שרי האלף/מחלקה שניה/מדור א

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

שרי האלף
טרום מחלקה: תנ"ך והתרגומים
מחלקה ראשונה: מדור א. מדרשי תנאים והתלמודים שלימות: 0%מדור ב. מדרשים שלימות: 0%מדור ג. מדרשים קטנים, פרקים וקטעים שלימות: 0%
מחלקה שניה: מדור א. מפרשי התורה שלימות: 100%מדור ב. ליקוטים וקטעים שלימות: 100%
מחלקה שלישית: מדור א. מפרשי נביאים וכתובים שלימות: 0%מדור ב. ליקוטים וקטעים שלימות: 0%
מחלקה רביעית: מדור א. מבואות כללים ובאורי מילים להתלמודים שלימות: 0%מדור ב. מפרשי המשנה, תוספתא, בבלי וירושלמי שלימות: 0%
מחלקה חמישית: מדור א. שאלות ותשובות הגאונים שלימות: 100% מדור ב. שאלות ותשובות הראשונים שלימות: 75%
מחלקה שישית: ספרי הפוסקים שלימות: 25%מחלקה שביעית: חיבורים במקצעות שונים שלימות: 25%ראה גם: שרי האלף השלם
אהל יוסף[עריכה]

ר' יוסף בר' אליעזר טוב עלם הספרדי.

ביאור על פירוש הראב"ע שעל התורה.

השווה מרגליות טובה; צפנת פענח.

2.

אור צדיקים[עריכה]

ראה באורים על התורה לר' יוסף קארו.

3.

אכלה ואכלה[עריכה]

המסורה הגדולה.

י"ל עפ"י כ"י, מנוקדת ועם מבוא והערות מאת ר"ז פרנסדורף, הנובר, תרכ"ד. °4.

השווה המסורה גדולה (מחלקה זו, מס' 76).

[ועל שאלת המחבר עיין גרץ MGWJ. שנה ל"ו (1887), עמ' 1-34, 303-309; נויבואר, שם, עמ' 299-303; ר"א אטלס במאסף הכרם, ווארשא, תרמ"ח, עמ' 32-27; ר"א עפשטיין, שם, עמ' 83-85 [כתבי ר' אברהם עפשטיין, כרך שני, ירושלים, תשי"ז, עמ' רנ"ה-רנ"ח]; ר"א אפטוביצר, מבוא לספר ראבי"ה, ירושלים, תרצ"ח, עמ' 333; י. ל. גירשט, תחנות בספרות ישראל, ירושלים, תשי"ד, עמ' 5; ש. אידלברג, תשובות רבנו גרשם מאור הגולה, ניו-יורק, תשט"ז עמ' 25-26. ועיין גם: E. Ehrentreu, Untersuchungen uber Massora.: 2, 1925].

4.

אמרי נועם[עריכה]

ר' יעקב דיליישקאש.

באורים, רמזים וגימטריאות מחכמי צרפת ואשכנז על התורה וקצת על פי' רש"י וראב"ע.

 • קושט', ש';
 • קרימונה, שכ"ו;
 • קראקא, שנ"ח, °4.
 • ובמקראות גדולות "קהלות משה", אמשטרדם, תפ"ד-פ"ז, °2.
 • מהדורה מתוקנת, בתוספת מראי מקומות והערות אמרי חיים מאת מרדכי הריס. ירושלים תש"ל.

מחקרים[עריכה]

[על דפוס אמשטרדם, עי' מש"כ הרחיד"א, שם הגדולים (מהדורת בן-יעקב), מערכת ספרים, דף ה2, סי' 113].

ראה בהרחבה בשרי האלף השלם – שרי האלף השלם/אמרי נועם

5.

באור כל מלה קשה בתורה[עריכה]

מלוקט מגדולי המפרשים ע"י ר' יהודה בר' יצחק הלוי ור' יחיאל בר' יקותיאל הכהן.

 • [ביחד עם החומש]. ויניציאה, ש"ז. °4.

6.

באור לפירוש הרמב"ן על התורה[עריכה]

ר' יצחק אבוהב – השני (ה"א קצ"ג-רנ"ג).

 • קושט', רפ"ה. °4.
 • ובחומש עם פירש"י ורמב"ן. ויניציאה, ש"ח;
 • קראקא, שמ"ז-ח';
 • ווילהרמרשדארף, [תע"ג], °2, ועוד כ"פ.

מחקרים[עריכה]

[על דפוס קושט' רפ"ה, עיין י. ריבקינד ב"קרית ספר", שנה ד' (תרפ"ז-תרפ"ח), עמ' 176, סי' 27].

7.

באור לפירוש הרמב"ן בסודותיו על התורה[עריכה]

מיוחס לר' מאיר בר' שלמה אבוסאולה.

 • י"ל על-פי כת"י ע"י ר' יעקב שפירא, ווארשא, תרל"ה;
  • שם, תרל"ו. °8.

[נלוה גם לחומשים עם עשרה פירושים, דפוס ווארשא, תרל"א ולחומשים עם ל"ב פירושים, דפוס לבוב, תרמ"א.

על המחבר עי' שרגא אברמסון בפתיחה למהדורת הצילום של דרשות ר' יהושע אבן שועיב, ירושלים תשכ"ט, עמ' 41].

8.

באור לפירוש רש"י על התורה[עריכה]

לר' אהרן בר' גרשון אבו אל רבי.

השווה פירושים לרש"י.

9.

באור לפירוש רש"י על התורה[עריכה]

לר' אליהו בר' אברהם מזרחי (ה"א ר"י – רפ"ה בערך).

 • ויניצאיה, רפ"ז.
 • ובשם: אליהו מזרחי, שם ש"ה.
  • של"ד.
  • קראקא, שנ"ה. °2. ועוד כ"פ.

10.

באור לפירוש רש"י על התורה[עריכה]

לר' משה אלבילדה.

השווה פירושים לרש"י.

11.

באור לפירוש רש"י על התורה[עריכה]

לד' שמואל אלומשנינו.

השווה פירושים לרש"י.

12.

באור שמות קודש וחול[עריכה]

להרמב"ם (ד"א תתצ"ה-תתקס"ה).

על התורה (עד סוף פ' שופטים).

 • י"ל ע"י מ. גסטר ב"דביר", ספר א' (ברלין, תרפ"ג), עמ' 191 ואילך (ובהוצאה מיוחדת).

[הערות מאת רמ"מ קירשבוים נדפסו ב"אוצר החיים" לרח"י עהרנרייך, ספר י"א (תרצ"ה), חוב' ג', עמ' 80-78.]

[הערות נוספות בספרו שו"ת מנחם משיב, ח"ב סי', ו' ובהשמטות שם, ניו-יורק תשכ"ה (י. ש.)].

13.

באורים על התורה, שה"ש ופרקי אבות[עריכה]

לר' יוסף בר' אפרים קארו (ה"א רמ"ח-של"ה).

 • נדפסו בס' אור צדיקים, שאלוניקי, תקנ"ט;
 • ווארשא, תרס"ב. 4°.

14.

באורים על פירש"י שעל התורה[עריכה]

ר' ישראל בר' פתחיה איסרלין (ה"א ק"ן בקירוב – ר"ך).

 • ויניציאה, רע"ט.
 • שם, ש"ה;
 • ריווא די טרינטו, שכ"ב.
 • ויניציאה, שכ"ז (ביחד עם פירש"י), °4, ועוד כ"פ.

15.

באורים על התורה עפ"י גימטריאות[עריכה]

לרבנו שמשון.

 • בס' שפתי כהן להר' מרדכי הכהן.
 • ויניציאה, שס"ה;
 • וואנזבק, ת"ן, 2°;
 • ווארשא, תרמ"ג °8.

[על המחבר עיין ש. א. פוזננסקי, מבוא על חכמי צרפת מפרשי המקרא, ווארשא תרע"ג, עמ' XCVII בהערה].

16.

בחיי על התורה[עריכה]

רבנו בחיי בר' אשר ן' חאלאוה (במאה הראשונה לאלף הששי).

 • חמוש"ד (=חסר מקום ושנת דפוס) [דפוס ספרד רנ"א ?] 4°;
  • נאפולי, רנ"ב, 2°;
  • פיזארו, רס"ז, 4°;
  • שם, רע"ד;
  • [קושט', רע"ה];
  • פיזארו, רע"ז;
  • רימיני, רפ"ד-ו';
  • ויניציאה, ש"ד;
  • שם, ש"ו, 2°;
  • ריווא די טרינטו, שי"ט, 4°;
  • ויניציאה, שכ"ו;
  • קראקא, שנ"ב-ג';
  • שם, ש"ע, 2°; ועוד כ"פ.
 • ועם פירוש תורת חיים לר' חיים הכהן, [מטראבלס], אשירה לה' בחיי לר' ישכר בער רוטנברג חלק א- ב, גראסווארדיין תש"ב;
  • ועם הנ"ל, ועוד הוספות: א) ליקוטי ביאורים, ב) הערות והגהות לר' שלום מוסקוויטש. ג) הערות ומקורות לר' ירוחם ליינער, ירושלים, תשי"ח-תשי"ט.
 • מוגה על פי דפוסים ראשונים וכתבי יד בצרוף הערות ומראי מקומות מאת רח"ד שעוועל.
  • כרך ראשון: בראשית, ירושלים, מוסד הרב קוק, תשכ"ו.
  • כרך שני: שמות ויקרא. שם תשכ"ז.
  • כרך שלישי: במדבר דברים. שם תשכ"ח, °8. [וראה מכתבי רי"י ויינברג למהדיר ב"הדרום", כד תשרי תשכ"ז].
 • ביאור על רבנו בחיי לס' בראשית, בס' האזרח בישראל, לר' ישראל יצחק קארנעט, ווארשא, תרפ"ח.

[עיין תולדות רבנו בחיי במאסף אלמה, ירושלים, תרצ"ו, עמ' 69-101.

על דפוס ספרד עיין אלכסנדר מארכס ב- Register של הסמינר לשנות 1923-1924, עמ' 31.

ועל דפוס ספרד עיין יצחק ריבקינד, דקדוקי ספרים, בספר היובל לכבוד אל. מארכס, ניו-יורק, תש"י, החלק העברי עמ' ת"ה.

ועל שם בחיי אם הוא שם עצם או כינוי, עיין ר' ראובן מרגליות ב"סיני", שנה כ', כרך מ"א, חוב' ג' (סיון, תשי"ז), שמביא שבכתב-יד עתיק באוסף הספרים הממלכתי במדריד כתוב מפורש בקולופון הס' כד הקמח להנ"ל: "אשר חיבר הרב ר' יהודה בהר"ר אשר המכונה רבי בחיי".

ועיין עוד על-אודותיו מאמרו של ב. ברנשטיין ב"מגזין" של ברלינר והופמן, שנה י"ח (1891), עמ' 27-47; 85-118; 165-196; ועיין מאמרו של אפרים גוטליב, בקובץ בר אילן, ספר השנה למדעי היהדות והרוח של אוניברסיטה בר-אילן, ב, ירושלים תשכ"ד, עמ' 215-150.

ועל מהד' שעוועל ראה יונה עמנואל, המעין, כרך ו' חוב' ד', תש"ל, עמ' 37-46.

ועיין חשיפת גנוזים מתימן, חולון, תשל"א, עמוד צה, וא. גרינבאום, ר' שמואל בן חפני גאון מקור לרבינו בחיי על התורה, ארשת, ה', תשל"ב, עמ' 7-33.

הערות לר' דובעריש צוקרמן, אור המזרח, כרך כא, תשרי תשל"ב, עמ' 60-58].

 • הערות וביאורים על רבינו בחיי בכ"ח כרכי חומש תורה שלמה.

17.

בית זבול[עריכה]

ר' אלעזר בר' יהושע קרשקש (במאה הראשונה לאלף הששי).

מפתחות לספרי חז"ל עפ"י פסוקי התנ"ך.

 • לקוטים י"ל על-פי כ"י ע"י מ. גסטר בתוך HUCA, כרך ו', סינסינטי, 1929, עמ' 277-295.

[ראה תורה שלמה ח"א מהדורה ג' במבוא הערה 2, 9, 14].

18.

בעלי התוספות על התורה[עריכה]

השווה דעת זקנים; הדר זקנים; מושב זקנים.

19.

דברי הימים לירחמיאל[עריכה]

סיפורים מבריאת העולם עד חורבן הבית השני.

 • חלק ממנו (עד מות יהודה המכבי), י"ל מכ"י ע"י מ. גסטר בתרגום אנגלי בשם:

1899 The ChronicIes of Jerachmeel, London

 • עוד חלקים בעברית (מדרש "שמונה גלויות" ו"בני משה") מכת"י ע"י מיכאל איש-שלום - סיני, כרך מג, תשי"ח, עמ' רו-ריא.

[עיין צונץ, הדרשות בישראל (מהדורת אלבק), ירושלים, תש"ז, עמ' 325].


20.

דעת זקנים[עריכה]

פירוש בעלי התוספות על התורה, עם מנחת יהודה, לר' יהודה בר' אליעזר ומפתח בשם עפר יעקב לר' יעקב בר' יצחק יוסף נוניס וואיס.

 • ליוורנו, תקמ"ג 2°;
  • אפן - [לבוב], תקצ"ד – [תר"י] ° 4.
 • ובשם רבותינו בעלי התוספות עם פירוש ר' עובדיה מברטנורה, ווארשא, תרל"ו;
  • ירושלים, תשנ"ז. 8°.

השווה עמר נקא (מחלקה זו, מספר 96.)

דעת זקנים לבד נדפס ג"כ בחומשים שונים.

[על פירוש בעה"ת עיין רש"א פיזננסקי, מבוא על חכמי צרפת מפרשי המקרא, ווארשא, תרע"ג, עמ' CIV, CVII ומ. כשר במבוא לתורה שלמה, ח"א, מהדורה שלישית.

הוספות מכת"י למנחת יהודה (כ"א ענינים לפרשת בראשית) פרסם ישראל לוי בתוך: REJ כרך 50 (1905), עמ' 45-52.

ועיין ש. א. פוזננסקי, מבוא עמ' עט.

ועי' מש"כ הרחיד"א, שם הגדולים (מהדורת בן-יעקב), מערכת ספרים, דף כד, סי' 45 (ערך חזקוני), ואפרים א. אורבך, בעלי התוספות, ירושלים תשט"ו, עמ' 471, הערה 16.

ועל בה"ת עי' סיני, כרך מח, תשכ"א, עמ' שו, שסט-שע].

21.

דקדוקי רש"י[עריכה]

לא נודע שם מחברו. ביאור עניני דקדוק ברש"י שעל התורה.

 • ריווא דטרינטו, ש"כ °4.

[עיין על זה שטיינשניידר, ספרות ישראל (מהדורת מלטר), וואשוא, תרנ"ז, עמ' 202; בן-יעקב, אוצר הספרים, עמ' 112, סי' 280; יהושע בלוך, הדפוס העברי בריווא די טרינטו, ב"עלים לביבליוגרפיה וקורות ישראל" בעריכת דוד פרנקיל, שנה שניה, חוב' א' (וינה, אלול, תרצ"ה), עמ' 5, הערה 16, ועמ' 13; מ. מ. זלאטקין, אוצר הספרים חלק שני, ירושלים תשכ"ה, עמ' 70, מס' 280].

ראה בהרחבה בשרי האלף השלם – שרי האלף השלם/דקדוקי רש"י

22.

דרכי הנקוד והנגינה[עריכה]

ר' משה בר' יום טוב מלונדריש.

 • במקראות גדולות, ויניציאה, רפ"ד-ו';
  • שם, ש"ז; שכ"ה;
  • באזיליאה, שע"ח-ט';
  • קהלת משה, אמשטרדם, תפ"ד-ז'. °2.
 • מוגה ומבואר ע"י ר' צבי הירש בר' מנחם נחום, ווילנא, תקפ"ב.
  • שם תקפ"ז °8.
 • ועם מבוא והערות מר"ז פרנסדורף, הנובר, תר"ז. °8.
 • ובתקונים והוספת ב' פרקים מכ"י, עם מבוא והערות ד. ש. לווינגר, ב"הצופה לחכמת ישראל", שנה י"ג (בודפסט, תרפ"ט), עמ' 344-267 (ובהדפסה מיוחדת).

22*.

