חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בויניל-כלוריד)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בויניל-כלוריד) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בויניל־כלוריד), התשמ״ד–1983


ק״ת תשמ״ד, 426, 1090; תשמ״ה, 1686; תשמ״ו, 556; תשנ״ב, 884; תשנ״ט, 469; תשע״א, 1334.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 173 ו־216 לפקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], התש״ל–1970, אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות [תיקון: תשמ״ה, תשמ״ו, תשנ״ב, תשנ״ט, תשע״א]
בתקנות אלה:
”ויניל־כלוריד“ – חומר שנוסחתו הכימית CH2=CHCl, לרבות כל תערובת או תרכובת המכילים חומר כאמור ומסוגלים לשחררו;
”עובד בויניל־כלוריד“ – כל אדם החשוף לריכוז של ויניל־כלוריד באויר העולה על רמת הפעולה, או העובד בויניל־כלוריד בעבודה או תהליך מן הנקובים בתוספת הראשונה, והוא עובד עבודה חלקית או מלאה 14 ימים בחודש לפחות, אלא אם כן קבע מפקח עבודה ראשי ריכוז נמוך יותר או תקופה קצרה יותר;
”חשיפה משוקללת מרבית מותרת“ – הרמה המשוקללת המרבית של ויניל־כלוריד באוויר, סמוך לאזור הנשימה של העובד, אשר עד אליה מותרת חשיפה במשך יום עבודה של 8 שעות מתוך יממה;
”חשיפה מרבית מותרת לזמן קצר“ – (נמחקה);
”עבודה“ – ייצור, שימוש, עיבוד, טיפול, טלטול או עבודת אחזקה;
”טיפול“ – אחסון, סידור, הרכבה, תיקון, ציפוי, פירוק, חידוש או ניקוי;
”טלטול“ – הובלה, הולכה, שינוע, העברה ממקום למקום, מילוי, הרקה, העמסה או פריקה;
”רופא מורשה“ – רופא מומחה לרפואה תעסוקתית וכן רופא של שירות רפואי מוסמך, ששר העבודה והרווחה, בהסכמת שר הבריאות, הרשהו לענין תקנות אלה;
”רמת הפעולה“ – Action Level (AL) – רמה של מחצית החשיפה המשוקללת המרבית המותרת;
”שירות רפואי מוסמך“ –
(1)
לשכת בריאות מחוזית או נפתית של משרד הבריאות;
(2)
(3)
מוסד רפואי, ששר העבודה והרווחה, בהסכמת שר הבריאות, הסמיכו לענין תקנות אלה;
”בודק מעבדתי מוסמך“ – אדם העובד במעבדה מוסמכת שהסמיכו מפקח העבודה הראשי לערוך בדיקות סביבתיות–תעסוקתיות של ריכוזי ויניל־כלוריד באויר במקום שבו עובדים בויניל־כלוריד;
”מעבדה מוסמכת“ – מעבדה שאישר מפקח העבודה הראשי, לביצוע בדיקות סביבתיות–תעסוקתיות של ריכוזי ויניל־כלוריד באויר במקום שבו עובדים בויניל־כלוריד;
”מעבדה רפואית“ – מעבדה שבה מתקיימות הוראות תקנות בריאות העם (מעבדות רפואיות), התשל״ז–1977.
חשיפה לויניל־כלוריד [תיקון: תשמ״ד, תשנ״ט, תשע״א]
(א)
במפעל או במקום עבודה שעובדים בו בויניל–כלוריד, יהיו ערכי החשיפה המשוקללת המרבית המותרת ורמת הפעולה כנקוב בתוספת השנייה לתקנות הבטיחות בעבודה (ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים בגורמים מזיקים), התשע״א–2011.
(ב)
חישוב החשיפה המשוקללת יעשה בשיטה הבאה:
C1·T1 + C2·T2 + ⋯ + Cn·Tnסה״כ משך הדגימה = חשיפה משוקללת
C – ריכוז הויניל־כלוריד באויר, בחלקים למיליון.
T – משך הדגימה, בשעות או דקות.
