חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות האפוטרופוס הכללי (סדרי דין וביצוע)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות האפוטרופוס הכללי (סדרי דין וביצוע) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות האפוטרופוס הכללי (סדרי דין וביצוע), תשל״ח–1978

תקנות ביצוע


ק״ת תשל״ח, 1600; תשמ״א, 2; תשמ״ה, 1107; תשמ״ז, 271, 1238; תש״ס, 622; תשע״א, 844; תשע״ז, 158.

עדכון סכומים: ק״ת תש״ע, 1399; תשע״א, 164, 486; תשע״ב, 657; תשע״ג, 721; תשע״ד, 396; תשע״ה, 714; תשע״ו, 511; תשע״ז, 589; תשע״ח, 886; תשע״ט, 2204; תש״ף, 513; תשפ״א, 1716; תשפ״ב, 1868; תשפ״ג, 901; תשפ״ד, 1374.


תוכן עניינים

פרק א׳: פרשנות ותחולה

הגדרות [תיקון: תשע״ז]
בתקנות אלה –
”טופס“ – כדוגמתו על פי מספרו בתוספת הראשונה;
”סדר הדין האזרחי“ – תקנות סדר הדין האזרחי, תשכ״ג–1963.
פירוש
שאר המונחים שבתקנות אלה משמעותם כמשמעות הנודעת להם בחוק, אם אין כוונה אחרת משתמעת.
תחולת סדר הדין האזרחי
הוראות סדר הדין האזרחי יחולו על הליכים בבית המשפט על פי החוק במידה שאין בהן סתירה לתקנות אלה.

פרק ב׳: צו ניהול, צו זמני וניהול ללא צו

פרסום הכוונה לבקש צו
האפוטרופוס הכללי יפרסם ברשומות או בעתון יומי הודעה על כוונתו להגיש בקשה למתן צו ניהול, ורשאי בית המשפט או הרשם לפטרו מחובה זו; הודעה כאמור תכלול הזמנה להגשת כתב התנגדות לאפוטרופוס הכללי תוך מועד שלא יפחת משבועיים מיום הפרסום.
התנגדות לבקשה
הרוצה להתנגד יגיש לאפוטרופוס הכללי בשני עתקים כתב התנגדות הנתמך בתצהיר, ויפרט בו את נושא התנגדותו ונימוקיו; דינו של כתב התנגדות זה בדיון על פי תקנה 9(ב) יהיה כדין כתב הגנה שהוגש בתובענה, בשינויים המחוייבים לפי הענין.
בקשת צו ניהול ע״י האפוטרופוס הכללי
(א)
בקשת האפוטרופוס הכללי לצו ניהול תוגש לבית המשפט לפי –
(1)
טופס 1/א, כשעניינה הוא הנכסים העזובים בעזבונו של פלוני שנפטר;
(2)
טופס 1/ב, כשעניינה הוא נכסיו העזובים של פלוני הנעדר;
(3)
טופס 1/ג, כשעניינה הוא נכס שלא ידוע מי בעליו.
(ב)
לבקשה יצורף עותק מכל כתב התנגדות שנתקבל בהתאם לתקנה 5, והעתק ממנה יישלח לכל משיב.
המשיב
הוגשה התנגדות בהתאם לתקנה 5, יהיה המתנגד משיב לבקשה; המשיב בבקשה לצו ניהול המוגשת לבית המשפט על ידי מעונין או היועץ המשפטי לממשלה יהיה האפוטרופוס הכללי.
המצאת כתבי בית דין
מען האפוטרופוס הכללי לענין המצאת כתבי בית דין הוא משרדו שבתחום סמכותו של בית המשפט המחוזי במחוז שבו מתנהל ההליך, ובהליך בבית המשפט העליון – משרדו הראשי בירושלים.
הדיון בבקשה לצו ניהול
(א)
הודעה על תאריך הדיון תומצא למבקש ולמשיבים.
(ב)
לא היו משיבים לבקשה, תובא הבקשה לפני בית המשפט לשם מתן החלטתו; היו משיבים, יתנהל הדיון בבקשה כאילו היה המבקש תובע והמשיב נתבע, וסדר הדין יהיה כסדר הדין הנוהג בדיון בתובענה, בשינויים המחוייבים לפי הענין.
החלטת בית המשפט
בית המשפט יתן את החלטתו בבקשה בהקדם ככל האפשר לפי הנסיבות; צו הניהול על פי החלטת בית המשפט יערך לפי טופס 2.
צו זמני
(א)
בקשה לצו ניהול זמני על פי סעיף 6(ג) לחוק תוגש לבית המשפט לפי טופס 3, והצו על פיה יערך לפי טופס 4 ויינתן לתקופה שאינה עולה על ששה חדשים.
(ב)
צו כאמור בתקנת משנה (א) ניתן להארכה בשלושה חדשים נוספים על פי בקשת האפוטרופוס הכללי שתוגש לבית המשפט בכתב; אולם, הוגשה בקשה לפי תקנה 6, רשאי בית המשפט להאריך את תקפו עד למתן החלטתו בבקשה.
ניהול ללא צו [תיקון: תשמ״ה]
(א)
החלטת האפוטרופוס הכללי לנהל נכסים עזובים ללא צו ניהול, על פי סעיף 7 לחוק, תינתן בתעודה חתומה בידו הערוכה לפי טופס 5, ודינה לענין ניהול הנכסים שעליהם היא חלה כדין צו ניהול.
(ב)
הודעה על החלטה כאמור בתקנת משנה (א) תפורסם ברשומות או בדרך אחרת שעליה יחליט האפוטרופוס הכללי, תוך 90 יום לאחר שניתנה.
צו ניהול לאדם אחר
(א)
הוראות תקנות אלה יחולו על אדם, זולת האפוטרופוס הכללי, שניתן לו צו בהתאם לסעיף 8(א) לחוק, בשינויים המחוייבים לפי הענין; העתק מכל מסמך המוגש לבית משפט על ידי אותו אדם או נגדו יומצא לאפוטרופוס הכללי, ורשאי האפוטרופוס הכללי להצטרף כצד באותו הליך.
(ב)
[תיקון: תשע״ז]

