שרי האלף/מחלקה חמישית/מדור ב

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

שרי האלף
טרום מחלקה: תנ"ך והתרגומים
מחלקה ראשונה: מדור א. מדרשי תנאים והתלמודים שלימות: 0%מדור ב. מדרשים שלימות: 0%מדור ג. מדרשים קטנים, פרקים וקטעים שלימות: 0%
מחלקה שניה: מדור א. מפרשי התורה שלימות: 100%מדור ב. ליקוטים וקטעים שלימות: 100%
מחלקה שלישית: מדור א. מפרשי נביאים וכתובים שלימות: 0%מדור ב. ליקוטים וקטעים שלימות: 0%
מחלקה רביעית: מדור א. מבואות כללים ובאורי מילים להתלמודים שלימות: 0%מדור ב. מפרשי המשנה, תוספתא, בבלי וירושלמי שלימות: 0%
מחלקה חמישית: מדור א. שאלות ותשובות הגאונים שלימות: 100% מדור ב. שאלות ותשובות הראשונים שלימות: 75%
מחלקה שישית: ספרי הפוסקים שלימות: 25%מחלקה שביעית: חיבורים במקצעות שונים שלימות: 25%ראה גם: שרי האלף השלם
תוכן עניינים

אבן העזר[עריכה]

ר' אליעזר בר' נתן (הראב"ן).

 • פראג, ש"ע.
 • וחלק השו"ת, עם מבוא והערות ר"ש אלבעק, ווארשא, תרס"ה.
 • ועם ביאור אבן שלמה לר' שלמה זלמן עהרנרייך, שאמלוי, תרפ"ו.

עיין מחלקה ד' (מפרשי הש"ס).

אבקת רוכל[עריכה]

ר' יוסף קארו. שאלוניקי, תקנ"א; לייפציג, תרי"ט.

 • וע"י מכון מנורה, ניו-יורק, תשי"ט; ירושלים, תש"כ.
 • ועם מבוא מאת בצלאל לנדוי, ירושלים, תש"ך, 8°.

מחקרים[עריכה]

[עי' דברי ימי ישראל בתוגרמה, כרך ב', עמ' 155-159].

שרי האלף השלם[עריכה]

תשובות ר' אברהם[עריכה]

בר' יצחק מנרבונה (הר"א אב"ד, בעל ספר האשכול).

 • י"ל עפ"י כ"י ע"י ר"ש אסף בתוך ספרן של ראשונים, ירושלים, תרצ"ה, עמ' 1-50.
 • [עי' "סיני" כרך כ"א תש"ז עמ' קנ"ז-קס"ה, עוד תשובות מהראב"ד ע"פ כת"י].
 • ופעם ראשונה רובם עפ"י כתב-יד יחיד בעולם, בתוספת מבוא והערות מאת הרב יוסף בכה"ר דוד קאפח. ירושלים, תשכ"ב, 8°.
 • עוד תשובה מכת"י, ע"י ר"י קאפח, סיני, כרך עב, תשל"ג, עמ' לג-לד.

תשובות ר' אברהם בן הרמב"ם[עריכה]

 • י"ל עפ"י כ"י עם מבוא והערות ע"י רא"ח פריימן, ירושלים, תרצ"ח.
 • עוד ב' תשובות נתפרסמו ע"י ר"ש אסף, ב"סיני", כרך י"ד תש"ד, עמ' ג-ז.


אהלי תם[עריכה]

שו"ת לר' תם ן' יחייא. ח"א מספר תמת ישרים. י"ל ע"י ר' בנימין בר' אברהם מוטאל. ויניציאה, שפ"ב.

אור זרוע[עריכה]

ר' יצחק בר' משה מוינה. שו"ת בסוף חלק ראשון. זיטאמיר, תרכ"ב; בני-ברק, תשי"ח; ניו-יורק, תשי"ט; ירושלים, תשכ"ח.

עיין מחלקה זו מס' 38. ועיין עוד מחלקה ד, מדור ב' (מפרשי המשנה וכו').

תשובת רבי אברהם טריביש[עריכה]

לרבי יוסף קארו מכת"י ע"י יצחק רפאל, בקובץ רבי יוסף קארו, ירושלים תשכ"ט, עמ' קן-קנה.

שו"ת ר' אליהו מזרחי[עריכה]

 • קושטנדינה, ש"כ; ירושלים, תרצ"ח.
 • תשובה נוספת "השבת אבדה" ע"י ברלינר, בקובץ על יד, ז, תרנ"ו-תרנ"ז, עמ' 3-11.

שו"ת ר' אליהו ב"ר חיים (מהראנ"ח)[עריכה]

קושטא, ש"ע; ירושלים, תש"כ.

