שולחן ערוך אורח חיים כה ז

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · שולחן ערוך אורח חיים · כה · ז · >>

דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

צבעי אותיות סימון הפרשנים: טורי זהב (ט"ז) · מגן אברהם · באר היטב · משנה ברורה · ביאור הלכה · כף החיים · באר הגולה

שולחן ערוך

ייברך ווכדלהניח בקמץ תחת הה"א ולא בפתח ובדגש:

מפרשים

באר הגולה

(י) יברך להניח — אגור בשם מהר"י מולין.ט"ז

(ו) להניח בקמ"ץ — אף על גב שאין חילוק במשמעות, מכל מקום ראוי לברך בלשון הכתוב, "להניח ברכה אל ביתך". (ב"י בשם אגור):

העתק מתשובת אחי הגאון מהר"ר יצחק הלוי ז"ל בעניין ברכות מצות תפילין, אם יש לומר "מצוַת" או "מצווֹת", וזה לשונו: שאלה: אותם שנוהגים כהלכות גדולות ורבינו תם וסייעתם, דסבירא להו דמברכין על תפילין של יד "להניח תפילין" ועל של ראש "על מצות תפילין", אך כשמניחין שנים, אם יש להם לומר "על מצוַת" הוי"ו בפת"ח, או בחול"ם "על מצווֹת" לשון רבים. וראיתי רבים מחולקים, זה אומר כה וזה אומר כה, וכל כת מראה טעם לדבריה, יורינו רבינו את האמת בזה:

תשובה: בריש פרק התכלת תנן (משנה מנחות ד א): תפלה של יד אינה מעכבת של ראש, ושל ראש אינה מעכבת של יד. מוכח מזה דב' מצות הן, דאי הוה מצוה א', היו מעכבות זו את זו, כדתנן בסוף פרק הקומץ רבה (משנה מנחות ג ז): ד' ציציות מעכבות זו את זו, מפני שהן מצוה אחת. והכי נמי משמע להדיא התם בריש פרק התכלת, דאמר רב חסדא: לא שנו דאינן מעכבות אלא שיש לו, רוצה לומר: שני התפילין, אבל אין לו, מעכבות. אמרו לו: אמרת? אמר להו: לא; אלא מאן דלית ליה תרי מצוות, חד מצוה נמי לא ליעבד? וכן כתב גם הרי"ף במסכת ראש השנה, וזה לשונו: ולא דמי לתפילין, דאמר רב חסדא: שח – חוזר ומברך, דהנך ב' מצות נינהו, דתנן: תפלה של יד אינה מעכבת כו'. וכן כתב הרא"ש שם, ובפרק קמא דפסחים. וכן כתב הרמב"ם בפרק ד מהלכות תפילין, מפני שזו מצוה לעצמה וזו מצוה לעצמה, וכן כתבו הטור ויתר הפוסקים. וכן במספר תרי"ג מצוות מנו אותם שתי מצוות.

ומעתה קשה על מה שכתבו התוס' בפרק הקומץ רבה וזה לשונם: שח בין תפלה לתפלה, חוזר ומברך. מכאן מדקדקים, כשאדם שוחט עופות או בהמות הרבה וסח ביניהם, שחוזר ומברך. ומכל מקום עבירה היא בידו, כדאמרינן הכא שחוזר עליהן מעורכי המלחמה. ושמא שאני תפילין שמצוה אחת הן, אבל התם אם ירצה ישחוט ואם ירצה לא ישחוט, עד כאן. הא קמן דחשבו להו לחדא מצוה, וכן כתבו התוס' והרא"ש בפרק כיסוי הדם. ואם כן, דברי הרא"ש האלו סותרים דבריו שזכרנו למעלה. וכן בפרק קמא דפסחים דברי הרא"ש סותרים אלו את אלו, שמתחילה כתב וזה לשונו: ולרש"י נמי כיון דתרי מצות נינהו וכו', ואחר כך כתב: ומה שמברכין בתפילין של יד "להניח" ועל של ראש "על מצות", משום דלא רצו חכמים לתקן ב' ברכות שוות זו אחר זו במצוה אחת. אף אם נחלק כדאיתא במרדכי סוף פרק בני העיר בשם ר"א, דהקורא בתורה והשיח אינו חוזר ומברך, ולא דמי לתפילין שהן פעמים מצוה א' ופעמים ב' מצוות: לא סח – מצוה אחת, סח – שתי מצוות, עד כאן. מכל מקום קשיא, כיון דמשמע להדיא במתניתין ובגמרא דלעיל דשתי מצוות נינהו, מנא להו להתוס' והרא"ש ור"א למימר מסברא דנפשייהו דבלא סח הויא לה מצוה אחת? ולא עוד, אלא שנראה כן מדבריהם כאלו הוא דבר פשוט ומוכח להדיא, שהן מצוה אחת בלא שח, שהרי לא הביא ראיה לזה; ומאין להם פשיטות זה? ועוד, לדבריהם דסבירא להו כרבינו תם, דמברכין שתיים אף כשמניחים שתיהן, אם כן היאך כתבו דמצוה אחת הן? והרי אין עושין מצוות חבילות חבילות, וכדאמרינן: אין חותמין בשתים מהאי טעמא. ובלאו הכי נמי קשה קושיא זו על מה שכתבו הרא"ש והמרדכי, דלרבינו תם אם אין לו אלא של ראש מברך שתיים. וגם דברי ר"א צריכים טעם, למה אמרינן בתפילין: אם סח הוו להו תרי מצוות, ואם לא סח הויא לה מצוה אחת, ולא אמרינן כן בקריאת התורה, דמאי שנא הא מהא? ואי משום שיש שינוי בין התפילין, שזו בבית אחד ומקומה ביד וזו בארבעה בתים ומקומה בראש, אם כן כי לא סח נמי ליהוי תרי מצות מהאי טעמא.