פרק ג׳: ניהול נכסים

[תיקון: תשע״ז]

סימן א׳: דרך הניהול

עריכת הפרטה
(א)
הפרטה לפי סעיף 11(א) לחוק תיערך תוך 90 יום מיום מתן צו הניהול או ההחלטה על פי סעיף 7 לחוק (להלן בפרק זה – יום תחילת הניהול) על גבי כרטיס רכוש שיעובד לפי טופס 6, תוך התאמה לעיבודים ממוכנים שיידרשו על פי צרכיו של האפוטרופוס הכללי מדי פעם; ייכללו בה הפרטים שבטופס ביחס לכל הנכסים שנתגלו כשייכים לאותו בעל או לאותו עזבון שעל שמו ניתנו הצו או ההחלטה האמורים, ואם ניתנו לגבי נכס עזוב מסויים – אותם פרטים המתייחסים אליו, ככל שנודעו.
(ב)
נתגלה לאחר עריכת הפרטה רכוש נוסף או נודעו פרטים נוספים הצריכים להיכלל בה על פי האמור בתקנת משנה (א), יירשמו בה אלה כתוספת; נכס שנגרע מן הרכוש המנוהל יימחק מן הפרטה תוך ציון מועד הגריעה, סיבתה והאסמכתה לה.
(ג)
הפרטה וכל תוספת בה או גריעה ממנה יהיו חתומים בידי שניים מעובדי משרדו של האפוטרופוס הכללי שהוא יסמיך לכך בכתב סמכות לפי טופס 7.
רישום מזהה
רישום הנכסים בפרטה ייעשה באופן שיאפשר לזהותם על פיו, ככל שהדבר ניתן.
הערכת שווי הנכס ורישומו
(א)
בצד כל נכס הרשום בפרטה יצויין שוויו, כפי שהוערך על ידי מעריך שהסמיך לכך האפוטרופוס הכללי בין לפי סוג הנכס ובין לעניינו של נכס מסויים, ובנכסי מקרקעין – על ידי השמאי הממשלתי או בשומה האחרונה שנערכה לנכס על פי חוק מס רכוש וקרן פיצויים, תשכ״א–1961.
(ב)
הערכת שוויו של כל נכס תיעשה בכל עת שיקבע לכך האפוטרופוס הכללי וכן תוך שנה אחת מיום תחילת הניהול, ובנכסים שסעיפים 21 ו־22 לחוק חלים עליהם – תוך שלוש שנים מיום תחילת תקפו של החוק.
אישור מכירת נכס [תיקון: תשמ״ה, תשמ״ז־2, [הודעות]]
לענין סעיף 9(ג)(2) לחוק, מכירת נכס ששוויו המוערך עולה על חמישה־עשר אלף שקלים חדשים (מתואם לשנת 1986; בשנת 2024, 99,807 ש״ח) טעונה אישור מראש של בית המשפט.
רישום הערות
(א)
משנודע לאפוטרופוס הכללי שיש בנכסים שבניהולו מקרקעין או נכסים אחרים שמתנהלים לגביהם לפי כל דין פנקסים המשמשים לרישום זכויות קנין, ידאג שתרשם בהם הערה על מינויו.
(ב)
הממונה על הרישום ירשום הערה כאמור משתוגש לו בקשת האפוטרופוס הכללי לפי תקנת משנה (א).
בקורת הרכוש
האפוטרופוס הכללי יקיים בקביעות בקורת על תקינות הרכוש המנוהל בידו; סדרי הבקורת, אופיה, תדירותה ואופן הרישום והמעקב אחרי מימצאיה ייקבעו בידי האפוטרופוס הכללי.
הנהלת חשבונות
(א)