שו"ת ר' אליעזר ב"ר יואל הלוי (הראבי"ה)[עריכה]

 • בסוף ספר ראבי"ה למס' ברכות עם פירוש לוית חן לרח"נ דמביצר, קראקא, תרמ"ב, 4°.
 • ועם הגהות וביאורים מאת ר"א אפטוביצר, ברלין, תרע"ד; ירושלים, תשכ"ד, 8°.

[השוה מחלקה ו, מס' 202].

שו"ת רבינו אפרים[עריכה]

בתוך ס' הנ"ל עמ' קעז, מס' 1*, עמ' 9-425.

שו"ת ר' אשר בן יחיאל (הרא"ש)[עריכה]

 • קושטא, שנת עזרה; ויניציאה, שי"ג; שם, שס"ז; זאלקווא, תקס"ב; ווילנא, תרמ"ה; לבוב, תרנ"ו; ניו-יורק, תשי"ד; ירושלים, תשל"א.
[השווה בשמים ראש.
 • קיצור תשובות הרא"ש מספר חזה התנופה נדפסו בספר חיים שאל לרחיד"א.
 • תשובה לשאלת בנו ר' יהודה, בענין גלגול הנפש נדפסה ע"פ כת"י פאריז, ע"י ר' יוסף דוד זינצהיים, שומר ציון הנאמן, מחברת א, תר"ז, מכתב טז-יז, ובקובץ טעם זקנים לר"א אשכנזי, פפא"מ, תרט"ו, עמ' 64.
 • תשובה בענין עבדים ושחרורם נדפסה עפ"י כת"י ע"י ר' יעקב משה טולידאנו, בקובץ שריד ופליט, תל-אביב [תש"ה], עמ' 10-13. ועי' שאול חנא קוק, עיונים ומחקרים, ספר שני, ירושלים תשכ"ג, עמ' 285-291]
 • שאלות ותשובות הרא"ש, ע"י א. א. אורבך, בשנתון המשפט העברי, ב, ירושלים, תשל"ה.
 • מפתח השאלות והתשובות. שו"ת הרא"ש, בעריכת מנחם אלון. ירושלים, המכון לחקר משפט העברי, תשכ"ה.

מחקרים[עריכה]

וראה י. תא שמע, ב"דעות", גליון ל, עמ' 274-278.

שו"ת ר' בנימין זאב[עריכה]

ב"ר מתתיהו. ויניציאה, רצ"ו; ירושלים, תשי"ט.

מחקרים[עריכה]

 • [עי' בספר השנה לבריל, כרך ד', עמ' 190, הערה_.
 • כרך ה', עמ' 196.
 • יד מלאכי, ברלין, תרי"ג, עמ' 139].

ברכת אברהם[עריכה]

ר' אברהם בן הרמב"ם. תשובות על שאלות והשגות ר' דניאל הבבלי על ספר יד החזקה להרמב"ם.

 • ליק, תר"כ; ד"צ ירושלים, תש"ך.
 • נדפס גם ביחד עם הרמב"ם, הוצ' שולזינגר, ניו-יורק, תש"ז (מסודר עפ"י סדר "משנה תורה" להרמב"ם), וע"י הרב ק' כהנא רמב"ם הוצ' "פרדס", ירושלים, תשט"ז-י"ז.

בשמים ראש[עריכה]

שו"ת המיוחסות להרא"ש ושאר גדולי הראשונים. נאספו ע"י ר' יצחק די מולינא וי"ל עם הגהות כסא דהרסנא ע"י ר' שאול ב"ר צבי הירש לוין מברלין. ברלין, תקנ"ג; קראקא, תרמ"א; [ניו-יורק], חש"ד.

מחקרים[עריכה]

 • [עי' קרית ספר, שנה א, עמ' 162.
 • והמה בכתובים, יולש, ברלין, תרס"ט.
 • יגדיל תורה, סי' ש"י, עמ' 21-318.
 • איש עניו, ברלין, תקנ"ד.
 • זאב יטרוף, השגות על ס' בשמים ראש, פפד"א תקנ"ג.
 • שו"ת הר המור לר"מ בנעט מוכיח שהספר מזויף.
 • ומאמרו של ר"ר מרגליות והערות ר"י ורפל, במאסף ארשת, ירושלים, תש"ד, עמ' תיא-תיד.
 • והר"פ פערלא, בנועם ח"ב, דף שי"ז, ירושלים תשי"ט.
 • ור"מ כשר, ברבעון תלפיות תש"ד, שנה א', חוברת ב', עמ' 362].

