם קרוב של בעל שליטה [תיקון: תשס״ב, תשס״ו, תש״ע, תשע״ג־2, תשע״ג־3, תשע״ד, תשע״ו]
(א)
התקשרות של חברה ציבורית או חברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב עם בעל שליטה בה שהוא גם נושא משרה בה או עם קרוב של בעל שליטה בה שהוא גם נושא משרה בה – באשר לתנאי כהונתו והעסקתו, ואם הוא עובד החברה ואינו נושא משרה בה – באשר לתנאי העסקתו בחברה כאמור בסעיף 270(4) לחוק לא תהא טעונה אישור האסיפה הכללית לגבי התקשרות עם בעל שליטה – אם נתקיים אחד התנאים שבפסקאות (1) עד (5), ולגבי התקשרות עם קרוב של בעל שליטה, אם נתקיים אחד התנאים שבפסקאות (1), (3) עד (5), וועדת התגמול והדירקטריון אישרו כי נתקיים בה אחד מאלה:
(1)
התנאים האמורים בתקנה 1(2) או (6);
(2)
העלות לחברה אינה עולה על עשרים אלף שקלים חדשים (מתואם לשנת 2002; החל משנת 2018, 25,624.74 ש״ח); הקלה לפי פסקה זו יכול שתינתן לבעל שליטה בחברה אחת לשנתיים בלבד, בין באופן חד־פעמי ובין לשיעורין, ובלבד ששאר תנאי כהונתו והעסקתו של בעל השליטה לא אושרו לפי תקנה זו בשל ההקלה שבפסקה (4), והעלות המצטברת לחברה במהלך שנתיים לא תעלה על האמור בפסקה זו; הסכום הקבוע בפסקה זו ישתנה ב־1 בינואר של כל שנה (להלן – יום השינוי), לפי שיעור השינוי של המדד החדש לעומת המדד היסודי; לענין זה –
”המדד החדש“ – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי;
”המדד היסודי“ – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום תחילתן של תקנות אלה;
(3)
השכר המשולם לבעל השליטה או לקרובו כדירקטור, אינו עולה על הגמול הנמוך ביותר המשולם לדירקטור אחר בחברה, ואינו עולה על הסכום המרבי שניתן לשלם לדירקטור חיצוני לפי תקנות 4, 5 ו־7 לתקנות הגמול;
(4)
השכר החודשי המשולם לבעל שליטה או לקרובו, אינו עולה על השכר החודשי הממוצע במשק, והוא סביר בהתחשב בהיקף ההעסקה, באופי התפקיד ובכישורי בעל השליטה או קרובו, לביצוע התפקיד; לא יכהנו או יועסקו בחברה, לפי תקנת משנה זו, באותו מועד, יותר משני אנשים;
(5)
ההתקשרות היא בקשר לתנאי הביטוח של בעל שליטה או קרובו, שהוא נושא משרה בחברה, ובלבד שתנאי ההתקשרות פחותים מתנאי ההתקשרות של שאר נושאי המשרה בחברה, או זהים להם, והיא בתנאי שוק ואינה עשויה להשפיע באופן מהותי על רווחיות החברה, רכושה או התחייבויותיה.
(ב)
על אף האמור בסעיף 275(א1) לחוק, התקשרות של חברה ציבורית עם בעל השליטה בה או עם קרובו המכהן כנושא משרה בה, במישרין או בעקיפין לרבות באמצעות חברה שבשליטתו, לעניין קבלת שירותים בידי החברה או לעניין תנאי כהונתו והעסקתו –
(1)
שהחלה לפני שהחברה הציעה לראשונה מניות לציבור, טעונה אישור רק בתום חמש שנים מהמועד שהחברה הפכה לחברה ציבורית, ובלבד שתוארה בתשקיף או במסמך ההצעה לציבור, לפי העניין;
(2)
שאושרה כדין לאחר שהחברה הפכה לחברה ציבורית, טעונה אישור בתום חמש שנים מהמועד שהחברה הפכה לחברה ציבורית או בתום שלוש שנים ממועד אישורה, לפי המאוחר.
הקלה לגבי אישור ביטוח אחריות נושאי משרה [תיקון: תשע״ג־3]
התקשרות של חברה ציבורית או חברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, בקשר לביטוח אחריותם של נושאי המשרה בחברה, לא תהיה טעונה אישור האסיפה הכללית וניתן לאשרה בידי ועדת התגמול בלבד, אם תנאי ההתקשרות נקבעו במדיניות התגמול של החברה וזו אושרה בידי האסיפה הכללית של החברה לפי סעיף 267א(א) לחוק ובחברה ציבורית גם לפי סעיף 267א(ב) לחוק, ובלבד שההתקשרות היא בתנאי שוק ואינה עשויה להשפיע באופן מהותי על רווחיות החברה, רכושה או התחייבויותיה.