האפוטרופוס הכללי ינהל חשבון כולל לנכסים הנכללים בכל פרטה, ויפורטו בו התקבולים והתשלומים המתייחסים לכל נכס, ובכלל זה רווחיו והפסדיו בהשקעה משותפת על פי סעיף 10(ה) לחוק והוצאות ניהולו על פי סעיף 12(א) לחוק.
(ב)
בתקנה זו, ”נכס“ – לרבות מספר נכסים מאותו סוג, כגון כלי בית, שבעדם נתקבל או שולם סכום כולל אחד.
התאמה למיכון
ניהול החשבון ייעשה לפי הכללים המקובלים, בשיטה מתאימה למערכת המיכון הקיימת במשרד האפוטרופוס הכללי, ובכלל זה מערכת המופעלת על ידי אמצעים אלקטרוניים וכל אמצעי אחר, בין אלקטרוני ובין ידני.
בקורת החשבונות
החשבונות יבוקרו לפחות אחת לחמש שנים וכן לפני סיום ניהולו של הנכס; הבקורת לפני סיום הניהול תיעשה בידי רואה־חשבון שייקבע בידי האפוטרופוס הכללי.
העסקת נציג
(א)
אצילת סמכות לנציג בהתאם לסעיף 4(א) לחוק תהיה בהסכם בכתב שייערך עמו; לפי הצורך יכלול ההסכם בין היתר התחיבות מצד הנציג לשמירת סוד, בהתאם לסעיף 118(א) לחוק העונשין, תשל״ז–1977.
(ב)
האפוטרופוס הכללי רשאי לשלם לנציג שכר בשיעור הנוהג או המקובל בעד השירות שהוא נתן או בשיעור שיפסוק בית המשפט, וכן רשאי הוא לשלם לו את הוצאותיו הממשיות, בגבול המוסכם עמו, ככל שהוסכם.
סודיות המסמכים
(א)
תיקי האפוטרופוס הכללי ומסמכיו הם חסויים.
(ב)
היתר על פי סעיף 13(א) לחוק לעיין במסמכים או לקבל העתק מהם יינתן על ידי האפוטרופוס הכללי בכתב, על יסוד בקשה הנתמכת בתצהירו של המבקש וראיות נוספות שהאפוטרופוס הכללי רשאי לתבוע ממנו להוכחת מעמדו כמעונין ותום לבו.
(ג)
נמסרו העתקי מסמכים כאמור בתקנת משנה (ב), יגבה האפוטרופוס הכללי מן המקבל את ההוצאות שהוציא בהכנתם.
הזמנות לחקירה
(א)
החליט האפוטרופוס הכללי להזמין אדם לחקירה במשרדו על פי סעיף 5(ב) לחוק, ישלח לו הזמנה הערוכה לפי טופס 8/א לפחות 14 יום לפני המועד שנקבע לחקירה.
(ב)
בקשת האפוטרופוס הכללי לחקירת אדם על פי סעיף 17(א) לחוק תיערך לפי טופס 8/ב ותוגש לבית המשפט יחד עם ההודעה עליה, בשני עתקים שמהם ישלח אחד לאותו אדם; הבקשה תישמע בהקדם ככל האפשר.
גביית הוצאות הניהול [תיקון: תשמ״ה]
הוצאות הניהול, למעט שכרו של האפוטרופוס הכללי, ייגבו מן הנכסים עם תשלומיהן; לא כללו הנכסים כספים שמהם ניתן לגבותן במועד האמור, ולא היתה אפשרות של קיזוז על פי סעיף 12(ב) לחוק, ייגבו ההוצאות האמורות במועד הקרוב שבו יהיה הדבר אפשרי, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כמשמעותם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ״א–1961, מיום תשלום ההוצאות ועד לגבייתן בפועל.
[תיקון: תשע״ז]