דרש משה[עריכה]

לר' משה ב"ר יעקב אלבילדה.

דרשות על סדר פרשיות התורה ולמועדים וזמנים שונים, והספדים.

 • ויניציאה, [שס"ג]. °2.

23.

דרשות התורה[עריכה]

ר' שם טוב בר' יוסף אבן שם טוב

 • [שאלוניקי, רפ"ה];
 • ויניציאה, ש"ז
  • [צילום, ירושלים, תשל"ד];
 • פאדובה, שכ"ז °2.

24.

דרשות על התורה[עריכה]

ר' יהושע אבן שועיב (במאה הראשונה לאלף הששי).

 • קושטנטינא, רפ"ג;
 • קראקא, של"ג-ה'. °2.
 • צילום דפוס קראקא של"ג ( 1573), דברי פתיחה מאת שרגא אברמסון. ירושלים תשכ"ט. °4

25.

הגדת התלמוד[עריכה]

 • קושטנטינה, רע"א. °2

[בסופו י"ב דפים כוללים מ"מ פסוקי התנ"ך שנזכרו ונדרשו בתלמוד.

השוה הגדת התלמוד (מחלקה ד').

ועיין בחומש תורה שלמה במבוא לח"א, מהדורה שלישית, עמ' י"ח].

26.

הדר זקנים[עריכה]

באורי בעלי התוספות על התורה, עם פירוש עה"ת [המיוחס] להרא"ש.

 • ליוורנו, ת"ר °2.
 • פיעטרקוב, תרצ"ד.
 • ירושלים, תשכ"ג. °8.
 • ועם הערות ותיקונים להר' ירוחם פישל פערלא, והערות על ספר בראשית מאת מנחם מנדל כשר, באוצר פרושים על התורה (כרך ו' של מקראות גדולות, הוצ' שולזינגר), ניו-יורק, תש"י °8.

[על פירוש הרא"ש זה, עיין א. אפטוביצר, REJ כרך 51 (1906 ) עמ' 86-59; מ. ליבר, שם, כרך 54 (1907), עמ' 64-101.

והשווה ש. א. פוזננסקי, שם, כרך 72 (1921),עמ' 121, הערה 1.

ובמבוא על חכמי צרפת וכו', עמ' CVII הערה, סי' ה', ועמ' CVIII,

ועיין אור החיים לרח"מ, עמ' 263, סי' ח. ויצחק רפאל, ראשונים ואחרונים, תל-אביב תשי"ז, עמ' 117-116].

27.

והזהיר[עריכה]

מיוחס לרב חפץ אלוף בן יצליח (המאה השמינית לאלף החמישי).

 • י"ל על-פי כ"י ע"י רי"מ פריימאן.
  • על ס' שמות, לייפציג, תרל"ג.
  • ועל ס' ויקרא וחלק מס' במדבר, ווארשא, תר"מ.
   • ושניהם ביחד תל-אביב, תשכ"ד. °8.

[בהקדמתו מסתפק המו"ל אם ס' והזהיר הוא הוא המדרש השכם. דעתו נוטה להכריע שהם אחד, ורק שני שמות יקראו לו.

ועיין ר"ש בובר במבוא לס' לקח טוב, ווילנא תר"מ, דף כ"א, שמוכיח ששני ספרים הם ושני המחברים שאבו ממקור אחד.

ועיין עוד רייפמן ב"המגיד" (הצופה להמגיד, שנה כ', 14, 23, 32), ור"א גרינהוט בהקדמתו לס' הלקוטים, ח"א, ירושלים, תרנ"ח, שמביא עוד ראיות להוכיח שהם שני ספרים נפרדים.

ועיין גם רב פעלים לר"א בן הגר"א, ווארשא, תרנ"ד, עמ' 127, ומ"כ ר"ח אלבק בהערותיו לס' הדרשות בישראל של צונץ, עמ' 482, ור"ש אסף בספרו תקופת הגאונים וספרותה, ירושלים, תשט"ו, עמ' קס"א-קס"ג.

קטע מס' והזהיר עפ"י כת"י פרסם אברהם נפתלי צבי רות ב"תלפירת", כרך ז', חוב' א' (תשרי תשי"ח), עמ' 97-91].

28.

זה ינחמנו[עריכה]

ר' אברהם ביבאגו (המאה השלישית לאלף הששי).

דרוש מחקרי על פרשת בראשית וצורת הערלם.

 • [שאלוניקי, רפ"ג לערך]. °2.

[על המחבר עיין שטיינשניידר, MGWJ, שנה ל"ב ( 1883), עמ' 79-96, 125-142. ועיין עוד אור החיים, עמ' 123, סי' ב'].

29.

זכות אדם[עריכה]

ר' דוד מרוקא מרטיקא על חטא אדם הראשון.

 • י"ל ע"י י. בריל בס' יין לבנון, פאריס, תרכ"ו °8.

[נדפס ג"כ ע"י א. ילינק בתור הוספה להוצ' הראשונה של דרשת הרמב"ן לייפציג, תרי"ג, ומיחסו שם בטעות להרמב"ן. עיין אוצר הספרים לבן-יעקב, עמ' 155, סי' 101. ועיין גם אור החיים, עמ' 340, סי' 752].

ראה בהרחבה בשרי האלף השלם – שרי האלף השלם/זכות אדם

30.

ספר הזכרון[עריכה]

ר' אברהם בר' שלמה הלוי בוקראט (המאה השלישית לאלף הששי).

באור פירש"י שעל התורה.

 • ליוורנו, תר"ה °2.
 • ירושלים, תשכ"ח, °4.

[על המחבר עיין: אור החיים לרח"מ, עמ' 62, סי' ד', והערת ר"א ברלינר, שם עמ' 612; א. ח. פריימן, במבוא ליוחסין השלם, עמ' VI; ג. שלום ב"קרית ספר", שנה ב' (תרפ"ה-תרפ"ו), עמ' 104-103 ].

ועיין במילואים והוספות.

31.

ספר הזכרון[עריכה]

ר' יום טוב בר' אברהם אשבילי - הריטב"א (המאה הראשונה לאלף הששי).

להגן על הרמב"ם מהשגות הרמב"ן עליו בפירושו על התורה.

 • נדפס בסוף חדושי הריטב"א על מס' נדה. וינה, תרכ"ח. °4.
 • ובסוף חדושי הריטב"א על פסחים, ווארשא, תרע"ב. °8. (מתחיל מפ' וירא).
 • ועל הפרשיות החסרות י"ל עפ"י כ"י ע"י ז. שווארץ ב"הצופה לחכמת ישראל", שנה, ז', עמ' 299 ואילך.
 • ועל-פי כ"י בצירוף הקדמה, הערות ונספחות מאת ר' קלמן כהנא, ירושלים, תשט"ז. °8.
 • ועם הערות ומ"מ מאת ר' משה יהודה בלוי, בתוך כתבי הריטב"א, ניו-יורק, תשט"ז. °8.

32.

חזקוני[עריכה]

ר' חזקיה בר' מנוח (תחילת האלף הששי).

פירוש על התורה.

 • בחומש עם פירש"י, ויניציאה, רפ"ד.
 • ריווא דטרינטו, שכ"א.
 • ויניציאה, [שכ"ח].
 • באזיליאה, שס"ו, °2.
 • פראג, שע"ח.
 • ווילהרמרשדארף, [תמ"ה], °4.
 • במקראות גדולות קהלות משה, אמשטרדם, תפ"ד-פ"ז, °2.
 • ובפני עצמו: קרימונה, שי"ט, °4;
 • לבוב, תרי"ט.
 • ווילנא, תרל"ה.
 • שם, תר"ם.
 • ירושלים, חש"ד. °8.
 • ועם תקונים והערות מאת הר' חיים מרדכי ברכר, בתוך: אוצר פרושים על התורה (כרך ו' של מקראות גדולות, הוצ' שולזינגר), ניו יורק, תש"י, °8.

[עי' (N.S.), Revue des Etudes Juives כרך CXXVII, 1968, עמ' 211-221.

מדפוס ריווא דטרינטו יש טופסים שכתוב על השער שיש בו פירוש חזקוני אולם פירושו נדפס שם רק על ד' דפים הראשונים, ומשם ואילך נדפס קיצור מזרחי ע"י ר' יעקב מרקריאה הרופא (עיין ח. ד. פרידברג. בית עקר ספרים, כרך ג', אנטוורפן תרצ"ב, עמ' 653, סי' 379; מהדורה שניה, כרך ד', תל-אביב תשט"ז, עמ' 1075, סי' 645). בספריית הסמינר בניו יורק ראיתי חומש עם פירוש החזקוני מדפוס הנ"ל על כל התורה. וכן ראיתי שם חומש עם פירש"י וקיצור מזרחי על כל התורה, שנדפס ג"כ בריווא דטרינטו שכ"א, והשער וכן סידור העמודים שוים בשניהם, בלי שום שינוי כלל. כנראה נתחלפו בעת הכריכה בטופסים אחדים השער וארבעה דפים של פירוש אחד בשני].

33.

חידושי ופירושי המהרי"ק על התורה[עריכה]

הרמב"ם והסמ"ג מרבינו יוסף קולון ותלמידיו.

 • יוצא לאור לראשונה עפ"י כמה כת"י עם מראה מקומות והערות על ידי אליהו דב פינס. ירושלים תשל"א. °8.

34.

חיי משה[עריכה]

ידידיה האלכסנדרוני (פילון).

בעניני ספר שמות.

תורגם ע"י ר"י פלעש, פראג, 1838. 8°.

[ראה לקמן, מספר 43, 95. ועיין מאמריו של ר"ש בלקין על המקורות של פרשנות פילון האלכסנדרוני, ב"חורב", כרך ט' (תש"ו), עמ' 1-20, והשוואות בין מדרש תדשא לכתבי פילון, שם, כרך י"א (תשי"א), עמ' 1-52.

ועיין עוד בחומש תורה שלמה, כרך י"ז במילואים, עמ' שכ"ט, שמ"ו, ושם פ' בשלח במילואים, ס"י: "חז"ל ופילון"].

35.

פירושים על התורה מחכמי ספרד, צרפת ואשכנז.

 • י"ל ע"י ר"מ גרוסברג. לונדון, תרס"א, °8.

36.

חתן דמים[עריכה]

ר' שלמה זלמן רונקיל (במאה השניה לאלף הששי).

רמזים על התורה בראשי תיבות וסופי תיבות ובגימטריאות בעניני נשואין וברית-מילה, עם השלמה לסדרות החסררת (פ' ויצא ופ' וילך), מר' יצחק בר' שמשון הכהן. פראג, שס"ו. °4.

[על המחבר עיין: אור החיים, עמ' 365, סי' 822; רי"ט אייזנשטאט, דעת קדושים, פטרבורג, תרנ"ז-נ"ח, עמ' 38, בהערה; ר"ש וינר, קהלת משה, עמ' 540, סי' 4459].

37.

טוב טעם[עריכה]

ר' אליהו בר' אשר הלוי בחור אשכנזי (ה"א רכ"ח-ש"ט).

כללי הנגינות והטעמים.

 • ויניציאה, רצ"ח. °4.
 • דיהרנפורט, תק"ג. °8.
 • ועם ספרו מסורת המסורת ובתרגום לטיני מאת סעב. מינסטער, באזיליאה, רצ"ט °12.

38.

טירת כסף[עריכה]

ר' יוסף בר' אבא מארי אבן כספי.

השווה משנה כסף.

39.

טעמי המקרא[עריכה]

מיוחס לר' יהודה בר' שמואל אבן בלעם (במאה התשיעית לאלף החמישי).

על הטעמים בתנ"ך.

 • י"ל עם תרגום לטיני ע"י J. Mercier. פאריס, שכ"ו. °4.

[השווה שער טעמי ג' ספרים אמ"ת (מחלקה ג', מספר 108). - מיוחס בטעות לר"י אבן בלעם, וכנראה הוא קיציר ס' הורית הקורא. עיין שטיינשניידר, עמ' 1297/1294; בן-יעקב, אוצר הספרים, עמ' 136, סי' 281, ועמ' 210, סי' 117; רח"מ, אור החיים, עמ' 446, סי' 971; רי"ש פוקס בהקדמתו לס' אותיות הענינים לר"י אבן בלעם, ב"החוקר", שנה א', עמ' 117; וו. וויקס בהקדמתו לס' טעמי אמ"ת, אוקספורד, 1881; ר"ב קלאר בהקדמתו לס' השהם לר' משה בר' יצחק בן הנשיאה, ירושלים, תש"ו. ועיין עוד באנציק-לופדיה אשכול, כרך ראשון, 214/213].

40.

טעמי מסורת המקרא[עריכה]

ר' מאיר בר' ברוך - מהר"ם מרוטנברג (ד"א תתקע"ה-ה"א נ"ג).

 • נדפס עפ"י כת"י בראש ספרו תשובות פסקים ומנהגים, ח"א, הוצ' יצחק זאב כהנא, ירושלים, תשי"ז. °8.

41.

יוסיפון[עריכה]

קורות עם ישראל עד חורבן הבית השני.

מהדורות
 • מנטובה, [קודם ר"מ].
 • ובשינויים ע"י ר' תם ן' יחייא מטופס ר"י ליאון בר' משה אבן משקוני, קושטנטינא, ר"ע;
 • ויניציאה, ר"ע;
 • קראקא, שמ"ט, °4.
 • פפא"מ, [תמ"ט-ת"ן] °16.
 • שם, תס"ח, °32.
 • אמשטרדם, [תפ"ג], °12 ספר אלקטרוני: ספר אלקטרוני במאגר hebrewbooks. ועוד הרבה פעמים.
 • ועל פי ההוצאה הראשונה ע"י ד. גינצבורג ואברהם כהנא, ברדיטשוב, תרנ"ו-ע"ג, °4. ספר אלקטרוני: ספר אלקטרוני במאגר hebrewbooks
 • ועם תרגום לטיני ע"י סעב. מינסטר, באזיליאה, 1541, °2.
  • שם, 1559, °8.
 • ועם תרגום לטיני ע"י פ. ברייטהויפט, גאטהא, 1707;
  • ובשער חדש, שם, 1710. 4°.
 • ועל-פי דפוס ויניציאה עם תקונים ומלואים על-פי דפוסי מנטובה וקושטא, בתוספת הערות וציונים מאת אברהם יוסף וורטהימר, ירושלים, תשט"ז. 4°.
מאמרים
 • ל. י. וואלאך ב- M.G.W.J שנה 82 (1938), עמ' 190-198, ושנה 83 (1939), עמ' 301-288;
 • יצחק בער: ספר יוסיפון העברי, ב"ספר דינבורג", ירושלים, תש"ט, עמ' 178-205;
 • דוד פלוסר: מחבר ספר יוסיפין, דמותו ותקופתו, ציון יח, תשי"ג, עמ' 126-109.
 • על דפוס מנטובה עי' ש. פוזננסקי: 114-109, 1913, Zeitschrift fur Heb. Bibliographie XVI.
קישורים חיצוניים

ויקיטקסט טקסט בויקיטקסט: ספר יוסיפון

42.

יוסף המקנא[עריכה]

ר' יוסף בר' נתן אופיציאל (בסוף האלף החמישי).

תשובות המינין על סדר התורה.

 • י"ל ע"י הר' צדוק הכהן,
  • על ספר בראשית בתוך: ממזרח וממערב לבריינין, כרך ד', עמ' 25-17;
  • ועל ספר שמות-דברים, בתוך: ברכת אברהם - ספר היובל לכבוד א. ברלינר (ברלין, תרס"ג), החלק העברי, עמ' 80-90.
 • ובשלימותו על-פי כת"י ע"י יהלהד רוזנטל. ירושלים תש"ל. °8.

[ועיין: חיים אפנהיים, העתקות מכ"י ספר יוסף המקנא, ב"בית תלמוד" לא. ה. ווייס, שנה שלישית (תרמ"ג), עמ' 10-15, 42-49.

ועיין עוד מאמרו של ר"צ הכהן ב- REJ סדרה ישנה, כרך א' ( 1880), עמ' 246-222, וכרך ג' (1881), עמ' 38-1].

43.

מן היורש דברי אלהים[עריכה]

מאת ידידיה האלכסנדרוני (פילון).

חזיון ברית בין הבתרים ע"ד אליגוריה.

 • מתורגם ע"י ר"י פלעש, פראג, תק"ץ, °8.