הקלה לגבי אישור תנאי כהונתו והעסקתו של המנהל הכללי [תיקון: תשע״ג־2, תשע״ו]
(א)
התקשרות של חברה ציבורית או חברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, עם המנהל הכללי של החברה, באשר לתנאי כהונתו והעסקתו, אינה טעונה אישור האסיפה הכללית אם החברה אימצה מדיניות תגמול הפטורה מאישור האסיפה הכללית לפי תקנה 2א לתקנות החברות (הקלות לעניין החובה לקבוע מדיניות תגמול), התשע״ג–2013, וההתקשרות היא לפי מדיניות כאמור.
(ב)
על אף האמור בסעיף 272(ג1) לחוק, חידוש או הארכה של התקשרות חברה ציבורית או חברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב עם המנהל הכללי של החברה לגבי תנאי כהונתו והעסקתו, לא תהיה טעונה אישור של האסיפה הכללית אם התקיימו שני אלה:
(1)
חידוש או הארכת ההתקשרות הם לגבי תנאי כהונה והעסקה שאינם מטיבים לעומת אלה שבהתקשרות הקודמת, או שאין שינוי של ממש בתנאים ובשאר הנסיבות הצריכות לעניין;
(2)
תנאי הכהונה וההעסקה תואמים את מדיניות התגמול של החברה וההתקשרות הקודמת אושרה לפי סעיף 272(ג1) לחוק.
(ג)
על אף האמור בסעיף 272(ג1) לחוק, התקשרות של חברה ציבורית או חברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב עם מי שהתמנה לכהן כמנהל הכללי של החברה בתוך חמש שנים מהמועד שבו הציעה לראשונה ניירות ערך שלה לציבור (להלן – המנהל הכללי החדש), לגבי תנאי כהונתו והעסקתו, לא תהיה טעונה אישור של האסיפה הכללית אם התקיימו שני אלה:
(1)
תנאי הכהונה וההעסקה של המנהל הכללי החדש אינם מטיבים לעומת תנאי הכהונה וההעסקה של מי שכיהן כמנהל הכללי במועד הצעת ניירות הערך של החברה לראשונה לציבור, כפי שתוארו בתשקיף או במסמך ההצעה לציבור, לפי העניין, או שאין שינוי של ממש בתנאים בין שתי ההתקשרויות ובשאר הנסיבות הצריכות לעניין;
(2)
תנאי הכהונה וההעסקה תואמים את מדיניות התגמול של החברה.
הקלה לגבי אישור שינויים לא מהותיים בתנאי העסקה של נושאי משרה הכפופים למנהל הכללי [תיקון: תשע״ו]
על אף האמור בסעיף 272(ג) ו־(ד) לחוק, בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, שינוי לא מהותי בתנאי כהונתו והעסקתו של נושא משרה הכפוף למנהל הכללי של החברה, לא יהיה טעון אישור של ועדת התגמול אם אושר בידי המנהל הכללי של החברה והתקיימו כל אלה:
(1)
מדיניות התגמול של החברה קבעה כי שינוי לא מהותי בתנאי הכהונה של נושא משרה כאמור בסעיף 272(ג) לחוק, בגבולות הקבועים במדיניות התגמול, יאושר בידי המנהל הכללי של החברה;
(2)
תנאי הכהונה וההעסקה תואמים את מדיניות התגמול של החברה.
הקלה בעניין אישור התקשרות החברה עם דירקטור או מנהל כללי בידי האסיפה הכללית [תיקון: תשע״ו־2]
על אף האמור בסעיפים 272(ג1)(1) ו־273(א) לחוק, עסקה של חברה ציבורית עם המנהל הכללי של החברה או עם דירקטור בחברה באשר לתנאי כהונתו והעסקתו, לא תהיה טעונה אישור של אסיפה כללית ביחס לתקופה שממועד ההתקשרות ועד מועד האסיפה הכללית הקרובה שתכנס החברה, אם התקיימו כל אלה:
(1)
תנאי הכהונה וההעסקה אושרו בידי ועדת התגמול והדירקטוריון לפי הסעיפים האמורים;
(2)
תנאי הכהונה וההעסקה תואמים את מדיניות התגמול של החברה שנקבעה לפי סעיף 267א לחוק;
(3)
תנאי הכהונה וההעסקה אינם מטיבים לעומת תנאי הכהונה וההעסקה של מי שכיהן קודם לכן בתפקיד או שאין שינוי של ממש בתנאים בין שתי ההתקשרויות ובשאר הנסיבות הצריכות לעניין, לרבות היקף ההעסקה.
