לדלג לתוכן

תקנות הבטיחות בעבודה (טרקטורים בחקלאות)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
תקנות הבטיחות בעבודה (טרקטורים בחקלאות) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות הבטיחות בעבודה (טרקטורים בחקלאות), תשל״ב–1972

תקנות בדבר בטיחות בטרקטורים בחקלאות


ק״ת תשל״ב, 1701; תשל״ד, 801, 1542; תשל״ה, 196; תשל״ו, 1575; תש״ם, 1294; תשנ״ג, 768.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 173 ו־216 לפקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], תש״ל–1970, אני מתקין תקנות אלה:


תוכן עניינים

פרק א׳: כללי

הגדרות [תיקון: תש״ם]
בתקנות אלה –
”דגם מאושר“ – דגם למסגרת בטיחות אשר לגביו קיים אישור בר תוקף מאת המפקח הראשי בהתאם לפרק ג׳;
”דגם טרקטור“ – תיאור טרקטור לפי תוצרת ודגם;
”הפעלה“, לענין טרקטור – נהיגת טרקטור וכל שימוש אחר בו, לרבות כל הפעלת המנוע שלו כשהטרקטור נמצא מחוץ לתחומו של מוסך, והמונח ”מפעיל“ יתפרש בהתאם לכך;
”טרקטור“ – טרקטור כמשמעותו בתקנה 1 לתקנות התעבורה, תשכ״א–1961 והוא נע על גלגלים ומשקלו 600 ק״ג או יותר;
”מוסד מוסמך לבקורת“, ”מוסד לבקורת“ – מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בע״מ;
”מושב מועמס“ – מושב למפעיל הטרקטור המועמס בעומס מפורס אחיד של 75 ק״מ [צ״ל: 75 ק״ג];
”מטרות חקלאות“, ”חקלאות“ – לרבות הצרכים הכרוכים בכל אלה:
(1)
גידולי שדה, גידולי גן, מטעים ומשתלות;
(2)
גידול בעלי־חיים, גידול דגים, גידול עופות והדגרת ביצים;
(3)
ענף הרפת וענף הלול;
(4)
ייעור והפקת עץ מיערות;
(5)
הכשרת קרקע למטרות חקלאות המנויות בפסקאות (1) עד (4);
(6)
מטרה כל שהיא של ישוב חקלאי או ישוב קיבוצי, או של תושב של אלה, למעט בניה ובניה הנדסית;
(7)
מטרה כל שהיא של מוסד לחינוך חקלאי או מוסד למחקר חקלאי, למעט בניה ובניה הנדסית;
”מסגרת בטיחות“, ”מסגרת“ – מסגרת קשיחה, לרבות מסגרת מתקפלת, המיועדת להרכבה בטרקטור לשם הגנה על המפעיל במקרה של התהפכות הטרקטור, לרבות אבזרי החיבור במסגרת ובטרקטור המיועדים לשמש בהרכבתה, ולרבות תא בטיחות;
”מסגרת פסולה“ – מסגרת בטיחות שהמפקח הראשי הכריז עליה כעל מסגרת פסולה בהתאם לתקנה 31;
”מפרט דגם למסגרת בטיחות“, ”מפרט“ – תיאור מסגרת בטיחות לטרקטור, על אבזרי החיבור לטרקטור, ובכלל זה תכניות של המסגרת והאבזרים וכן פרטים כגון מידות, משקל ותכונות של החלקים והחמרים שמהם הם עשויים או מורכבים, תהליכי הייצור ודרך הרכבת המסגרת של הטרקטור; אם קבע המפקח הראשי פרטי מפרט יכלול המפרט את הפרטים שהוא קבע;
”משקל“, לענין טרקטור – משקלו העצמי כמשמעותו בתקנה 1 לתקנות התעבורה, תשכ״א–1961;
”עובד עצמאי“ – אדם העוסק במשלח־ידו ואין אדם אחר מעבידו;
”תא בטיחות“, ”תא“ – תא הבנוי קשיח, המיועד להרכבה בטרקטור לשם הגנה על המפעיל במקרה של התהפכות הטרקטור, לרבות אבזרי החיבור בתא ובטרקטור המיועדים לשמש להרכבתו.
תחולה
הוראות תקנות אלה יחולו על הפעלה למטרות חקלאות ועל החזקה לשם הפעלה למטרות חקלאות של טרקטור שיובא לישראל לאחר יום כ״ו בטבת תשל״ג (31 בדצמבר 1972), או לפני היום האמור והוא מסוג טרקטורים ששר העבודה הודיע ברשומות שהן יחולו עליו.
פטור והיתר [תיקון: תשל״ד־2, תש״ם]
(א)
בהתייעצות עם מי ששר החקלאות הסמיך לענין תקנה זו רשאי המפקח הראשי או מי שהוא הסמיכו –
(1)
לפטור מהוראות פרקים ב׳ ו־ג׳, כולן או מקצתן, טרקטור מדגם פלוני אם לדעתו קיים טעם סביר שלא תעוצב מסגרת בטיחות לטרקטורים מאותו דגם;
(2)
להתיר הפעלתו של טרקטור ללא מסגרת בטיחות אם נראה לו כי הפעלת הטרקטור לפעולה פלונית במטע או בבית צמיחה אינה מעשית או אינה סבירה כשמסגרת בטיחות מורכבת בו; ההיתר כוחו יפה גם לנהיגתו של הטרקטור בדרך אל המטע או לבית צמיחה לשם הפעלתו בהתאם להיתר ובדרך מהמטע או מבית צמיחה לאחר הפעלתו כאמור;
(3)
להתיר הפעלתו של טרקטור ללא מסגרת בטיחות אם לפי הודעה של משרד החקלאות קיימים בתחום פלוני תנאים בטחוניים המחייבים הפעלת טרקטור ללא מסגרת בטיחות.
(ב)
נראה למפקח הראשי שהפעלת הטרקטור כאמור בתקנת־משנה (א)(2) יהווה עיקר הפעלתו במשך תקופת תוקף ההיתר, רשאי הוא להתיר הפעלת הטרקטור ללא מסגרת לכל מטרה שהיא.
(ג)
פטור והיתר לפי תקנת־משנה (א) יכול שיהיה כללי או מיוחד והמפקח הראשי רשאי לקבוע בפטור ובהיתר תנאים וסייגים, לרבות הוראה שתורכב בטרקטור מסגרת בטיחות שלא לפי דגם מאושר או שתורכב מסגרת בטיחות לפי דגם מאושר המיועד לטרקטור מדגם אחר.
(ד)
פטור כללי והיתר כללי יפורסמו ברשומות.
חובת מעביד וחובת מחזיק בטרקטור
לגבי הפעלת טרקטור בידי עובד – חייב המעביד של מפעיל הטרקטור למלא הוראות פרקים ב׳ ו־ג׳, ולענין החזקת טרקטור חייב המחזיק בטרקטור למלא אחרי ההוראות האמורות.
עובד המפעיל טרקטור
עובד המפעיל טרקטור חייב למלא אחר הוראות תקנה 32 המתייחסות אליו.
חובת עובד עצמאי
עובד עצמאי המפעיל טרקטור חייב למלא אחרי הוראות התקנות בין שקיומן מוטל על המעביד בין שקיומן מוטל על המחזיק.

