תולדות תנאים ואמוראים/א/רב אחא בר הונא או בר רב הונא

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפושרב אחא בר הונא או בר רב הונא[עריכה]

היה תלמידו דרב ששת כב"ב ע., סנהדרין מג. שבעי מרב ששת, אמר רב ששת כברכות כג. לב., עירובין כ: סח:, ב"מ לג., סנהדרין פב:, וכן היה תלמידו דרבה כשבועות לו:, רב אחא בר הונא ורב שמואל בריה דרב"בח ורב יצחק בריה דרב יהודה תנו שבועות בי רבה, פגע בהו רב כהנא ושאל מהם - א"ל רבא בר ניתאי וכו'. ובמנחות פד: אותיב רב אחא בר אבא (צ"ל בר הונא, דק"ס) לרבה, והוא היה השליח בין רב חסדא לרבה להביא הלכות מזה לזה כפסחים מז., יבמות פט:.

וכן הקשה לר"נ כחולין עו:, ובנדרים צ. שאחד נדר שלא ישא אשה עד דתני הלכתא ולא יכול ורצה להתיר נדרו, אתא רב אחא ברב הונא והטעהו והשיאו אשה ואח"כ הביאו לפני רב חסדא שיתיר לו נדרו, ואמר רבא מאן חכים למיעבד כי הא מלתא אי לאו רב אחא בר"ה דגברא רבה הוא.

וכפי הנראה היה דיין בעירו כדמשמע קידושין יב: שאחד קידש אשה בשוטיתא דאסא בשוקא שלחה רב אחא בר הונא לקמיה דרב יוסף כה"ג מאי שלח ליה נגדיה כרב וכו'. והתרועע עם כל גדולי הדור עם אביי ורבא, כשבת קכד., ב"ב קטז: שישב עם רב ספרא ור"ה בר חנינא ואביי.

ויותר מכולן שקיל וטרי עם רבא, אותיב לרבא כמנחות טז. עא:, חולין לב:, רמי לרבא שבת קג., בעי מרבא קידושין נו: וכששלחה איפרא הורמיז קרבן לרבא שיקריב עבורה שלח רבא את רב ספרא ורב אחא בר"ה שהם יוציאו הדבר ע"פ הדין, כזבחים קטז: וגם אביי היה שם (א"כ היה זה קודם שמלך רבא), ומה שמצינו שבת סו: שהקשה לרב אשי הוא ט"ס וצ"ל כגרסת דק"ס רב אחא בריה דרבא.

והניח אחריו בן ת"ח בשם רבא כנדה לא:.