סימן ב׳: מתן אשראי לניהול

הגדרות [תיקון: תשע״ז]
”כספי מימון“ – לרבות ריבית והצמדות לפי תנאי המימון;
”נכס“ – נכס אשר האפוטרופוס הכללי מנהל מכוח סמכויותיו לפי החוק;
”פעולה“ – תשלום חוב של בעל הנכס או חוב החל על הנכס, תיקון או שיפוץ הנכס, פעולת תכנון או ייזום בנכס, הליך משפטי או תשלום מסים הנוגע לנכס או פעולה אחרת הנדרשת, לדעת האפוטרופוס הכללי, לשמירת ערך הנכס או להעלאתו.
סייג לתשלום כספים מנכס [תיקון: תשע״ז]
פעולה לפי פרק זה או פעולה אחרת הכרוכה בתשלום כספים לשם ביצוע פעולות בנכס, תיעשה רק לאחר ששוכנע האפוטרופוס הכללי, לאחר בחינת התועלת שתצמח מביצוע הפעולה אל מול הסיכונים הכרוכים בה, כי יש בה כדי להועיל למעוניין בנכס כאמור בסעיף 9 לחוק.
מתן אשראי [תיקון: תשע״ז]
ביקש האפוטרופוס הכללי לבצע פעולה הנוגעת לנכס שבניהולו, או לשלם חוב של בעל הנכס, ועלות ביצוע הפעולה עולה או צפויה לעלות על יתרת הכספים הקיימים בחשבונות המנוהלים על ידי האפוטרופוס הכללי בעבור בעל הזכויות בנכס האמור (להלן – תיק הניהול), רשאי הוא להחליט כי מימון הפעולה ייעשה במשיכת יתר לפי תקנה 25ד או בהלוואה לפי תקנה 26ה [צ״ל: תקנה 25ה], ובלבד שלאחר ביצוע הפעולה הוא צופה כי יתאפשר החזר כספי המימון מתוך התקבולים שיתקבלו בתיק הניהול.
משיכת יתר [תיקון: תשע״ז]
(א)
בתקנה זו, ”יחידות השתתפות“ – יחידות בקרן השקעה משותפת שמנהל האפוטרופוס הכללי לפי הוראות ועדת השקעות כאמור בסעיף 10(ד) לחוק ולפי תקנות האפוטרופוס הכללי (השקעת כספים), התשע״ד–2014.
(ב)
מימון פעולה לפי תקנה זו ייעשה בסכום מצטבר לתיק ניהול אשר לא יעלה על 10,000 שקלים חדשים.
(ג)
כספי מימון לפי תקנה זו יתקבלו מפדיון מספר יחידות השתתפות לפי השער הידוע של יחידות ההשתתפות במועד הפדיון, והכול בהתאם לסכום הנדרש (להלן – משיכת יתר).
(ד)
החזר משיכת היתר ייעשה בדרך של רכישת מספר יחידות ההשתתפות עד למספר יחידות ההשתתפות שנפדו כאמור בתקנת משנה (ג), וזאת לפי השער הידוע של יחידות ההשתתפות במועד ההחזר.
הלוואה [תיקון: תשע״ז]
(א)
כספי מימון לפי תקנה זו יתקבלו כהלוואה מתוך כספים ייעודיים המנוהלים על ידי האפוטרופוס הכללי למטרה זו (להלן – הלוואה).
(ב)
ההלוואה תישא ריבית והצמדה לפי התנאים האלה:
(1)
הריבית תחושב כריבית דריבית בחישוב יומי; שיעור הריבית היומי יעודכן לאורך חיי ההלוואה ויחושב בתחילת כל רבעון, לפי הריבית הממוצעת על משכנתאות צמודות מדד הידועה בתחילת אותו רבעון כפי שפרסם בנק ישראל, פחות אחוז אחד, מחולקת ל־365 ימים, והכול לפי הנוסחה שבתוספת השנייה; בפסקה זו, ”רבעון“ – שלושה חודשים שהם רבע משנת הכספים בשנה קלנדרית המתחילה ב־1 בינואר;
(2)
קרן ההלוואה והריבית עליה יישאו הפרשי הצמדה כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ״א–1961.
(ג)
הלוואה בסכום הנמוך מ־100,000 שקלים חדשים טעונה אישור של עובד שהאפוטרופוס הכללי הסמיכו לכך; הלוואה בסכום העולה על 100,000 שקלים חדשים טעונה אישור של האפוטרופוס הכללי; לא יינתן אישור להלוואה אלא אם כן שוכנע הגורם המאשר כי ניתנו בעדה ביטחונות מתאימים וכי קיים כושר החזר להלוואה מתוך תיק הניהול.