פרק ב׳: מסגרת בטיחות להגנת המפעיל

חובת מסגרת בטיחות
לא יופעל טרקטור למטרות חקלאות ולא יוחזק לשם הפעלה למטרות חקלאות, אלא אם מורכבת בטרקטור באופן נאות מסגרת בטיחות ונתקיימו הוראות תקנות 8 עד 11.
דגם מאושר
מסגרת בטיחות תהיה בנויה לפי דגם מאושר.
מסגרת בטיחות מתקפלת [תיקון: תש״ם]
מסגרת בטיחות מתקפלת תיוצב אך ורק באמצעות אבזרי הייצוב שסופקו בידי היצרן.
היתר לקיפול מסגרת בטיחות [תיקון: תש״ם]
מסגרת בטיחות מתקפלת תהיה מיוצבת בכל עת אלא שמותר לקפלה אם ייצובה מפריע כאשר הטרקטור עליו היא מורכבת מופעל במטע או בבית צמיחה או כשנמצא בדרך אליהם ומהם לשם הפעלה או לאחריה.
מבנה מסגרת בטיחות
(א)
מסגרת בטיחות תהיה עשויה מחומר בריא ומחוזק מספיק וללא פגם גלוי.
(ב)
בצד של המסגרת, בגובה בין 55 ו־90 ס״מ מעל למישור האפקי של פני משטח המושב המועמס, לא יהיה חלק ארכי העלול לגרום לפגיעה בראשו של המפעיל אם ייתקל באותו חלק, אלא אם יש באותו צד חלק בגובה בין 38 ו־51 ס״מ מעל למישור האמור היכול לשמש תמיכה לכתף.
סימון מסגרת בטיחות [תיקון: תשל״ה]
(א)
מסגרת בטיחות תהיה מסומנת בפרטים אלה:
(1)
שם היצרן או סימנו המסחרי הרשום;
(2)
שם סוכן היצרן אשר מכר את המסגרת ומענו;
(3)
שנת הייצור ומספר סידורי של המסגרת מטעם היצרן, או שנת היבוא ומספר סידורי של המסגרת מטעם סוכן היצרן;
(4)
סימן דגם המסגרת;
(5)
המספר הסידורי השנתי של אישור דגם המסגרת;
(6)
מספר השלדה של הטרקטור שעליו מורכבת המסגרת.
(ב)
סימון הפרטים בהתאם לתקנת־משנה (א) יהיה ברור ובר קיימא ויהיה עשוי בהטבעה במסגרת או באמצעות טבלית מתכת המחוברת למסגרת חיבור קבע.
דרישות לגבי תא בטיחות
בתא בטיחות או במסגרת בטיחות שהוכנה בתא יקיימו את הוראות התוספת הרביעית.
הרכבת המסגרת
מסגרת בטיחות תהיה –
(1)
מוכנה להרכבה בטוחה בטרקטור ותהיה מצויידת באבזרי חיבור מתאימים לכך;
(2)
מורכבת היטב בטרקטור לפי הנחיות היצרן ובהתאם לתנאים וסייגים להרכבתה שנקבעו באישור לדגם המסגרת.
קיום מסגרת
מסגרת בטיחות והרכבתה יקויימו כראוי.
הפעלת טרקטור במסגרת פגומה
לא יופעל טרקטור אם מסגרת הבטיחות המורכבת בו נפגעה עד כדי שהמסגרת אינה נותנת עוד הגנה נאותה למפעיל או שהמסגרת לא מאפשרת הפעלה בטוחה של הטרקטור, ולא תורכב מסגרת כאמור בטרקטור.
תיקון יסודי של מסגרת
תיקון יסודי במסגרת פגומה כאמור בתקנה 14 וכן כל שינוי במסגרת ייעשו לפי כללי המקצוע בידי מומחה בר סמכא, ואם מעשי הדבר – בידי היצרן או מטעמו.
שלט אזהרה
בטרקטור שיש לציידו במסגרת בטיחות יוצג לפני מושב המפעיל שלט אזהרה בנוסח כלהלן ובמצב שהשלט ייראה בנקל לעיני המפעיל:
”נהג! בשעת סכנת התהפכות אל תקפוץ ממקומך! החזק בהגה ואל תרפה, מסגרת/תא הבטיחות מגינה עליך!“