חובת עריכת בדיקות סביבתיות–תעסוקתיות [תיקון: תשנ״ט, תשע״א]
(א)
במפעל או במקום עבודה שבו עובדים בויניל־כלוריד, יערוך המעביד, בדיקות סביבתיות–תעסוקתיות תקופתיות של ריכוזי ויניל־כלוריד באויר סמוך לאזור הנשימה של העובדים, על ידי בודק מעבדתי מוסמך, בתכיפות של אחת ל־3 חדשים לפחות, אלא אם כן יורה מפקח עבודה אזורי על תכיפות אחרת.
(ב)
המעביד ירשום את תוצאות הבדיקות הסביבתיות של ריכוזי ויניל־כלוריד באויר ביומן מעקב, בציון התאריך, השעה ומקום הדגימה, וישלח מיד העתק מתוצאות אלה למפקח עבודה אזורי, למעבדה לגיהות תעסוקתית של משרד העבודה והרווחה ולשירות הרפואי המוסמך המבצע את הבדיקות הרפואיות לעובדים; המעביד ישמור על תוצאות הבדיקות האמורות במשך 20 שנים לפחות.
(ג)
המעביד יפרסם בתחנות העבודה השונות במפעל את תוצאות הבדיקות הסביבתיות התעסוקתיות המתייחסות לאותו מקום עבודה, כדי שיובאו לידיעת כל העובדים.
(ד)
ערך מעביד בדיקות סביבתיות–תעסוקתיות תקופתיות כאמור בתקנת משנה (א) באמצעות מעבדה מוסמכת שאינה המעבדה לגיהות תעסוקתית של משרד העבודה והרווחה, תשלח המעבדה המוסמכת את תוצאות הבדיקות הסביבתיות–תעסוקתיות אשר ביצעה אל המעבדה לגיהות תעסוקתית של משרד העבודה והרווחה, וכן תשמור אותן למשך חמישים שנים לפחות.
אמצעי גיהות סביבתיים [תיקון: תשנ״ט]
במפעל או במקום עבודה אשר בו עובדים בויניל־כלוריד, על המעביד לנקוט אמצעי גיהות אלה:
(1)
להתקין ולקיים אמצעי יניקה, ניקוז ופליטה, טובים ויעילים, או כל שיטה יעילה אחרת, בכל מקומות העבודה, באופן שריכוז הויניל־כלוריד באויר יהיה נמוך מהחשיפה המשוקללת המרבית המותרת, ובצורה שלא תזיק לבריאות העובד או לבריאות הציבור;
(2)
להתקין ולקיים מינדפים טובים ויעילים, בעלי כוח יניקה מספיק, בזמן העבודה בשקילה, בערבול, בבדיקה של אבקות המכילות ויניל־כלוריד, לרבות בזמן חימום חומר המכיל ויניל־כלוריד;
(3)
לדאוג לאיסוף וסילוק מיידי של פסולת המכילה ויניל־כלוריד מתחנת העבודה באופן שלא תגרום למיטרד או לנזק לבריאות העובד;
(4)
לתלות שלטים בכל מקום עבודה בויניל־כלוריד, שיסומנו בהוראות אזהרה קריאה ובולטת לעין ושאינה ניתנת למחיקה, בנוסח הבא:
זהירות – ויניל־כלוריד! – חומר מסוכן לבריאות“;
(5)
לספק לכל עובד בויניל־כלוריד בגדי עבודה מתאימים כולל נעלים וגרביים המיועדים רק לעבודה;
(6)
לדאוג לכביסה ולניקוי של בגדי העבודה במרוכז במפעל או במקום אחר שהובא לידיעתו של מפקח עבודה אזורי;
(7)
להתקין מלתחות כפולות לכל עובד, אחת לבגדי העבודה ואחת לבגדים הנקיים, וכן מקלחות עם מים חמים וסבון ומגבות אישיות במספר נאות; המלתחות והמקלחות ימוקמו קרוב ככל האפשר לאזור הכניסה למפעל;
(8)
לקבוע חדרים מיוחדים לאכילה ולשתיה, לעישון ולמנוחת העובדים.
ציוד מגן אישי [תיקון: תשנ״ט]
(א)
במצבים מיוחדים אשר בהם עלול העובד בויניל־כלוריד להיות חשוף לריכוזים חריגים של ויניל־כלוריד באויר, הגבוהים מההגבלות שנקבעו בתקנה 2, יספק המעביד לעובד ציוד מגן אישי יעיל ובאיכות טובה, והעובד יהיה חייב להשתמש בו.