44.

ילקוט שמעוני[עריכה]

לר' שמעון הדרשן (המאה העשירית לאלף החמישי).

לקט מאמרי חז"ל בתלמוד ומדרשים על כל ספרי התנ"ך, עם קונטרס אחרון (בסוף חלק ראשון), הכולל רנ"ו רמזים מאגדות התלמוד הירושלמי כפי סדר המסכתות (משונה מסדר שלנו), ונ"ה ערכין ממדרש ילמדנו על התורה,

 • חלק א' (על התורה), שאלוניקי, רפ"ו-פ"ז.
 • חלק ב' (על הנ"ך), שם, רפ"א.
  • ד"צ על התורה, ירושלים, תשכ"ח;
  • ועל נ"ך, שם, תשל"ג. °2.
 • ובהשמטת הקונטרס אחרון ועם פירוש המלים מר' מנחם פורטו הכהן. ויניציאה, שכ"ו;
  • קראקא, [שכ"ה-שכ"ו], °2.
 • ובשינויי נוסחאות ועם הגהות ר' מאירבר' פתחיה, לובלין, [ת"ג].
  • שם, ת"מ.
  • פפא"מ, תמ"ז.

פפד"מ, תס"ט °2 ועוד כ"פ.

 • ועם פירוש ברית אברהם, מר' אכרהם בר' שמואל גדליה מירושלים (מלוקט מהרבה חכמים וספרים וגם מכת"י של ראשונים), ב' חלקים, ליוורנו, [ת"י-תי"ז], °2.
 • ופירוש זית רענן, מר' אברהם אבלי גומבינר, דעסויא, [תס"ד];
 • ויניציאה, [תק"ג], °2.
 • ירושלים, תשל"א, °4, ראה במילואים והוספות.
 • הקונטרס האחרון נדפס ג"כ ע"י לוי גינצבורג, שרידי הירושלמי, נויארק [ברלין] תרס"ט, עמ' 311-343, וכן ע"י ילינק, בית המדרש, חלק ו, וע"י אייזנשטיין, אוצר מדרשים, עמ' 223-227.
 • ועם "הקונטרס האחרון" ודברי מבוא על הילקוט ומחברו מאת בצלאל לנדוי, ירושלים תש"ך.
 • ועל-פי כתב-יד אוכספורד, עם שנויי נוסחאות, ציוני מקורות ומקבילות באורים והערות מאת דוב הימן ודוד נ. לרר. השלים וערך יצחק שילוני. ספר בראשית כרר ראשון. ירושלים תשל"ג. כרך שני: חיי שרה - ויחי. ירושלים תשל"ג.
 • ילקוט שמעוני על איכה (ב' נוסחאות ובסדר אחר), עם הערות ותיקונים מאת ר' שלמה בובר, נלוה למדרש זוטא, ברלין תרנ"ד; ווילנא תרפ"ה.
 • מקורות ילקוט שמעוני לחמשה חומשי תורה על-פי כתב יד אוכספודר ודפוס ראשון, עם מבוא, מקבילות והערות, ומפתחות המאמרים כסדרם בספר המקור, ערוכים על-ידי דוב הימן. ירושלים, תשל"ד.
 • מקורות ילקוט שמעוני לנביאים וכתובים על-פי כתבי יד ודפוס ראשון עם מקבילות והערות, ומפתחות המאמרים כסדרם בספרי המקור, ערוכים ע"י הנ"ל, ירושלים, תשכ"ה.

[על ההוצאה הראשונה עיין ב. בער ב"המזכיר" לשטיינשניידר, כרך א' (1858), עמ' 21-22. וי. ריבקינד ב"קרית ספר", שנה ב' (תרפ"ה-תרפ"ו), עמ' 59/60.

על שאלת המחבר עיין שי"ר ב"כרם חמד", ח"ז, פראג, תר"ג, מכתב א', עמ' 18-4; רנ"נ רבינוביץ, מאמר על הדפסת התלמוד, מינכן, תרל"ז, עמ' 26 (המהדורה החדשה, ירושלים, תשי"ב, עמ' כ"ט-ל'); ר"א עפשטיין ב"החוקר", שנה א', קראקא; תרנ"א, עמ' 85-93, 129-137, 191-192

[= כתבי ר' אברהם עפשטיין, כרך שני, ירושלים, תשי"ז, עמ' ש"ט-שכ"ז];

ש. רוזאניס, דברי ימי ישראל בתוגרמה, חלק א', הוצאה שניה, תל-אביב, תר"ץ, עמ' 52.

ועל החילוקים שבין דפוס שאלוניקי ודפוס ויניציאה עיין עפשטיין ב"האשכול", כרך ו', קראקא, תרס"ט, עמ' 210-183 (ובכתבי הנ"ל, עמ' רע"ח-ש"ח).

והשווה דברי ר"א גרינהוט, שם, כרך ה' (תרס"ה), עמ' 259-264, ובספרו הלקוטים, ח"ב.

וראה עוד מאמרו של עפשטיין, בעל הילקוט לא ראה את הילמדנו לספר שמות, שם, כרך ד' (תרס"ב), עמ' 273-275 (ובכתבי הנ"ל, עמ' שנ"א-שנ"ד), ומאמרו על הילקוט השמעוני והילקוט המכירי ברבעון הצרפתי R.E.J. כרך כ"ו ( 1893), עמ' 75-82.

על מקורות ילקוט שמעוני לנ"ך עי': אהרן גרינבאום - סיני, כרך כח, תשכ"ו, עמ' רסו-רע; אלעזר הורביץ - הדרום, חוב' כד, תשרי תשכ"ז, עמ' 216-220.

ועל מקורות הנ"ל עה"ת עי' אהרן גרינבאום - סיני, כרך ע', תשל"ה עמ' קכ-קלג].

45.

מאמר יקוו המים[עריכה]

ר' שומאל בר' יהודה אבן תבון (לערך ד"א תתק"כ-תתק"צ).

חקירות במעשה בראשית וטבע המים והימים.

 • פרסבורג, תקצ"ז.
  • ד"צ [ירושלים, תשכ"ח]. °8.

46.

ספר הישר[עריכה]

דברי הימים של עם ישראל כסדר התורה וקצת מס' יהושע ושופטים.

 • עם הגהות והערות ר' יוסף בר' שמואל הקטן מפיס. ויניציאה, שפ"ה;
 • קראקא, שפ"ח;
 • פראג, תכ"ח, °4;
 • פפא"מ, תס"ו;
 • אמשטרדם, תס"ז;
 • קושטנטינא, תפ"ח, °8, ועוד הרבה פעמים.
 • ועם הגהות והערות המו"ל הראשון ומוגה על-פי דפוסים ישנים, ע"י א. גולדשמידט. ברלין, תרפ"ג, °8.

47.

כתם פז[עריכה]

ר' שמעון לביא (בערך ה"א רמ"ה-שמ"ה),

פירוש על הזהר ס' בראשית, ב"ח. ליוורנו, תקנ"ה, °4.

[על המחבר ראה שם הגדולים להרחיד"א בערכו.

וראה גם רי"מ טולידאנו, נר המערב (ירושלים, תרע"א), עמ' 88].

48.

כתר שם טוב[עריכה]

ר' שם טוב בר' אברהם בן גאון (ה"א מ"ז – אחר צ').

באור סודות התורה להרמב"ן.

 • בתוך ספר מאור ושמש מר' יהודה קוריאט. ליוורנו, תקצ"ט, 4° (דף כ"ה-נ"ד).

[עיין ר' חיים מיכל, אור החיים, עמ' 599, סי' א'. הקדמת הספר נדפסה בס' היכל ה' מר"י אשכנזי, ויניציאה, שס"ה, ואח"כ בס' לקוטים מרב האי גאון. ווארשא, תקנ"ח (ראה מחלקה ז', מס' 255). ועיין עוד שם הגדולים להרחיד"א, מערכת ספרים, בערכו.

ועיין דוד שמואל לוינגר, רבי שם טוב בן אברהם בן שם טוב - ספונות, ספר שביעי, ירושלים תשנ"ג, עמ' כט-לג].

49.

כתר תורה[עריכה]

לרס"ג.

ראה תורה עם תרגום ערבי.

50.

לבנת הספיר[עריכה]

מיוחס לר' דוד בר' יהודה החסיד - נכד הרמב"ן (המאה הראשונה לאלף הששי).

באור למדרש הנעלם יתוספתא לס' הזהר (על ס' בראשית ופ' בא-משפטים).

 • י"ל עם מבוא והערות רש"א וורטהיימר. ירושלים, [תרע"ג];
 • צילום, ירושלים, תשל"א. °4.

[על המחבר עיין בחומש תורה שלמה, כרך א', עמ' פ"ה; ר"י פריימאן במבוא לספר חסידים, מהדורת וויסטיניצקי, פפא"מ, תרפ"ד, עמ' ג'; א. מרמורשטיין ב"מונאטסשריפט" לשנת 1927, עמ' 39-48; ג. שלום ב"קרית ספר", שנה ד' (תרפ"ז-תרפ"ח), עמ' 327-302; רש"ח קוק ב"אוצר החיים" לרח"י עהרנרייך, ספר ט' (תרצ"ג), עמ' 96-93; ר"ר מרגליות בהקדמתו לספר חסידים, ירושלים, תשי"ז, עמ' ח', הערה ס"ג].

51.

לקח טוב[עריכה]

(המכונה פסיקתא זוטרתא),

לר' טוביה בר' אליעזר (במאה התשיעית לאלף החמישי).

 • על ס' בראשית ושמות. י"ל על-פי כ"י עם מבוא והערות ר"ש בובר. ווילנא. תר"מ, °8.
 • ועל ויקרא, במדבר, דברים (בשם פסיקתא זוטרתא). ויניציאה, ש"ו °2.
  • פראג, תפ"ד, °4.
 • ועם תרגום לטיני ע"י B. Ugolinus בתוך:,Thesaurus Antiqu. Sac.

כרך ט"ו וט"ז, ויניציאה, 1753-1744.

 • ועם הערות ותקונים מרא"מ פאדווא, על ויקרא-דברים. ווילנא, תר"מ, °8.

[פירוש מר' אברהם פאלאגי, בספרו שמו אברהם, ח"ב, אזמיר, תרנ"ו.

ביאורים והערות על ה"לקח טוב" בדפסו בכ"ז כרכי חומש תורה שלמה.

הערות על מהד' בובר, החלוץ, מחברת יב, תרמ"ז, עמ' 80-74.

הגהות מכת"י על גליון דפוס ויניציאה ש"ו, ע"י ש. ליברמן, קרית ספר, שנה יג, תרצ"ו-תרצ"ז, עמ' 109-106.

הערות מאת ר' ירוחם פישל פערלא, הדרום, חוב' ח-ט, ניסן תשי"ט, עמ' 180-196, וחוב' יד, אלול תשכ"א, עמ' 239-195].

52.

מאור האפלה[עריכה]

(נור אלצ'לאם)

לרבינו נתנאל בן ישעיה מתימן (במאה הראשונה לאלף הששי).

ילקוט מדרשי חז"ל וביאורים על התורה.

 • תורגם לעברית עם מבוא והערות ע"יר' יוסף בן דוד קאפח. ירושלים, תשי"ז, °8.

[לקוטים מכתב-יד עם ביאורים נדפסו בכ"ז כרכי חומש תורה שלמה, וע"י אלכסנדר קאהוט בספרו: ,Studies in Yemenite Hebrew Literature ח"ב, ניו-יורק, 1894].

53.

מאיר נתיב[עריכה]

(קונקורדנציא).

ר' מרדכי נתן

(עפ"י ספרו של החכם פרא ארלוטו)

 • עם הקדמת ר' יצחק נתן,
  • ויניציאה, רפ"ד;
  • באזיליאה, שט"ז;
  • ויניציאה, שכ"ד, °2.
 • ועם באור המלים בלטינית.
  • באזיליאה, שמ"א;
  • שמ"ז, °2.

[על ר' מרדכי נתן עיין א. טויבר ב"קרית ספר", שנה ב' (תרפ"ה-תרפ"ו), עמ' 144-141 (= מחקרים ביבליוגרפיים, ירושלים, תרצ"ב, עמ' 62-59).

ועיין מ. מ. זלאטקין, אוצר הספרים חלק שני, שם, תשכ"ה, עמ' 139, מס' 79].

54.

מבחר המאמרים[עריכה]

ר' נתן, בר' שמואל הרופא תיבון (במאה הראשונה לאלף הששי).

באורים על התורה, בצירוף אגרת השבת להראב"ע.

 • ליוורנו, [תק"ץ]. °12.

55.

מגיד מישרים[עריכה]

ר' יוסף בר' אפרים קארו (ה"א רמ"ח-של"ה).

באורים וסודות התורה שנתגלו לו ע"י המגיד מדי ליל שבת בשבתו.

 • לובלין, ת"ו, °4 (עד פ' מצורע).
 • תשלום התורה וקצת נו"כ. ויניציאה, תי"ד, °4.
 • ושני החלקים ביחד, אמשטרדם, תס"ח, °4 ועוד כ"פ.
 • ומוגה ומתוקן ע"פ מהד' לובלין ת"ו, ויניציאה תי"ד, עם מפתחות מהד' אמשטרדם תס"ח ועם הקדמה מאת אהרן סורסקי. ירושלים תש"ך. °8.

[עייו רד"ל, קדמות ספר הזהר, קניגסברג, תרט"ז, עמ' 64-69;


רש"פ רבינוביץ, מוצאי גולה, ווארשא, תרנ"ד, עמ' 242-245;

רח"ד פרדיברג, רבינו יוסף קארו, דראהאביטש, תרנ"ו עמ' 23;

ר"ב מינץ, בשבועון כתובים, תל-אביב כ"ז אב, תרפ"ו;

רי"י גרינוואלד, ר' יוסף קארו וזמנו, ניו-יורק, תשי"ד, עמ' 184-233;

דוד תמר, אשרת א, ירושלים תשי"ט, עמ' 478-473, ובקרית ספר, כרך מ, עמ' 65;

ר' ראובן מרגליות, אשרת ב, תש"ך, עמ' 346-344;

ר"ט פרשל, סיני, כרך נ"ד, תשכ"ד עמ' רעז-רעח].

56.

מגלת סתרים[עריכה]

ר' שמואל בר' סעדיה מוטוט (במאה השניה לאלף הששי).

ביאור לפירוש ראב"ע על התורה.

 • ויניציאה, שי"ד, °4.

השווה מרגליות טובה (מחלקה זו).

57.

מדרש [מיוחס ל]רבנו סעדיה גאון[עריכה]

על עשרת הדברות.

 • י"ל בתרגום עברי וגרמני מאת ו. אייזנשטטר, וינה, 1868.
 • ובתרגום צרפתי מאת י. מרעלי, אלג'יר, 1913;
  • שם, תרצ"ה, °8.
 • וע"י מ"מ כשר ב"תורה שלמה", חלק ט"ו, פ' יתרו, בנספחות, עמ' קפ"ג-קפ"ח.

[על המחבר עיין קובץ רב סעדיה גאון מרי"ל פשימן-מימון, ירושלים, תש"ג, עמ' תרל"ה-תרל"ו].

58.

מדרש אגדה[עריכה]

על חמשה חומשי תורה.

 • י"ל על-פי כ"י ע"י ר"ש בובר, וינה, תרנ"ד.
  • ניו-יורק, תש"ך. °8.

[ביאורים והערות נדפסו בכ"ז כרכי חומש תורה שלמה].

59.

מדרש בראשית זוטא[עריכה]

חיברו רבי שמואל ב"ר נסים מסנות.

 • י"ל בפעם הראשונה מתוך כתב-יד יחידי בעולם, עם מבוא, הערות וציוני המקורות מאת הרב מדרכי הכהן. ירושלים תשכ"ב. °8.

[בידי הי' ג"כ כת"י ולשחתי אותו להרי"ל מימון ראש מוסד הרב קוק שטיפל בהוצאת כת"י זה וראה להלן מדור ב' מס' 10].

60.

מדרש בראשית רבתי[עריכה]

נוסד על ספרו של ר' משה הדרשן.

 • י"ל עם תיקונים והערות ומבוא מאת הר"ח אלבק. ירושלים, ת"ש,
  • תשכ"ז, °8.