פרק ד׳: סיום הניהול

בקשת שחרור
(א)
אדם המבקש להוכיח לאפוטרופוס הכללי כי הוא רשאי לקבל לידיו נכס המנוהל על ידו יגיש לו בקשה ערוכה לפי טופס 9; בבקשה יפרט המבקש את מהות זכויותיו בנכס ואת מקורן ויצרף לה את ראיותיו לכך.
(ב)
העובדות הנכללות בבקשה תאומתנה בתצהירים של המבקש ושל אדם אחר שאיננו קרוב משפחה, ורשאי האפוטרופוס הכללי לתבוע מן המבקש כל ראיה נוספת; במקרים יוצאים מן הכלל רשאי האפוטרופוס הכללי לוותר על הגשת התצהיר הנוסף האמור.
(ג)
נבעה זכותו של המבקש בנכס מירושה, יצרף לבקשתו תצהירים כאמור גם להוכחת זהותו של המוריש עם בעליו הקודם של הנכס.
החלטה בדבר סיום הניהול
סבור האפוטרופוס הכללי כי נתמלא ביחס לנכס תנאי מן התנאים הקבועים בסעיף 15(א) לחוק יורה על תום ניהולו, באישור חתום בידו, הערוך לפי טופס 10; באישור יצויין שמו של הזכאי לקבל את הנכס מידי האפוטרופוס הכללי.
מסירת הנכס
(א)
האפוטרופוס הכללי רשאי למסור לזכאי את הנכס על אתר כנגד כתב התחייבות לפי טופס 11 שייחתם בידו או בידי בא כוחו, ורשאי הוא להתנות את המסירה באישור מוקדם של בית המשפט וכן בהחזר הוצאות הניהול, אם טרם ניגבו.
(ב)
עם מסירת הנכס ימסור האפוטרופוס הכללי למקבלו את המסמכים שבידיו הנוגעים לנכס ועשויים לסייע למקבל בהמשך הטיפול בו, או העתקים מהם.
(ג)
מסירת נכס שלא על פי תקנת־משנה (א) תהיה כנגד קבלת כתב קבלה חתום בידי המקבל או בא כוחו, שייערך לפי טופס 12.
סיום ללא מסירה
הוברר לאפוטרופוס הכללי שהנכס חדל להיות נכס עזוב והזכאי לקבלו נמנע מכך חרף הודעה בכתב שנשלחה אליו או אל בא כוחו בדואר רשום, ינקוט האפוטרופוס הכללי בהליכים על פי תקנות 30 ו־31 והוראת תקנה 32 תחול.
רישום שעבודים במקרים מיוחדים
(א)
במקרים מיוחדים רשאי האפוטרופוס הכללי למסור את הנכס כאמור בתקנה 28(א) או לסיים את ניהולו על פי תקנה 29 גם אם טרם הוחזרו לו הוצאות הניהול, כולן או חלקן, אם סבר שיהיה זה צודק ויעיל לעשות כן, ובתנאים שקבע.
(ב)