פרק ג׳: אישור לדגם מסגרת בטיחות

מתן אישור לדגם מסגרת בטיחות [תיקון: תשנ״ג]
(א)
המפקח הראשי לא יאשר דגם מסגרת בטיחות, בין מתוצרת ישראל ובין מתוצרת חוץ, אלא על יסוד תסקיר של מוסד לבקורת בדבר המבחנים והבדיקה של מסגרת בטיחות ותעודת התאמה מאת מוסד כאמור, המעידה שמסגרת לפי הדגם עמדה במבחנים כמפורש בתוספת הראשונה והמציינת את דגמי הטרקטורים שמסגרות לפי אותו דגם מיועדות להם או המעידה שמסגרת לפי הדגם עמדה במבחנים לפי תקן I.S.O‏, OECD או ASAE, או לפי דירקטיבה של EEC; לענין זה –
”תקן I.S.O“ – תקן מס׳ I.S.O 5700 שהתפרסם בפרסום הרשמי של ארגון התקינה הבין־לאומי I.S.O, (E) 1989: 5700, ועדכוניו;
”תקן OECD“ – תקן C(87)53 נספחים III ו־IV שפרסם הארגון לשיתוף כלכלי ופיתוח – OECD ועדכוניו;
”תקן ASAE“ – תקן ASAE מס׳ S519 שפרסמה האגודה האמריקנית של מהנדסים חקלאיים ב־ASAE Standards 1990, ועדכוניו;
”דירקטיבה EEC“ – דירקטיבה ‎87/402/EEC שהתפרסמה בעתון הרשמי של השוק האירופי המשותף מס׳ L220 ודירקטיבה ‎86/298/EEC שהתפרסמה בעתון האמור מס׳ L186, ועדכוניהן.
(ב)
המפקח הראשי רשאי גם לאשר דגם מסגרת בטיחות מתוצרת חוץ על יסוד תעודה שהוא הכיר בה מאת מוסד רשמי או מאת מוסד המקובל בנדון בחוץ־לארץ, המעידה שהדגם אושר לשימוש בארץ שבה קיים המוסד והמפרטת את דגמי הטרקטורים שמסגרות לפי אותו דגם מיועדות להם.
אישור לדגם תא בטיחות
המפקח הראשי רשאי לסרב לאשר דגם תא בטיחות אם לדעתו לא מקויימות בו הדרישות בהתאם לתקנה 11.
פניה למוסד לבקורת
המעוניין בעריכת מבחנים ובדיקה של מסגרת בטיחות העשויה לפי דגם פלוני –
(1)
יבקש מאת מוסד לבקורת לערוך את המבחנים, הבדיקה או הפעולות הדרושות האחרות בהתאם לתוספת הראשונה;
(2)
יעמיד לרשות המוסד לבקורת מסגרת העשויה לפי אותו דגם כשהיא מושלמת ומצויידת כפי שתימכר לקהל;
(3)
יעמיד לרשות המוסד לבקורת לפי דרישתו טרקטור המתאים להרכבתה של אותה מסגרת לשם עריכת מבחנים;
(4)
יקיים את תנאיו של המוסד לבקורת.
בחירת המסגרת לבקורת
מי שפנה אל מוסד לבקורת בהתאם לתקנה 19 יאפשר למוסד לפי דרישת המוסד לבחור מסגרת לעשיית מבחנים, בדיקות או בקורת הסתכלות מתוך המלאי הנמצא אותה שעה או מתוך הייצור השוטף, ולענין מסגרות מתוצרת חוץ – מתוך המלאי אשר בארץ.
תסקיר על תוצאות המבחנים ותעודת התאמה
(א)
המוסד לבקורת יתן למי שביקש את עריכת המבחנים במסגרת תסקיר על תוצאות המבחנים והבדיקות בהתאם לטופס שבתוספת השניה.
(ב)
נוכח המוסד לבקורת שהמסגרת עמדה במבחנים ובדיקות בהתאם להוראות שבתוספת הראשונה, יוציא המוסד תעודת התאמה לדגם המסגרת לפי הטופס בתוספת השלישית.
(ג)
המוסד לבקורת ישלח למפקח הראשי עותק מכל תסקיר ומכל תעודת התאמה.
תעודת התאמה ללא מבחנים ובדיקות
(א)
הוציא המוסד לבקורת תעודת התאמה לדגם מסגרת להרכבה בטרקטור מדגם פלוני (להלן – הטרקטור מהדגם הראשון) ונתבקש המוסד לעשות מבחנים ובדיקות במסגרת העשויה לפי אותו דגם כשהיא מורכבת בטרקטור מדגם שלא צויין בתעודת ההתאמה האמורה (להלן – טרקטור מדגם אחר), רשאי המוסד שלא לעשות מבחנים במסגרת כאמור כשהיא מורכבת בטרקטור מדגם אחר, אם במסגרת ובטרקטור מהדגם האחר מתקיימים לפחות תנאים אלה:
(1)
משקל הטרקטור מהדגם האחר אינו עולה באופן מהותי על משקל הטרקטור מהדגם הראשון;
(2)
שיטת החיבור וחלקי הטרקטור שאליהם יש לחבר את המסגרת הם זהים למעשה בשני דגמי הטרקטורים;
(3)
כל החלקים האחרים של הטרקטור, כגון הכנפים (mudguards) וכיפת המנוע (bonnet cowl) העשויים לשמש תמיכה למסגרת, זהים בשני דגמי הטרקטורים.
(ב)
בתעודת התאמה לפי תקנה זו יצויין כי היא מסתמכת על המבחנים והבדיקות הקודמים לפי תאריך התסקיר ומספרו.
בקשה למפקח הראשי למתן אישור לדגם
(א)
המבקש אישור לדגם מסגרת בטיחות יגיש בקשה בכתב למפקח הראשי שבה צויינו פרטים אלה:
(1)
שם המבקש ומענו;
(2)
שם יצרן המסגרת, מענו וסמלו הרשום אם יש לו;
(3)
שם סוכן היצרן ומענו, או שם המוכר מסגרות בדרך עסק ומענו, לפי הענין;
(4)
תיאור המלמד אם המסגרות לפי הדגם בנויות כמסגרת בטיחות או כתא בטיחות;
(5)
שם הדגם;
(6)
דגמי הטרקטורים שלהם מיועדות המסגרות העשויות;
(7)
תיאור אופן סימון המסגרת הדרוש לפי תקנה 10.
(ב)
לבקשה יצורפו תסקיר מאת המוסד לבקורת ותעודת התאמה בהתאם לתקנה 17(א) או תעודה מאת המוסד בחוץ לארץ בהתאם לתקנה 17(ב), לפי הענין.
(ג)
הבקשה תכלול ידיעות ופרטים נוספים כפי שידרוש המפקח הראשי, ובלי לפגוע בכלליות הוראה זו רשאי הוא לדרוש מהמבקש שיצרף לבקשה מפרט הדגם למסגרת הבטיחות, ולגבי מסגרת הבנויה כתא – גם תיאור התא על תכניותיו, המבהיר את מבנה התא וקיום הוראות תקנה 11.
סייגים לאישור דגם
(א)
המפקח הראשי רשאי לקבוע לאישור של דגם מסגרת בטיחות תנאים וסייגים לרבות תנאים וסייגים למבנה מסגרות הבטיחות העשויות לפי הדגם, לדרך עשייתן ולדרך הרכבתן, ומותר לקבוע את התנאים והסייגים לאישור דגם בתיאורים, באזכורים למסמכים, בהסתמך על דוגמאות או בכל דרך אחרת.
(ב)
מסגרת בטיחות אשר לא קויימו בה או לגביה תנאי או סייג מהתנאים והסייגים שנקבעו לאישור הדגם, לא תיחשב כמסגרת העשויה לפי דגם מאושר.
דרישה למבחנים נוספים
המפקח הראשי רשאי, לפני שיחליט על בקשה למתן אישור לדגם מסגרת, לדרוש שמסגרת נוספת העשויה לפי אותו דגם תועמד במוסד לבקורת במבחנים ובדיקות.
רישום אישור הדגם
(א)
מצא המפקח הראשי שדגם של מסגרת בטיחות ראוי לאישור בהתאם לתקנות אלה, ירשום את האישור לגבי הבקשה.
(ב)
כל אישור ישא מספר סידורי שנתי ויהיו רשומים בו הפרטים המפורטים בתקנה 23(א) וכל תנאי וסייג שנקבע לאישור, הכל בדרך ובצורה שייראו למפקח הראשי.
העתקי אישור ופרסום
(א)
לכל המעונין באישור דגם של מסגרת בטיחות יימסר העתק ממנו.
(ב)
המפקח הראשי יפרסם מזמן לזמן בירחון משרד העבודה וביטוח לאומי רשימה של האישורים שהוציא או ביטל; הרשימה יכולה להיות ערוכה במדורים או בכל צורה אחרת ותכלול פרטים הנראים למפקח הראשי.
(ג)
הודעה על מקום הפרסום תפורסם בילקוט הפרסומים.
מבחנים חוזרים ובקורת על ייצור המסגרות
אם יש למפקח הראשי יסוד סביר לכך, רשאי הוא בכל עת לאחר מתן האישור לדגם של מסגרת בטיחות לדרוש מאת היצרן, סוכנו או מכל מי שמוכר מסגרות בדרך עסק –
(1)
שמסגרת בטיחות העשויה לפי אותו דגם מאושר תימסר למוסד לבקורת ותועמד במבחנים ובדיקות חוזרים;
(2)
שמסגרת מתוך מלאי המסגרות הקיים אותה שעה בארץ או מתוך הייצור השוטף תועמד בחצרי היצרן, הסוכן או המוכר מסגרות לבקורת הסתכלות ומדידה בידי נציג המוסד לבקורת;
(3)
שתסקיר מאת המוסד לבקורת על המבחנים והבדיקות החוזרים או על בקורת ההסתכלות והמדידה שנערכו בהתאם לתקנה זו יומצאו למפקח הראשי.
ביטול האישור לדגם מסגרת
המפקח הראשי רשאי בכל עת לבטל אישור לדגם מסגרת בטיחות אם התקיים אחד מאלה:
(1)
התברר מנסיון השימוש במסגרת לפי דגם מאושר שהמסגרת אינה נאותה למתן ההגנה הדרושה;
(2)
התברר שמספר מסגרות העשויות לפי דגם מאושר אינן עשויות בהתאם למפרט הדגם, לאישור לדגם או לתנאים ולסייגים שפורטו באישור הדגם;
(3)
נמצא במבחנים חוזרים שהמסגרת לא עמדה במבחנים ובדיקה כמפורש בתוספת [צ״ל: הראשונה];
(4)
נמצא בבקורת הסתכלות ומדידה שהמסגרת אינה עשויה לפי הדגם המאושר או בהתאם לתנאים ולסייגים שפורטו באישור;
(5)
נמצא שנמכרו מספר מסגרות העשויות לפי דגם מאושר שלא היו מסומנות בהתאם לתקנה 10;
(6)
נמצא שהיצרן, הסוכן או המוכר לא העמידו את המסגרת למבחנים חוזרים או לבקורת הסתכלות ומדידה, או לא המציאו למפקח הראשי תסקיר מאת המוסד לבקורת בהתאם לתקנה 28.
היקף הביטול ופרסומו
(א)
ביטול אישור לדגם מסגרת בהתאם לתקנה 29 יכול שיהיה כללי ויכול שיהיה לגבי הרכבת מסגרות בטרקטורים מדגם פלוני.
(ב)
המפקח הראשי יפרסם הודעה ברשומות על ביטול אישור לדגם מסגרת בטיחות.
הכרזה בדבר מסגרת פסולה
(א)
בוטל אישור לדגם מסגרת בטיחות בהתאם לתקנה 29, רשאי המפקח הראשי להכריז על כל מסגרת העשויה לפי האישור שבוטל כעל מסגרת פסולה ולהורות על החלפת כל מסגרת פסולה בתקופה שיורה, ובלבד שהתקופה לא תהיה קצרה משנים עשר חדשים.
(ב)
הכרזה בדבר מסגרת פסולה יפרסם המפקח הראשי ברשומות ובדרכים נוספות העשויות להבטיח שההכרזה תגיע לידיעת החקלאים.
(ג)
עם תום התקופה שנקבעה להחלפת מסגרת פסולה לא תיחשב עוד מסגרת פסולה כמסגרת העשויה לפי דגם מאושר.

פרק ד׳: הוראות שונות

חובת העובד להודיע על פגמים
(א)
נתגלה לעובד המפעיל טרקטור למטרות חקלאות פגם כל שהוא במסגרת הבטיחות באותו טרקטור או צורך לפעולת תחזוקה כלשהי במסגרת או בהרכבתה בטרקטור, או נודע לו מצב כאמור בדרך אחרת, יודיע העובד על כך למעבידו או לנציג המעביד במקום.
(ב)
העובד יתן את ההודעה לפי תקנת־משנה (א) מיד או תוך זמן סביר בהתחשב עם מידת הסיכון הנובע מהמצב שנתגלה כאמור.
איסור להורות בניגוד לתקנות
לא יתן אדם הוראה לאחר לפעול בניגוד להוראות תקנות אלה ולא יתיר ביודעין פעולה בניגוד להן.
אצילת סמכויות [תיקון: תשל״ד־2]
המפקח הראשי רשאי לאצול מסמכויותיו לפי תקנות אלה.
תחילה [תיקון: תשל״ד, תשל״ו]
תחילתן של תקנות אלה ביום כ״ז בטבת תשל״ג (1 בינואר 1973), ובלבד שתחילתו של פרק ב׳
(1)
לענין טרקטור שמשקלו 1,301 ק״ג או יותר – ביום ט׳ בניסן תשל״ד (1 באפריל 1974);
(2)
לענין טרקטור שמשקלו פחות מ־1,301 ק״ג – ביום כ״ב בטבת תשל״ח (1 בינואר 1978).
השם
לתקנות אלה ייקרא ”תקנות הבטיחות בעבודה (טרקטורים בחקלאות), תשל״ב–1972“.

תוספת ראשונה

(תקנה 17)

המבחנים והבדיקות שיש לעשות במסגרת בטיחות לטרקטור

סימן א׳: כללי

מטרת המבחנים והבדיקות
(א)
המבחנים במסגרת בטיחות נערכים בעזרת מיתקנים המיועדים לחיקוי עומסים המופעלים על מסגרת בטיחות כשהטרקטור מתהפך קדימה, אחורה או הצידה.
(ב)
מוסד לבקורת מוסמך הנדרש לעשות מבחנים ובדיקות לפי התקנות יקבע כל אלה:
(1)
אם מסגרת הבטיחות, שהועמדה לרשות המוסד, מתאימה להעניק למפעיל הגנה נאותה;
(2). אם במסגרת האמורה מקויימות דרישות תקנה 9 בדבר מבנה מסגרת בטיחות;
(3)
אם בתא בטיחות או במסגרת בטיחות שהוכנה בתא יקיימו את הוראות התוספת הרביעית;
(4)
אם המסגרת האמורה עמדה במבחנים ובדיקות כפי שמפורש בסימן ד׳ לתוספת זו.
המסגרת שתמסר למבחנים ובדיקות
המסגרת שתימסר למוסד בקורת מוסמך –
(1)
תהיה לפי מפרט הייצור השוטף של הייצרן;
(2)
תהיה במצב מושלם ומצוייד כפי שהיא תסופק לקונים, לרבות כל פריט הניתן לפירוק ולהרכבה.
צילום ובדיקות ראשונות
לפני כל הכנה למבחנים –
(1)
יצולם המראה הכללי של המסגרת כשהיא מורכבת בטרקטור;
(2)
ייבדק אם מקויימות הוראות תקנה 9 בדבר מבנה מסגרת בטיחות והוראת התוספת הרביעית בדבר דרישות מיוחדות לגבי תא בטיחות.
הסרת פריטים הניתנים לפירוק והרכבה
לעשיית המבחנים יפורקו כל הפריטים במסגרת הבטיחות או בתא הבטיחות הניתנים לפירוק והרכבה, כגון חלון, פח, לוח או אבזר שאינו חלק מבני.
הרכבת המסגרת בטרקטור
(א)
הטרקטור המשמש במבחני המסגרת יהיה מדגם מתאים למסגרת לפי הצהרות יצרן המסגרת, והוא יהיה שלם ובמצב תקין להפעלה רגילה.
(ב)
המסגרת תורכב בטרקטור לפי שיטת החיבור שיצרן המסגרת קבעה ופרסמה.
סדר המבחנים
סדר המבחנים במסגרת בטיחות יהיה:
(1)
מבחן הולם מאחור בהתאם לסעיף 22;
(2)
מבחן המעיכה בחלק האחורי של המסגרת בהתאם לסעיף 27;
(3)
מבחן הולם מלפנים בהתאם לסעיף 23;
(4)
מבחן הולם מהצד בהתאם לסעיף 24;
(5)
מבחן המעיכה בחזית המסגרת בהתאם לסעיף 28.
התקנת אמצעים למדידת הנסיטה הרגעית
למבחן הולם מהצד יסדרו אמצעים לקביעת הנסיטה הרגעית המירבית (maximum instantaneous deflection) לאורך קו המכה, כגון דסקית חיכוך על גבי מוט.
קביעת נקודות התייחסות
בטרם נקבע הטרקטור למבחנים ייקבעו במסגרת ובטרקטור נקודות התייחסות (datum points) במקומות המאפשרים את מדידת העיווי המשתייר (permanent deformation) במסגרת, הנובע מהמבחנים.
מדידת המרחקים בין נקודות ההתייחסות
יש למדוד את המרחקים בין נקודות ההתייחסות במסגרת ובטרקטור בטרם עוגן הטרקטור לפני כל מבחן, ואחרי כל מבחן כשהטרקטור משוחרר מעיגוניו.
אין תיקון בין המבחנים
אין לבצע בין מבחן ומבחן תיקון או יישור בחלק כלשהו של הטרקטור, המסגרת או אמצעי ההרכבה של המסגרת.
מתי לחזור על מבחן
במקרה שתוך עשיית מבחן פלוני זז או נשבר עיגון, תיל, אבזר מתיחה, סמך או תמך ששימשו לקביעת הטרקטור ועיגונו, יש לחזור על המבחן.