(ב)
ציוד המגן יהיה אישי ולא יועבר לעובד אחר, ויכלול בין השאר ולפי הצורך:
(1)
מסכת נשימה מחוברת לאספקת אויר או מסכת נשימה מצויידת במסנן מתאים לויניל־כלוריד; המסנן יוחלף במסנן חדש בתכיפות הנדרשת לפי הוראות היצרן או מפקח עבודה אזורי;
(2)
בגד מגן וכפפות מגן כפי שיורה מפקח עבודה אזורי.
(ג)
המעביד ידאג לכך שהעובד ישמור על נקיון ציוד המגן האישי שנמסר לו.
(ד)
אין באספקת ציוד מגן אישי לעובדים בויניל־כלוריד כדי לשחרר מעביד מן החובה לתקן תנאים סביבתיים במפעל ולהקטין את רמת הויניל־כלוריד באויר אל מתחת לרמות החשיפה–המרביות המותרות שנקבעו בתקנה 2.
אמצעי גיהות תעסוקתיים [תיקון: תשנ״ט]
במפעל או במקום עבודה שבו עובדים בויניל–כלוריד ינקוט המעביד אמצעי גיהות אלה:
(1)
יתקין ויקיים מערכות יניקה, ניקוז ופליטה טובים ויעילים, או אמצעים אחרים, בכל תחנות העבודה, כדי שריכוז הויניל–כלוריד באוויר יהיה נמוך מרמת החשיפה המשוקללת המרבית המותרת, ולא יזיק לבריאות העובד;
(2)
יתקין ויקיים מינדפים מתאימים ויעילים, בעלי כוח יניקה מספיק, בכל תהליכי העבודה שעלולה להיות בהם חשיפה תעסוקתית לויניל–כלוריד, לרבות בבתי מלאכה ובמעבדות;
(3)
ידאג לאיסוף ולסילוק מיידי מתחנות העבודה של פסולת המכילה ויניל–כלוריד, באופן שלא תגרום מטרד או נזק לבריאות העובד;
(4)
יספק לכל עובד בויניל–כלוריד בגדי עבודה מתאימים לרבות נעליים וגרביים המיועדים אך ורק לעבודה;
(5)
ידאג לכביסה ולניקוי של בגדי העבודה במרוכז, במפעל או במקום אחר שהובא לידיעתו של מפקח עבודה אזורי;
(6)
יתקין מלתחות כפולות ונפרדות לכל עובד, אחת לבגדי עבודה ואחת לבגדים נקיים, וכן מקלחות עם מים חמים, סבון ומגבות אישיות במספר מתאים; המלתחות והמקלחות ימוקמו קרוב, ככל האפשר, לאזור הכניסה למפעל;
(7)
יקבע חדרים מיוחדים לאכילה ולשתיה, לעישון ולמנוחת העובדים;
(8)
ידאג לסידורים מיוחדים למצבי חירום, כולל דרכי מילוט, חילוץ ופינוי של עובדים.
חובת הדרכה
המעביד ידאג בשיתוף עם נציגות העובדים וועדת הבטיחות שבמפעל – אם ישנה – לארגן הדרכה מתאימה לכל העובדים, בזמן הקבלה לעבודה וכן אחת ל־6 חדשים לפחות, לגבי סיכוני הבטיחות, הגיהות והבריאות הנובעים מעבודה בויניל־כלוריד ולגבי שיטות למניעת סיכונים אלה; המעביד יוודא שהעובד הבין את החומר שהודרך בו, וכן יוודאו המעביד וועדת הבטיחות שהעובד מבצע את כל ההוראות והנהלים שנקבעו לגבי העבודה בויניל־כלוריד.
אמצעי גיהות אישיים
(א)
לא יאכל עובד, לא ישתה ולא יעשן במקום שבו עובדים בויניל־כלוריד, אלא בחדרים המיוחדים שהתקין לענין זה המעביד.
(ב)
בתום יום העבודה יסיר העובד בויניל־כלוריד את בגדי העבודה וישאירם במלתחות המיועדות להם במפעל, וכן יתקלח לפני לבישת הבגדים הנקיים.