תשובות רבנו גרשום מאור הגולה[עריכה]

 • י"ל ע"י רכ"ל מישקין ב"הפרדס", שנה כ"ה תשי"א, חוב' ט, עמ' 13-64.
 • תשובות הנ"ל כונסו מתוך כ"י וספרי ראשונים בצרוף מבוא, הערות וביאורים על-ידי ר"ש אידלברג, ניו-יורק, תשט"ז.
 • תשובת רבנו גרשם מאור הגולה, מכת"י בענין שחוק אגוזים ביו"ט. עם הערות מאת משה הרשלר - מוריה, שנה ד', ירושלים תשל"ג, גל' ז-ט, עמ' פו-פט.
 • שו"ת רגמ"ה מכת"י, בשנתון "המשפט העברי", ירושלים, ב, תשל"ה, עמ' 194-199, ע"י א. גרוסמן. וראה שם עמ' 200-257 תקנות רגמ"ה לאור כת"י, ע"י ש. ז. הבלין, וראה להלן מס' 66.

דברי הריבות[עריכה]

כולל הויכוח הגדול בין ר' זרחי' בר' יצחק הלוי (הרז"ה) ור' אברהם ב"ר דוד (הראב"ד). י"ל עם פירוש קצר ע"י ר"ב דראכמאן. ניו-יורק, תרס"ח.

מחקרים[עריכה]

[עי' הצופה הצרפתי, כרך נ"ט, עמ' 212-221].

דברי ריבות בשערים[עריכה]

בין ר' יהודה מסיר ליאון וחכמי איטליא. י"ל ע"י ר"ד פרנקיל, הוסיאטין, תרס"ב. תבנית:שה/מחלקה חמישית/מדור ב/17

שו"ת ר' דוד ב"ר לוי מנרבונה ובני דורו[עריכה]

בסוף ספר המכתם על פסחים וכו', הוצ' רמ"י בלוי. ניו-יורק תשי"ט; תשכ"ב.

שו"ת ר' דוד הכהן (רד"ך)[עריכה]

קושטנדינה, רצ"ז; שאלוניקי, תקס"ג; אוסטרוהא, תקצ"ד.

מחקרים[עריכה]

 • [עיין דברי ימי ישראל בתוגרמה, עמ' 5-74.
 • מוצאי גולה, עמ' 213].

זכרון יהודה[עריכה]

ר' יהודה בן הרא"ש, ואיזה תשובות לגאונים קדמונים. ברלין, תר"ו; ניו-יורק, תשי"ט; ירושלים, תשכ"ח.

זקן אהרן[עריכה]

ר' אליהו הלוי. קושט', תצ"ד.

מחקרים[עריכה]

 • [עי' ש. אסף, מקורות לתולדות החינוך, כרך ג', תרצ"ו, עמ' ק"כ.
 • והנ"ל, מקורות ומחקרים בתולדות ישראל, תש"י, עמ' 223-225.
 • וא. ריבלין, המגיד רבי יהונתן שולאל בירושלים, תרפ"ז (הדפסה מיוחדת מ"התור", ז' גל', י"ט].

שו"ת ר' חיים ב"ר יצחק אור זרוע[עריכה]

 • עם הערות לר' מרדכי מיכאל יפה. ליפסיא, תר"כ; ד"צ ירושלים, תש"ך.
 • תשובה מכ"י, בדין חדש, מאת ישראל תא-שמע - סיני, כרך סו, תש"ל, עמ' שלט-שמא.

שו"ת לרבינו יהודה החסיד[עריכה]

 • מכת"י, עם הערות מאת משה הרשלר, סיני, כרך ע, תשל"ד, עמ' ל"ד-ל"ח.
 • ותשובה בענין כי מלאכיו יצוה לך. מכת"י עם הערות מאת משה הרשלר, מוריה שנה ד', ירושלים תשל"ג, גל' ז-ט, עמ' פו-פט.

שו"ת ר' יהודה מינץ ור' מאיר בר' יצחק קאצינלנבויגן (מהר"מ מפאדובה)[עריכה]

 • עם סדר גיטין וחליצה מר' אברהם מינץ, ויניציאה, שי"ג; פיורדא, [תקכ"ו]; חמ"ד, תק"ע; קראקא, תרמ"ב. ירושלים, תשכ"ד.
 • ועם ביאור מהרי"פ לר' יוחנן פרשיל, מונקאטש, תרנ"ח.
 • שינויים והוספות על פי כתב יד מאת יצחק שמשון לנגה, במאמרו: רבי מאיר מפדואה כעורך "סדר גיטין וחליצה" של מהר"י מינץ, ב"קובץ מחקרים" מוקדש לזכר הרב דריוש דיסניי. ירושלים תשכ"ט, עמ' מט-עו.