[הציטטים ממדרשו של ר' משה הדרשן, שמביא רימונדוס מרטין בספרו "פוגיו פידאי", נתפרסמו בספר מיוחד, בצירוף תרגום צרפתי, מבוא והערות, פאריז, 1939. עיין על זה אלבק במבוא, עמ' 6. ועיין יצחק בער, המדרשים המזוייפים של רימונדוס מרטיני ומקומם במלחמת הדת של ימי-הבינים, בתוך: ספר זכרון לאשר גולאק ולשמואל קליין. ירושלים תש"ב].

61.

מדרש הגדול[עריכה]

ר' דוד בר' עמרם אלעדני (במאה הראשונה לאלף הששי).

 • על ספר בראשית, י"ל ע"י ש. ז. שכטר. קנטאבריגיא, תרס"ב, °4.
 • ועם הערות וחלופי-נוסחאות על-פי כ"י ע"י מ. מרגליות. ירושלים, תש"ז. °8.
 • ועל ספר שמות (עד סוף פ' יתרו), ע"י ד. צ. הופמן. ברלין, תרע"ד-פ"א. °8.
 • ועל כל ספר שמות, עפ"י כ"י, עם הערות וחלופי נוסחאות ע"י מ. מרגליות, ירושלים, תשט"ז. °8.
 • ועל ספר ויקרא, ע"י נ. א. רבינוביץ, ניו-יורק, תר"ץ, °8.
  • וע"י ע. שטינזלץ, ירושלים, תשל"ו.
 • ועל ספר במדבר (עד סוף פ' ה'), ע"י שלמה פיש, לונדון, ת"ש, °8.
 • ועד סוף פרשת שלח ע"י הנ"ל, לונדון, תשי"ח. חלק ב (קרח-מסעי), ע"י הנ"ל, ירושלים תשכ"ג. °8.
 • ועל ספר במדבר, על פי כתבי יד עם מבוא, חילופי נוסחאות והערות מאת צבי מאיר רבינוביץ. ירושלים תשכ"ז. °8.
 • ועל ספר דברים (מלוקט בשם: מדרש תנאים), ע"י ד. צ. הופמן, ברלין, [תרס"ח-ס"ט], °8.
 • ועד פרשת תצא (פ' כ"ג, ג') ע"י רמ"ז חסידה, ב"הסגולה", חוב' א'-ע"ח, ירושלים, תרצ"ד-תש"ב.
 • ועל כל ספר דברים, על-פי כתבי יד עם מבוא, חילופי נוסחאות, ציוני מקורות ומקבילות, באורים והערות מאת שלמה פייש. ירושלים, תשל"ג. °8.
 • הערות מאת חנוך ילון, על ס' ויקרא, קרית ספר, שנה י, תרצ"ג, עמ' 58-51, ויעקב מאן JQR 25, 1934, 161-170.
 • ועל ס' במדבר, חלק א, שם, שנה יח, תש"א, עמ' 33-40. הערות, מקורות וביאורים למדרש הגדול ס' בראשית-ויקרא, נדפסו בכ"ח חלקי חומש תורה שלמה.

ספר המרגליות[עריכה]

פירוש על המדרש הגדול מכ"י, מתורגם מערבית לעברית בצירוף דברי מבוא קצרים והערות מאת מאיר חבצלת, בתוך: הגות עברית באמריקה, כרך ראשון, תל-אביב [תשל"ב], עמ' 396-389.

סגולת ישראל[עריכה]

פירוש אליגורי מתימן למדרש הגדול מכ"י, עם מבוא והערות מאת מאנפרד (מנשה) ר. ליהמן, שם, עמ' 420-397.

["ספר המרגליות הוא קובץ פי' המלות הקשות הנמצאי' במדרש הגדול"

ופרסם כאן רק את הפירוש להקדמת המדרש ולחלק מפרשת בראשית.

וכן מס' סגולת ישראל נדפס כאן רק קטע לפרשת ואתחנן, ביחד עם נוסח המדרש הגדול להנ"ל מתוך כתב-יד שלא פורסם.

ועיין הר"ש בלקין, מדרשים בכתבי פילון ומקבילותיהם למאמרים במדרש הגדול ש"מקורם נעלם" - שם, עמ' 287-261, , ו"המדרש הגדול ומדרשי פילון האלכסנדרוני", בס' היובל לכבוד י. פינקל, ניו-יורק, 1974, עמ' 7-58.

ועל מחברו ראה הרמב"ם והמכילתא דרשב"י, למ"מ כשר (ניו יורק, תש"ג), מבוא, עמ' ט"ו-כ"ו.

ועיין עוד: ע. שטינזלץ, תרביץ, שנה לד, תשכ"ה, עמ' 94=97, ומאמריהם של שלמה מורג ויהודה רצהבי, שם, עמ' 271-257. וכן מ. צוקר, מפירושי הגאונים ר' סעדיה ור' שמואל בן חפני במדרש הגדול, בתוך ספר היובל לר' אברהם וויס, ניו-יורק תשכ"ד, עמ' תסא-תפא. וראה לעיל ברייתא דמלאכת המשכן על-פי כת"י מדרש הגדול].

62.

מדרש דוד[עריכה]

ר' דוד הנגיד - נכד הרמב"ם (ד"א תתקע"ג-ה"א ס').

על פ' בראשית. מתורגם מערבית.

 • י"ל ע"י רב"צ קרינפיס. ירושלים, תש"ז, °8.
 • ובפעם הראשונה על פי כתב-יד מאוסף דוד גינצבורג במוסקבה. תירגם מערבית והוסיף מבוא והערות אברהם יצחק כץ. ספר בראשית. ירושלים תשכ"ד.
  • ספר שמות, שם תשכ"ח. °8.

[על המחבר עיין א. שטראוס, תולדות היהודים במצרים וסוריה תחת שלטון הממלוכים, כרך ראשון, ירושלים, תש"ד, עמ' 129-117, ר' להלן מס' 74].

63.

מדרש חדש[עריכה]

על פרשת שמיני

 • על-פי כת"י, עם הערות מאת' צבי מאיר רבינוביץ, בתוך: חשיפת גנוזים מתימן, חולון תשל"א, עמ' ל-לז.

64.

מדרש תנאים[עריכה]

השווה מדרש הגדול.

65.

מדרשי הלכה ופסקי הרמב"ם[עריכה]

לפי סדר התורה (על פן ויקרא-תזריע).

 • י"ל ע"י רב"מ לוין בקובץ רבנו משה בן מימון לרי"ל פישמן-מימון. ירושלים, תרצ"ה (ובהוצאה מיוחדת).
 • המקרא ברמב"ם, מפתח לפסוקי המקרא ברמב"ם, לר' יוסף קאפח. ירושלים [תשל"ב]. °8.

66.

מדרשי התורה[עריכה]

ר' אנשלמה אשתרוק (סוף המאה הראשונה ותחילת השניה לאלף הששי).

 • י"ל.על-פי כת"י ע"י ש. עפנשטיין. ברלין, תרנ"ט, °8.

השווה מדור ב' (לקוטים וקטעים) מס' 22*.

67.

מורה דרך[עריכה]

מלוקט ממו"נ בחומש דרך סלולה, פיורדא תקפ"ד.

68.

מורה צדק[עריכה]

ראה עבודת הלוי (מחלקה זו).

68*.

מושב זקנים על התורה[עריכה]

קובץ פירושי רבותינו בעלי תוספות ז"ל.

ראה להלן, מדור ב', מס' 44.

69.

מזרחי[עריכה]

ראה באור לפירש"י.

70.

מכלל יופי[עריכה]

ר' שלמה ן' מלך.

באור המלים והמשך הענין בכל ספרי התנ"ך, עם הערות על הנקודות והטעמים.

 • קושטנטינא, ש"ט, °2.
 • ועם הגהות לקט ושכחה מר' יעקב אבן דנה. אמשטרדם, ת"כ-כ"א;
  • שם, תמ"ד-מ"ה, °2.
 • ועל התורה, בחומש עם פירוש רש"י ורשב"ם וס' החינוך, פפד"א, תקמ"ד. °4.
 • ועל נ"ך, בנ"ך עם תרגום אשכנזי, פיורדא, תקס"ה-פ"א;
 • דיהרבפורט, תקפ"ה-פ"ז;
 • קארלסרוא, תקפ"ו-צ"ו;
 • פיורדא, תר"ג-תר"ו, °8, ועוד.
 • ועל התורה, יהושע וקצת שופטים. וינה, תקע"ח, °4.

71.

מלמד התלמידים[עריכה]

ר' יעקב בר' אבא מארי אנטולי (ד"א תתק"ס בקירוב - תחילת האלף הששי).

למוד דרכי הדרוש כבאורים ומחקרים על התורה.

 • ליק, תרכ"ו,
  • ד"צ, ישראל, תשכ"ח, °8.

72.

מנורת כסף[עריכה]

ר' יוסף בר' אבא מארי אבן כספי (ה"א מ'-ק').

ביאור מעשה מרכבה בתורה, ישעיה, יחזקאל וזכריה, בספר עשרה כלי כסף,

 • י"ל ע"י י. לאסט, פרסבורג, תרס"ג.
  • דפוס-צילום, ירושלים, תש"ל. °8.
 • צילום דפוס וירונה, ירושלים תשל"ב.

73.

מנחה בלולה[עריכה]

ר' אברהם מנחם בר' יעקב הכהן רפא מפורט.

פירוש על התורה מלוקט מפירושי ראשונים,

 • וירונה, שנ"ד;
  • וקצור ממנו בחומש עם פירש"י ו"אור תורה" לר' מנחם די לונזאנו, המבורג, תקנ"ה. °4.
  • ובחומש עם פירש"י ופירוש הטור, ווארשא, תרי"ד-תרט"ז. °8.

74.

מנחת בכורים[עריכה]

(והוא חלק שני מספרו תורת המנחה)

ר' יעקב בר' חננאל סקילי (בסוף המאה הראשונה לאלף הששי).

באור על התורה (מפ' תצוה עד פ' ויקרא).

 • י"ל על-פי כ"י [ע"י ר"ש שולמן]. ניו-יורק, תשי"ד. °8.

[עיין על-אודותיו מאמרו של רש"ח קוק ב"קרית ספר", שנה ב' (תרפ"ה), עמ' 48-51, ואלעזר הורביץ: "תורת המנחה" לר' יעקב הסקילי ו"מדרש דוד" לר' דוד הנגיד - סיני, כרך נט, תשכ"ו, עמ' כט-לח].

75.

מנחת יהודה[עריכה]

ר' יהודה בר' אליעזר (במחצית השניה של המאה הראשונה לאלף הששי).

פירוש על התורה.

ראה דעת זקנים (מחלקה זו, מס' 20).

76.

המסורה הגדולה[עריכה]

כפי שנדפסה במקראות גדולות ועל-פי כת"י עם הערות ר"ז פרנסדורף. הנובר-לייפציג, תרל"ו, °4.

השווה אכלה ואכלה (מחלקה זו).

76*.

המסורה[עריכה]

לתנ"ך, ערוכה וסדורה על-פי כת"י עתיקים.

ד"ח לונדון-וינה, 1905-1880.

77.

מסורת סייג לתורה[עריכה]

ר' מאיר בר' טודרוס הלוי אבולעפיא (ד"א תתק"מ - ה"א ד').

על מסורת התורה בחסר ומלא וקרי וכתיב, בסדר א"ב, עם לקוטי המסורה ותקוני סופרים ופרשיות סתומות ופתוחות.

 • פירינצי, תק"י, 2°.
  • ד"צ [תל-אביב], תשכ"ט, °8.
 • ובלי לקוטי המסורה, ברלין, תקכ"א, °2.

[על לקוטי המסורה, ראה הקדמת רוו"ה לחומש מאור עינים].

78.

מסורת התרגום[עריכה]

 • י"ל על-פי כ"י ע"י שד"ל ב"אוצר נחמד", ד' (וינה, תרכ"ד), עמ' 156-173.
 • ובחומש עם פירוש נתינה לגר מר"נ אדלר, ווילנא, תרל"ד. °8.
 • ועפ"י כ"י ע"י ר"א ברלינר, לייפציג, תרל"ח.
 • ובסדר א"ב ע"י ר"ש לנדאור, אמשטרדם, תרנ"ז.

[חלק מזה כבר נדפס בחומש, סביוניטה, שי"ז].

79.

מעדני מלך[עריכה]

ראה פירוש על מדרש רבה מיוחס לרש"י.

80.

מפתח הדרשות[עריכה]

מיוחס להרמב"ם (ד"א תתצ"ה-תתקס"ה).

 • י"ל ע"י רי"ל פישמן-מימון בקובץ רבנו משה בן מימון, ירושלים, תרצ"ה, °8.

[ראה ר"ש ליברמן במבוא לדברים רבה, ירושלים, ת"ש, עמ' 14, שלדעתו בעל המפתח לא הי' ספרדי, וראה הרמב"ם והמכילתא דרשרב"י לר"מ כשר, (ניו-יורק, תש"ג), עמ' קנ"ו. שלדעתו אינו להרמב"ם].

81.

מצרף לכסף[עריכה]

ר' יוסף בר' אבא מארי אבן כספי.

ראה משנה כסף (מחלקה זו).

82.

מקור חיים[עריכה]

ר' שמואל צרצה.

באור לפירוש ראב"ע על התורה,

 • מנטובה, שי"ט, °2.

השווה מרגליות טובה [עיין יצחק ריבקינד, דקדוקי-ספרים, בספר היובל לכבוד אלכסנדר מארכס, ניו-יורק, תש"י, החלק העברי, עמ' תי"ח ונ. בן-מנחם, סיני, כרך ט"ז תש"ה, עמ' שכג-שכד].

83.

מרגליות טובה[עריכה]

פירוש התורה מהראב"ע עם ג ביאורים:

א) אהל יוסף, מר' יוסף בר' אליעזר טוב עלם הספרדי. ב) מקור חיים, מר' שמואל צרצה. ג) מגלת סתרים, מר' שמואל מוטוט,

 • אמשטרדם, תפ"ב, °2.
 • צלום, סטניסלב, תרפ"ז, 8°;
 • בחומש עם פירש"י וראב"ע ועוד, ברדיטשוב, תקע"ז, °4.

[שמו המקורי של הביאור מר' יוסף טוב עלם הוא צפנת פענח (עיין ע"ז להלן, מספר 135).

ועיין מאמרו של רי"ל פליישר: פירושים לפירוש ר' אברהם אבן עזרא למקרא, ב"אוצר החיים" לרח"י עהרנרייך, ספר י"א (תרצ"ה), עמ' 99-101, 176-177, וספר י"ב (תרצ"ו), עמ' 10].

84.

מרכבת המשנה[עריכה]

ר' יצחק אברבנאל.

ראה פירוש התורה.

85.

משנה כסף[עריכה]

ר' יוסף בר' אבא מארי אבן כספי.

כולל: א) טירת כסף (ס' הסוד) על סתרי התורה.

ב) מצרף לכסף, באורים על התורה.

 • י"ל על-פי כת"י ע"י יצחק לאסט, ב"ח. פרסבורג-קראקא, תרס"ה-ס"ו;
 • ירושלים, תש"ל. °8.

השווה תשובה שהשיב ר' קלונימוס (מחלקה זו, מספר 152.)

[על המחבר עיין בכר ב"מונאטסשריפט", שנה נ"ו ( 1912), עמ' 199-217, 324-333, 449-457, ושנה נ"ז (1913), עמ' 559-566, ומאמרו בספר היובל לכבוד הרמן כהן, ברלין, 1912, עמ' 119-133].

86.

נהר פישון[עריכה]

ר' יצחק אבוהב - השני (ה"א קצ"ג-רנ"ג).

דרשות וביאורים על תנ"ך ומאמרי חז"ל.

 • קושטאנטינה, רצ"ח;
 • זאלקווא, תקס"ו, °4.

87.

נפתלי אלקים נפתלתי[עריכה]

ר' נפתלי הירץ בר' אליעזר טריויש (תחילת המאה השלישית לאלף הששי).

רמזים קצרים על התורה, עפ"י פירוש רבנו בחיי.

 • פירארה, שט"ז, 4°;
 • קראקא, שנ"ג, °2.

ספר נפתלי מר' נפתלי הירץ בר' אליעזר אשכנזי ממשפחת טריויש. פירוש על חלק היסוד [צ"ל: הסוד] מספר רבני בחיי. נדפס עכשיו פעם רביעית ונלוה עליו ביאור תוספות יום טוב, מרבנו יום טוב ליפמן העליר, מעצם כתי"ק.