חובת בדיקות רפואיות
(א)
לא יועבד אדם בויניל־כלוריד, אלא אם כן עבר בדיקה רפואית ראשונית לפני תחילת העבודה, בידי רופא מורשה, שיקבע את התאמתו להתחיל לעבוד בויניל־כלוריד.
(ב)
לא יועבד עובד בויניל־כלוריד, אלא אם כן עבר בדיקה רפואית חוזרת, בידי רופא מורשה שיקבע את המשך התאמתו לעבוד בויניל־כלוריד; בדיקה רפואית חוזרת תבוצע מדי 12 חדשים במשך 10 השנים הראשונות לעבודה בויניל־כלוריד, ומדי 6 חדשים החל בשנה ה־11 לעבודה בויניל־כלוריד.
(ג)
עובד בויניל־כלוריד שנעדר מעבודתו, בשל התערבות כירורגית או בשל מחלה ממושכת מעל לחדשיים, לא יועבד בויניל־כלוריד אלא אם כן עבר בדיקה רפואית נוספת בידי רופא מורשה שיקבע את התאמתו לעבוד בויניל־כלוריד.
(ד)
רופא מורשה ומפקח עבודה שהוא רופא רשאים להורות על ביצוע בדיקות רפואיות, בתאריכים מוקדמים מן האמור בתקנת משנה (ב) וכן להחיל את חובת ביצוע הבדיקות הרפואיות גם לגבי עובד שאינו עובד בויניל־כלוריד כהגדרתו בתקנה 1.
(ה)
לא הופיע עובד לבדיקות רפואיות חוזרות במועד שנקבע לו, ישלח השירות הרפואי המוסמך הודעה על כך למעביד עם העתק למפקח עבודה אזורי.
היקף הבדיקות הרפואיות [תיקון: תשמ״ו, תשנ״ט]
(א)
בדיקה רפואית ראשונית, חוזרת או נוספת, תכלול לפחות:
(1)
אנמנזה רפואית ותעסוקתית;
(2)
בדיקה קלינית כללית, תוך התייחסות לכבד, לטחול, לכליות, לעצמות, לריאות, לעור ולכלי הדם;
(3)
תמונת דם כללית, לרבות טרומבוציטים;
(4)
בדיקת שתן כללית;
(5)
רמת הבילירובין הכללי האלקלין־פוספטזה והטרנסאמינזה (SGOT ו־SGPT) בדם;
(6)
צילום רנטגן גדול (סטנדרט) של הריאות בבדיקה הראשונית;
(7)
צילום רנטגן של עצמות כפות הידיים, הרגליים והאגן בבדיקה ראשונית ואחת ל־3 שנים בבדיקה חוזרת.
(ב)
אלה בדיקות רשות:
(1)
תיפקודי ריאה של הונטילציה;
(2)
אלקטרופורזה של החלבונים בדם;
(3)
רמת האנזים גאמא גלוטאמיל טרנספפטידאזה בדם;
(4)
מיפוי הכבד במידת הצורך, לאור הבדיקות הביולוגיות והטוקסיקולוגיות;
(5)
כל בדיקה קלינית או מעבדתית נוספת, לפי ראות עיניו של הרופא המורשה הבודק.
(ג)
בדיקות המעבדה יבוצעו במעבדה רפואית.
חובת ניהול כרטיס בדיקות רפואיות [תיקון: תשע״א]
(א)
שירות רפואי מוסמך ינהל, לגבי כל עובד שהוא בודק, כרטיס בדיקות רפואיות, שבו יירשמו הפרטים האישיים של העובד, לרבות שמו המלא, שם אביו, מספר תעודת הזהות שלו ומענו, וכן פרטים אלה:
(1)
תאריך ביצוע הבדיקות הרפואיות;
(2)
שם המעביד ומקום המפעל;
(3)
תיאור עבודת העובד אשר בקשר אליה נערכה הבדיקה הרפואית;
(4)
ממצאי הבדיקות הקליניות והמעבדתיות השונות;
(5)
תוצאות הבדיקות הרפואיות, מסקנתו וחוות דעתו של הרופא המורשה הבודק על התאמתו של העובד להתחיל או להמשיך כעובד בויניל־כלוריד;
(6)
המועד לבדיקה הרפואית החוזרת, לרבות מועד שהוקדם;
(7)
שמו וחתימתו של הרופא המורשה הבודק.