תשובות רבי יהושע הנגיד[עריכה]

ב"ר אברהם הנגיד, נכד הרמב"ם.

 • י"ל ע"י רא"ח פריימן, ירושלים, ת"ש; תשל"א, 8°.
 • נדפס עם הרמב"ם, הוצ' שולזינגר הנ"ל.
 • תקונים והערות לתשובות ר' יהושע הנגיד, מאת ר' יוסף קאפח, נדפסו ב"קבץ על יד", ספר ה' (ט"ו), ירושלים, תשי"א, עמ' רל"ז-ר"מ.

שו"ת הריטב"א[עריכה]

ר' יום טוב בר' אברהם אשבילי.

 • י"ט שו"ת נדפסו ע"י ר"ז בידנוביץ בס' חוט המשולש, ניו-יורק, תש"ב; וע"י רמ"י בלוי בתוך כתבי הריטב"א, שם, תשט"ז.
 • ופעם ראשונה על פי כתב יד יחיד בעולם, בתוספות מבוא והערות מאת יוסף בכה"ר דוד קאפח. ירושלים, תשי"ט. 8°. כוללות ר"ט סימנים.
 • מקצת מהתשובות האלו, ע"ד סימנים, הופיעו ג"כ ע"י הוצ' האחים לוין-עפשטיין. ירושלים, תשי"ט. 4°.

שו"ת ר' יוסף אבן מיגאש[עריכה]

 • שאלוניקי, תקנ"א; ווארשא, תר"ל.
 • מהדורה חדשה עם הוספות, [ירושלים], תשי"ט. 2°. ההוספות נלקטו משו"ת "פאר הדור" ומס' "ברכי יוסף".
 • [הערות והגהות לשו"ת הר"י מיגאש נדפסו בראש שו"ת הרי"ף, הוצ' רז"ו לייטר, ניו-יורק, תשי"ד].
 • עוד חמש תשובות מכת"י ע"י ר' יוסף קאפח - סיני, כרך עב, תשל"ג, עמ' ל' ואילך (סי' א-ב, ה-ז).

שו"ת ר' יוסף בן לב[עריכה]

 • ח"א-ג' קושטא, ש"כ-ל"ג.
 • ח"ד קורו גישמי, [שנ"ז].
 • ח"ד וויניציאה, שס"ו; פיורדא, תנ"ב.
 • ד' חלקים אמסטרדם, תפ"ו. כולל ג"כ חידושים על מס' שבועות, ב"ק, כתובות, ב"ב, גיטין, ע"ז, קידושין.
 • מהדורה חדשה בתוספת מראי מקומות לש"ס ופוסקים, מבוא ותולדות המחבר וספריו, הערות ותיקונים [מאת אהרן סורסקי], ב' חלקים. ירושלים, תשי"ט-תש"ך. 8°.
 • חלק ג', צילום, ירושלים, תש"ל, 2°.

מחקרים[עריכה]

ראה י. הקר, דפוסי קושטא במאה השש-עשרה, ארשת, ה, תשל"ב, עמ' 485-488.

תשובות המיוחסות לר' יוסף גיקאטילה[עריכה]

 • (ט' שו"ת). עפ"י כ"י ע"י ג. שלום, בספר היובל אמת ליעקב לכבוד ר"י פריימן, ברלין, תרצ"ז, עמ' 163-170.
 • התשובות א, ג, ה פירסם יהודה רצהבי בשינויים מכת"י, במאמרו "אגודת אזוב" - ארשת ד, תשכ"ו, עמ' 211 (ועיי"ש עמ' 205, הערה 12).

מחקרים[עריכה]

[עי': דוד תמר - קרית ספר, כרך מז, תשל"ב, עמ' 323-325].

תשובות ר' יוסף טאיטאצק[עריכה]

בתוך ס' שארית יהודה, שאלוניקי, ש"ס.

שו"ת ר' יוסף קארו[עריכה]

בדיני נשים. שאלוניקי, שנ"ח; מנטובה, ת"ץ; זאלקווא, תקע"א; לבוב, תקע"א.

השווה אבקת רוכל (לעיל, מס' 2). ובסוף ספרו בדק הבית, (להלן, מחלקה ששית מס' 23).

תשובה אחת מכ"י נדפסה ב"אוצר החיים", שנה י"ב (תרצ"ו), עמ' 107-110. ולענינים שבחלק אבן העזר שבטור וחידושים ושיטות למס' קידושין, כתובות וגיטין. עם מבוא [מאת בצלאל לנדוי]. ירושלים, תש"ך. 8°.

