שולחן ערוך אורח חיים תקפא ד

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · שולחן ערוך אורח חיים · תקפא · ד

דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

צבעי אותיות סימון הפרשנים: טורי זהב (ט"ז) · מגן אברהם · באר היטב · משנה ברורה · ביאור הלכה · כף החיים · באר הגולה

שולחן ערוך

כהמכבסין ומסתפרין בערב ראש השנה.

(ויש כונוהגין לטבול בערב ראש השנה משום קרי) (כל בו).
ויש מקומות נוהגין לילך על כזהקברות ולהרבות שם בתחינות (מהרי"ל), ונותנים שם צדקה לעניים (כל בו).

מפרשים

ט"ז

מכבסין ומסתפרין. הטעם בטור להראו' שאנו בטוחים בו ית' שיוציא לצדק משפטינו ועכ"פ לא ילבש בר"ה בגדי רקמ' ומשי כבשאר י"ט שיש לו מלבושים יותר נאים דמ"מ יהי' מורא הדין עליו אלא ילבוש בגדים לבנים נאים וכ"מ בשם רש"ל:

מגן אברהם

(טו) משום קרי:    ולכן אל ישמש בליל ר"ה אך אם הוא ליל טבילה חייב לקיים עונתו ויחזור ויטבול בשחרית (של"ה) ובכ"ה כתב לא ישמש מטתו בשני הלילות אא"כ היתה טבילת מצוה שלא היתה יכולה לטבול קודם לכן אז מותר ויחזור ויטבול בשחרית:

(טז) על הקברות:    ולהשתטח על קברי הצדיקים (שם) וכ"ה בגמ' ויקיף הקברות כדאיתא באגודה פ"ק דמ"ק ואין לילך על קבר א' ב"פ ביום א' (כתבים):

(יז) ונותנים צדקה:    קודם שיאמר התחינות, כשמתחילין סליחה אומרים אלהינו ואלהי אבותינו חוץ מסליחה המתחלת בשם הג"ה במנהגי מהרי"ק:

באר היטב

(טו) מכבסין:    ועל כל פנים לא ילבוש בר"ה בגדי רקמ' ומשי כבשאר י"ט דיהא מורא דין עליו. ט"ז.

(טז) לטבול:    מהרי"ל טבל עצמו ג' פעמים בער"ה ועי"כ. כתב בשל"ה אל ישמש מטתו בליל ר"ה אך אם הוא ליל טבילה חייב לקיים עונתו. ויחזור ויטבול בשחרית. ובכנה"ג כתב לא ישמש מטתו בשני הלילות אא"כ היתה טבילת מצוה שלא היתה יכולה לטבול קודם לכן אז מותר ויחזור ויטבול בשחרית וע' מה שכתב היד אהרן. וכן לא ינהג עם אשתו שחוק וקלות ראש.

(יז) הקברו':    דבית הקברו' מקום מנוח' הצדיקים ומתוך כך הוא מקום קדוש וטהור והתפלה נתקבלה יותר והמתפלל על קברי הצדיקים אל ישים מגמתו נגד המתים אך יבקש מהש"י שיתן עליו רחמים בזכו' הצדיקים שוכני עפר מהרי"ל. ויקיף הקברות ויתן צדקה קודם שיאמר התחינו' עשל"ה. ואין לילך על קבר אחד ב"פ ביום אחד האר"י ז"ל. ועמ"ש סוף סימן תקנ"ט.


משנה ברורה

(כה) מכבסין ומסתפרין בערב ראש השנה – להראות שאנו בטוחין בחסדו יתברך שיוציא לצדק משפטינו.

ומכל מקום לא ילבש בראש השנה בגדי רקמה ומשי כבשאר יום טוב, דיהא מורא הדין, אלא ילבש בגדים לבנים נאים [ט"ז בשם רש"ל]. ועיין במגן אברהם סימן תקצ"ז, דבמקום שאין נוהגין ללבוש לבנים, על כל פנים לא ילבש חשובים כל כך.

(כו) נוהגין לטבול וכו' – ואם אינו יכול לטבול משום צינה, יראה לשפוך על גופו תשעה קבין מים. ולא יקדים לטבול עד שעה קודם חצות היום [חיי אדם].

יש מאחרונים שכתבו, שנכון למנוע עצמו מלשמש מטתו בשני לילות של ראש השנה, אלא אם כן היתה ליל טבילה, דאז חייב לקיים עונתו, ויחזור ויטבול בשחרית.

אכן אלו האנשים האוכלים לשובע בטנם, או חס ושלום שנכנס במחשבתו הרהור אשה, יותר טוב שישמש מטתו מחס ושלום שיבוא לידי עבירה; ויחזור ויטבול בשחרית [חיי אדם].

(כז) הקברות – דבית הקברות הוא מקום מנוחת הצדיקים, והתפילה נתקבלה שם יותר. אך אל ישים מגמתו נגד המתים, אך יבקש מהשם יתברך שיתן עליו רחמים בזכות הצדיקים שוכני עפר. ויקיף הקברות, ויתן צדקה קודם שיאמר התחינות. ואין לילך על קבר אחד שני פעמים ביום אחד.
פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אורח חיים לחץ כאן▲ חזור לראש