סימן ב׳: מבחני הולם

המיתקן למבחני הולם
(א)
מבחני הולם ייעשו בעזרת מטוטלת להנחתת מכה במסגרת.
(ב)
המטוטלת תהיה בנויה על משקולת אשר –
(1)
משקלה 2000 ק״ג;
(2)
מידותיה הן כנקוב באיור מס׳ 1;
(3)
היא עשויה וממולאה בצורה ובחומר המבטיחים שמרכז הכובד שבה יהיה קבוע;
(4)
מסומנים בה סימנים המצביעים על מקום מרכז הכובד שלה;
(5)
היא תלויה בשני אמצעי תליה, משתי נקודות עגינה, 6.40 מטר בערך מעל לפני הקרקע בצורה שגובהה ניתן לשינוי באופן נוח ובטוח.
הכנת הרצפה מתחת למטוטלת
ברצפה מתחת למטוטלת יותקנו אדנים בעלי חוזק מתאים, שהמרחק ביניהם אינו עולה על 610 מ״מ, בכל השטח הנמצא ישירות מתחת לנקודות העגינה של המטוטלת; אורך השטח האמור יהיה תשעה מטרים בערך בכיוון טלטול המטוטלת ושני מטרים בערך לשני צדי ציר המטוטלת.
איור 1: המשקולת התלויה כמטוטלת (סעיף 12 לתוספת) (איור הושמט)
קביעת הטרקטור למבחני הולם – בדרך כלל
(א)
למבחני הולם ייקבע הטרקטור ויעוגן כדי שלא יזוז כאשר מנחיתים את מכת המטוטלת (איורים מס׳ 2 ו־3).
(ב)
שיטה מתאימה לקביעת הטרקטור הינה עיגונו לאדנים האמורים בסעיף 13 בכבלי תיל ואבזרי מתיחה, ובלבד שישתמשו בכבלי תיל 19×6, קוטר 13 מ״מ וכוח קריעה של התייל 11,000–12,600 ק״ג לסמ״ר לפי התקן הבריטי 329 או בכבל תיל בעל תכונות מקבילות.
(ג)
נקודות החיבור של כבלי העיגון אל האדנים יהיו שני מטרים בערך מהסרן האחורי של הטרקטור וכן 1.50 מטר בערך מהסרן הקידמי שלו, ובלבד שכבלי העיגון יהיו במישור שבו מתנענע מרכז הכובד של המשקולת, או, אם משתמשים במספר כבלי עיגון, יהיה כוח שקול במישור כאמור.
קביעת הטרקטור להולם מאחור ומלפנים
למבחני הולם מאחור ומלפנים תושם קורת עץ בעלת חתך 15×15 ס״מ כסמך הדוק במגע עם הגלגלים האחוריים, כנגד כיוון ההולם, ובלבד שימתחו קודם לכן כבלי העיגון (איורים מס׳ 2 ו־3).
איור 2: מבחן הולם מאחור (סעיפים 14 ו־15 לתוספת) (איור הושמט)
איור 3: מבחן הולם מלפנים (סעיפים 14 ו־15 לתוספת) (איור הושמט)
קביעת הטרקטור להולם מהצד
למבחן הולם מהצד תושם קורת עץ כתמך אלכסוני הדוק אל היקף הגלגל האחורי אשר בצד ממול המשקולת; הקורה תותקן בזוית של 25 עד 40 מעלות לגבי הקו האפקי (איור מס׳ 4) וחתכה יהיה לפחות בעל מידות אלה:
(1)
אורך הקורה יהיה פי 20 עד 25 מגבהה;
(2)
רוחב הקורה יהיה פי 2 עד 3 מגבהה.
מידת נסיטת הצמיגים
עיגון סרני הטרקטור יהיה בכוח כולל כלפי מטה כדי להשיג –
(1)
לעשיית מבחני הולם מאחור ומהצד – נסיטת הצמיגים האחוריים ב־25 מ״מ;
(2)
לעשיית מבחן הולם מלפנים – נסיטת הצמיגים הקדמיים ב־16 מ״מ.
הלחץ בצמיגים
הלחץ בצמיגי הטרקטור יהיה בגלגלי ההנעה – אטמוספרה אחת, וביתר הגלגלים – שתי אטמוספרות, ולא יהיו בצמיגים מים או זבורית נוזלית (liquid ballast) אחר.
איור 4: מבחן הולם מהצד (סעיפים 14 ו־16 לתוספת)
הצבת הטרקטור לגבי המטוטלת
(א)
הטרקטור יוצב בשטח שמתחת לנקודות העגינה של המטוטלת כדי שהמסגרת תקבל את המכה באופן הנכון וכך שנקודת ההולם במסגרת תהיה בקו קשת התנועה של מרכז הכובד של המשקולת.
(ב)
הגובה האנכי, שמרכז הכובד של המשקולת יפול לאורך קשת תנועתו עד שהמשקולת תנחית את המכה במסגרת, ייבחר לפי הנוסחאות הבאות:
(1)
לעשיית מבחן הולם מהצד – לפי הנוסחה H=125+0.150G;
(2)
לעשיית מבחני הולם מאחור ומלפנים – לפי הנוסחה H=125+0.020G.
(ג)
בנוסחאות בסעיף קטן (ב) מהווה המשתנה H את גובה הרמת מרכז הכובד של המטוטלת במילימטרים והמשתנה G את משקל הטרקטור המחושב בהתאם לסעיף קטן (ד).
(ד)
משקל הטרקטור לענין סעיף זה יכלול את משקל מסגרת הבטיחות ומשקל שמני הסיכה, המים והדלק כאשר המכלים מלאים, אך לא יכלול את משקלם של הזבורית ושל המפעיל.
הצבת הטרקטור למבחני הולם מאחור ומלפנים
(א)
למבחני הולם מאחור ומלפנים יוצב הטרקטור כך שאמצעי התליה של המשקולת וכן פאת המשקולת יהיו בזווית של 20 מעלות לאנך כשהמשקולת נוגעת במסגרת.
(ב)
נמצאים הפנים של אותו חלק במסגרת המקבל את המכה בזווית של יותר מ־20 מעלות לאנך, יש לתאם את זווית פני המשקולת בדרך נוחה כלשהי כך שפאת המשקולת והפנים של אותו חלק במסגרת יהיו מקבילות כשזווית אמצעי התליה של המשקולת לגבי האנך תישאר 20 מעלות.
הצבת הטרקטור למבחן הולם מהצד
למבחן הולם מהצד יהיה כיוון מכת המשקולת אפקי, ובלבד שבמקרה שחלק המסגרת המקבל את המכה אינו במצב אנכי יהיו פני המשקולת ופני החלק מקבילים.
מבחן הולם מאחור
(א)
במבחן הולם מאחור יש להנחית את המכה באותו חלק של המסגרת העלול להיתקל תחילה בקרקע במקרה של התהפכות הטרקטור אחורה.
(ב)
כשצורתה של המסגרת היא כזאת שבהתהפכות הטרקטור ההולם בקרקע עשוי לבוא בעוצמתו המלאה בפינה במסגרת או בחלק הבולט ממנה, יוצב הטרקטור במצב כזה שפינה זו או חלק זה יקבלו במבחן הולם מאחור את מכת המשקולת.
(ג)
במקרה שלחלק הבולט מהמסגרת שטח נגיעה בלתי מספיק למכת המשקולת, תחובר אל אותו חלק לוחית פלדה בעלת עובי ורוחב מתאימים שאורכה 31 ס״מ בערך, ובלבד שלא יהיה בעשיית החיבור כדי להשפיע על חזקה של המסגרת.
(ד)
מוסד הבקורת המוסמך רשאי לבחור פינה מהפינות של המסגרת לעשיית מבחן הולם מאחור; בדרך כלל תכוון המכה אל הפינה הרחוקה מהצד שאליו יש להנחית את ההולם מהצד בהתאם לסעיף 24, ובלבד שהמכה תהיה במקביל לקו האמצע של הטרקטור.
מבחן הולם מלפנים
מבחן הולם מלפנים ייערך בצורה הדומה למבחן הולם מאחור; יש להנחית את המכה קרוב ככל האפשר לפינת המסגרת בצד שיש להעמידו במבחן הולם מהצד בהתאם לסעיף 24.
מבחן הולם מהצד
(א)
נראה בטוח שיש לצפות שחלק פלוני במסגרת ייחבט תחילה בקרקע אם הטרקטור יתהפך על צידו, יש להנחית את המכה באותו חלק; כשנמצא שאין חלק כאמור, יש לכוון את המכה בחלק הגבוה ביותר בצדה של המסגרת ולבצעה במישור האנכי אשר בו מרכז המושב, כשהמושב במצבו האמצעי, היינו בין מצבו הקדמי ביותר ובין מצבו האחורי ביותר.
(ב)
לעריכת מבחן הולם מהצד ייבחר אותו צד במסגרת העלול לסבול את הנסיטה הגדולה ביותר.