שו"ת ר' יוסף קולון[עריכה]

 • ויניציאה, רע"ט; קושטנדינה, חש"ד; קרימונה, שי"ז; זאלקווא, תקנ"ח; לבוב, תקנ"ח; סדילקאוו, תקצ"ד; ווארשא, תרמ"ד; ניו-יורק, תשי"ח; ישראל, חש"ד.
 • ובהוספת מפתח על סדר הש"ס, ירושלים, תשל"ג.
 • שתי תשובות חדשות לר' יוסף קולון, ע"י ש. ג. רוזנטל, תרביץ, שנה לד, תשכ"ה, עמ' 72-77.
 • שו"ת ופסקי מהרי"ק החדשים יוצא לאור לראשונה על פי כמה כתבי יד עם מראה מקומות והערות על ידי אליהו דב פינס. ירושלים תש"ל. 8°.

מחקרים[עריכה]

[עי' יצחק יודלוב, סיני, כרך סז, תש"ל, עמ' שכא-שכג].

שו"ת יכין ובעז[עריכה]

לר' צמח ור' שמעון דוראן בני הרשב"ש. ליוורנו, תקמ"ב; דפוס-צילום, ירושלים, תש"ל. 2°. (ט. פ.).

שו"ת ר' יעקב בי רב[עריכה]

ויניציאה, תכ"ג; ירושלים, תשי"ח.

מחקרים[עריכה]

 • [עי' המעלות לשלמה בערכו.
 • הצופה, שנה ב', עמ' 25-33.
 • דברי ימי ישראל בתוגרמה, כרך ב', עמ' 6-144.
 • מוצאי גולה, עמ' 216-230].

שו"ת ר' יעקב ווייל (מהרי"ו)[עריכה]

 • ויניציאה, רפ"ג; שם, ש"ט; קרימונה, שט"ז; האנווא, ש"ע; ויניציאה, שצ"ב; סדילקאוו, תקצ"ב; קאפוסט, תקצ"ה.
 • ירושלים, תשי"ט. 8°. [בשער: כולל תשובות רבות שלא נדפסו בדפוסים המאוחרים].
 • [דפוס ישן ובלתי נודע עיין אהל אברהם, מספר 3197].

שו"ת ר' יעקב ב"ר משה סג"ל (מהרי"ל)[עריכה]

 • קרימונה, שי"ו; האנווא, ש"ע; סלאפקאוויץ, תקס"ז; קראקא, תרמ"א; ישראל, חש"ד.
 • גם בסוף תשובות הרשב"א ח"ב (ראה להלן מס' 66).

שו"ת לרבנו יעקב תם[עריכה]

 • בתוך ספר הישר. וינה, תקע"א.
 • וחלק שו"ת בפ"ע עפ"י כ"י עם תקונים והגהות מר' אפרים זלמן מרגליות, ועם הערות ר"ש רוזנטל, ברלין, תרנ"ח; ד"צ, ישראל, חש"ד; ניו-יורק, תשי"ט.

[עיין על זה שרגא אברמסון, ענינות בספר הישר לרבינו תם והקדמתו, קרית ספר, כרך לז, תשכ"ב, עמ' 241 ואילך].

 • תשובות רבינו יעקב מרומרוג [רבינו תם]. יוצא לאור על ידי יוסף קאפח - קובץ על יד, סדרה חדשה, ספר ז (יז), תשכ"ח, עמ' 81-90.
["שלש עשרה [תשובות] אשר לא ידוע לי שנדפסו במקום אחר... פרט לאחת הבאה בס' ה שאינה של רבינו ויש להניח שעיקר הדברים האמורים בה הם של הרז"ה (מדברי המו"ל)].

שו"ת ר' יצחק אלפסי (הרי"ף)[עריכה]

 • ליוורנו, תקמ"א; וינה, [תקנ"ד]; ווארשא, תרמ"ד.
 • ועל-פי כ"י עם הערות ע"י ר"ז בידנוביץ, בילגוריי, תרצ"ד; ירושלים, תשכ"ט.
 • ועם מבוא, הגהות והערות לרז"ו לייטר, ניו-יורק, תשי"ד.

עי' להלן, מס' 73.

 • שאלות ותשובות לרבינו יצחק... אלפסי. יו"ל מתוך כ"י שבספריה הממלכתית בקופנהגן. מועתקות, מוגהות ומתורגמות בתוספת ציונים, הערות וברורי העניינות מאת דוד צבי רוטשטיין. ניו-יורק, תשל"ה, 8°. [חלק א, עד סי' קכה].

שו"ת למהר"י קורקוס[עריכה]

על הל' שבת.