(ב)
השירות הרפואי המוסמך ישמור את כרטיס הבדיקות הרפואיות 30 שנים לפחות לאחר שהפסיק העובד בויניל–כלוריד את עבודתו בויניל–כלוריד.
פנקס בריאות
(א)
שירות רפואי מוסמך ינפיק לכל עובד שהוא בודק בהתאם לתקנות אלה פנקס בריאות, שבו ירשמו השירות הרפואי המוסמך והמעביד את הפרטים שצויינו בתוספת השניה ויאשרם בחותמת ובחתימה; הוצא לעובד פנקס בריאות בהתאם לתקנות אחרות, יירשמו הפרטים האמורים בפנקס שהוצא לעובד לראשונה וכן תוצאות הבדיקות הרפואיות השונות שנבדק.
(ב)
שירות רפואי מוסמך ימסור את פנקס הבריאות למעבידו של העובד אשר יחזיקו במקום העבודה כל עוד הנבדק עובד אצלו; הפסיק העובד לעבוד אצלו יחזיר המעביד את הפנקס לידי השירות הרפואי המוסמך שערך את הבדיקה הרפואית האחרונה.
(ג)
רופא של שירות רפואי מוסמך יביא לידיעתו של העובד הנבדק, תוך זמן סביר, את מצב בריאותו בדרך ובאופן שיקבע.
חובת המעביד להסדרת הבדיקות הרפואיות
(א)
הבדיקות הרפואיות בהתאם לתקנה 8 ייערכו לפי פניית המעביד בימים ובמועדים שיקבע השירות הרפואי המוסמך.
(ב)
עובד בויניל־כלוריד חייב להתייצב לעריכת הבדיקות הרפואיות כאמור בשירות הרפואי המוסמך בימים ובמועדים שנקבעו לו.
(ג)
הזמן הדרוש לשם ביצוע הבדיקות הרפואיות ייחשב לעובד חלק משעות עבודתו.
אי־התאמה לעבוד בויניל־כלוריד
(א)
יראו עובד כמי שאינו מתאים להיות עובד בויניל־כלוריד אם נמצא אצלו אחד מאלה:
(1)
אלכוהוליזם כרוני; צהבת ושחמת הכבד בעבר ואי ספיקת הכבד; מחלת עור כרונית; מחלת דם כרונית; מחלת כלי דם עורקית היקפית; מחלת ריאות כרונית עם הפרעה בתפקודי הריאה;
(2)
טרם מלאו לו 18 שנים;
(3)
אי התאמה אחרת לדעת הרופא המורשה הבודק.
(ב)
יראו עובד כמי שאינו מתאים להמשיך לעבוד בויניל־כלוריד אם נמצאה אצלו אחת מאלה:
(1)
הרעלת ויניל־כלוריד חדה או כרונית;
(2)
אקרו־אוסטיאוליזיס ותסמונת ע״ש ריינו;
(3)
אנגיוסרקומה של הכבד;
(4)
אי התאמה אחרת לדעת הרופא המורשה הבודק.
הודעה למפקח על אי־התאמת עובד
(א)
קבע הרופא המורשה הבודק שקיימת אי התאמת אדם להיות עובד בויניל־כלוריד ימסור השירות הרפואי המוסמך הודעה מיוחדת על כך למפקח עבודה אזורי, תוך 10 ימים מיום מתן חוות דעתו של הרופא המורשה הבודק, ובה פרטים אלה: שם העובד, גילו, מקום העבודה או המפעל, משך תקופת עבודתו בויניל־כלוריד, תוצאות הבדיקה הרפואית ומסקנות.
(ב)
קיבל מפקח עבודה אזורי הודעה בהתאם לתקנת משנה (א) מאת השירות הרפואי המוסמך –
(1)
ישלח למעביד התראה בדואר רשום ובה פירוט חובותיו בענין איסור העבדת העובד; העתק ההתראה יישלח לשירות התעסוקה, למוסד לביטוח לאומי, לשירות הרפואי המוסמך, ולנציגות העובדים המייצגת את העובד;
(2)
יבדוק את הנסיבות שגרמו לחשיפת יתר לויניל־כלוריד ולאי התאמת העובד להמשיך לעבוד בויניל־כלוריד, וידרוש תיקון הליקויים בהתאם לצורך.