סימן ג׳: מבחני המעיכה

המיתקן לעריכת מבחני מעיכה
(א)
מבחני מעיכה ייעשו במיתקן להפעלת כוח ובו קורה קשיחה המחוברת למיתקן ולרצפה במפרקי פין אוניברסליים, ובלבד שרחבו של צד הקורה הבא במגע עם חלקי המסגרת יהיה 25 ס״מ בערך (איור מס׳ 5).
(ב)
לעריכת מבחן מעיכה –
(1)
יושם הטרקטור כך שקורת המיתקן נמצאת בזווית ישירה לציר האורך של הטרקטור ומונחת על חלקי המסגרת העליונים כמפורט בסעיפים 27 ו־28;
(2)
יורם הטרקטור ויוצב על קורות מתחת לסרנים כך שהעומס המוטל לא יהיה נישא על הגלגלים או הצמיגים.
איור 5: מבחני מעיכה (סעיף 25 לתוספת) (איור הושמט)
גודל כוח המבחן
בעשיית מבחן מעיכה יהיה הכוח הכולל המופעל על המסגרת פי שנים ממשקל הטרקטור כפי שנקבע בסעיף 19(ד) ויועמס באופן שווה לכל אורך הקורה.
מבחן המעיכה בחלק האחורי של המסגרת
לעריכת מבחן מעיכה בחלק האחורי של מסגרת תונח הקורה על החלקים העליונים האחוריים של המסגרת, ובמידה שהדבר נראה נחוץ יהודק הסרן הקדמי של הטרקטור לרצפה.
מבחן המעיכה בחזית המסגרת
לעריכת מבחן מעיכה בחזית המסגרת תונח הקורה על החלקים העליונים הקדמיים של המסגרת.