 • בסוף ס' חיים שאל, להרחיד"א. ליוורנו, תקנ"ב.
 • וברמב"ם הוצ' שולזינגר, ניו-יורק תש"ז.

שו"ת ר' יצחק ב"ר משה[עריכה]

אור זרוע ור' מאיר ב"ר ברוך. י"ל עפ"י כ"י עם הערות מאת ר' יצחק זאב כהנא, חלק א', ירושלים, תש"ג.

שו"ת ר' יצחק בר ששת (הריב"ש)[עריכה]

 • קושטנטינה, ש"ו-ש"ז; ריווא דטרינטו, שי"ט; לבוב, תקס"ה; ניו-יורק, תשי"ח; ירושלים, תשכ"ח.
 • שתי תשובות מתוך כת"י פירסם י. ד. וילהלם. קרית ספר, כרך כו, תש"י, עמ' 182-184. אחת לא נדפסה עד עכשיו, והשני' היא בשינויים מהנדפס.
 • שו"ת הריב"ש החדשות עפ"י כ"י ע"י דוד פרנקיל, מונקאטש, תרס"א; ירושלים, תש"ך. [ואינם שלו, אלא לר' משה חאלווה ועוד. עיין גרשטיין ב"אוהל מועד", כרך א', סט. לואיס, תרפ"ח, עמ' 89-95; א. הרשמן, הריב"ש, ירושלים, תשט"ז].

תשובות הרי"ד[עריכה]

לרבנו ישעיה דטראני הזקן ז"ל. יו"ל לראשונה על פי כתב-יד קמבריג' עם הערות ומראי מקומות, מפתחות ומבוא מאת אברהם יוסף וורטהיימר. ירושלים תשכ"ז. 4°.

מחקרים[עריכה]

[עי: י. תא-שמע, עניינות בספרות הראשונים, סיני, כרך סה, תשכ"ט, עמ' רג-רה].

שו"ת ר' ישראל מברונא[עריכה]

 • שאלוניקי, תקנ"ח; שטטין, תר"כ.
 • ועם מבוא, [מראה מקומות, ציונים ותיקונים מאת משה הרשלר]. ירושלים תש"כ; תשל"ג. 8°.

שו"ת ר' לוי בן חביב (הרלב"ח)[עריכה]

ויניציאה, שכ"ה; לבוב, תרכ"ה; ניו-יארק, תשכ"ב.

מחקרים[עריכה]

[עי' י. ר. מולכו, רבי לוי בן חביב "איש ירושלים" משומרי החומות, בתוך "חמדת ישראל", 33-42].

לקוטי זמרה[עריכה]

אספת שו"ת מה"ר יוסף קארו, ה"ר משה אלשיך וחכמי דורם. קניגסברג, תר"כ. 4°. [כך נרשם ע"י פרידברג, אבל כנראה אינו קיים במציאות].

לקוטי תשובות הראשונים[עריכה]

לחתנו של בעל המאורות. יוצא לאור בפעם הראשונה על פי כתב יד אוקספורד ע"י משה יהודה הכהן בלוי. ברוקלין, נ. י., תש"ל. 8°.

שו"ת ר' מאיר ב"ר ברוך (מהר"ם מרוטנבורג)[עריכה]

 • שט"ו סימנים קצרים. קרימונה, שי"ז-שי"ח.
 • ותשובות הארוכות ובהוספות (תתר"כ סימנים), פראג, שס"ח; סדילקאב, תקצ"ה.
 • ועם הערות ומ"מ וציונים ע"י רמ"א בלוך, בודפסט, תרנ"ה; שם, תרנ"ו.
 • עוד שו"ת עפ"י כת"י עם הגהות רנ"נ רבינוביץ, לבוב, תר"ך.
 • עוד שו"ת בשם: שערי תשובות, י"ל עפ"י כת"י ע"י רמ"א בלוך, ברלין, תרנ"א. ד"צ ד' כרכים, ירושלים, תשכ"ח-תשכ"ט.
 • תשובות, פסקים ומנהגים. אוסף שלם מתוך ספרי דפוס וכתבי-יד לפי סדר השלחן ערוך, עם ביאורים ומקורות, מאת יצחק זאב כהנא.
  • חלק א' ירושלים, תשי"ז.
  • חלק ב' יורה דעה, שם, תש"ך. 8°.
  • חלק ג', הלכות שמחות. שם תשכ"ג. 8°.
 • עוד תשובות עפ"י כת"י, ראה לעיל: שו"ת ר' '''יצחק בן משה אור זרוע'''. הלכות פסוקות ע"פ כת"י עם הערות ומראי מקומות, מאת משה הרשלר. סיני, כרך נה, תשכ"ה, עמ' שיז-שכב.