 • לונדון תשי"ט. °8.

[בסופו הגהות תוס' יו"ט על ס' אמרי שפר לר' נתן נטע שפירא (ביאור על פירש"י עה"ת). - על פי' התוס' יו"ט, עיין: ישראל היילפרין, מאמרים וחקירות, חבורי רבי יום טוב ליפמן הלר וכתביו, קרית ספר, שנה ז, תר"ץ, עמ' 142].

השווה סימנים (מחלקה זו).

88.

ספר נצחון (הישן)[עריכה]

לא נודע שם המחבר (חי במאה הראשונה לאלף הששי).

ויכוח בראיות הנוצרים לפי סדר התנ"ך.

 • י"ל ע"י יוהן כריסטוף וואגבזייל בספרו: Tela Ignea Satanae אלטדורף, 1681, °4.
  • צילום, ירושלים, תשכ"ה, °8.

[עיין אדולף פוזננסקי Schiloh לייפציג, 1904, עמ' 184].

89.

הנצחון[עריכה]

ר' יום טוב ליפמן מילהויזן (במאה השניה לאלף הששי).

תשובות על טענות הנוצרים וראיותיהם, כפי סדר ספרי התנ"ך.

 • י"ל ע"י תיאודור האקשפאן. אלטדורף, 1644, °4,
 • אמשטרדם, [תס"ט];
 • שם, תע"א, °24,
 • קניגסברג, [תר"ח-תר"י] °32;
 • ובתוך אוצר ויכוחים לאייזנשטיין, ניו-יורק, תרפ"ח, עמ' 115 ואילך.

[הוספות מכ"י ע"י יוהן כריסטוף וואגבזייל בספרו, SOTA אלטדורף, 1674, עמ' י'-פ"א. ראה יהודה קויפמן: ר' יום טוב ליפמן מילהויזן, ניו-יורק, תרפ"ו, עמ' 71-61.

על דפוס קניגסברג עיין שטיינשניידר, עמ' 1412, סי' 4. ועיין עוד ישראל דוידזון, JQR סדרה חדשה, כרך י"ח (1928-1927), עמ' 257-265, והערת א. קאמינקא, שם, עמ' 437, ותשובת דוידזון, שם, כרך י"ט, עמ' 76-75].

90.

סימנים[עריכה]

על פירוש התורה מרבנו בחיי, לר' נפתלי הירץ בר' אליעזר טריויש, עם נפתלי אלקים נפתלתי, פירוש על התורה.

 • הידרנום, ש"ו, °2.

השווה נפתלי אלקים נפתלתי (מחלקה זו).

[עי' ר' מרדכי הלוי הורוויץ, רבני פרנקפורט, ירושלים, תשל"ב, עמ' 21].

91.

עבודת הלוי[עריכה]

ר' שלמה בר' אליעזר הלוי.

מ"מ לכל המצות כסדר התורה, כפי דעת הרמב"ם, בתלמוד, מכילתא, ספרא, ספרי ועוד.

 • [קושט', רע"ו-רע"ח בערך];
 • ויניציאה, ש"ו; חמו"ד; בחומש תורה אור, ליוורנו, תרפ"ו, °4.
 • ובשם מורה צדק, ע"י ר' צדוק בר' אשר, עם תרגום אידית, אמשטרדם, ת"ן, °12.

[עיין שטיינשניידר, עמ' 2311-2307; צדבר, עמ' 716;רוזנטל, יודע ספר,, עמ' 289, סי' 1490; ג' שלום, קרית ספר, שנה א' (תרפ"ד-תרפ"ה), עמ' 163-164, ושנה ב', עמ' 105-104].

92.

עולת שבת[עריכה]

ר' יואל אבן שועיב (תחילת המאה השלישית לאלף הששי).

דרשות על התורה.

 • ויניציאה, של"ז, °2.
  • צילום, ירושלים, תשל"ג, °8.

92*.

עולת תמיד[עריכה]

לר' משה ב"ר יעקב אלבילדה.

ביאור על התורה כלול מארבע יסודי התורה בחכמה ודעת.

 • ויניציאה [שס"א]. °2.

93.

עטרת זקנים[עריכה]

ר' יצחק בר' יהודה אברבנאל (ה"א קצ"ז-רס"ח).

ביאור מחקרי בכ"ה פרקים על הפסוק הנה אנכי שלח מלאך לפניך (שמות כ"ג, כ'), עם מאמר צורות היסודות.

 • סביוניטה, [שי"ז], °4;
 • אמשטרדם, תצ"ט, °8.
 • ועם הקדמת ר' יוסף כהן צדק, לבוב, תרי"ט;
 • שם, תרנ"ג, °8.
 • ועם הקדמת ר' דובריש טורש, ווארשא, תרנ"ד,
  • ד"צ, ירושלים, תשכ"ח. °8.

[בן-יעקב, אוצר הספרים, עמ' 435, סי' 225, ואחריו פרדיברג, בית עקד ספרים, עמ' 474, סי' 277 (הוצאה שניה, עמ' 783 סי' 375), רושמים גם דפוס קרימונה שי"ז. אולם עיין על זה שטיינשניידר, עמ' 1081, סי' 41].

94.

עין הקורא[עריכה]

ר' יקותיאל בר' יהודה הנקדן. על המסורה וטעמי המקרא.

 • י"ל ע"י ר"וו היידנהיים בחומש מאור עינים. רדלהיים, תקע"ח-פ"א, °8. שער המתיגות, אחד משערי "עין הקורא", מכת"י המוזיאום הבריטי, ע"י י. ג. גומפרץ - לשוננו, כרך כב, חוב' א, תשי"ח, עמ' 47-36; וחוב' ב-ג, עמ' 146-137.

95.

על בריאת העולם[עריכה]

מאת פילון האלכסנדרוני.

 • תורגם ע"י י. מאן. ועם מבוא והוספות מ. שובה. ירושלים תרצ"א, תשל"א, 8°.

[הערות מאת י. זנה, קרית ספר, שנה ט, תרצ"ב-תרצ"ג, עמ' 158-155].

96.

עמר נקא[עריכה]

ר' עובדיה ירא מברטנורה (ה"א ר"י בערך – אחר ר"ע).

ביאור לפירוש רש"י על התורה.

 • פיסא, תק"ע, 4°;
 • ווילנא, חש"ד (=חסר שנת דפוס);
 • [עם בעלי התוספות]; טשערנאוויץ, [תרי"ז];
 • ווארשא, תרל"ו, °8.

97.

עקדת יצחק[עריכה]

ר' יצחק בר' משה עראמה (ה"א ק"פ בערך - רנ"ד).

ביאורים ומחקרים על התורה.

 • שאלוניקי, רפ"ב;
 • ויניציאה, ש"ז;
 • שם, שכ"ה;
 • ובהוספת באורו לחמש מגלות, שם, של"ג °2, ועוד כ"פ.
 • ועם הגהות וביאור מקור חיים מר' יוסף חיים פולק. פרסבורג, תר"ט,
  • ד"צ, ירושלים תשכ"א. °8.

98.

עשרת הדברות[עריכה]

מאת פילון האלכסנדרוני,

 • תורגם ע"י יוסף פלעש ונדפס ביחד עם הס' חיי משה להנ"ל, פראג, 1838.

99.

פירוש רבינו אברהם בן הרמב"ם[עריכה]

על בראשית ושמות.

המקור הערבי עפ"י כת"י עם תרגום עברי וביאורים ומ"מ ע"י ר"א ויזנברג.

 • י"ל ע"י ר' סלימאן דוד ששון, לונדון, תשי"ח, °8.

[עיין על זה יהושע בלאו, קרית ספר, כרך לה, תש"ך, עמ' 323-320, וג. ואידא, 178-183 1961, REJ CXIX II].100.

פירוש ותוספות על פירש"י על התורה[עריכה]

לר' דוסי היוני.

 • ווילנא, 1905.

[עפ"י אנציקלופדיא יודאיקה 5, 1207. ועי' עוד על פירוש זה א. נויבאור איזראיליטישע לעטטער-באדע, אמשטרדם, 1882-1883, ורי"מ טולידאנו, שריר ופליט, תל-אביב, תש"ה, עמ' 69].

101.

פירוש הטור על התורה[עריכה]

ר' יעקב בר' אשר - בעל הטורים (בערך ה"א ל'-ק').

 • זאלקווא, תקס"ו;
 • הנובר, תקצ"ט, 4°;
 • ווארשא, תרי"ד-תרט"ז (בחומש עם פירש"י ו"מנחה בלולה");
 • שם, תרמ"א, °8.
 • ועם הערות ומראה מקומות [ותולדות המחבר מאת יצחק שטרן]. ירושלים תשכ"א. מהדורה שניה, שם תשכ"ד. °8.
 • תורת הטור באור הלכה עה"ת ע"פ ארבעת חלקי הטור עם הערות וחידושים מאת ר' משה שטינברג. תל-אביב תשי"ט.

השווה פירוש התורה.

[ועיין מסורת המסורת לר' אליהו בחור, בסוף הקדמה השלישית, שמפקפק שם אם ר"י בעל הטורים הוא המחבר של פירוש זה. וז"ל שם: "וכן חיבר על זה ספר וחיסו אותו לרבי יעקב בעל הטורים ז"ל".

ועי' עוד הרחדי"א, שם הגדולים (מהדורת בן-יעקב), מערכת גדולים, דף לח, סי' 208.

ועל מהדורת שטרן הנ"ל עי' מאמרו של יונה עמנואל, המעין, כרך ד, גליון ד, ירושלים, תמוז תשכ"ד, עמ' 54-42].

102.

פירוש לכתבי הקדש[עריכה]

ר' יונה אבן ג'נאח (המאה השמינית לאלף החמישי).

 • מלוקט ומסודר ע"י א. ז. רבינוביץ, תל-אביב, תרפ"ו;
 • ועם השלמות והערות לר"ח העליר, שם, תרצ"ו. °8.
 • ובחומש עם ה"תאג" לרב סעדיה גאון, ירושלים, תשי"ט-תש"כ; תשכ"ד; תש"ל; תשל"א.

[קונטרס עם השלמות ותקונים להנ"ל נלוה לס' נצני הדקדוק מאת ב. ז. בכר, תל -אביב, תרפ"ז].

103.

פירוש על מדרש רבה[עריכה]

(ס' בראשית) להחכם ן' בונט [ר' ידעיה הפניני] (בערך ה"א ל'-ק').

 • נדפס עם המדרש ופירוש מתנות כהונה והגהות ר"י עמדין ורי"ב אדלר, ותוספות הגהות ותקונים מאת המו"ל רמ"ש קריגר. רדלהיים, תרי"ד. °8.

[על מחברו עיין אור החיים לרח"מ, עמ' 16, סי' 61, והערת ר"א ברלינר, שם, עמ' 611].

104.

פירוש על מדרש רבה[עריכה]

(ס' בראשית), מיוחס לרש"י (ד"א ת"ת-תתס"ה).

בספר אור השכל מר' אברהם בר' גדליה בן אשר (בשם מעדני מלך).

 • ויניציאה, שכ"ז-ח';
 • במדרש רבה, ווילנא (הוצ' ראם), °2.

[על המחבר עיין שם הגדולים להחיד"א בערכו, וטהעאדאר בספר היובל תפארת ישראל לוי (ברסלא, 1911), עמ' 148-132.

לדעת ר"א ברלינר המחבר הוא ר' יוסף קרא (פליטת סופרים, החלק האשכנזי, עמ' 24).

ולדעת ר"א עפשטיין המחבר הוא ר' קלונימוס בר' שבתי מרומא (מגזין לברלינר והופמן (1887), עמ' 17-1).

וראה עוד מאמרו: "ר' יוסף קרא יוהפירוש לבראשית רבה המיוחס לרש"י", ב"החוקר", שנה א' (תרנ"א), עמ' 35-29, 190 [= כתבי ר' אברהם עפשטיין, כרך שני, ירושלים, תשי"ז, עמ' שכ"ח-של"ו], ור"ש בובר במבוא למדרש תנחומא, עמ' 92, ובמבוא למדרש תהלים, דף ל"ה].

105.

פירוש התורה[עריכה]

ר' אברהם אבן עזרא (ד"א תתמ"ט-תתקכ"ד).

 • נאפולי, רמ"ח;
 • קושטנטינא, [רע"ד];
 • בחומש עם פירש"י ורמב"ן, שם, רפ"ב;
 • במקראות גדולות, ויניציאה, רפ"ד-פ"ו;
 • שם, ש"ז-ש"ח; שכ"ח; שע"ז-ע"ט;
 • באזיליאה, שע"ח-ע"ט;
 • קהלות משה, אמשטרדם, תפ"ד-פ"ז, °2.
 • ובחומשים שלפנינו.

באור הקצר על ס' שמות על-פי כ"י ע"י רי"ש ריג'ייו, פראג, ת"ר.

 • ועל-פי כ"י עם ביאור עזרה להבין, מאת רי"ל פליישר, וינה, תרפ"ו, °8.
 • [שינויי נוסחאות פרסם הנ"ל ב"הצופה לחכמת ישראל", שנה ז' (בודפשט, תרפ"ג) עמ' 46 ואילך].
 • קטעים מפירושו הקצר על פ' שמות (כח, כט, לב-לד) מתוך כתב-יד עתיק, פרסם נפתלי בן-מנחם, בתוך: אוצר יהודי ספרד, ספר ד, ירושלים תשכ"א, עמ' 107-91.
 • ועם ביאור מחוקקי יהודה לר' יהודה ליב קרינסקי, פיעטרקוב, תרס"ז;
  • ווילנא, תרפ"ח;
  • צילום, [ירושלים], תשכ"א.
 • פירוש ר' יום טוב ליפמן הלוי העליר על אבן-עזרא [בראשית-ויצא] מכת"י אוכספורד עם הערות מאת נפתלי בן-מנחם, בתוך: לכבוד יום טוב בעריכת י. ל. מימון, ירושלים תשט"ז, עמ' קצו-ריד.
 • פירוש באר יצחק לר' יצחק שרים, ליוורנו, תרכ"ד. °2.
 • שטה ראשונה לפ' בראשית ונח ב"אוצר נחמד", ב', עמ' 209 ואילך.
 • חלופי נוסחאות על-פי כ"י ע"י ב. ז. בכר, ב"אוצר טוב" לברלינר והופמן, לשנת תרנ"א, תרנ"ג (ובהוצאה מיוחדת).
 • שטה חדשה לפ' בראשית נח, לך לך, ופירוש פ' ויחי ששמע מפיו ר' יוסף בר' יעקב ממודויל, פרסם מ' פרידלנדר בתוך: Essays 0n the Writings of

Abraham Ibn Ezra כרך ד', לונדון, 1877.

 • ובשלימיתו, וע"פ כת"י ודפ"ר, עם מבוא, ביאורים מאת אשר וייזר, ג"ח, ירושלים, תשל"ו.
 • שתי הקדמותיו לפירושו על התורה נדפסו עפ"י כת"י ע"י דוד רוזין, בספרו Reime und Gedichte ח"א 24 ואילך, וח"ב, עמ' 56 ואילך;
  • וע"י דוד כהנא, בקובץ רבי אברהם אבן עזרא, ווארשא, תרנ"ד, כרך שני, עמ' 75-84.

[על דפוס נאפולי עיין א. טויבר ב"קרית ספר" שנה ו' (תרפ"ט-תר"ץ), עמ' 529-530, וא. מ. הברמן, שם, שנה ז', עמ' 166, סי' 5.

ועל דפוס קושטא רפ"ב עיין י. ריבקינד, שם, שנה ב' (תרפ"ה-תרפ"ו), עמ' 60.

על מהד' פליישר עיין ש. אוקס, MGWJ, שנה 73 (1929), עמ' 439-493, ותשובת פליישר, שם, שנה 74 (1930), עמ' 305-307.

על פירושו הארוך עי' אליעזר מרגליות, היחס שבין פירוש השרב"ם לפירוש הראב"ע על התורה, ספר אסף, ירושלים, תשי"ג,עמ' 369-365.

על פיררש הקצר לשמות עיין נפתלי בן-מנחם, מגנזי ישראל בוואטיקאן, ירושלים, תשי"ד, עמ' 77-81, 86/87.