על יתרת ההוצאות שטרם נגבו ידאג האפוטרופוס הכללי לרישום שיעבוד על הנכס לטובתו, על פי סעיף 12(ג) לחוק, והוראות תקנה 17 יחולו, בשינויים המחוייבים; בנכס שהוא מקרקעין תהיה פניית האפוטרופוס הכללי אל רשם המקרקעין בהודעה לפי טופס 13.
דו״ח לבית המשפט [תיקון: תשמ״א, תשמ״ה, תשמ״ז, [הודעות]]
(א)
הדין וחשבון על פי סעיף 15(ב) לחוק יוגש לבית המשפט לפי טופס 14 ויכלול את הפרטה ליום השחרור, דו״ח כספי על התקבולים והתשלומים מאושר בידי רואה חשבון שנקבע בידי האפוטרופוס הכללי וכן תמצית מן הפעולות שביצע האפוטרופוס הכללי בנכס או בקשר עמו; הוראות תקנת משנה זו, למעט חובת צירוף הפרטה, ותקנה 32, יחולו, בשינויים המחוייבים, גם בסיום ניהול על פי צו זמני, כאמור בתקנה 11.
(ב)
הסתכמו כלל התקבולים בדו״ח הכספי בסכום שאינו עולה על חמישה עשר אלף שקלים חדשים (מתואם לשנת 1986; בשנת 2024, 99,807 ש״ח), רשאי האפוטרופוס הכללי להגיש את הדו״ח הכספי ללא אישור של רואה חשבון כאמור.
תעודת שחרור [תיקון: תשמ״ה]
(א)
עם אישור הדו״ח לפי תקנה 31(א) יתן בית המשפט לאפוטרופוס הכללי תעודת שחרור הערוכה לפי טופס 15.
(ב)
נוהל נכס על פי החלטת האפוטרופוס הכללי לפי סעיף 7 לחוק, יראו באישורו לפי תקנה 27 תעודת שחרור, ואחריותו על הנכס תסתיים עם מסירתו לזכאי.
ביטול הערות ושיעבודים
(א)
האפוטרופוס הכללי ידאג למחיקת ההערות והשיעבודים שנרשמו על פי תקנה 17 או 30(ב) עם ביטול העילה ליצירתם.
(ב)
הממונה על הרישום ימחק את ההערות והשיעבודים לבקשת האפוטרופוס הכללי על פי תקנת משנה (א).
העברת נכס לקנין המדינה
(א)
בקשה להעברת נכס לקנין המדינה על פי סעיף 15(ג) לחוק תוגש על ידי האפוטרופוס הכללי על גבי טופס 16 ויצורף לה דו״ח לפי תקנה 31; המשיב בבקשה יהיה שר האוצר או מי שנתמנה לכך על ידו.
(ב)
צו ותעודת שחרור על פי סעיף 15(ג) לחוק יערכו לפי טופס 17, והוראות תקנות 28(ג) ו־33 יחולו, בשינויים המחוייבים.
(ג)
העברת הקנין כאמור בתקנת משנה (א) פטורה מכל אגרה, ולא יראוה כעסקה בנכס או כפעולה בו לענין התניית ביצועה בתשלום קודם של מס או תשלום חובה אחר על פי כל דין.