מחקרים[עריכה]

 • [עי' המזכיר, שנה ד', עמ' 137.
 • המליץ, תרנ"ד, מס' 27.
 • גנזי ירושלים לרש"א וורטהיימר, חוב' ג, ירושלים, תרס"ב.
 • הצופה האנגלי, ח"ח, עמ' 8-237.
 • י. תא-שמע, מוריה, שנה ב, גל' ג-ד, ירושלים תש"ל, עמ' סג].

שו"ת ר' מאיר בר' טודרוס הלוי (הרמ"ה)[עריכה]

 • בספר אור צדיקים, שאלוניקי, תקנ"ט; ווארשא, תרס"ב.
 • עוד תשובות בתוך כתאב אלרסאייל, פאריס, תרל"א.
 • עוד תשובה מכת"י פאריס, בשנתון "המשפט העברי", ב, ירושלים, תשל"ה, עמ' 142-143, ע"י א. א. אורבך.

[ראה להלן, מחלקה ז, מס' 235].

שו"ת ר' מאיר בר' יצחק קאצינלנבויגן (מהר"ם מפאדובה)[עריכה]

ראה לעיל מס' 23.

מים עמוקים[עריכה]

כולל שו"ת לר' אליהו מזרחי ולר' אליהו בר' חיים. ויניציאה, ת"ז; שאלוניקי, תק"ע; ברלין, תקל"ח; ירושלים, תש"ל.

מחקרים[עריכה]

[עי' י. תא שמע, עניינות בספרות הראשונים, סיני, ס"ה, תשכ"ט, עמ' ר"ה].

תשובות ר' מימון אבי הרמב"ם[עריכה]

י"ל עפ"י כת"י ע"י רא"ח פריימן ב"בתרביץ", שנה ו' תרצ"ה [=ספר הרמב"ם], עמ' 164-176. ובס' רבי משה בן מיימון ע"י רי"ל מימון, ירושלים, תש"ך.

שו"ת מן השמים[עריכה]

ר' יעקב הלוי ממריוש.

 • נדפס ראשונה עם שו"ת הרדב"ז, ליוורנו, תקע"ח; חמוש"ד; [קניגסברג, תרט"ו?]; אונגוואר, תרכ"ט; ווארשא, תרל"ג; מונקאטש, תרנ"ח.
 • ועם פירוש קסת הסופר [לר' אהרן מרכוס], קראקא, תרנ"ה; תל-אביב, תשי"ז.
 • ועם הגהות אור לשמים, לר' ראובן מרגליות, בילגוריי, [תרפ"ה].
  • ועם מלואים, לבוב, תרפ"ט.
  • ובתוספות תשובות מכת"י, ירושלים, תשי"ז.

מחקרים[עריכה]

[עי' סיני, כרך סט, תשל"א, עמ' קצה].

תשובות המאירי[עריכה]

בענין היתר יבמה.

 • יוצא לאור על פי כתב יד על ידי ישראל לוי, ברבעון הצרפתי REJ, כרך 75 1899, עמ' 114-125.
 • ועם הערות בסוף בית הבחירה למס' יבמות, מהד' שמואל דיקמן, ירושלים תשכ"ב.

מחקרים[עריכה]

[ועי' רש"ק מירסקי במבוא ל"חיבור התשובה", עמ' 75-80].

מעשה הגאונים[עריכה]

כולל שו"ת ופסקי דינים מחכמי שו"ם ורש"י. י"ל ע"י ר"א אפשטיין, ברלין, תר"ע; צילום, [ירושלים], תשכ"ז.

מחקרים[עריכה]

[עי' הצופה הצרפתי, כרך ס"ב, עמ' 142-145].

מעשה נסים[עריכה]

שאלות ר' דניאל הבבלי על ספר המצות להרמב"ם ותשובות עליהן מר' אברהם בן הרמב"ם. מתורגמות מערבית ע"י ר"ב גולדברג, פאריס, תרכ"ז. נדפס ג"כ ברמב"ם, הוצ' "פרדס" ירושלים, (הוכן ע"י ר' קלמן כהנא). שרי האלף/מחלקה חמישית/מדור ב/54 שרי האלף/מחלקה חמישית/מדור ב/55 שרי האלף/מחלקה חמישית/מדור ב/56 שרי האלף/מחלקה חמישית/מדור ב/57 שרי האלף/מחלקה חמישית/מדור ב/58 שרי האלף/מחלקה חמישית/מדור ב/59 שרי האלף/מחלקה חמישית/מדור ב/60 שרי האלף/מחלקה חמישית/מדור ב/60* שרי האלף/מחלקה חמישית/מדור ב/61 שרי האלף/מחלקה חמישית/מדור ב/61* שרי האלף/מחלקה חמישית/מדור ב/62 שרי האלף/מחלקה חמישית/מדור ב/63 שרי האלף/מחלקה חמישית/מדור ב/64 שרי האלף/מחלקה חמישית/מדור ב/65