על שתי הקדמותיו ראה מאמרו של ב. בן-מנחם: עיונים במשנתו של רבי אברהם אבן עזרא, ב"תרביץ", שנה כ"ז (תשי"ח), חוב' ד', עמ' 508-520.

ועיין אברהם ליפשיץ, הראב"ע בפירושי בעלי התוספות על התורה, הדרום, חוב' כח, תשכ"ט, עמ' 221-202.

ועי' עוד חשיפת גנוזים מתימן, חולון תשל"א, עמ' צב-צג].

106.

פירוש על התורה[עריכה]

(עד פ' תצוה), ר' אפרים בר' שמשון.

בדרך רמז, נוטריקון וגימטריאות.

 • [שאלוניקי, תרי"א], °8.

[עי' קרית ספר, שנה א', תרפ"ד-פ"ה, עמ' 284; ר"ש אסף במחקרים לזכרון ע. קאהוט, ניו-יורק, תרצ"ו, עמ' ב, הערה 6; א. יערי, ארשת א, תשי"ט, עמ' 213, וא. מ. הברמן, שם, ג, תשכ"א, עמ' 114].

וראה במילואים והוספות.

ועל פרשת בא (מכתב יד נושן שהיה בידי החיד"א זצ"ל) מאת מנשה רפאל (מנפרד) ליהמן - סיני כרך ע"א, חוב' א-ב, תשל"ב, עמ' א-ו.

107.

פירוש התורה מרבינו אפרים[עריכה]

(תחילת האלף הששי).

 • י"ל על-פי כ"י ע"י ר' חיים יוסף איסר לבית גד.
 • יוהניסבורג, תש"י, °4. (ואינו הנ"ל בהוצאת ליהמן).

השווה מדור ב' מס' 22*.

108.

פירוש הרא"ש על התורה[עריכה]

ראה הדר זקנים.

109.

פירוש התורה[עריכה]

ס' (בראשית), ר' דוד בר' יוסף קמחי – רד"ק (ד"א תתק"כ בערך – תתקצ"ה).

 • פרסבורג, תרי"ב.
 • בחומש עם מ"ד פירושים, לבוב, תרנ"ז.
 • בחומש עם שבעים פירושים, ווילנא (רוזנקרנץ ושריפטזצר), תרע"ב;
  • צלום, במקראות גדולות, הוצאת שולזינגר, ניו יורק, תש"י, °8.

["הכ"י אשר ממנו נעתק הפירוש הזה חסר בראשיתו עד אמצע פסוק י"ב... השלמתי את החסרון מתוך ספר השרשים וס' מכלול.... " (דברי המו"ל דפוס פרסבורג).

וראה עוד "כרם חמד" ח', עמ' 48].

 • ועל הי"א פסוקים הראשונים על-פי כ"י ע"י ר. קירכהיים ב"התחיה" לש. זקש, חוב' ב' (ברלין תרי"ז), עמ' 40 ואילך;
  • ובמקראות גדולות הוצ' שולזינגר הנ"ל. ובשלימותו, ירושלים, תשכ"ח.
 • ספר בראשית בשלמותו כפי שיצא מידי המחבר, ולקט פירושיו על שמות ויקרא במדבר דברים מתוך ספרי הרד"ק, עם מבוא, הערות ומראי מקומות מאת משה קמלהר. ירושלים תש"ל. °8.

[על מהד' קמלהר עי' נפתלי בן-מנחם, סיני, כרך סז, תש"ל, עמ' רצב-שז.

ועי' שם, כרך סח, תשל"א, עמ' קב-קג. פירוש הנסתר על בראשית נספח לפירושו על ישעיה, מהדורת א. א. פינקלשטיין, ניו-יורק, תרפ"ו. הגהות והערות כפירוש הרד"ק לספר בראשית מאת ר. לבנת, סיני, כרך נב, תשכ"ג, עמ' 36-38].

השווה מדור ב (ליקוטים וקטעים), מס' 33.

110.

פירוש התורה לר' יהודה בן קוריש[עריכה]

ראה מס' 111.

110*.

פירוש התורה לר' יהודה הלוי[עריכה]

ראה מס' 111.

110**.

פירוש התורה לרבינו יונה גירונדי[עריכה]

ראה מס' 117.

111.

פירוש התורה[עריכה]

ר' יוסף בכור שור (המאה האחרונה לאלף החמישי).

 • על ס' בראשית ושמות. י"ל ע"י א. ילינק, ליפסיאה, תרט"ו;
  • וע"י רח"י איסר גד, ירושלים תשט"ז. °8.
 • ועל ויקרא ע"י מאיר בן אברהם הלוי ב"הצופה לחכמת ישראל", שנה ח', עמ' 211 ואילך. [ועי' REJ כרך 77 (1923), עמ' 60-41].
 • ועל במדבר ח"א (א'-ט"ו), ע"י י. ניימן, ברסלא, תר"ס.
  • וח"ב (ט"ו-ל"ו), ע"י מ. א. במברגר ב"הצופה לחכמת ישראל", שנה י"א, עמ' 97 ואילך ושנה י"ב, עמ' 57 ואילך.
 • ועל דברים (א'-י"ב), ע"י א. צווייג, מונאטסשריפט 57 (1913), עמ' 546 ואילך, ועמ' 722 ואילך, וכרך 58 (1914), עמ' 49 ואילך. ופרקים אחדים מדברים ל"ב ול"דע"יוולטר בספרו:

JOSoph Becnor Schor, der letzte Nordfranzosiche Bibelexeget. Breslau, 1890.

 • ועפ"י כת"י ע"י ר' חיים יוסף איסר גד. חלק ב: על ויקרא ובמדבר, ונלוה כאן פירוש של רבינו יהודה הלוי על התורה, קיצור של ספר הכוזרי ופירושים אחרים מריה"ל, ופי' מרבי יהודה בן קוריש. לונדון, תש"ך.
 • חלק ג: דברים, ונוסף על זה פירוש מגילות אסתר, רות, איכה ומיכה מר' יוסף קרא. [בני ברק] תשי"ט. °8.

[בן-יעקב ב"אוצר הספרים", עמ' 479, סי' 731, ואחריו פרידברג ב"בית עקד ספרים" בערכו, רושמים גם דפוס קושטא ר"פ, והוא על-פי די רוסי. Annal עמ'20, סי' 100, (עיין צונץ, Zur Gcsch. u. Lit, ברלין, 1845, עמ' 75, ושטיינשניידר עמ' 1446 סי' 5887, ובהוספות, עמ' CVll).

"אבל כבר נודע שנתחלף לו הריב"ש, שהוא ר' יוסף בכור שור, בריב"ש אחר, היינו בר' יהושע בן שועיב, שדרשותיו נדפסו שם בשנה הנ"ל" (פוזננסקי, מבוא על חכמי צרפת מפרשי המקרא, ווארשא, תרע"ג, עמ' 55, הערה 3).

ועיין עוד מאמרו של יצחק דוב מרקון, ר' שלמה בן מזל טוב, בס' היובל לר"א מרכס, החלק העברי, ניו-יורק, תש"י, עמ' שכ"ד, הערה 15].

112.

פירוש התורה[עריכה]

ר' יעקב בר' אשר - בעל הטורים.

הגימטריאות והרמזים וטעמי המסורה.

 • קושטא, [רע"ד];
 • ויניציאה, ש"ד. 4°;
 • במקראות גדולות, ויניציאה, ש"ז-ח';
 • שם, שנ"ח, 2°.
 • ועם התורה ופירש"י, קרימונה, שכ"ז, 2°.
 • ויניציאה, ש"נ-נ"א, 8°.
 • באזיליאה, שס"ו, 2°.
 • הנוויאה, שע"א-ע"ד. 8°.
 • במקראות גדולות באזיליאה, שע"ח-ט'.
 • קהלות משה, אמשטדרם, תפ"ד-'ז 2°.
 • ובחומשים שלפנינו.
 • ועם ביאור עטרת ביכורים מר' ברוך בר' אלקנה נוימבורג, פיורדא, תקי"ב.
  • שם, תק"ס.
  • פולבאה, תקע"ב, °4.
 • על פי כת"י ודפוסים ראשונים עם מראי מקומות וביאורים מאת יעקב ק. רייניץ. בני ברק תשל"א. °8.
  • ועם תיקונים והשלמות, שם, תשל"ב.
  • ובהוספת קונטרס עטרות אד"ר לר' אליהו דוד רבינוביץ-תאומים (האדר"ת), שם, תשל"ד, °8.

[ביאורים, הגהות, תקוני טעויות ושינויי נוסחאות לפירוש בעל הטורים בספר יוסף דעת מר' יוסף בר' יששכר, פראג, שס"ט; בן יאיר מר' חיים מאיר מזרחי, אזמיר, תרל"ז; מצרף לכסף, מר' נפתלי הירץ. פפא"מ, תרנ"ח; יד אהרן, ביאור על בעל הטורים ומ"מ לתלמוד ומדרשים, לר' אהרן סטשבסקי, פיעטרקוב, תרס"ט. הערות על מהדורת רייניץ, לר' נתן צבי פרדימן - תגים ג-ד, ירושלים תשל"ב, עמ' 143-141].

113.

פירוש התורה[עריכה]

ר' יצחק בר' יהודה אברבנאל (ה"א קצ"ז-רס"ח).

 • ויניציאה, של"ט.
 • [ובחומש עם פירש"י ועוד], אמשטרדם, [תקכ"ח], 4°.
 • ווארשא, תרכ"ב-כ"ג, 2°.
 • טשרנוביץ, תר"ך, 8°.
 • ירושלים, [תשט"ז], °4.
 • ועם מפתח ע"י בוסהויזן. הענא, ת"ע, 2°.
 • ועל ס' דברים בשם: מרכבת המשנה, סביוניטה, שי"א, °2.

[על הוצאת "מרכבת המשנה" עיין י. זבה "בקרית ספר", שנה ז' (תר"צ-צ"א), עמ' 484].

114.

פירוש התורה[עריכה]

ר' לוי בר' גרשון - רלב"ג (ה"א מ"ח-ק"ד).

 • [מנטואה, רל"ו בערך].
 • פיזארו, רע"ד.
 • ויניציאה, ש"ז.
 • במקראות גדולות קהלת משה, אמשטרדם, תפ"ד-פ"ז, °2.
  • צילום דפוס ויניציאה ש"ז, ניו-יורק, תשי"ח (עד פ' כי תשא).
  • ועל כל התורה, [ירושלים תשכ"ח], °8.

[על דפוס מנטובה עיין יצחק ריבקינד, בספר היובל לכבוד אלכסנדר מארכס, ניו-יורק, תש"י, החלק העברי, עמ' ת"ב-ת"ג].

115.

פירוש ר' מיוחס בר' אליהו[עריכה]

(סוף המאה השניה לאלף הששי).

 • על ס' בראשית ושמות. י"ל על פי כ"י ע"י א. וו. גראינופ, על ס' בראשית, לונדון, תרס"ט.
  • צלום, ירושלים, תשכ"ח.
 • ועל ס' שמות, בודפשט, תרפ"ט, °8.
 • ועל ספר דברים יוצא לאור על-פי כת"י יחיד בעולם [במוזיאום הבריטי], עם מבוא והערות, ציונים ובירורים "זכרון שמואל" מאת יחיאל מיכל כץ. ירושלים תשכ"ח. °8.

[הפי' לשמות נדפס ראשונה ב"הצופה לחכמת ישראל" שנה י"ג עמ' 1-81, 121-182.

ועל הוצאת רי"מ כץ עי' ש. שולמן - הדרום חוב' כט, תשכ"ט, עמ' 183-180].

116.

פירוש התורה[עריכה]

ר' מנחם בר' בנימין מריקאנטי (המאה הראשונה לאלף הששי).

בדרך סוד וקבלה.

 • ויניציאה רפ"ג.
 • שם, ש"ה, °4.
 • ועם ביאור לבוש אבן יקרה, מר' מרדכי יפה והגהות ר' יהודה בר' נתן הלוי אשכנזי, לובלין, שנ"ה.
 • לבוב, תר"מ-מ'א, °2.

[עי' "קרית ספר" שנה י"א (תרצ"ד-תרצ"ה) עמ' 185, 530.

ועיין עוד א. י. השיל בספר היובל לר"א מרכס ניו-יורק תש"י, עמ' קצב סי' ח].

117.

פירוש התורה[עריכה]

רבינו מנחם מאירי, ונלוה לזה פירושי רבינו שלמה אבן גבירול ורבינו יונה גירונדי על התורה.

מלוקט מספריהם ע"י ר' חיים יוסף איסר לבית גד, לונדון, תשי"ז, °4.

118.

פירוש התורה[עריכה]

ר' משה בר' נחמן גירונדי - רמב"ן (ד"א תתקנ"ה - ה"א ל' בערך).

 • רומא, קודם ר"מ. [ר"ל ?]
  • [צילום העותק שבבית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי ירושלים, עם מבוא מאת א. מ. הברמן. ירושלים [תשל"ב?] °4].
 • אשבונה, רמ"ט.
 • נאפולי, ר"ן.
 • פיזארו, רע"ד.
 • שאלוניקי, [רפ"א].
 • קושטנדינה, רפ"ב, 2°.
 • שם, רפ"ה, °4.
 • ויניציאה, ש"ה.
 • שם, ש"ח.
 • קראקא שמ"ז-מ"ח, °2.
 • ובחומשים שלפנינו.

[השלמות במהדורות לוין-אפשטין שהופיעו בארץ].

 • ועל פי כתבי יד ודפוסים ראשונים בצרוף הערות ומראי מקומות מאת חיים דוב שעוועל.
  • כרך א: בראשית, שמות. ירושלים, תשי"ט.
  • כרך ב: ויקרא, במדבר, דברים. שם, תש"ך, °8.
 • ועל פי כתבי יד עתיקים ועל פי הדפוסים הראשונים, עם מבוא, מראי מקומות והערות "זכרון יצחק", מאת מנחם צבי איזנשטט.
  • כרך א: בראשית-וישלח. ניו-יורק תשי"ט.
  • כרך ב: וישב-ויחי. שם, תשכ"א, °8.
 • ועל פרשת בראשית, עפ"י כת"י, עם מבוא, הערות ותרגום אנגלי מאת יעקב ניומן. ליידן, 1960, °8.
 • הוספות הרמב"ן לפירושו לתורה, מאת הרב קלמן כהנא - המעין, כרך ט, גל' א, תשרי תשכ"ט, עמ' 47-25, ובספרו חקר ועיון, ספר ג'. תל-אביב תשל"ב, עמ' קט-קלז.

ועיין חשיפת גנוזים מתימן, חולון תשל"א, עמ' 33.

ועי' עוד ח. ד. שעוועל, הדרום, חוב' לז, תשל"ג, עמ' 162-158.

ראה באור לפירוש הרמב"ן (מחלקה זו, מס' 7);

כתר שם טוב (מס' 48).

[על דפוס אשבונה רמ"ט עיין א. יערי ב"קרית ספר", שנה כ"ד (תש"ז-ח'). עמ' 156.

הגהות ותיקונים בפי' הרמב"ן לס' בראשית ושמות נדפסו עפ"י כת"י ודפוסים ראשונים ע"י ר' יצחק מאהרשן בס' תפראת למשה, אמשטרדם, תרע"ט. ועל ס' ויקרא-דברים ב"הצופה לחכמת ישראל", שנה ז' (תרפ"ג), עמ' 133-152. הערות ובאורים לפי' הרמב"ן נדפסו בס' נמוקי שמואל, לר' שמואל הצרפתי, אמשטרדם, תע"ח.

אהל משה לר' משה בר' אלעזר חיים ממזריץ, ווארשא תרל"ח.

לקוטי חבר בן חיים, לר' חזקיה פייבל פלויט, ח"א-ה', פרסבורג-מונקאטש, תרל"ח-תרמ"ג;

שארית ישראל לר' ישראל בר' שבתי מקוזניץ, לובלין, תרנ"ה;

כסף מזקק, לר' אברהם ליבליין, לבוב, תרנ"ח;

מדרש חכמים, לר' מנחם אליעזר מאהלר, קראקא, תרס"ז;

גבורת אריה לר' יעקב פרנקל, ב"ח, שאמלוי, תרע"ז-תרפ"ד;

כור זהב לר' אריה ליב שטיינהארט, ירושלים תרצ"ו,

תכלת מרדכי לר' מרדכי גימפל יפה, ירושלים, תשי"ד].