(ג)
לא יוחזר עובד כאמור לעבודה בויניל־כלוריד אלא אם כן עבר בדיקה רפואית נוספת בידי רופא מורשה ואושר מחדש להמשיך לעבוד בויניל־כלוריד.
איסור העבדה אחרי קבלת התראה
מעביד שקיבל התראה לגבי אי התאמת עובד לעבוד בויניל־כלוריד יחדל להעבידו כעובד בויניל־כלוריד תוך שבוע מיום קבלת ההתראה ויפעל לגביו בהתאם להוראות שקיבל ממפקח עבודה אזורי.
חובת הודעה על עבודה בויניל־כלוריד
לא יתחילו במקום עבודה או במפעל לעבוד בויניל־כלוריד, אלא אם כן נמסרה על כך הודעה מוקדמת בכתב, 3 חדשים מראש לפחות, למפקח עבודה אזורי.
הוראות מעבר
(א)
במקום עבודה או במפעל אשר בו עובדים בויניל־כלוריד לפני תחילתן של תקנות אלה, ישלח המעביד, על אף האמור בתקנה 16, הודעה על כך למפקח עבודה אזורי, תוך חודש ימים מיום תחילתן של תקנות אלה.
(ב)
על אף האמור בתקנה 2 תהיה החשיפה המשוקללת המותרת 5 חל״מ ותקרת החשיפה המותרת תהיה עד 15 חל״מ במיתקנים ישנים של ייצור ויניל־כלוריד ופולי־ויניל־כלוריד שהחלו פעולתם לפני ינואר 1979, וזאת לתקופה כפי שיורה מפקח עבודה ראשי.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום כ״ה בכסלו התשמ״ד (1 בדצמבר 1983).

תוספת ראשונה

(תקנה 1)

[תיקון: תשע״א]
מקומות עבודה ותהליכי עבודה שתקנות אלה חלות עליהם גם אם ריכוז הויניל־כלוריד באוויר נמוך מרמת הפעולה:
(1)
ייצור ויניל־כלוריד;
(2)
ייצור פולי־ויניל־כלוריד (פי.וי.סי.).

תוספת שניה

(תקנה 11)

פרטי רישום בפנקס הבריאות

מדור לזיהוי העובד (לרישום על ידי השירות הרפואי המוסמך):
(א)
שם המשפחה ושם פרטי;
(ב)
שם האב;
(ג)
מספר תעודת הזהות;
(ד)
תאריך לידה;
(ה)
שם השירות הרפואי המוסמך שנתן את הפנקס;
(ו)
תאריך מתן הפנקס.
מדור המעבידים (לרישום בידי כל מעביד):
(א)
שם המעביד ומקום המפעל;
(ב)
תיאור עבודת העובד – ואם הועבר לעבודה חדשה שאינה ארעית – תיאור עבודה זו וכן תאריך תחילת כל עבודה כאמור;
(ג)
תאריך סיום העבודה שנרשמה בהתאם לפסקה (ב);
(ד)
חתימת המעביד והחותמת שלו.
מדור הבדיקות הרפואיות (לרישום על ידי השירות הרפואי המוסמך):
(א)
תאריך כל בדיקה ומטרתה, תוך ציון אם היא בדיקה ראשונה, חוזרת, או נוספת;
(ב)
האם נתגלה מימצא רפואי במבחנים ובבדיקות שנערכו;
(ג)
האם נתגלתה מחלת מקצוע או השפעה אחרת על בריאות העובד;
(ד)
אישור השירות הרפואי שהעובד מתאים להתחיל או להמשיך בעבודה שלשמה הוא נבדק, או שאינו מתאים לכך;
(ה)
קביעת מועד לבדיקה החוזרת הבאה, לרבות מועד מוקדם או מאוחר מהרגיל;
(ו)
שם השירות הרפואי המוסמך;
(ז)
שם הרופא המורשה הבודק וחתימתו.


כ״ה בתשרי התשמ״ד (2 באוקטובר 1983)
  • אהרון אוזן
    שר העבודה והרווחה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.