שו"ת ר' שלמה בן אדרת (הרשב"א)[עריכה]

 • רומא, קודם ר"מ; קושטא, רע"ו; בולוניא, רצ"ט; ויניציאה, ש"ה; הענא, ש"ע; ווינא, תקע"ב.
 • ח"ב בשם: תולדות אדם, ליוורנו, תי"ז.
 • ח"ג, ליוורנו, תקל"ח.
 • חלק א-ג, לבוב תקע"א-תקע"ב.
 • ח"ד, שאלוניקי, תקס"ג; ווילנא, תרמ"א; פיעטרקוב, תרמ"ג.
 • ח"ה, ליוורנו, תקפ"ח; ווילנא, תרמ"ה.
 • חלק ו-ז, ווארשא, תרכ"ח.
 • ח"ו, ירושלים, תרס"א, תרס"ג.
 • הוצ' חדשה, ד' כרכים, בני-ברק, תשי"ח-תשכ"ה. 8°.

תשובות חדשות לרשב"א מתוך כתב-יד:

 • בענייני תקנות רגמ"ה, ע"י ש. ז. הבלין - מוריה, שנה א, תשכ"ט, גל' ג-ד, עמ' נח-סז.
 • ובשנתון "המשפט העברי", ב, ירושלים, תשל"ה, עמ' 215-257.
 • ושם תשובה חדשה, עמ' 141-142, ע"י א. א. אורבך.
 • [תשובת הרשב"א בענין מסור נדפסה על-ידי קויפמאן ברבעון האנגלי כרך ח', עמ' 228-234.

מחקרים[עריכה]

 • עיין הלברשטאם, שם (הרבעון האנגלי כרך ח'), עמ' 527-528.
 • ועיין גינצבורג גנזי שכטר, ח"ב עמ' 118-129.
 • הילדסהיימער ב"יידישע שטודיען", עמ' 226-228.

יש להעיר:

 • ח"ו, ירושלים תרס"א, וגם תרס"ג אינם תשובות חדשות, והם רק הוצאה חדשה של דפוס רומא, קודם ר"מ, עם תיונים והגהות, מר' מרדכי לוריא (ק. כ.).
 • וכן חלק ז, ווארשא תרכ"ח, הוא ג"כ רק הוצאה חדשה, של דפוס הנ"ל, ביחד עם התשובות של דפוס קושטא רע"ו, בהשמטת התשובות שנדפסו כבר בהחלקים האחרים.
 • וכן יש להעיר שעל השער כתוב בפירוש שנדפס בשנת תרכ"ח (1868) והקדמת המו"ל, ר' דוד אברהם פופאנו ס"ט, חתימה משנת תרנ"ט.
 • ועי' עוד על דפוס וורשא ארשת ה, תשל"ב, עמ' 476, מס' 45].

תבנית:שה/מחלקה חמישית/מדור ב/67

שו"ת ר' שלמה ב"ר שמעון דוראן (הרשב"ש)[עריכה]

ליוורנו, תק"ב; ד"צ, ירושלים, תשכ"ח. תבנית:שה/מחלקה חמישית/מדור ב/69 תבנית:שה/מחלקה חמישית/מדור ב/70 תבנית:שה/מחלקה חמישית/מדור ב/71 תבנית:שה/מחלקה חמישית/מדור ב/72

תשובות חכמי פרובינציא[עריכה]

ביניהן תשובות לגאוני בבל, להרב אב"ד ולהראב"ד. יוצאות לאור בפעם הראשונה על פי כתב יד יחידי עם מראה מקומות והערות ע"י אברהם סופר. בסוף הספר בא קונטרס הכולל שינויי נוסחאות בשו"ת הרי"ף על פי כתב יד זה. ירושלים תשכ"ז. 4°.

לחלק אבן העזר ולחלק חשן המשפט. הראשון עפ"י כת"י בודליאן שבאוקספורד, והשני עפ"י כת"י המוזיאון הבריטי.

תשובות חכמי צרפת ולותיר[עריכה]

י"ל עפ"י כ"י עם מבוא והערות ע"י ר' יואל מילר, ווינא, תרמ"א. וע"י מכון "מנורה", ניו-יורק, תשי"ט; ירושלים, תשכ"ז.

מחקרים[עריכה]

[עיין הערות מאת שזח"ה ב"אוצר טוב" לשנת תרמ"ג, עמ' 11-14].