תקנות הבטיחות בעבודה (מכירת טרקטורים ומסגרות בטיחות)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
תקנות הבטיחות בעבודה (מכירת טרקטורים ומסגרות בטיחות) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות הבטיחות בעבודה (מכירת טרקטורים ומסגרות בטיחות), תשל״ב–1972

תקנות בדבר מכירת טרקטורים למטרות חקלאות


ק״ת תשל״ב, 1723; תשל״ד, 801; תשל״ה, 194; תשל״ו, 1575.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 47, 173 ו־216 לפקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], תש״ל–1970, אני מתקין תקנות אלה:


פרק א׳: הוראות כלליות

הגדרות
בתקנות אלה –
”דגם מאושר“ – דגם למסגרת בטיחות אשר לגביו קיים אישור בר־תוקף מאת המפקח הראשי בהתאם לפרק ג׳ לתקנות הבטיחות בעבודה (טרקטורים בחקלאות), תשל״ב–1972;
”המוסד המוסמך לבקורת“, ”המוסד לבקורת“ – מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בע״מ;
”הפעלה“, לענין טרקטור – נהיגת טרקטור וכל שימוש אחר בו, לרבות כל הפעלת המנוע שלו כשהטרקטור נמצא מחוץ לתחומו של מוסך, והמונח ”מפעיל“ יתפרש בהתאם לכך;
”טרקטור“ – טרקטור כמשמעותו בתקנה 1 לתקנות התעבורה, תשכ״א–1961, והוא נע על גלגלים ומשקלו 600 ק״ג או יותר;
”מכירה“, לענין טרקטור או מסגרת בטיחות – לרבות מכירה במכר־שכירות, השכרה, השאלה ומתן רשות להפעלה או לשימוש, ו”קניה“ תתפרש בהתאם לכך;
”מוכר“ – לרבות סוכן של המוכר;
”מטרות חקלאות“, ”חקלאות“ – לרבות הצרכים הכרוכים בכל אלה:
(1)
גידולי שדה, גידולי גן, מטעים ושתלות;
(2)
גידול בעלי־חיים, גידול דגים, גידול עופות והדגרת ביצים;
(3)
ענף הרפת וענף הלול;
(4)
ייעור והפקת עץ מיערות;
(5)
הכשרת קרקע למטרות חקלאות המנויות בפסקאות (1) עד (4);
(6)
מטרה כל שהיא של יישוב חקלאי או ישוב קיבוצי או של תושב של אלה, למעט בניה ובניה הנדסית;
(7)
מטרה כל שהיא של מוסד לחינוך חקלאי או מוסד למחקר חקלאי, למעט בניה ובניה הנדסית;
”מסגרת בטיחות“, ”מסגרת“ – מסגרת קשיחה המיועדת להרכבה בטרקטור לשם הגנה על המפעיל במקרה של התהפכות הטרקטור, לרבות אבזרי החיבור, במסגרת ובטרקטור, המיועדים לשמש בהרכבתה, לרבות תא בטיחות;
”מסגרת פסולה“ – מסגרת בטיחות שהמפקח הראשי הכריז עליה כעל מסגרת פסולה בהתאם לתקנה 31 לתקנות הבטיחות בעבודה (טרקטורים בחקלאות), תשל״ב–1972;
”מפרט דגם למסגרת בטיחות“, ”מפרט“ – תיאור מסגרת בטיחות לטרקטור, על אבזרי החיבור לטרקטור, ובכלל זה תכניות של המסגרת והאבזרים וכן פרטים כגון מידות, משקל ותכונות של החלקים והחמרים שמהם הם עשויים או מורכבים, תהליכי הייצור ודרך הרכבת המסגרת על הטרקטור; אם קבע המפקח הראשי פרטי מפרט, יכלול המפרט את הפרטים שהוא קבע;
”משקל“, לענין טרקטור – משקלו העצמי כמשמעותו בתקנה 1 לתקנות התעבורה, תשכ״א–1961;