ונראה דוודאי תרי מצות נינהו אפילו בלא סח, דעל של יד נאמר ציווי בעצמו ולשל ראש נאמר ציווי לעצמה, והיינו בענין קשירתם והנחתם, זו על היד וזו על הראש. וגם בגופן של תפילין הן מחולקים, זו בבית א' וזו בד' בתים. אלא מפני שהיה ראוי לברך על כל אחת מהן ב' ברכות, ומטעם שיתבאר בסמוך, ציוו חז"ל לתוכפן זו לזו ולברך על שתיהן שתי הברכות כדי שתעלה ברכת להניח על של יד וגם על של ראש, וכן ברכת על מצות תעלה על שתיהן. ומצאו סמך לזה מן התורה, כמו שכתב הרז"ה בפרק בתרא דראש השנה וזה לשונו: "עבירה הוא בידו. משום דאף על גב דב' מצוות הן, מכל מקום כיון דכתיב בשל יד ובשל ראש: "והיה לאות על ידך ולזכרון בין עיניך", צריך זכירה, שיהא תוכף תפילין של ראש לתפילין של יד כדי שתהא הויה אחת לשתיהן.

והכי נמי משמע בטור אורח חיים סימן כ"ה וזה לשונו: ראיתי לאדוני אבי ז"ל, שמיד אחר שקשר של יד על הזרוע הניח של ראש קודם שכרך הרצועה סביב הזרוע. שהיה אומר: כיון שברכה שניה חוזר גם על של יד כו', יש למעט ההפסק. ובבית יוסף וזה לשונו: ובתשובת הרא"ש כלל ג דין ב' כתב, שאין לכרוך הרצועה בנתיים, משום דברכת תפילין של יד חוזרת גם על תפילין של ראש וכו'. ולא ידעתי למה שינה רבינו מדברי הרא"ש, ע"כ. ומהר"ש מפראג תירץ, שמה שכתב הטור: "חוזרת גם על של יד", רוצה לומר: גם על הברכה של יד. והוא דוחק. ולמאי דאמרן לא קשיא מידי, שדברי שניהן הן אמת ועולין בקנה אחד, דכל אחת מב' הברכות חוזרת על שתיהן. וכן משמע להדיא במדרש תנחומא סוף פרשת בא, וזה לשונו: מצוה להניח של יד תחילה, ומברך "להניח", וחוזר ונותן של ראש ומברך "על מצות". ואם סח וכו'. ואם ב"יהא שמיה רבה מברך" או בקדושה פסק בין התפילין, מעורכי המלחמה אינו חוזר, אלא חוזר ומברך על של ראש, מפני שכל תפלה טעונה ב' ברכות, אם ברכן בא' עולות לזו ולזו, ואם הפסיקן בטלה ברכה ראשונה וחוזר ומברך שתיהם, עכ"ל.