[תיקון: תשס״ב, תשס״ו, תשע״ו]
(בוטלה).
עסקה חריגה בין בנק לבין המדינה [תיקון: תשפ״ב]
הוראות סעיף 275 לחוק לא יחולו על התקשרות בעסקה חריגה –
(1)
בין בנק לבין המדינה, במישרין או באמצעות חברת נכסים, ושענינה שיתוף פעולה; בפסקה זו –
”בנק“, ”חברת נכסים“ – כהגדרתם בחוק המניות הבנקאיות שבהסדר (הוראת שעה), התשנ״ד–1993;
(2)
(נמחקה);
(3)
(נמחקה).
עסקה באשר לתנאי כהונה והעסקה בחברה ממשלתית וחברת בת ממשלתית [תיקון: תשע״ג]
(א)
על אף האמור בסעיפים 272(ג1) ו־273(ב) לחוק, התקשרות של חברה ממשלתית או חברת בת ממשלתית עם מי מן המפורטים להלן לגבי תנאי כהונה והעסקה שלו לא תהיה טעונה את אישור האסיפה הכללית של החברה אם נערכה בהתאם למדיניות התגמול של החברה, ולפי הנחיות שנקבעו מכוח חוק החברות הממשלתיות, התשל״ה–1975, או אישור שנותנת רשות החברות הממשלתיות מכוח החוק האמור או לפי תנאי העסקה קיבוציים שאושרו לפי סעיף 29 לחוק יסודות התקציב, התשמ״ה–1985 (להלן – חוק יסודות התקציב):
(1)
דירקטור בחברה, לרבות לעניין תנאי העסקתו כעובד החברה אם הוא דירקטור נבחר מקרב עובדי החברה;
(2)
המנהל הכללי.
(ב)
ההקלות על פי תקנה זו לא יחולו על חברה ממשלתית או חברת בת ממשלתית שהיא חברה ציבורית, אם בעל מניה אחד או יותר המחזיק אחוז אחד לפחות מההון המונפק או מזכויות ההצבעה בחברה, הודיע על התנגדותו למתן ההקלה כאמור, ובלבד שההתנגדות הוגשה לחברה בכתב לא יאוחר מארבעה עשר ימים מהיום שבו הגישה החברה הציבורית דוח לפי חוק ניירות ערך, על קבלת ההחלטה על ההתקשרות או מן היום שבו הגישה דוח מתקן לדוח האמור; הוגשה התנגדות כאמור, טעונה ההתקשרות אישור כקבוע בסעיפים 272(ג1) ו־273(ב) לחוק, לפי העניין.
(ג)
אין באמור בתקנה זו כדי לגרוע מהוראות סעיף 29 לחוק יסודות התקציב.
עסקה חריגה של חברה ציבורית שבשליטת המדינה [תיקון: תשפ״ב]
עסקה חריגה כאמור בסעיף 270(4) לחוק של חברה ציבורית שבשליטת המדינה, לא תהיה טעונה את אישור האסיפה הכללית של החברה כאמור בסעיף 275 לחוק, אם מתקיים בה אחד מהתנאים שלהלן וועדת הביקורת והדירקטוריון של החברה אישרו את התקיימותו:
(1)
ניתנה החלטת הפרטה לגבי החברה, וועדת השרים החליטה כי לשם הכנת החברה להפרטה או לשם ביצוע החלטת הוועדה כאמור, יש צורך שהחברה תתקשר בעסקה; החלטת הוועדה כאמור תתקבל לפי הצעת רשות החברות הממשלתיות, שתוגש לוועדת השרים עם חוות דעת רשות החברות הממשלתיות ולפיה ההתקשרות נחוצה כאמור; בפסקה זו, ”הפרטה“, ”החלטת הפרטה“ ו”ועדת השרים“ – כהגדרתם בחוק החברות הממשלתיות, התשל״ה–1975;
(2)
הממשלה החליטה כי ההתקשרות בעסקה או בסוג עסקאות שהעסקה נמנית עימו נדרשת לה לצורך שמירה על ביטחון המדינה, יחסי החוץ שלה או עניין חיוני אחר של המדינה; לעניין זה, ”סוג עסקאות“ – עסקאות שמתקיימים בהן מאפיינים ואמות מידה שעליהן החליטה הממשלה; החלטה כאמור לגבי סוג עסקאות מסוים תעמוד בתוקפה לתקופה של עד 3 שנים;