”תא בטיחות“, ”תא“ – תא הבנוי קשיח, המיועד להרכבה בטרקטור לשם הגנה על המפעיל במקרה של התהפכות הטרקטור, לרבות אבזרי החיבור בתא ובטרקטור המיועדים לשמש בהרכבתו.
איסור עסקאות בטרקטור ומסגרת שלא קויימו לגביהם תקנות הבטיחות
(א)
הוראות סעיף 46 לפקודה יורחבו על טרקטור המיועד לשימוש למטרות חקלאות ועל מסגרת בטיחות לטרקטור כאמור, שלא קויימו לגביהם הוראות תקנות הבטיחות בעבודה (טרקטורים בחקלאות), תשל״ב–1972.
(ב)
לא ימכור ולא יקנה אדם טרקטור או מסגרת בטיחות לטרקטור להפעלה למטרות חקלאות אם לא קויימו לגביהם הוראות התקנות האמורות ולא ימכור ולא יקנה אדם מסגרת פסולה להפעלת טרקטור כאמור.
חזקות בדבר שימוש למטרת חקלאות
לענין תקנה 2 נחשב טרקטור או מסגרת בטיחות כמיועדים להפעלה למטרות חקלאות אם קונה הטרקטור או המחזיק בטרקטור הוא אחד מאלה:
(1)
אדם העוסק בחקלאות;
(2)
התאגדות העוסקת בחקלאות או שחברים מחבריה עוסקים בחקלאות בין עיסוק מלא ובין עיסוק חלקי;
(3)
בעל עסק או בעל משלח יד הנוהגים להפעיל טרקטור למטרות חקלאות תוך כדי עסקם או משלח ידם.
פטור מחובת קניית מסגרת [תיקון: תשל״ה]
(א)
מי שמעונין בקניית טרקטור למטרת חקלאות בלי מסגרת ימסור למוכר הטרקטור פטור מחובת קניית מסגרת מאת מפקח עבודה ראשי או מי שהסמיך לכך, לפי התוספת, במקור ובשני העתקים.
(ב)
התיר המפקח הראשי בהתאם לתקנה 3 לתקנות הבטיחות בעבודה (טרקטורים בחקלאות), תשל״ב–1972, שתורכב בטרקטור מסגרת בטיחות שלא לפי דגם מאושר או שתורכב מסגרת בטיחות לפי דגם מאושר המיועד לטרקטור מדגם אחר, ימסור קונה הטרקטור למוכר הטרקטור אישור בכתב על כך בחתימת המפקח הראשי או מי שהסמיך לכך, במקור ובשני העתקים.
מסירת טפסים [תיקון: תשל״ה]
נמסר למוכר של טרקטור או מסגרת בטיחות פטור בהתאם לתקנה 4(א) או אישור בהתאם לתקנה 4(ב), יחתום עליהם המוכר וימסור את הטופס לקונה; העתק אחד של הטופס ישלח המוכר בדואר רשום למפקח העבודה האזורי שבאזור מגוריו או עסקו; ההעתק השני יישמר בידי המוכר.
איסור להורות בניגוד לתקנות
לא יתן אדם הוראה לאחר לפעול בניגוד להוראות תקנות אלה ולא יתיר ביודעין פעולה בניגוד להן.
תחילה [תיקון: תשל״ד, תשל״ו]
תחילתן של תקנות אלה היא –
(1)
לענין טרקטור שמשקלו 1,301 ק״ג או יותר – ביום ט׳ בניסן תשל״ד (1 באפריל 1974);
(2)
לענין טרקטור שמשקלו פחות מ־1,301 ק״ג – ביום כ״ב בטבת תשל״ח (1 בינואר 1978).
השם
לתקנות אלה ייקרא ”תקנות הבטיחות בעבודה (מכירת טרקטורים ומסגרות בטיחות), תשל״ב–1972“.
[תיקון: תשל״ה]

תוספת

(תקנה 4)

פטור מחובת קניית מסגרת בטיחות והרכבתה

(הטופס הושמט).


ז׳ בתמוז תשל״ב (19 ביוני 1972)
  • יוסף אלמוגי
    שר העבודה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.