חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות האנטומיה והפתולוגיה

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות האנטומיה והפתולוגיה מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות האנטומיה והפתולוגיה, תשי״ד–1954

תקנות לביצוע החוק


ק״ת תשי״ד, 334; תשל״ו, 2298; תשל״ז, 945; תשמ״א, 329; תשס״א, 304; תשס״ה, 624.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 8 לחוק האנטומיה והפתולוגיה, תשי״ג–1953, אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות [תיקון: תשמ״א, תשס״ה]
לענין תקנות אלה –
”בן משפחה“ – כמשמעותו בסעיף 1 לחוק;
”גוף מוכר“ פירושו – חברה קדישא וכל חבר אנשים ששר הבריאות הכיר בו לענין תקנות אלה כמוסמך לטפל בקבורת מתים, בארץ כולה או באזור מסויים בה;
”דגימה“ – דגימה ביולוגית שאינה עולה על 20 גרם שנלקחה מנתיחת גוויה לצורך קביעת סיבת המוות.
טופס [צ״ל: הסכמה] [תיקון: תשמ״א]
הסכמה כמשמעותה בחוק תינתן באחד מהטפסים שבתוספת לתקנות אלה, לפי הענין.
[תיקון: תשמ״א]
(בוטלה).
חובת הודעה על גויה שהותרה [תיקון: תשמ״א]
נפטר אדם ויש ממנו הסכמה בכתב שגוייתו תשמש למטרות מדעיות, מי שהגויה ברשותו יודיע על כך מיד לבית ספר לרפואה.
חובת בית ספר לרפואה לענות להודעה [תיקון: תשמ״א]
קיבל בית ספר לרפואה הודעה כאמור בתקנה 4, יודיע מיד למי שהגויה ברשותו, אם הוא דורש אותה לשם ביתור לצרכי לימוד ומחקר ואם לאו.
העדר דרישה של בית ספר לרפואה
לא נתקבלה מבית הספר לרפואה הודעה כאמור עד שעברו ארבעים ושמונה שעות משעת המוות או משעת הימצא הגויה, יראו את בית הספר לרפואה כמוותר על הגויה.
חובה למסור גוויה שנדרשה [תיקון: תשל״ז, תשמ״א]
נתקבלה מבית ספר לרפואה דרישה לגוויה תוך ארבעים ושמונה שעות כאמור, מי שהגוויה ברשותו ימסור אותה לבית הספר שדרשה בתום המועד האמור.
העברת גוויה [תיקון: תשל״ז]
העברת גוויה לבית ספר לרפואה תיעשה בידי בית הספר לרפואה ועל חשבונו.
אישור על קבלת הגויה
(א)
בשעת מסירת הגויה יחתום בא כוח בית הספר לרפואה על קבלה בשלושה טפסים בה יצויינו פרטים אלה בדבר המת, במידה שהם ידועים:
(1)
השם;
(2)
המין;
(3)
מקום הלידה, תאריכה או הגיל המשוער;
(4)
מקום המגורים האחרון;
(5)
ההתעסקות;
(6)
שעת המוות;
(7)
העדה הדתית שעמה נמנה;
(8)
התאריך והשעה של מסירת הגויה;
(9)
מקום מסירת הגויה.
(ב)
טופס אחד של הקבלה האמורה בתקנת משנה (א) יישאר בידי בית הספר לרפואה, הטופס השני יימסר לידי מי שהגויה היתה ברשותו והשלישי לידי רשם הלידות והפטירות המוסמך.
פנקס הגויות
בית הספר לרפואה ינהל פנקס בו יירשמו הפרטים ביחס לכל גויה כאמור בתקנה 9(א) וכן תאריכה ושעתה של הוצאת הגויה או חלקים ממנה מרשותו, השם והכתובת של האדם אשר לו נמסרה הגויה או חלקים ממנה, ואם נקברה – התאריך והמקום של הקבורה.
התנגדות לשמירת גוויה בידי בית ספר לרפואה [תיקון: תשמ״א]
בן משפחה וגוף מוכר רשאים לדרוש את הגוויה לענין סעיף 5(ב) לחוק; התנגד אחד מהם שהגוויה או חלק ממנה יישמרו בידי בית ספר לרפואה, תהא ההתנגדות בתוקף אם נמסרה במכתב רשום שנשלח לבית הספר לרפואה לפחות חודש לפני תום שנה מיום מסירת הגוויה לבית הספר.
אישורים לניתוח אנטומיה פתולוגית [תיקון: תשל״ו, תשס״א]
(א)
הרופאים המוסמכים לקבוע בתעודה שנחתמה על ידיהם שניתוח גויה משמש לאחת המטרות המותרות לפי החוק כאמור בסעיף 6 לחוק, הם:
(1)
לגבי אדם שמת בבית חולים – הרופא שטיפל בו באחרונה לפני מותו, מנהל של בית החולים או ממלא מקומו, ומנהל המחלקה של בית החולים שבה מת האדם או ממלא מקומו;
(2)
(א)
לגבי אדם שמת מחוץ לבית חולים – הרופא שטיפל בו באחרונה לפני מותו, ואם לא היה בטיפולו של רופא – כל רופא אחר, רופא ממשלתי ומנהל בית חולים או מנהל המכון הפתולוגי לרפואה משפטית על שם ליאופולד גרינברג, ובהעדרו – ממלא מקומו;
(ב)
היה האדם המת חייל, יכול שיהיה אחד משלושת הרופאים קצין רפואה ראשי של צה״ל או רופא אחר שהוא הסמיך ודרגתו אינה פחות מסגן אלוף.
(ב)
היתה מטרת ניתוח הגוויה הכשרת רופאים לביצוע פעולות ניתוחיות מצילות חיים, לא יחתום רופא על קביעה לפי תקנת משנה (א) אלא אם כן הניתוח נמנה עם הסוגים המפורטים ברשימה שפרסם המנהל הכללי של משרד הבריאות.
עונשין [תיקון: תשמ״א]
העובר על תקנות 9 או 10, דינו – מאסר שלושה חדשים או קנס 1000 שקלים, או שני הענשים כאחד.
השם
לתקנות אלה ייקרא ”תקנות האנטומיה והפתולוגיה, תשי״ד–1954“.
[תיקון: תשמ״א]

תוספת

(תקנה 2)

טופס 1: הסכמה לביתור גוויה לצרכי לימוד ומחקר
[תיקון: תשס״ה]
טופס 2: הסכמה בלתי מסוייגת לניתוח גוויה
[תיקון: תשס״א]
טופס 2א: הסכמה לניתוח גוויה למטרות ריפויו של אדם – פעולות ניתוחיות מצילות חיים
טופס 3: הסכמה לניתוח גוויה (להוצאת חלקים לריפויו של אדם)
[תיקון: תשס״ה]
טופס 4: הסכמת בן משפחה לניתוח שלאחר המוות
[תיקון: תשס״א]
טופס 5: הסכמת בן משפחה לניתוח שלאחר המוות למטרות ריפויו של אדם – פעולות ניתוחיות מצילות חיים


א׳ בשבט תשי״ד (5 בינואר 1954)
  • יוסף סרלין
    שר הבריאות
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.