שערי תשובה (מרגליות)/אורח חיים/ב

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
<< · שערי תשובה (מרגליות) · אורח חיים · ב· >>

סעיף ג[עריכה]

(א) לחוץ – עיין באר היטב. וכתב בבכור שור דף קי"ב עמוד ג', דאם לבש חלוקו מהופך, אפילו אינו תלמיד חכם יהפכנו על כל פנים לצורך תפילה עיין שם:

סעיף ד[עריכה]

(ב) ימין תחילה – עיין באר היטב. ובבכור שור דף קי"א כתב: ולעניין נעילת מנעל אם הוא איטר רגל כו' איטר יד, ינעול של ימין כל אדם תחילה וגם יקשרנו, דהוא שמאל דידיה, ואחר כך ינעול ויקשור בשמאל של כל אדם:

סעיף ו[עריכה]

(ג) בגילוי הראש – עיין באר היטב. וכתב בבכור שור דף קי"ב על מה שאסור לילך ד' אמות בגילוי הראש, לאו דוקא הליכה, אלא אפילו בעמידה וישיבה צריך ליזהר. ומה שכתב מגן אברהם סימן רפ"ב ס"ק ח' מתוספתא דיומא, יש לומר שהיו מכסין בידיהם, ועיין סימן צ"א. וגם מה שכתב בבאר היטב בשם רש"ל, דדוקא תחת אויר הרקיע אסור, נתן מכשול למעיינים, שהרש"ל כתב דיש אומרים כן ובמסקנתו לא סבירא ליה הכי. ומכל מקום לצורך, שנראה מתוך מעשיו שעושה בכדי להקר וכדומה, שרי, ומכל מקום יש ליזהר שלא לילך ד' אמות. ובמרחץ אפילו מידת חסידות אין בו, כדמשמע ממסכת דרך ארץ, ומכל מקום ראיתי מדקדקים מכסים ראשם במטפחת, וכן נהגתי מעודי עיין שם. ובברכי יוסף הביאו, וכתב כי הוא חומרא יתירה הרבה, עיין שם: