חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות בריאות העם (הודעה על פטירות ואירועים מיוחדים)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות בריאות העם (הודעה על פטירות ואירועים מיוחדים) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות בריאות העם (הודעה על פטירות ואירועים מיוחדים), תש״ם–1980


ק״ת תש״ם, 973; תשמ״א, 100, 331; תשמ״ז, 533; תשנ״ח, 283.


הגדרות [תיקון: תשמ״א־2, תשנ״ח]
בתקנות אלה –
”טיפול“ ו”מטופל“ – כהגדרתם בחוק זכויות החולה, התשנ״ו–1996;
”מוסד רפואי“ – בית חולים או מרפאה כמשמעותם בפקודה, לרבות מכון המבצע פעולות אבחון;
”מנהל מוסד רפואי“ – לרבות ממלא מקומו;
”מנהל מחלקה“ – מנהל מחלקה במוסד רפואי;
”המנהל“ – כמשמעותו בסעיף 2 לפקודה.
מתן הודעה על פטירה ורישומה [תיקון: תשמ״א, תשמ״א־2, תשמ״ז, תשנ״ח]
(א)
נפטר אדם במוסד רפואי –
(1)
יודיע על כך מנהל המחלקה שבה נפטר או מנהל המוסד הרפואי בהקדם האפשרי לבן משפחה של הנפטר; לא ניתן למסור הודעה כאמור לבן משפחה תוך עשרים וארבע שעות מתום חייו של הנפטר, יודיע על כך לגוף מוכר.
(2)
ירשום מנהל המחלקה שבה נפטר או מנהל המוסד הרפואי בתיקו הרפואי של הנפטר פרטים אלה:
(א)
דבר פטירתו של הנפטר;
(ב)
מועד תום חייו של הנפטר;
(ג)
שמו של הרופא שקבע את דבר הפטירה;
(ד)
מועד מסירת ההודעה על תום חייו של הנפטר;
(ה)
שמו של נותן ההודעה;
(ו)
דרך מתן ההודעה;
(ז)
שמו ומענו של מקבל ההודעה.
(3)
ירשום מנהל המוסד הרפואי בספר פטירות שינוהל בו את דבר פטירתו של הנפטר, שמו, זהותו ותאריך פטירתו.
(4)
בכל מקרה של פטירה כמפורט להלן, יודיע על כך מנהל המוסד הרפואי שבו אירעה גם למנהל או למי שהוא הסמיכו לכך:
(א)
פטירה בתוך 24 שעות מזמן קבלת אדם לאשפוז, פרט לפטירה כאמור כתוצאה ממחלה ממושכת, ניוונית או כרונית;
(ב)
פטירה שאירעה כתוצאה ממתן תרופה, עירוי דם או מוצריו או עירוי שאינו עירוי דם או מוצריו;
(ג)
פטירה תוך כדי ניתוח או פעולה פולשנית אחרת, או תוך 7 ימים מיום ביצועם;
(ד)
פטירה לאחר ניתוח או פעולה פולשנית אחרת, אם הנפטר לא התאושש מהם לפני פטירתו;
(ה)
פטירת אשה במהלך הריון או לידה, או בתוך 42 יום ממועד הלידה, ואם היתה הסיבה קשורה להריון או ללידה, תוך שנה מאותו מועד;
(ו)
פטירה כתוצאה ממעשה התאבדות;
(ז)
פטירה שלגביה החליט מנהל המוסד הרפואי או מנהל קופת חולים, כמשמעותה בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ״ד–1994, למנות ועדת בדיקה, כמשמעותה בחוק זכויות החולה, התשנ״ו–1996.
(ב)
(נמחקה).
(ג)
(נמחקה).
הסבר לנתיחת גוויה במקרים מסויימים [תיקון: תשמ״ז]
(א)
אירעה פטירה כאמור בתקנה 2(א)(4) יסביר מנהל המחלקה, או מי שהוא הסמיכו לכך, לאחד מבני משפחת הנפטר כי במקרה האמור נחוץ לבצע בגוויה נתיחה.
(ב)
סירב בן משפחה כאמור בתקנת משנה (א) להסכים לניתוח הגוויה יחתום על סירובו בטופס שנוסחו מפורט בתוספת (להלן – טופס סירוב); סירב לחתום על טופס סירוב ימלא מנהל המחלקה, או מי שהוא הסמיכו לכך, את כל פרטי הטופס ויציין לצד שמו של בן המשפחה את המלים ”מסרב לחתום“.
אירועים מיוחדים [תיקון: תשנ״ח]
מנהל מוסד רפואי, ובהעדרו – הרופא האחראי, ידווח למנהל או למי שהמנהל הסמיכו לכך, על כל אירוע מיוחד כמפורט להלן:
(1)
תקלה במכשור, במהלך טיפול רפואי, אם גרמה נזק ממשי למטופל או לעובד המוסד הרפואי;
(2)
מצב חירום, פנימי או חיצוני, במוסד הרפואי, המשפיע או העלול להשפיע על תפקודו;
(3)
תקלה באספקת חשמל, מים או גז במוסד הרפואי או בחלק ממנו;
(4)
תקלה או הפסקה בפעילותו של שירות החיוני לתפקודו התקין של המוסד הרפואי;
(5)
נזק של ממש שנגרם למטופל תוך כדי הטיפול הרפואי או לאחריו.
לעניין סעיף קטן זה, ”נזק של ממש“ – נכות חמורה או אובדן של איבר חיוני.
מסירת הודעה [תיקון: תשנ״ח]
(א)
הודעה כאמור בתקנה 2(א)(4) תימסר תוך 14 ימים מיום הפטירה, ובמקרה כאמור בתקנה 2(א)(4)(ז) תוך 7 ימים מיום מינוי ועדת הבדיקה, בצירוף סיכום מחלה מפורט.
(ב)
הודעה כאמור בתקנה 2ב תימסר תוך 24 שעות מעת קרות המקרה החייב דיווח, ואם אירע ביום מנוחה או שבתון שעל פי חיקוק – תוך 48 שעות מעת קרות המקרה.
(ג)
מנהל המוסד הרפואי ימסור למנהל, לפי דרישתו, כל מסמך רפואי הנוגע לאירועים המפורטים בתקנה 2(א)(4) ו־2ב.
(ד)
הודעה, רישום או מסירת מסמך, לפי תקנות 2 או 2ב או לפי תקנה זו, שנעשו בידי אחד מעובדי המוסד הרפואי שמנהלו מינה לעניין זה, פוטרים את האחרים החייבים בהם.
סידורים מינהליים [תיקון: תשנ״ח]
מנהל המוסד הרפואי אחראי לסידורים המינהליים להבטחת מתן הודעה ורישום ומסירת מסמכים לפי תקנות אלה.
שמירת סמכויות וחובות אחרות
סמכות לפי תקנות אלה אינה גורעת מסמכות לפי חיקוק אחר, וקיום חובה לפי תקנות אלה אינו פוטר מקיום חובה לפי חיקוק אחר.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה ארבעים וחמישה יום מיום פרסומן.
[תיקון: תשמ״ז]

תוספת

(תקנה 2א(ב))

טופס סירוב

(הטופס הושמט)


כ״ח בטבת תש״ם (17 בינואר 1980)
  • אליעזר שוסטק
    שר הבריאות
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.