שולחן ערוך אבן העזר קכט א

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


שולחן ערוך אבן העזר · קכט · א · >>

דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

צבעי אותיות סימון הפרשנים: חלקת מחוקק · בית שמואל · טורי זהב (ט"ז) · באר היטב · פתחי תשובה · באר הגולה

שולחן ערוך

כותבין שם האיש והאשה בגט. ואם יש לאחד מהם שני שמות, כותבין שם שהם רגילים בו ויודעים בו ביותר, וכותבים: איש פלוני וכל שם שיש לו גרש אשה פלונית וכל שם שיש לה; ואם כתב חניכתו וחניכתה, כשר.

הגה: וכל שכן אם כתב עקר השם לבד, דכשר, ולכן אין להקפיד על הכנויים כל כך. ויש אומרים דאין לכתב כל שום שיש לו, אלא אם יש לו שני שמות יכתב: פלוני דמתקרי פלוני (רבנו תם ובית יוסף בשם הרמב"ן והרשב"א), וכן נוהגין, ואין לשנות. ואפלו נכתב הגט אין לגרש בו, אף על פי שכתב: כל שם, עד שיכתב שני השמות (בקונטרס). לא כתב אלא שם האחד, אפלו הוא שם הטפל, וגרש בו, כשר (טור):

מפרשים

בית שמואל

(א) כשר:    היינו בדיעבד והרא"ש כתב חניכה שהכל קורין בו אלא שחותם בשטר או קורא בתורה בשם מובהק אז אפי' לכתחלה כותבים החניכה בלא וכל שום כמ"ש במתני' פ' המגרש אלא חניכה שאין הכל קורין בו אז דוקא בדיעבד כשר והב"י כתב לרמב"ם לעולם לכתחלה אין כותבים החניכה וחולק על הרא"ש וצ"ל לפ"ז הא דמכשיר במומר לכתוב שם ישראל לכתחלה וכל הפוסקים מדמי' שם ישראל במומר לחניכה שהכל קורין בו ולרמב"ם חניכה אין כותבים לכתחלה משום מומר שאני דהוי כדיעבד דאין לו תקנה אחרת כי אסור להזכיר שם של כותי' כמ"ש בתוס' בשם ר"ת גם י"ל שם ישראל עדיף הואיל שם עיקר שמו היה מעיקרו כל זה צ"ל לפי הב"י אבל דבריו אין מוכרחים וי"ל הרמב"ם מודה בחניכה שהכל קורין בו אלא הוא איירי בחניכה שאין הכל קורין בו כי לגירס' שלו במתני' פ' המגרש תנא לשון דיעבד בחניכה והיינו חניכה שאין הכל קורין אותו בו מ"ה כתב הרמב"ם הדין מה דמפורש במתניתין כדרכו כי לדידי' לא נזכר בש"ס חניכה שהכל קורין אותו בו אבל הוא נמי ס"ל חניכה שהכל קורין אותו בו כותבים לכתחלה:

(ב) אין לגרש בו:    משמע אם כבר ניתן הגט כשר כיון לרוב הפוסקים כותבים וכל שום ואם ידוע במ"כ דיש לו שם אחר במקום אחר וא"י השם פסק בט"ז דכותבי' שם מ"כ וכל שום אפי' לדידן דאין כותבים וכל שום מ"מ בכה"ג כותבים וכתב בתשו' מהרי"ו דף ס"ב אם שולחים גט למקום אחר אין כותבים וכל שום לא על אשה ולא על מקומה וטעמו כיון דכותבים וכל שום וכו' ליכי וכו' ולמקומיכי וכששולחים א"י לכתוב כמנהג אין כותבים כלל וכן מנהג באשכנז, ואם שולחים גט ממקום שכותבים וכל שום למקום שאין כותבים וכל שום אם יודעים מזה יש לכתוב לכתחלה כמו שנוהגים במקום שנותנים ואם לא יודעים וכתבו וכל שום נראה דכשר ויש לדמות לכותב שם א' וא"י ואם יש לו עוד שם אחר כמ"ש בסמוך ושם כתבתי יש פוסלים מיהו בכה"ג י"ל לכ"ע כשר ובנ"ש דף קי"ז פוסל ונראה במקום עיגון יש לסמוך על רוב הפוסקים דס"ל דכותבים וכל שום ולהיפוך אין חשש אם במקום הכתיבה פורטי' כל השמות ובמ"נ כותבים וכל שום ונכתב הגט במקום הכתיבה אז לכ"ע כשר אם פורטים במקום שכותבים וכל שום ואין לחוש משום לעז גיטי הראשוני' דהא נשלח ממקום אחר ידוע שכתבו ע"פ מנהגים וכ"כ בנ"ש:

