שולחן ערוך אבן העזר צ ב

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · שולחן ערוך אבן העזר · צ · ב · >>

דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

צבעי אותיות סימון הפרשנים: חלקת מחוקק · בית שמואל · טורי זהב (ט"ז) · באר היטב · פתחי תשובה · באר הגולה

שולחן ערוך

מי שאמר: נכסי לפלוני ואחריו ליורשי, דקימא לן הוא הדין ליורשי יורשי, ואם היתה לו בת ומתה בחיי אותו פלוני, והיה בן לבת, הבן עומד במקום אמו לירש לאותו פלוני. אבל אם אין לבת יורש, אלא בעל, אינו יורש אותו פלוני, דהויא לה ראוי. ואם אמר: נכסי לפלוני ואחריו מעכשיו ליורשי, הויא לה מוחזק, ובעל הבת יורש:

מפרשים

חלקת מחוקק

(י) והיה בן לבת:    בחושן משפט סימן רמ"ח כתב הטור אבל אם אין זרע אין שאר יורשים כגון אחי אביה וכו' עומדים במקומה ליטול ובב"י הניח הדבר בצ"ע שם ועיין בסמ"ע שם ואין להאריך כאן במה שאינו שייך לדיני נשים:

בית שמואל

(יד) ואחריו ליורשי:    בש"ס מבואר הטעם דהוי ראוי לבעל הואיל הראשון יכול למכור ואם אמר מעכשיו הוי מוחזק משום דס"ל להני פוסקים כשאמר מעכשיו בטל מכירה של הראשון וכמ"ש המגיד פי"ב ה' זכי' ובחושן המשפט סי' רמ"ח ולכאורה תימא הא פסק שם בהג"ה אם אמר נכסי לך ואחריך ליורשי מכירה של הראשון בטלה אפי' לא אמר מעכשיו א"כ למה פסק כאן דהוי ראוי לבעל ודוחה להגיה כל הספרים ואחריו ליורשיו וראיתי במרדכי שכתב בפ' י"נ ע"ז למה להו בש"ס הטעם דהוי ראויה לבעל משום אי קדם הסבתא ומכרה ת"ל אפי' אם א"י למכור הוי ראוי משום דלא בא לידו ותירץ טעם זה נצרך למה דס"ל בש"ס אחריך כמעכשיו דמי והוי כאלו בא לידו מ"ה נצרך לטעם אי קדם הסבתא ומכרה אבל אם המכיר' היה בטל ואחריך הוא כמעכשיו אז הוא מוחזק לבעל לפי זה לדידן דקי"ל אחריך לא הוה כמעכשיו אז אפי' היכא דמכיר' בטיל' מ"מ לא הוי מוחזק כיון שלא בא לידו לפ"ז שפיר מ"ש כאן אפי' אם אמר ואחריך ליורשי דא"י הראשון למכור מ"מ הוי ראוי כיון שלא בא לידו ועיין תשוב' מהרי"ל סי' ע"ט ש"מ שנתן מתנות ש"מ לאשת איש ומתה קודם שגבת' פסק בסוף תשוב' הרב רבי בצלאל דבעל יורש ויפה פסק אף לדברי המרדכי הנ"ל משום דברי ש"מ הם כמסורי' דמי והיורשים א"י למכור כמ"ש בחושן המשפט סי' רכ"ב:

(טו) ואחריו מעכשיו:    אבל אם אמר מעכשיו לפלוני ואחריו לבתי לא מהני מלת מעכשיו שאמר לראשון ע' ב"ח ודרישה:

ט"ז

באר היטב

(י) מעכשיו:    אבל אם אמר מעכשיו לפלוני ואחריו לבתי לא מהני מלת מעכשיו שאמר לראשון עיין ב"ח ודרישה.

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אבן העזר לחץ כאן▲ חזור לראש