(3)
היא עסקה בין החברה לבין תאגיד אחר שבשליטת המדינה, או לבין תאגיד אחר שהמדינה היא בעלת עניין בו (להלן – התאגיד האחר), והכול ובלבד שהתאגיד האחר אינו שולט בחברה ושאין תאגיד כלשהו השולט בחברה ובתאגיד האחר;
(4)
בית המשפט אישר לפי סעיף 36ג(ב) לחוק ניירות ערך לפטור את החברה מגילוי פרט הנוגע לעסקה, ובלא פרט זה משקיע סביר לא יוכל לקבל החלטה על אופן הצבעתו על אישור העסקה באסיפה הכללית של החברה;
(5)
העסקה אינה עשויה להשפיע באופן מהותי על רווחיות החברה, רכושה או התחייבויותיה, היא במהלך העסקים הרגיל של החברה, וועדת הביקורת אישרה, לפי אמות מידה שעליהן החליטה מראש, כי העסקה היא לטובת החברה, ומתקיים לגביה אחד מאלה:
(א)
ניתן פטור מחובת מכרז לגבי העסקה לפי תקנה 3(4) או (29) לתקנות חובת המכרזים, התשנ״ג–1993 (להלן בפסקה זו – תקנות חובת המכרזים);
(ב)
(ג)
העסקה היא ”הסכם מסגרת“ כמשמעותו בתקנה 3ד לתקנות חובת המכרזים או שניתן פטור מחובת מכרז לגבי העסקה לפי תקנה 3(5) לתקנות חובת המכרזים.
עסקה חריגה של תאגיד מדווח שבשליטת המדינה [תיקון: תשפ״ב]
עסקה חריגה כאמור בסעיפים 270(4) או (4א) לחוק של חברה שבשליטת המדינה, לא תהיה טעונה את אישורם של ועדת הביקורת והדירקטוריון כאמור בסעיף 275 לחוק, ובעסקה חריגה כאמור בסעיף 270(4) לחוק – גם את אישור האסיפה הכללית כאמור בסעיף 275 לחוק, אם היא עסקה שהיקפה זניח שנעשתה במהלך העסקים הרגיל של החברה, ומתקיימים לגבי ההתקשרות בה תנאים אלה:
(1)
היא עסקה לרכישה, חכירה או מכירה של טובין, שירותים, או לביצוע עבודה, המשמשים או שנועדו לשמש למטרות האלה:
(א)
לחימה, מניעת לחימה ופעילות עוינת, תמיכה בלחימה, אימונים צבאיים, התגוננות מפני לחימה או פעילות עוינת;
(ב)
פיתוח, ייצור, בדיקה, החזקה, תיקון או טיפול בכל דרך אחרת בציוד המשמש למטרות המנויות בפסקת משנה (א);
(ג)
מטרות דומות לאלה המנויות בפסקאות משנה (א) ו־(ב);
והכול גם אם העסקה נוגעת לטובין, שירותים או ביצוע עבודה שמשמשים או נועדו לשמש לצרכים שאינם ביטחוניים, ובלבד שהשימוש העיקרי בהם הוא לצרכים ביטחוניים;
(2)
ועדת הביקורת החליטה מראש, ואחת לשנה, על אמות מידה מדידות לסיווג עסקה שהיקפה זניח ולכך שהעסקה היא לטובת החברה, וכן על ההיקף השנתי המרבי של עסקאות שניתן לאשר מכוח פסקה זו;
(3)
נושא משרה שמינתה לעניין זה ועדת הביקורת (להלן בפסקה זו – נושא המשרה המאשר), אישר כי העסקה עומדת באמות המידה והתנאים שעליהם החליטה ועדת הביקורת לצורך אישור עסקאות מכוח פסקה זו;
(4)
ועדת הביקורת תבחן אחת לשנה את עמידתן של העסקאות שאישר נושא המשרה המאשר בשנה שחלפה בתנאי פסקה זו ובאמות המידה והתנאים שעליהם החליטה.
[תיקון: תשס״ו]
(בוטלה).


כ״ו בניסן התש״ס (1 במאי 2000)
  • יוסף ביילין
    שר המשפטים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.