והטעם לזה שאמרו שראוי לברך על כל א' מהם ב' ברכות, נראה לי שהוא מפני שיש בכל אחת מהן ב' ענינים. א' הוא גוף המצוה, שהוא לזכרון להאמין מציאות הש"י ויחודו ויציאת מצרים ושכר ועונש. ואף אם היה אוחזם בידו היה אפשר לקיים מצוה זו, ועל זה נתקנה ברכת "על מצות תפילין". והשני הוא הנחת וקשירת תפילין במקומה המיוחד לה, כדכתיב: "וקשרתם לאות על ידך והיו לטוטפות בין עיניך"; ועל זה נתקנה ברכת "להניח תפילין". ולכן ציוו לתוכפם, כדי שתעלה כל ברכה על שתיהן. והשתא אתי שפיר מה שאמרו שמברכין שתים על של ראש כשהפסיק ביניהם, ואין כאן חבילות חבילות. ומהאי טעמא נמי אמרו שעבירה הוא בידו כשסח ביניהם, כי צריך לתוכפם זו לזו כדי שיעלו שתי הברכות על שתיהן, ולא אמרו כן בשאר שתי מצות נפרדות, וכן בשוחט עופות או בהמות רבות וסח בנתיים, דהוה ליה כמפסיק באמצע סעודתו, דאינו חייב לתכוף אכילה שאחר השיחה לאכילה שלפניה, הכי נמי אין צריך לתכוף שחיטה שניה לשחיטה ראשונה, לכן לא הוי הסיחה ביניהם היסח הדעת.

וזה שאמרו התוס' והרא"ש ור"א דשתי התפילין מצוה אחת הן אם לא שח, לאו למימרא דמצוה אחת ממש הן; דאם כן, כי סח ביניהם נמי ליהוי כשח באמצע מצוה אחת, כיון שעיקרן של הנזכרים היא. אלא כל אחת משניהם בא להורות על ב' עניינים, לכן חוזרת ברכת להניח גם על של ראש, וברכת על מצות גם על של יד. ומוכח להו הכי בפשיטות מדאסרו להפסיק בין שני התפילין וחוזר עליה מעורכי המלחמה, מה שאין כן בשאר מצוות וכדפירשתי. אבל אם שח ממילא הוו להו ב' מצות לגמרי, דהא סמיכה ותכיפה לא הוה להו, וצריך לברך על של ראש שתי הברכות, וק"ל:

והשתא אתי שפיר מאי דאיכא למידק בדברי ר"א שזכרנו למעלה, דהא הוא פליג על ר"י הלוי, שכתב שם המרדכי בשמו דהקורא בתורה כמה פסוקים ושח – חוזר ומברך, ומייתי ראיה מתפילין. וזה לשונו: והא הכא, אף על גב דתפילין של יד אינה מעכבת של ראש ותרי מצות הן, כשסח הוי היסח הדעת מברכה ראשונה; הכי נמי מי שקורא בתורה ג' פסוקים, יצא ידי קריאתה, ואם סח בנתיים יברך ברכה שלפניה, עכ"ל. מדקאמר: אף על גב דתפילין תרי מצות נינהו כו', משמע דכל שכן אם הן מצוה אחת, דהוי היסח הדעת וחוזר ומברך. אם כן, מאי קאמר עליה רבינו אפרים דלא דמי לתפילין, משום דלפעמים הן מצוה א' ולפעמים ב'? הא בין כך ובין כך הביא ר"י הלוי ראיה שחוזר ומברך. ותו, דאם כן, למה ליה לר"י למימר: הכי נמי מי שקרא בתורה ג' פסוקים יצא ידי קריאתה, כלומר: ונגמרה המצוה? דהא אי לא יצא ידי קריאתה ולא נגמרה המצוה, כל שכן דהוי הפסק והיסח הדעת.

ולפי מה שכתבתי, יתבארו דבריהם יפה. דכוונת ר"י לומר, דלא תימא דדווקא במצוה אחת הוי שיחה הפסק והיסח הדעת, כיון דמבטל לגמרי הברכה ראשונה, שהיא היתה על דעת לגמור המצוה, וכשהפסיק – לא גמרה ובטלה למפרע הברכה ראשונה; משום הכי צריך לחזור ולברך. מה שאין כן כשכבר גמר המצוה ולא נתבטלה הברכה ראשונה, הרי היא חוזרת גם על מה שיעשה עוד מצוה ששייכא לה אותה הברכה עצמה. לזה מביא ר"י הלוי ראיה מתפילין, דאף על גב דתרי מצוות הן וגמר כבר מצוה הראשונה ולא נתבטלה הברכה ראשונה למפרע, אפילו הכי חוזר ומברך ברכה ראשונה על של ראש; הכי נמי הקורא בתורה ג' פסוקים ונגמרה המצוה, אפילו הכי חוזר ומברך, אף שלא נתבטל הברכה ראשונה למפרע. ור' אפרים השיב, דאפילו הוי הפסק והיסח הדעת כשסח אחר ג' פסוקים, אינו צריך לחזור ולברך; וראיה מברכו וקריאת שמע וכו'. ושאני גבי תפילין, דפעמים מצוה אחת הן, שצריך לתוכפן זו לזו וברכה של זו עולה גם לזו, כיון שעיקר עניינם אחד הוא כדפירשתי; ומשום הכי אם שח, הרי הוא עשאן ב' מצוות, צריך לחזור ולברך, כיון דברכה ראשונה הויא אדעתא דהכי, שלא ישיח ביניהם ותעלה גם על של ראש, ואחר כך חזר מכוונתו. אבל בקורא בתורה, שלא בירך מתחילה אדעתא שלא יפסיק קריאתו אחר ג' פסוקים, שהרי אינו חייב לעשות כן; להכי אפילו שח והפסיק אחר ג' פסוקים – אינו צריך לחזור ולברך, כיון דלא נתבטלה כוונת ברכה ראשונה. והיינו נמי טעמא דהרא"ש, שכתב בפרק כיסוי הדם דאינו צריך לחזור ולברך כשסח בין עוף לעוף וכו', ולא דמי לתפילין דשתיהן מצוה אחת, עכ"ל. ולכאורה קשה, הא איפכא מסתברא, דבשתי מצות הוי טפי הפסק והיסח הדעת מבסח באמצע מצוה אחת. ולפי מה שכתבתי אתי שפיר ולא קשיא מידי ודו"ק.