119.

פירוש התורה[עריכה]

ר' נסים בן ראובן גירונדי (הר"ן).

 • יוצא עתה לאור בפעם הראשונה מתוך כתבי יד עתיקים. ערוך ומסודר עם מקורות, ציונים והערות מאת ליאון אריה פלדמן. ירושלים תשכ"ח, °8.
 • על פ' בראשית-חיי שרה יז, כ. - פירוש לתחילת ויקרא מכ"י ע"י הנ"ל - סיני, כרך ס"ד, תשכ"ט, עמ' ט-י.

120.

פירוש התורה[עריכה]

מייחס לתלמיד רבנו נסים ב"ר ראובן (הר"ן).

 • יוצא לאור בפעם הראשונה מתוך כתב-יד יחיד בעולם [בסמינר ניו-יורק],עם ציונים ומקורות מאת ליאון אריה פלדמן. ירושלים תש"ל. °8. על בראשית (פ' לך לך, תולדות ואילך) ושמות.
 • ועל פ' ויקרא-צו - סיני, כרך ע, תשל"א, עמ' קא-קיא, וכרך עא, תשל"ב, עמ' כג-לא.

פירוש על התורה לרבינו יוסף בן דוד מסרגוסה, תלמיד רבנו נסים בן ראובן (הר"ן).

 • יוצא לאור מתוך כתבי יד עם ציונים, מקורות ומבוא מאת ליאון אריה פלדמן. ירושלים תשל"ג. °8.

הוא-הוא פירוש על התורה מיוחס לתלמיד הר"ן שיצא לאור ע"'י בירושלים תש"ל.

ועכשיו יצא לאור מחדש בשם המחבר עפ"י ב' כת"י:הראשון, כת"י ניו-יורק, ובו פירושים על בראשית ושמות עד אמצע פרשת פקודי. והשני, כת"י הספרייה הלאומית של האוניברסיטה העברית בירושלים, הכולל גם פירושים לספר ויקרא עד סוף תזריע, ובהם כלולים דרשות לד' פרשיות: זכור, פרה, החודש ושבת הגדול.

121.

פירוש התורה[עריכה]

רב סעדיה גאון.

 • ליקט, תירגם והוסיף מבוא והערות יוסף קאפח. ירושלים, תשכ"ג. °8.

ראה גם מס' 151. ומדור ב' מס' 37, 62.

122.

פירוש התורה[עריכה]

ר' עובדיה בר' יעקב ספורנו (בערך ה"א ר"ל-ש"י).

עם מאמר מחקר על כונות התורה וביאור על שיר השירים וקהלת.

 • ויניציאה, שכ"ז, °4.
 • במקראות גדולות קהלות משה, אמשטרדם, תפ"ד-פ"ז, °4.
 • ובחומשים שלפנינו.

122*.

פירוש התורה לר' שלמה אבן גבירול[עריכה]

ראה מס' 117. ומדור ב', מס' 53.

123.

פירוש התורה[עריכה]

ר' שלמה בר' יצחק - רש"י (ד"א ת"ת-תתס"ה).

 • רג'יו די קלבריאה, רל"ה.
 • ואדי אל-חג'ארה, רל"ו.
 • רומא, קודם ר"מ.
 • זאמורה, רמ"ז.
 • שונצינו, רמ"ז, 2°.
 • ויניציאה, רפ"ב.
 • רימיני, [רפ"ה-פ"ו].
 • אויג-שפורג, [רצ"ד].
 • ויניציאה רצ"ח.
 • שם, ש"ו, ש"ח.
 • סביוניטה, שי"ז.
 • ויניציאה, שכ"ז.
 • שם, ש"נ-נ"א.
 • קושט' [שצ"ח], 4°.
 • וביחד עם החומש:
  • בולוניא, רמ"ב.
  • אישאר, ר"ן, 2°.
  • אשבונא, רנ"א 4°.
  • נאפולי, רנ"א, 2°.
  • קושט' רס"ה.
  • [שאלוניקי, רע"ד] 4°.
  • פראג, רע"ד-ע"ח.
  • שאלוניקי, [רפ"א].
  • קושט', רפ"ב.
  • ויניציאה, רפ"ד.
  • פראג, ר"צ-צ"א.
  • קושט', ש"ו (ביחד עם תרגום ערבי לרס"ג ותרגום פרסי לר' יעקב טאווס).
  • שם, ש"ז (ביחד עם תרגום יוני וספרדי).
  • ויניציאה, ש"ח.
  • קושטא, שי"ב.
  • לובלין, [שי"ז].
  • ריווא דטרינטו, שכ"א 2°.
  • קרימונה, שכ"ז, 4°.
  • קראקא, שמ"ז-מ"ח, 2°.
  • מנטובה, שמ"ט-נ'.
  • ויניציאה, ש"נ-נ"א 8°.
  • באזיליאה, שס"ו, 2°.
  • ויניציאה, שס"ז, 4°.
  • הנוויאה, שע"א-ע"ד, 8°.
  • פראג, שע"ח, 4°.
  • במקראות גדולות, ויניציאה רע"ז-ע"ח.
  • שם, רפ"ד-פ"ו.
  • שם, ש"ז-ח'.
  • שם, שכ"ח.
  • שם, שע"ז-ע"ט.
  • באזיליאה, שע"ח-ע"ט, 2°.
  • ובחומשים שלפנינו.
 • מוגה על-פי כתבי יד ודפוסים ישנים, עם מ"מ, הערות ובאור זכור לאברהם, מר' אברהם ברלינר, ברלין, תרכ"ז.
  • מהדורה שניה עם הוספות ושינויים, קראקא, תרס"ה, 8°.
 • ובתוספת קונטרס שינויים בלשונות רש"י הנמצאים בפירוש הרמב"ן על התורה מאת חיים דוב שעוועל. ניו-יורק, הוצ' "מנורה", תשי"ט. °8.
 • צלום דפוס ראשון ריגו די קלבריאה רל"ה ( 1475). העותק היחיד בעולם מספרית פארמה, עם מבוא על צעדיו הראשונים של הדפיס העברי וראשוני המדפיסים באיטליה וספרד מאת י. יוסף כהן. ירושלים (תשכ"ט ?). 4°.
 • קונטרס לשונות רש"י נחשפים מדפוס ראשון, עם ביאורים והערות מאת חיים דוב שעוועל. ירושלים תשל"א. 8°.
 • פירושים והערות לפירוש רש"י מר' שמעי', פרסם עפ"י כת"י ר' אברהם ברלינר, כתבים נבחרים, כרך שני, ירושלים תשי"ט, עמ' 202-197 (ועיין עוד, שם, עמ' 226-224); ובתוך: ספר רש"י מאת רי"ל מימון, ירושלים תשט"ז, עמ' קמב-קמו (ועיין שם, עמ' קסב-קסד).

ועיין אפרים א. אורבך, השגות הראב"ד על פירוש רש"י לתורה ? קרית ספר, כרך לד, תשי"ט, עמ' 107-101. ועיין שם, עמ' 623.

ראה מאמרו של י. זנה:"'לקורות הטכסט של פירוש רש"י על התורה" ב-HUCA כרך ט"ו ( 1940).

ועל דפוס ואדי אל-חג'ארה, ראה מאמרו: "לראשיתו של הדפוס העברי בספרד", ב"חורב", כרך ד', חוב' ז'-ח', עמ' 57-67.

ועל דפוס קושטא, שי"ב, עיין: א. מ. הברמן, קרית ספר, כרך ל"ג, עמ' 518.

ועיין פרשני רש"י על התורה מאת ישראל שפירא, בצרון, שנה א', חוב' יא-יב, ניו-יורק, ת"ש, עמ' 426-437.

ועיין חשיפת גנוזים מתימן, חולון, תשל"א, עמ' צא.

124

פירוש על פ' מקץ ויגש ויחי[עריכה]

(באותיות ערביות),

ר' שמואל בן חפני.

 • יצא לאור עם מבוא והערות י. איזראעלסון. פטרבורג, 1886, °8.

השווה לקוטים מפירוש ר' שמואל בן חפני (מדור ב).

[ועיין בכר REJ, כרך ט"ו (1887) עמ' 277-288, וכרך ט"ז (1888), עמ' 123-106].

125

פירוש התורה[עריכה]

ר' שמואל בר' מאיר – רשב"ם (לערך ד"א תת"מ-תתק"כ).

 • ברלין, [תס"ה].
 • אמשטרדם, תפ"ט, 4° (בחומש עם פירש"י לראב"ע).
 • ובחומשים שלפנינו (חסר עד פ' וירא).
 • ועם פירוש קרן שמואל מר' שלמה זלמן אשכנזי, פפד"א, תפ"ז, °4.
 • ובשלמות על-פי כ"י עם מבוא והערות ע"י ר"ד רוזן, ברסלא, תרמ"ב.
  • ניו-יורק, תש"ט.
  • ובחומשים הוצאת שולזינגר, ניו-יורק, תש"י, [שם נדפס ביאור לפי' הרשב"ם התמוהה בתחילת פ' בראשית, מאת מ. מ. כשר].
 • ועם הערות ומבוא מאת הר' אברהם יצחק ברומברג. תל-אביב תשכ"ה.

[עיין על הוצאה זו מאמרו של אסא כשר, בקובץ דעות, בטאון האקדמאיים הדתיים בישראל, גליון ל, סתו תשכ"ו, עמ' 274-269. ותשובת המהדיר שם, גליון לא, עמ' 66-63].

126

פירוש התורה[עריכה]

ר' תנחום בר' יוסף ירושלמי (נפטר ה"א נ"א).

 • י"ל ע"י כ. פ. שנורר, טיבינגן, 1791.

[ראה מאמרו של ר"ב טולידאנו: ר' תנחום הירושלמי, ב"סיני", כרך מ"ב, חוב' ו' (אדר תשי"ח), עמ' 339-335].

127

פירושים לרש"י זצ"ל על התורה[עריכה]

כולל ד' פירושים:

א) מר' שמואל אלמושנינו.

ב) מר' יעקב קניזל.

ג) מר' משה אלבילדה.

ד) מר' אהרן בר' גרשון אבו אל רבי.

 • [קושט' ? רפ"ה ?], 2°.

[עיין על זה שטיינשניידר, עמ' 1196. צדנר, עמ' 677. רוסט, עמ' 1029, יצחק ריבקינד, בספר היובל לכבוד ר"א מארכס, עמ' ת"ט-ת"י.

לפ' מסעי נדפס גם פירוש ר' אברהם בר' אליעזר. עיין אור החיים לרח"מ, עמ' 13, סי' 47.

השלמה לפירוש ר"ש אלמושנינו פרסם רי"מ טולידאנו בס' אפריון, ירושלים, תרס"ה.

על פי' ר' אהרן בר' גרשון אבו אל רבי עי' י. פרלס REJ, 20 1890, עמ' 246-269.

ועל פירוש קניזל עיין מ. מ. זלאטקין, אוצר הספרים חלק שני, עמ' 252, מס' 845, ויוסף הקר, אשרת ה, תשל"ב, עמ' 480, מס' 101.

128

הפליאה[עריכה]

ראה הקנה (מחלקה זו).

129

פסיקתא זוטרתא[עריכה]

ראה לקח טוב (מחלקה זו).

130

פענח רזא[עריכה]

ר' יצחק בר' יהודה הלוי.

פשטים וביאורים עם נוטריקון וגימטריאות על התורה, עם הגהות ר' יצחק בר' שמשון כ"ץ.

 • פראג, שס"ז, °4.
 • ובהוספת הגהות ר' יהודה ליב בר' יואל מפוזנא, אמשטרדם, תנ"ח.
  • טארנא-פאל, תקע"ג, 8°.
  • [ווארשא, תר"ך], 12°.
 • ועם ביאור רזא דמאיר מר' מאיר הורוויץ. ווארשא, [תרצ"ב ?].
  • צילום [ירושלים, תשכ"ה], °8.
 • הערות מר' יעקב שור, שערי תורה, שנה יב, תרפ"ב, חוב' ג, סי' ט.

[הנדפס הוא קיצור מספרו. עיין בן- יעקב, עמו' 492, סי' 1045].

131

פשטים ופירושים על התורה[עריכה]

מר' יעקב מווינא.

 • י"ל ע"י ר"מ גרוסברג. מגנצא, תרמ"ח, °8.

132

פתשגן[עריכה]

ביאור קדמון לתרגום אונקלוס, עם חלופי נוסחאות (נתחבר בשנת רי"א, ונקרא ג"כ ספר יאר).

 • נדפס בחומש עם פי' נתינה לגר מר' נתן אדלר.
 • ווילנא, תרל"ד, °8.

על המחבר ראה במילואים והוספות.

133

ציוני[עריכה]

ר' מנחם בר מאיר ציוני (המאה השלישית לאלף הששי).

באורים על התורה בדרך קבלה.

 • קרימונה, שי"ט.
 • שם, ש"ך.
 • קאריץ, תקמ"ה.
 • לבוב, תרמ"ב, °4.
 • ירושלים, תשכ"ד, °8.

[על ההוצאה הראשונה ראה "כרם חמד", ה', עמ' 134].

134

צפנת פענח[עריכה]

שחבר א' אלעזר אשכנזי בן ר' נתן הבבלי שחי במאה ה-14.

 • יוצא לאור עפ"י כת"י יחידי, ע"י שלמה רפפורט. כולל פירושים על ספר בראשית א-כב, וארבעה מאמרים פילוסופיים, עם מבוא אנגלי. יוהניסבורג תשכ"ה.
 • ראה גם בשרי האלף השלם/צפנת פענח (פילוספיה)

135

צפנת פענח[עריכה]

ר' יוסף בר' אליעזר טוב עלם הספרדי (ראשית המאה השניה לאלף הששי).

פירוש על הראב"ע שעל התורה.

 • י"ל על-פי כ"י וחלקי הדפוס שבס' מרגליות טובה, ע"י ד. הרצוג. ב' חלקים. קראקא-ברלין, תרע"ב-תר"ץ,
  • דפוס-צילום, חיפה, תשכ"ז, °8.

[ראה מרגליות טובה (מחלקה זו, מס' 83.) ועיין מאמרו של נ. בן-מנחם: "ר' יוסף טוב עלם וספרו צפנת פענח", ב"סיני", שנה ה' (כרך ט'), עמ' שנ"ג-שנ"ה].

136.

צרור המור[עריכה]

ר' אברהם בר' יעקב סבע (ראשית המאה השלישית לאלף הששי).

ביאור על התורה בדרך פשט ונסתר.

 • קושט', רע"ד.
 • ויניציאה, רפ"ב-ג'
 • שם, ש"ו, שכ"ז.
 • קראקא, שנ"ה, 2°.
 • ווארשא, תרל"ט.
 • ברוקלין, נ"י, תשכ"א, °8.

[על דפוס קושט' עיין "רשימת הספרים שבדפסו בתוגרמה עד שנת ר"פ", בספרו של שלמה רוזאניס: דברי ימי ישראל בתוגרמה, ח"א, מהדורה שניה, הוצ' "דביר", תל-אביב, תר"צ, עמ' 323, סי' 27].

137.

הקנה[עריכה]

(הפליאה),

מיוחס לר' אלקנה בן ירוחם בן אביגדור.

סודות על פ' בראשית.

 • קאריץ, [תקמ"ד], 2°.
 • ועל-פי כת"י בשינויים שונים, פרמשילא, תרמ"ד, °4.

טעמי המצוות על-פי סוד - ראה מחלקה זו מס' 575.

[עיין רמ"ע מפאבו, מאמר אם כל חי, סי' י"ז, ופלח הרמון, שער ח', סוף פ"ג; רמ"ק, פרדס רמונים, שער הנתיבות, פרק א' וב'; רחדי"א, שם הגדולים (מהדורת בן-יעקב), ערך פליאה וערך קנה; רח"מ, אור החיים, עמ' 7, סי' 17, ר' אברהם בן הגר"א, רב פעלים, ווארשא, תרנ"ד, עמ' 97, הערה א'; מ"מ כשר, תורה שלמה, כרך א', עמ' נ"א ופ"ח, כרך ב', עמ' ש"ו; מ. קמלהר ב"סיני", שנה ג', כרך ה' (תרצ"ט-ת"ש), עמ' קל"ז-קמ"ח, ור' צדוק הכהן מלובלין, שם, שנה י"א, כרך כ"א (תש"ז), עמ' כ"ג].