סימן ד׳: תוצאות המבחנים והבדיקות

הערכת תוצאות המבחנים
הערכת תוצאות המבחנים בהתאם לתקנות תהיה לפי מצבה של המסגרת לגבי תחום מרווח (zone of clearance) מסביב למושב המועמס של מפעיל הטרקטור (להלן – תחום המרווח) כפי שהוגדר בסעיף 30.
תחום המרווח בתוך מסגרת הבטיחות
כתחום מרווח נחשב חלל שהנו מוגבל במישורים המפורשים בפסקאות (1) עד (5) להלן כשהטרקטור מוצב במשטח אפקי (איור מס׳ 6):
(1)
מישור אפקי הנמצא 95 ס״מ מעל פני משטח המושב המועמס (להלן – מישור התקרה);
(2)
מישור אנכי מאחורי המושב הנמצא בזווית ישרה למישור האמצעי של הטרקטור במרחק של 10 ס״מ מהקצה האחורי של המושב ובלי להתחשב בריפוד של משענת גב במושב (להלן – מישור אחורי);
(3)
שני מישורים אנכיים בשני צדי המושב, המקבילים למישור אמצעי של הטרקטור והנמצאים 25 ס״מ שמאלה וימינה ממרכז המושב;
(4)
מישור משופע לפני מושב המפעיל (להלן – מישור קדמי) בהתאם להנחיות הבאות:
(א)
המישור הקדמי נמצא בזווית ישרה עם המישור האמצעי על הטרקטור;
(ב)
במישור הקדמי יהיה קו אפקי שהנו גם במישור התקרה כמוגדר בפסקה (1) במרחק של 55 ס״מ בתוספת התזוזה האפשרית של המושב קדימה ואחורה ולפני המישור האחורי כמוגדר בפסקה (2);
(ג)
המישור הקדמי עובר לפני גלגל ההגה ומתקרב לכל היותר עד ל־4 ס״מ מהיקפו;
(5)
מישור תחתון אפקי אשר בו פני משטח המושב המועמס.
איור 6: תחום המרווח מסביב מושב מפעיל הטרקטור (סעיף 30 לתוספת) (איור הושמט)
בדיקות המסגרת ומדידות
(א)
אחרי כל מבחן הולם ומבחן מעיכה –
(1)
תיבדק מצבה של המסגרת לגבי תחום המרווח;
(2)
תיבדק המסגרת על כל חלקיה וכן אבזרי החיבור בטרקטור;
(3)
ייערכו מדידות של הנסיטה המשתיירות (permanent deflection) בין שהנסיטה בכיוון קדימה, אחורה או הצידה ובין שהיא בכיוון אנכי, ובלבד שמדידות אלה ייעשו בקווים אפקיים בגובה של 95 ס״מ מעל למרכז המושב המועמס כשהמושב נמצא במצבו האחורי הקיצוני.
(ב)
במבחן הולם מהצד תיערך מדידת הנסיטה הרגעית המירבית (maximum instantaneous deflection).
התנאים למתן תעודת התאמה
מוסד לבקורת מוסמך לא יתן תעודת התאמה לדגם מסגרת בטיחות אלא אם –
(1)
המסגרת שהועמדה למבחנים ובדיקות מתאימה להעניק למפעיל הגנה נאותה;
(2)
במסגרת האמורה מקויימות דרישות תקנה 9 בדבר מבנה מסגרת בטיחות;
(3)
בתא בטיחות או במסגרת בטיחות שהוכנה בתא שהועמדו למבחנים ובדיקות מקויימות הוראות התוספת הרביעית;
(4)
נמצאו אחרי כל מבחן ומבחן במסגרת האמורה תוצאות כמפורש בסעיף 33.
תוצאות דרושות במבחנים
(א)
אלה התוצאות הדרושות למבחנים:
(1)
שום חלק של המסגרת לא יימצא בתוך תחום המרווח, אולם מותר להתעלם מחדירות חסרות משמעות לתוך התחום;
(2)
תחום המרווח לא יהיה מחוץ למסגרת; לענין זה אף רואים את תחום המרווח כאילו הוא מחוץ למסגרת, אם בכל עת במשך המבחן חלק מתחום המרווח היה בא במגע עם הקרקע אילו הטרקטור היה מתהפך בקרקע שטוחה שבו ניתן ההולם;
(3)
הנסיטה הרגעית המירבית במבחן הולם מהצד, שהוא מעבר לנסיטה המשתיירת בעקבות המבחן, לא יעלה על 15 ס״מ;
(4)
כל החלקים המבניים של המסגרת, לרבות החיבורים ואבזרי החיבור בטרקטור, יהיו חפשיים משבר או סדק הניתנים לגילוי בבדיקת עין.
(ב)
לענין התוצאה הדרושה לפי סעיף קטן (א)(2) יניחו שהטרקטור התהפך בכיוון אשר ממנו הונחתה מכת המטוטלת בכל מבחן הולם שבוצע, ושהצמיגים היו צמיגי סטנדרט בעלי המידה הקטנה ביותר, ותחום המרווח ייחשב כמחוץ למסגרת הבטיחות אם חלק כלשהו ממנו היה בא במגע עם קרקע שטוחה אילו הטרקטור היה מתהפך לכיוון אשר ממנו הונחתה מכת המטוטלת.

תוספת שניה

[תיקון: תשל״ה]
תסקיר על תוצאות המבחנים והבדיקות שנעשו במסגרת בטיחות או בתא בטיחות לטרקטור (תקנה 21)

תוספת שלישית

תעודת התאמה למסגרת בטיחות או תא בטיחות (תקנה 21(ב))

תוספת רביעית

(תקנה 11)

דרישות מיוחדות לגבי תא בטיחות

שדה הראיה
תא הבטיחות יהיה בנוי בצורה המבטיחה ראיה טובה של הדרך לפני הטרקטור ומצדיו, שאין בה כדי להגביל את שדה הראיה של מפעיל הטרקטור והמאפשרת נהיגה בטוחה.
שמשות
(א)
בחלונות תא בטיחות יותקנו שמשות מתאימות שיהיו במצב תקין ושיאפשרו ראיה ברורה דרכן.
(ב)
כל שמשה המותקנת בחלון תא הבטיחות תהיה עשויה זכוכית בטיחות או חומר אחר בעל תכונות דומות.
(ג)
לענין סעיף זה, ”זכוכית בטיחות“ – לוח זכוכית עשוי מחומר מוצק שקוף שאינו מתנפץ לרסיסים חדים במקרה של שבירה.
מגב שמשות
תא בטיחות בעל שמשה קדמית יצוייד במגב שמשות במצב תקין אשר יבטיח ניקוי מתמיד של השמשה בעת גשם, ערפל ושלג ושיופעל על ידי חשמל או מנוע הרכב.
סך־שמש
בתא בטיחות יותקן סך־שמש המיועד להגן על עיני מפעיל הטרקטור בפני קרני השמש.
דלתות
בתא בטיחות יהיו שתי דלתות, או דלת אחת ופתח אחד ליציאת חירום.
ריפוד
חלקים שבהם ראש המפעיל עלול להיפגע, כגון פנים גג התא, יהיו מרופדים.


ז׳ בתמוז תשל״ב (19 ביוני 1972)
  • יוסף אלמוגי
    שר העבודה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.