פרק ה׳: סמכויות

בית המשפט המוסמך
(א)
בית המשפט המוסמך לענין סעיף 1 לחוק הוא בית המשפט שבאזור שיפוטו נמצא נכס מנכסיו העזובים של אותם בעלים.
(ב)
נמצאו נכסים כאמור באזורי שיפוטם של בתי משפט שונים והוחל בהליכים על פי החוק בשניים מהם או ביותר, רשאי בית המשפט להורות על העברת הדיון שבפניו לבית המשפט שבו הוחל בהליך הקודם, אם הדיון באותו הליך טרם הסתיים.
(ג)
באין לבעלים כאמור בתקנת משנה (א) נכסים עזובים בארץ, מוסמך בית המשפט שבאזור שיפוטו נמצא מקום מגוריהם האחרון בארץ, או בית המשפט המחוזי בירושלים.
[תיקון: תש״ס]
(בוטלה).
סמכויות המשנה לאפוטרופוס הכללי
סמכויותיו של המשנה לאפוטרופוס הכללי כסמכויות האפוטרופוס הכללי והוא יפעל לפי הנחיותיו של האפוטרופוס הכללי בדרך כלל או לענין מסויים.
סמכויות סגן האפוטרופוס הכללי [תיקון: תשמ״ה, תשמ״ז־2, [הודעות]]
(א)
מבלי לגרוע מכלליות הוראתה של תקנת משנה (ב), יהיו לסגן האפוטרופוס הכללי, באזור סמכותו, סמכויותיו של האפוטרופוס הכללי, למעט אלה:
(1)
הסמכות להחליט לנהל נכס עזוב ללא צו ניהול על פי סעיף 7 לחוק;
(2)
הסמכות להחליט על כל עסקה בנכסים שערכה המוערך עולה על חמישה־עשר אלף שקלים חדשים (מתואם לשנת 1986; בשנת 2024, 99,807 ש״ח);
(3)
הסמכות להחליט כי נתקיים תנאי מן התנאים לסיום הניהול בהתאם לסעיף 15(א) לחוק ולהורות כאמור בתקנה 27 וכן הסמכות לפנות אל בית המשפט בבקשה לפי סעיף 15(ג) לחוק.
(ב)
סגן האפוטרופוס הכללי יפעל לפי הנחיות האפוטרופוס הכללי בדרך כלל או לענין מסוים.
תפקידי עזר
בכפיפות להוראות תקנה 38 רשאי האפוטרופוס הכללי להטיל על עובד מבין עובדי המדינה שהוא ממונה עליהם, תפקידי עזר לשם ביצוע החוק, ורשאי הוא להעניק לו לשם כך סמכות מסמכויותיו.