נמצינו למדין, שאותם שנוהגין לברך שתים, אחת על של יד ואחת על של ראש, יאמרו "על מצוות" בחול"ם, לשון רבים, כיון דקאי אתרווייהו שהן ב' מצוות, כמבואר במשנה ובגמרא דפרק התכלת. ואפילו שח ביניהם שמברך שתים על של ראש, יש לומר "על מצוות" בחול"ם. ולא מבעיא להרז"ה שכתב הר"ן בשמו בפרק בתרא דראש השנה, שאם סח חוזר ומברך "להניח" וממשמש אז בשל ידו ומחזק הקשר, ועוד מברך "על מצות" כו' ותוכף שתי מצוות זו לזו, דפשיטא דקאי שפיר "על מצות" אתרוייהו. אלא אפילו להרא"ש והמרדכי והטור, שלא הזכירו שימשמש בשל יד ויחזק הקשר, מכל מקום כיון שבהנחת של ראש גומר ומשלים שתי המצוות של תפילין המצטרפות זו לזו, קאי שפיר "על מצות" גם על של יד שהניח כבר, כדאמרינן סוף פרק שלושה שאכלו: אם לא בירך המוציא, כל שלא השלים הסעודה מברך המוציא, ואף על גב דלא הוי עובר לעשייתן. הא אף כשמניח שתיהן בלא הפסק בנתיים, גם כן אינו מברך "על מצות" עובר לעשייתן הנחת של יד, אלא מברך אחר כך "על מצות" וקאי נמי על של יד אף על גב דלא הוי עובר לעשייתן. ולכן יש לברך "על מצוות" בחול"ם, לשון רבים (וכן משמע ברמב"ם פרק ב לומר "על מצוות", דכתב: "מפני שהן ב' מצוות"):

אמנם אם אין לו אלא של ראש בלבד, פשיטא שיברך "על מצות" בפת"ח הוי"ו. ומתוך מה שכתבתי, יצא לנו שבכהאי גוונא מברך שתים, וכמו שכתבו הרא"ש והמרדכי והטור, כיון דכל אחת טעונה שתי ברכות; ולא כנימוקי יוסף בהלכות קטנות שכתב דמברך "על מצות" לחוד. וכבר תמה עליו הבית יוסף באורח חיים סימן כ"ו, דהא הכא סבירא ליה כרבינו תם, ד"סח מברך שתים" קאי אשל ראש. ואף שיש לי ליישב, דסבירא ליה לנימוקי יוסף דבאין לו אלא של ראש לא יברך שתים, משום דאין עושה מצוות חבילות, מה שאין כן בסח ביניהם, מכל מקום קאי גם כאן אשל יד, וכדפירש לעיל; כבר הוכחנו דלא שייך הכא עושין מצוות חבילות, ולהכי לא נקטינן כנימוקי יוסף, אלא כהפוסקים הנזכרים, וכמו שכתב בשולחן ערוך סימן הנזכר.

ועוד יצא לנו ממה שכתבנו, דאם אין לו אלא של יד מברך שתים, כיון דכל אחת טעונה שתים כדפירשנו. וכן פסק הסמ"ק והגהות סמ"ק וסה"ת. ולא ידעתי למה פסק הטור דעל של יד לבד מברך "להניח" ולא "על מצות", והוא נגד הפוסקים הנזכרים בלי שום טעם וראיה, ולא הזכיר דעתם כלל. ואי משום דאמרינן: סח מברך שתים על של ראש, ואם כן נשארת של יד בברכת "להניח" לבד? שאני התם, שאי אפשר לתקן עוד. אי נמי ברכת "על מצות" שמברך אחר כך על של ראש, קאי נמי אשל יד אף שהפסיק בנתיים, ומטעמא דאמרינן לעיל.

