חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות בתי המשפט (מזכירות בבתי משפט ובבתי דין לעבודה)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות בתי המשפט (מזכירות בבתי משפט ובבתי דין לעבודה) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות בתי המשפט (מזכירות בבתי משפט ובבתי דין לעבודה), התשס״ה–2004


ק״ת תשס״ה, 182; תשס״ו, 2; תשע״א, 95; תשע״ב, 761; תשע״ה, 1035; תש״ף, 1510; תשפ״א, 22, 104.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 82, 108 ו־109 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד–1984 ולפי סעיף 43 לחוק בית הדין לעבודה, התשכ״ט–1969, ובהתייעצות עם שר התעשייה המסחר והתעסוקה לעניין הסעיף האמור, אני מתקין תקנות אלה:


מזכירות [תיקון: תשע״א]
משרדו של כל אחד מבתי המשפט המפורטים להלן ייקרא בשם ”מזכירות“ (להלן – המזכירות):
(1)
בית המשפט העליון;
(2)
בית משפט מחוזי;
(3)
בית משפט שלום;
(4)
בית הדין הארצי לעבודה;
(5)
בית הדין האזורי לעבודה.
רישום
במזכירות ינוהל רישום של הענינים שהובאו לפני בית המשפט לגבי פרטים אלה:
(1)
מספר התיק;
(2)
תאריך הבאת הענין לבית המשפט;
(3)
שם השופט או הרשם או שמות חברי המותב;
(4)
שמות בעלי הדין ומעמדם בהליך;
(5)
מהות התביעה ושוויה, ובמשפט פלילי – העבירות נושא כתב האישום;
(6)
האגרה ששולמה;
(7)
תאריכי דיונים.
תיק בית המשפט [תיקון: תשס״ו]
(א)
תיק בית המשפט יוחזק במזכירות ויכיל את כל כתבי בי־הדין, לרבות המסמכים, המוצגים, הפרוטוקולים וההחלטות, ואולם בית המשפט רשאי להורות, כי מוצג שהוגש לבית המשפט יישמר על ידי בעל דין שהגישו, בתנאים שיקבע בית המשפט; היה המוצג מסמך בכתב, ייסרק המוצג לפני העברתו לידי בעל הדין לשמירה, והעותק הסרוק יישמר במחשב בית המשפט.
(ב)
על כל כתב בי־דין יצוין מספר התיק.
(ג)
בתקנה זו, ”תיק“ – לרבות המנוהל באמצעים אלקטרוניים.
קבלת קהל [תיקון: תשע״א, תשע״ב, תשע״ה, תש״ף, תשפ״א, תשפ״א־2]
(א)
מזכירות בית המשפט תהיה פתוחה לקהל במועדים כמפורט להלן:
(1)
בימים א׳ עד ה׳ בשבוע – משעה 8.30 עד שעה 13.30;
(2)
במשמרת שניה כהגדרתה בתקנות בתי המשפט (משמרת שניה), התשס״ד–2004 – משעה 15.00 עד שעה 21.00, למשפטים שנקבעו לדיון במשמרת שניה;
(3)
ביום ו׳ בשבוע ובערבי חג, ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל וביום הזיכרון לשואה ולגבורה משעה 8:30 עד שעה 12:00 ובימי חול המועד שבפגרת סוכות, בימי חול המועד שבפגרת הפסח ומיום 20 באוגוסט עד יום 5 בספטמבר שבפגרת הקיץ משעה 9:00 עד שעה 12:00 והכל רק לעניינים האלה:
(א)
בקשות לסעד מיידי;
(ב)
סוגי עניינים שהחליט מנהל בתי המשפט לאחר התייעצות עם נשיא בית המשפט או שופט שנשיאו מינהו לכך;
(ג)
עניין מסוים שהורה נשיא בית המשפט או שופט שנשיאו מינהו לכך;
(4)
מיום 21 ביולי עד יום 19 באוגוסט שבפגרת הקיץ משעה 9:00 עד שעה 12:00.
בסעיף קטן זה, ”פגרת סוכות“, ”פגרת הפסח“ ו”פגרת הקיץ“ – כמשמעותן בתקנה 1 לתקנות בתי המשפט (פגרות), התשמ״ג–1983.
(ב)
מנהל בתי המשפט רשאי להורות על שינוי שעות הפתיחה בבית משפט מסוים; הודעה על הוראה כאמור תפורסם ברשומות.
מערכת ממוכנת
כל הוראה מתקנות אלה יש לקיים במערכת ממוכנת של בתי המשפט ובאמצעים אלקטרוניים, בשינויים המחויבים, אם הורה כך מנהל בתי המשפט.
דרכי תשלום
תשלום לבית המשפט, יש לשלם בדרך שיקבע מנהל בתי המשפט בהודעה שתפורסם באתר האינטרנט של מערכת בתי המשפט.
העתקי מסמכים [תיקון: תשס״ו]
המזכירים הראשיים בבתי המשפט מוסמכים לאשר כי העתק של כתב בי־דין מתאים למקור של כתב בי־הדין שבתיק בית המשפט.
ביטול תקנות בתי המשפט
תקנות בתי המשפט (משרד רישום), 1936 – בטלות.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן.


י״ב בכסלו התשס״ה (25 בנובמבר 2004)
  • יוסף (טומי) לפיד
    שר המשפטים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.