פרק ו׳: שונות

בקשות האפוטרופוס הכללי
בקשה המוגשת על ידי האפוטרופוס הכללי לבית המשפט על פי החוק שלא נקבעה לה הוראה מיוחדת בתקנות אלה תהיה בכתב ותיערך לפי טופס 18.
שינויים בשכר האפוטרופוס הכללי
לא יחליט בית המשפט על שינויים בשכרו של האפוטרופוס הכללי אלא על פי בקשתו, או לאחר שתובא בפניו עמדתו בעל פה או בכתב.
הצמדה [תיקון: תשמ״ה, תשע״א]
(א)
הסכומים הנקובים בתקנות 16א, 31(ב) ו־38(א)(2) ישתנו ב־1 בינואר של כל שנה (להלן – יום השינוי), לפי שיעור שינוי המדד החדש לעומת המדד היסודי.
(ב)
בתקנה זו –
”מדד“ – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;
”המדד החדש“ – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי;
”המדד היסודי“ – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי הקודם, ולענין השינוי ב־1 באפריל 1985 – המדד שפורסם בחודש דצמבר 1984.
(ג)
שינוי הסכומים כאמור בתקנת משנה (א) ייעשה על בסיס הסכומים שנקבעו ליום השינוי הקודם, לפני שעוגלו לפי תקנת משנה (ד).
(ד)
סכום שהשתנה כאמור, יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב וסכום של מחצית השקל החדש יעוגל כלפי מעלה.
(ה)
האפוטרופוס הכללי יפרסם בהודעה ברשומות את נוסח תקנות 16א, 31(ב) ו־38(א)(2) כפי שהשתנו עקב האמור בתקנה זו.
דו״ח שנתי
הדין וחשבון השנתי על פי סעיף 10(ו) לחוק יוגש לועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת באמצעות שר המשפטים.
תחילת תוקף
תחילתן של תקנות אלה מיום תחילתו של החוק.
השם
לתקנות אלה ייקרא ”תקנות האפוטרופוס הכללי (סדרי דין וביצוע), תשל״ח–1978“.
[תיקון: תשע״ז]

תוספת ראשונה

טופס 1/א: בקשת האפוטרופוס הכללי למתן צו ניהול (תקנה 6(א)(1))
טופס 1/ב: בקשת האפוטרופוס הכללי למתן צו ניהול (תקנה 6(א)(2))
טופס 1/ג: בקשת האפוטרופוס הכללי למתן צו ניהול (תקנה 6(א)(3))
טופס 2: צו ניהול (תקנה 10)
טופס 3: בקשה לצו ניהול זמני (תקנה 11(א))
טופס 4: צו (תקנה 11(א))
[תיקון: תשמ״ה]
טופס 5: תעודת ניהול מס׳ _____ (תקנה 12(א))
טופס 6: כרטיס רכוש מס׳ _____ (תקנה 14)
טופס 7: כתב סמכות לעריכת פרטה מס׳ _____ (תקנה 14(ג))
טופס 8/א: הזמנה לחקירה על פי חוק האפוטרופוס הכללי, תשל״ח–1978 (תקנה 24(א))
טופס 8/ב: הודעה על הזמנה לחקירה (תקנה 24(ב))
טופס 9: בקשה לקבלת נכס מידי האפוטרופוס הכללי (תקנה 26(א))
טופס 10: אישור לסיים טיפול בנכס (תקנה 27)
טופס 11: כתב קבלה והתחייבות הניתן בקשר עם קבלת רכוש לפני מתן צו שחרור (תקנה 28(א))
טופס 12: כתב קבלת רכוש על פי תעודת שחרור של בית משפט (תקנה 28(ג))
טופס 13: רישום שיעבוד ראשון (תקנה 30(ב))
טופס 14: דו״ח האפוטרופוס הכללי (תקנה 31)
טופס 15: תעודת שחרור (תקנה 32)
טופס 16: בקשה להעברת נכס לקנין המדינה בהתאם לסעיף 15(ג) לחוק (תקנה 34(א))
טופס 17: צו העברת נכסים לקנין המדינה ותעודת שחרור (תקנה 34(ב))
טופס 18: בקשת האפוטרופוס הכללי ל. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (תקנה 40)
[תיקון: תשע״ז]

תוספת שנייה

(תקנה 25ד)

“ – הריבית הממוצעת על משכנתאות צמודות מדד הידועה בתחילת הרבעון, כפי שפרסם בנק ישראל;
נוסחה לחישוב שיעור הריבית היומי ברבעון מסוים:


י״ד באייר תשל״ח (21 במאי 1978)
  • שמואל תמיר
    שר המשפטים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.