138

קנה חכמה קנה בינה[עריכה]

מיוחס לר' אלקנה בן ירוחם בן אביגדור.

סודות וכללי הקבלה בפ' שמע ישראל, עם הגהות וביאור ר' אלעזר בר' אברהם חנוך אלטשולר מפראג.

 • פראג, [ש"ע-ע"א].
 • ווילהרמרשדארף [ת"ץ], 4°.
 • קראקא, תרנ",,ד °8.
 • ובלי הגהות וביאור הנ"ל, בריש ס' הקנה על טעמי המצות, פאריצק, [תקמ"ו].

בדפוס פראג, דף כ"ה, ובדפוס ווילהרמרשדארף, דף י"ח, נדפס מאמר על שם ע"ב מר' יהודה החסיד. ועיין בריל בספר השנה שלו, ח"א, עמ' 222, ופריימאן במבוא לספר חסידים, מהדורת וויסטינצקי, פפא"מ, תרפ"ד, עמ' ו' סי' ט'.

139.

קרית ספר[עריכה]

ר' מנחם בר' שלמה המאירי (ה"א ט'-ע"ה בערך).

 • חלק ב': על המסרת שבתורה. אזמיר, תרמ"א.
  • צילום, ירושלים תשכ"ט. °8.

[חלק א', ראה מחלקה ו'].

140.

ריקאנטי[עריכה]

ראה פירוש על התורה.

141.

רמזי ההפטרות[עריכה]

ר' אלעזר בר' יהודה מגרמיזא - הרקח. (בערד ד"א תתקכ"ה-תתקצ"ה).

 • ווארשא תרל"ה, °8.

השווה קרית ספר (מחלקה ג', מס' 173).

142.

שאילתות דרב אחאי גאון[עריכה]

(נפטר ד"א תקי"ב, או תקכ"ב).

שאלות בדיני מצות התורה על סדר הפרשיות, ותשובות עליהן.

 • ויניציאה, [ש"ו], °2.
 • ועם פירוש שאילת שלום וציונים ומ"מ ראשון לציון לר' ישעי' פיק-ברלין, דיהרנפורט, תקמ"ו, °2.
 • ועם פירוש תועפות ראם לר' יצחק ב"ר דוד פארדו. שאלוניקי [תקע"א]. °2.
 • ובהוספת פירוש העמק שאלה לר' נפתלי צבי יהודה ברלין, ג"ח, ווילנא, תרכ"א-תרכ"ז, °2.
 • ועם הוספות רבות, השלמות ותקונים מתוך כת"י. ירושלים, תש"ח, °4.
 • ועם פירוש ר"י פיק-ברלין הנ"ל, בהוספת פירוש שואל כענין לר' יחיאל בנימין בינוש קאפלאן (ס' בראשית), ווילנא, תרס"ח, °8.
 • ועם מבוא, הגהות והערות לר"א קאמינקא, חוב' ראשונה (ס' בראשית). וינה, תרס"ח, °8.
 • ועם פירוש ר"י פיק-ברלין וקונטרס רשמי שאלה לר' יעקב זאב יוסקוביץ, פיעטרקוב, תר"צ, °2.
 • ועם פירוש רקח מרדכי לר' אליעזר מרדכי קניג. ירושלים, ת"ש, °2.
 • ועם שני פירושים קדמונים מכ"י [ א) מר' שלמה ב"ר שבתי עניו. ב) מר' יוחנן בן ראובן] ועם חילופי נוסחאות עפ"י עשרה כ"י של השאילתות, וביאורים והערות ומבוא מאת שמואל קלמן מירסקי:
  • בראשית. חלק א: [בראשית - ויצא]. ירושלים, תש"ך.
  • חלק שני: [וישלח - ויחי]. שם, תשכ"א.
  • חלק שלישי: שמות. שם, תשכ"ד.
  • חלק רביעי: ויקרא. שם, תשכ"ו, °4.
 • קטעים על שאילתות בתוך גינצבורג גאוניקה ב' קטעים ש"ט-תי"ג

[שאילתא לפר' וזאת הברכה ע"פ כת"י פרסם רש"א וורטהיימר ב"אוצר מדרשים כתבי יד" ח"א, עמ' צ"ה צ"ו, וב"בתי מדרשות" מהדורה חדשה כרך שני ירושלים תשי"ג עמ' קכ"ג קכ"ד. שרידי שאילתות עפ"י כת"י פרסם רי"נ אפשטיין ב"תרביץ" שנה ו' תרצ"ה, עמ', 460-497, 542; שנה ז' (תרצ"ו), עמ' 1-30; שנה ח' (תרצ"ז) עמ' 5-15. שרידי שאילתות שבהלכות גדולות ופסוקות, שם, עמ' 54-16; שנה י' (תרצ"ט), עמ' 308-283, ושנה י"ג (תש"ב) עמ' 36-25, ועיין גם אברהם נפתלי צבי רות, מבית מדרשם של הגאונים ב"גנזי קויפימן", סורא ב' תשט"ו-ז, עמ' 284-283.

143.

שאלות ותשובות על התורה[עריכה]

לפילון האלכסנדרוני.

 • לפ' בראשית (בתרגום עברי) פרסם ר"ש בלקין בחורב, כרך י"ד-ט"ו, ניו-יורק, תש"ך, עמ' 1-74.
 • ולפ' נח, בספר יובל להרב ד"ר אברהם ווייס, ניו יורק תשכ"ד, עמ' תקעט-תרלג.

[ועי' הנ"ל, מדרשי פילון האלכסנדרוני לאור מדרשי ארץ ישראל - סורא, ד, ירושלים, תשכ"ד, עמ' 68-1].

144.

מדרש שכל טוב[עריכה]

(על ס' בראשית ושמות).

ר' מנחם בר' שלמה (המאה התשיעית לאלף החמישי).

145

שער כבוד ה'[עריכה]

ר' אפרים בר' ישראל אלנקאוה (נפטר ה"א ר"ב).

תשובות להשגות הרמב"ן בפירושו לתורה, על הרמב"ם במורה נבוכים, עם ביאור פתח השער מר' חיים בלייח.

146.

תאג[עריכה]

לרס"ג.

השווה תורה עם תרגום ערבי.

147

חומש עם תגין[עריכה]

 • צילום מכת"י י"ל ע"י ר"מ גסטר בשם The Tittled Bible

לונדון 1929.

ראה לעיל מחלקה ראשונה, תגין מספר 67.

148.

תולדות יצחק[עריכה]

ר' יצחק בר' יוסף קארו (תחילת המאה השלישית לאלף הששי).

באור על התורה.

 • קושטנטינא, [רע"ח], °2.
 • ריווא די טרינטו, שי"ח, 2°.
 • שאלוניקי, של"א-ב'.
 • קראקא, שנ"ג.
 • אמשטרדם, תס"ח, °4.

ווארשא, תרל"ח, °8.

149

תוספתות על פירוש ראב"ע על התורה[עריכה]

(נלקטו מתוך פירושי רס"ג, ר' יונה אבן ג'נאח, רש"י, ר' משה מקוצי, ר' יעקב בר' אלעזר, רד"ק ועוד).

 • י"ל על-פי כת"י ע"י ר"א ברלינר בתוך: קבץ על יד, שנה א', ברלין, תרמ"ה, עמ' 77-98.

[השם תוספתות על פי' הראב"ע אין מובנו שזה הוא תוס' על פי' האע"ז, או ביאור עליו, אלא ליקוט פירושים מראשונים נוסף על פי' אע"ז].

150,

תועליות הרלב"ג[עריכה]

עניני מוסר ומדות והתועליות היוצאות מפירושו על התורה.

 • ריווא דטרינטו, ש"י, ש"כ.
 • בחומש עם פירוש כנפי נשרים מר"א ליכטשטיין, יוזעפאף, תקפ"ט-צ"ח, 4°.
 • תל-אביב, תשי"א.
 • שינויים מתוך כת"י ע"י רי"ל מימון. סיני, כר' מז, תש"כ, עמ' עז-פב.
 • ראה גם בשרי האלף השלם/תועליות הרלב"ג

151

תורה עם תרגום ערבי[עריכה]

לרב סעדיה גאון (ד"א תרמ"ב-תש"ב).

 • עם תרגום אונקלוס ופירוש רש"י ותרגום פרסי לר' יעקב טאווס. קושטנטינה, ש"ו, °2.
 • ובשם תפסיר אל תורה באלערביה עם הערות בעברית ותרגום עברי של ההקדמה מאת יוסף דירנבורג, פריס, 1893, 8° [תקונים להוצאה זו ע"י יוסף, מיזס ב"מונאטסשריפט" (1919), עמ' 269-290].
 • ובשם: כתר תורה הנקרא תאג', ירושלים, תרנ"ד-ס"א.
  • צלום, שם, חש"ד.
  • שם, תשי"ט-תש"כ; תשכ"ד; תש"ל. °2.

פרשה-תאג', כתיבת יד מתימן משנת התקע"ב ליצירה. מקרא, תרגום אונקלוס ותפסיר רס"ג. הכותב ר' משה בן יוסף הלוי ז"ל מצנעא. כן צורפו לספר מכתבי יד אחרים, ספר ההפטריות עם תרגום יב"ע ומחברת התיג'אן, וספר אבקת רוכל, ליקוטים מכמה ספרים בדרך הפרד"ס לר' סעיד אלעזאני. יוצא לאור בצלום בפעם הראשונה ע"י יוסף בכה"ר אהרן חסיד. ירושלים תשל"א, °2.

מהדורה חדשה לס' בראשית עם פתרון התורה לראש הישיבה רב סעדיה גאון במקור הערבי ובתרגומו העברי של דירנבורג, תל-אביב, ת"ש.

פירוש הארוך לפ' בראשית על-פי כ"י פרסם רש"א וורטהיימר, ביחד עם באור תשעים מלות בודדות, ירושלים, תרצ"א.

מפירושו הארוך של רב סעדיה גאון על בראשית כב, כ-כג: כה, כא-כו, ע"י ש. ז. ל. סקוז, תרביץ, שנה כח, תשי"ט, עמ' 324-303.

תיקונים על זה עיין יוסף קאפח, שם, שנה ל, תשכ"א עמ' 291-290. וראה שמצטט זאת במהדורתו, לעיל, מס' 121.

לקוטים מפירושו לתנ"ך בערבית ובתרגום עברי פרסם ר"ב כהן בתוך: American Academy for Jewish Research, Saadia Anniversary Volume. New York, 1943.

[קטעים מפירושו על התורה ב"אהל דוד" ששון, עמ' 25; 27; 33; 61; 788-791; 794; 1094. על בראשית א', ב' מביא ר"י הברצלוני בתוך פירוש ספר יצירה (ברלין, תרמ"ה), עמ' 193, 197. בראשית ג', כ' פרסם, הרכבי ב"הקדם" 1 (1907), עמ' 160 ואילך.

קטע עם שינוים להקדמתו ולפסוקים הראשונים של ס' בראשית, ע"י א. שטראוס, קרית ספר, שנה יז (ת"ש), עמ' 111-112. בראשית י"ח, א. ר"י הברצלוני, שם, עמ' 131 ואילך. בראשית כ"ח, י"ב ר"א בדרשי בספרו חותם תכנית (אמשטרדם, תרכ"ה), עמ' 149. לפ' בראשית (מיוחס אליו) ע"י ר"ל גינצבורג ב"גנזי שכטר", כרך א', עמ' 18-9 (ועי' מונאטסשריפט, כרך ע"ב, עמ' 507; 622; 633). שמות ז', ט"ז ע"י הרכבי ב"הגרן" להורודצקי, ב' (תר"ס), עמ' 85 ואילך. שמות י"ב, ב' ע"י הירשפלד, JQR כרך XVI(1904), עמ' 298. חלקים מפרקי ט"ו, כ"ח, ל' ע"י ג. מרגליות, JQR X(1898), עמ' 385-403. שמות כ"א, א'-ו', שם, סדרה חדשה, כרך VI (1915-1916), עמ' 359-372; 374-382. על פרשיות תרומה וכי תשא עם תרגום עברי ע"י הרכבי בתוך: Semitic Studies in Memory of Dr. A. Kohpt (ברלין, 1897), עמ' 244 ואילך.

שמות ל"ה, ג' ע"י הירשפלד, XVIII ,JQR (1906), 606-613.

ויקרא י"א, י"א-כ"ח ע"י הירשפלד xix ,JQR (1907), עמ' 140-161.

הקדמה לויקרא ט"ז ובאור לפסוקים י"א-ט"ו, שם, סדרה חדשה, כרך VI(1916-1915), עמ' 374-372; 382 ואילך.

ויקרא כ"ה, ל"ו-מ"ו, שם, סדרה חדשה, כרך VII(1916-1917), עמ' 45-46;54-55.

דברים א', מ"א, וב', ט'-י"ב, שם עמ' 50-54; 56-60.

קטעים על התורה ומפירוש הארוך לבראשית ע"י י. רצהבי ב"סיני", כרך כ' (ירושלים, תש"ז), עמ' רס"ה-רע"ט (הערות מאת ש. אברמסון, שם, כרך כ"א, עמ' של"ד-של"ו).

מפתיחות רס"ג לפירוש התורה בתרגום עברי מאת א. ש. הלקין, בספר היובל לכבוד ל. גינצבורג, ניו-יורק, תש"ו, עמ' קכ"ט-קנ"ז.

חמשה קטעים מפירוש רס"ג לויקרא, בערבית ובתרגום עברי, עם מבוא והערות מאת משה צוקר, ב"סורא", ספר שנה ישראלי-אמריקאי, כרך ב', ירושלים, תשט"ו-ט"ז, עמ' 313 ואילך.

על פירושו לויקרא עיין מאמרו של יעקב לוין במאסף Saadya Studies בעריכת רוזנטל, מנשסתר, 1943, עמ' 78-96. ועיין יוסף יואל ריבלין: "פירוש רס"ג לתורה מתוך תרגומו", ב"תרביץ" שנה כ' (ירושלים, תש"ט), עמ' 160-133; על תרגום לתורה מאת משה צוקר. ניו-יורק תשי"ט. °8; ח. ז. הירשברג, לחקר רב סעדיה גאון ותקופתו - תרביץ, שנה לא, תשכ"ב, עמ' 422-414; משה צוקר, מפירושי הגאוגים ר' סעדיה ור' שמואל בן חפני בדמרש הגדול, ספר יובל לאברהם ווייס, ניו יורק תשכ"ד, עמ' תסא-תפא; חשיפת גנוזים מתימן, חולון, תשל"א, עמ' פז-פח. וראה להלן, מדור ב' מס' 56].

152

תשובה שהשיב[עריכה]

הח' מאיש' קאל' [ר' קלונימוס בר' קלונימוס] אל הפילוסוף אבונפוש [ר' יוסף בר' אבא מארי] אבן כספי נגד ספרו [טירת כסף] שמדובר בו נגד אישי המקרא.

 • י"ל על-פי כ"י עם מבוא והערות ע"י יוסף פרלס, מינכן, תרל"ט.
  • ד"צ, ירושלים, תש"ל, °8.

השווה משנה כסף (מחלקה זו).

153

תשובות רב סעדיה גאון[עריכה]

על שאלות חיוי הבלכי.

 • י"ל על-פי כ"י ה"גניזה" עם מבוא והערות ר"י דוידזון בספרו:

Saadia's Polemic Against Hivi AI-Balkhi. New York, 1915.

 • ועם מבוא והערות רש"א פוזננסקי, ווארשא, תרע"ו, °8.
 • ועם מבוא והערות רש"א וורטהיימר בתוך גאון הגאונים, ח"א (ירושלים, תרפ"ה), עמ' י"ז-ס"ח (ובהוצאה מיוחדת, שם, תרצ"א).
 • קטעים חדשים של תשובות ר' סעדיה גאון אל חיוי הבלכי ב"שירים חדשים מן הגניזה" מאת חיים שירמן, ירושלים, תשכ"ו, עמ' 41-35 [ועין משה צוקר - תרביץ, שנה לה, תשכ"ו, עמ' 332-329].
 • ראה גם בשרי האלף השלם/תשובות רב סעדיה גאון