ואי משמע להטור הכי ממה שכתב הרא"ש, וכן כתב המרדכי בהלכות קטנות בשם ר"י: "גם סח מברך שתים אשל ראש, וכן אם אין לו אלא של ראש" וכו', ולא כתבו סתם: "אם אין לו אלא אחת" כו', דהוי משמע בין של יד בין של ראש? גם מזה אין הוכחה כל כך, דאפשר דמשום דאינהו קאי התם בשל ראש הזכירו גם כן דין דאין לו אלא של ראש, ואין הכי נמי דהוא הדין באין לו אלא של יד, כמו שכתבו הסמ"ג והגהות סמ"ק וסה"ת להדיא. ואפשר משום דהרי"ף ורש"י ורמב"ם פסקו לברך על שתיהן "להניח" לבד, ולא פליג רבינו תם עליהם להדיא בשל יד, אלא הזכיר של ראש, נקט כספק ברכות להקל. הנלע"ד כתבתי יצחק לוי:

מגן אברהם

באר היטב

(ו) להניח בקמץ:    בלבוש ול"ח אות נ"ד ומהר"ם דלנזואנו חלקו על המחבר וס"ל לברך בפתח.

שערי תשובה

(ו) להניח בקמץ – עיין באר היטב. ומה שכתב בשם הלבוש ולחם חמודות ליתא, דאדרבה גם הם הכריעו לומר בקמץ. וכתב כן על פי העולת תמיד, וכבר השיג עליו באליהו רבא. ואליהו רבא ומור וקציעה הסכימו להבית יוסף לומר בקמץ, וכן כתב מהר"מ זכותא בהשגת כת"י על ספר מצת שמורים, וכתב כי בקמץ מלשון "להניח ברכה" אתי שפיר, שפירושו שתהיה נחה שם בקיום ובקביעות על ידי הקשר, לא תנוד אנה ואנה. מה שאין כן בפתח ודגש שרשו ינח, שהוא גם כן לשון עזיבה; וגם כשהוא בלשון שימה, כגון "והנחתו לפני ה'", אינו אלא שימה גרידא לרגע וארעי, עיין שם. וקצת מזה כתב גם כן באליהו רבא, עיין שם:

ביאור הגר"א

סעיף ז: יברך כו' — כמו שכתוב: "להניח ברכה" כו':

משנה ברורה

(כד) להניח בקמץ - שהוא לשון הנחה כמש"כ להניח ברכה אל ביתך ולא בפת"ח שהוא לשון עזיבה כמש"כ אחיכם אחד הניחו אתי [אחרונים]:

ביאור הלכה

כף החיים

(מד) סעיף ז: יברך להניח בקמץ תחת הה״א — רוצה לומר שירחיב מעט קריאת הה״א. ולא כמו שטועים קצת עמי הארץ שקורין כמו שני ההין לההניח. חס״ל אות ו׳:

(מה) שם: בקמץ תחת הה״א וכו׳ — וכן כתבו האחרונים. מחזיק ברכה אות ו׳. ר׳ זלמן אות טו. סידור בית עובד בדיני ברכת תפילין אות ל״ח. חס״ל שם. קיצור שולחן ערוך סימן יו״ד אות ד׳. ודלא כמו שכתב באר היטב ס״ק ו. עיין שערי תשובה אות ו׳:

(מו) שם: יברך להניח בקמץ וכו׳ — אף על פי שכתוב בתורה "וקשרתם", תקנו לומר "להניח תפילין", מפני דעיקר המצוה הוא שיהיו מונחים עליו כל היום, ואם היה מברך "לקשור תפילין", הוה משמע דבמה שקושר תפילין על ידו ועל ראשו רגע אחד יוצא ידי חובה; לכך תיקנו "להניח", דמשמע שיהיו מונחים עליו לפחות שעה אחת על כל פנים. ב״ח. אליהו רבה אות ט׳. וכן כתב מהרי״ט בתשובה אורח חיים סימן כ״ה, והביאו ש״ץ דף מ״א ע״א, עטרת זהב, שתילי זיתים אות ט׳, פתחי עולם אות י״ג. ועיין מה שכתב המחזיק ברכה בקונטרס אחרון אות ב׳:


פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אורח חיים לחץ כאן▲ חזור לראש