(ג) אפילו הוא שם הטפל וכו':    אף על גב בסמוך איתא כתב שם שא"י ביותר פסול מתרץ הב"י כשכותב שם הטפל לבדו עדיף טפי משא"כ אם כותב שם הטפל וכולל עיקר השם בכל שום הוא עושה לעיקר טפל וגרע טפי ופסול ומצאתי סברא זו ג"כ בח"ר מיהו כל זה צ"ל לפירושו ברמב"ם מ"ש כתב חניכתו כשר היינו שם הטפל ומ"מ בכותב שם הטפל וכתב וכל שום פוסל מכח חילוק הנ"ל, אבל אין מוכרח פירושו ברמב"ם וי"ל הפי' ברמב"ם כמ"ש בסק"א לפ"ז י"ל לא עדיף שם הטפל לבדו משם הטפל וכל שום והרא"ש דמכשיר שם טפל לבדו מכ"ש אם כתב שם הטפל וכל שום וכן לדעת הרמ"א שהביא הטור וכבר האריכו בזה הדרישה וב"ח ובחדושי רש"ך וכן נראה עיקר דפסול בין אם כתב שם טפל לבדו ובין אם כותב שם הטפל וכל שום וכן פסק בלבוש:

ט"ז

באר היטב

(א) בו:    משמע אם כבר ניתן הגט כשר. ואם ידוע במקום כתיבה דיש לו שם אחר במקום אחר ואינו יודע השם. פסק הט"ז דכותבים השם מקום כתיבה וכל שום. אפילו לדידן דאין כותבין וכל שום. מ"מ בכה"ג כותבים. וכתב בתשובת מהרי"ו אם שולחים גט למקום אחר אין כותבין וכל שום לא על אשה ולא על מקומה וטעמו כיון דכותבין וכל שום וכו' ליכי וכו' ולמקומיכי וכששולחים אינו יודע לכתוב כמנהג לכן אין כותבין כלל. וכן המנהג באשכנז. ואם שולחים גט ממקום שכותבים וכל שום. למקום שאין כותבים וכל שום. אם יודעים מזה יש לכתוב לכתחלה כמו שנוהגים במקום שנוהגים. ואם לא יודעים וכתבו וכל שום כשר ב"ש. ובנ"ש דף קי"ז פוסל. ונראה דבמקום עיגון יש לסמוך ארוב פוסקים דס"ל דכותבים וכל שום. ולהיפוך אין חשש אם במקום הכתיבה פורטים כל השמות ובמקום הנתינה כותבים וכל שום ונכתב הגט כמקום הכתיבה. דאז כשר לכ"ע אם פורטים במקום שכותבים וכל שום. ואין לחוש משום לעז גיטי הראשונים דהא נשלח ממקום אחר וידוע שכתבו ע"פ מנהגם נ"ש ב"ש.

(ב) כשר:    ב"ש העלה דכן נראה עיקר דפסול בין אם כתב שם טפל לבדו ובין אם כתב שם הטפל וכל שום וכ"פ הלבוש.

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אבן העזר לחץ כאן▲ חזור לראש