רש"ש על המשנה/יבמות/ט

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי

רש"ש על המשנה מסכת יבמות פרק ט

משנה תוספתא ירושלמי

<< · רש"ש על המשנה · מסכת יבמות · >>

פירושים רבי עובדיה מברטנוראפירוש תוספות יום טובפירוש יכין ובועז (תפארת ישראל)פירוש מלאכת שלמהעיקר תוספות יום טובפירוש המשניות לרמב"םמפרשי המשנה

ב[עריכה]

במשנה כה"ג שקידש כו' כ' התוי"ט כאן שנה רבי שדין יבום מן האירוסין. ולי עוד בפ"ב מ"ו מי שקידש כו' מת כו' א' חולץ וא' מייבם. ומש"כ דכ"מ מרפ"ג דכתובות. ע"כ כוונתו למש"כ שם בד"ה ועל אשת אחיו ע"ש. אבל ממתני' גופא לא מוכח מידי דאדרבה דאם לא היתה זקוקה מן האירוסין הוה א"ש טפי דלא נצטרך לאוקמה בהני גווני שכ' שם. אבל שם פ"א מ"ב מוכח יפה ד"ז דאיתא שם חלוצה מן האירוסין:


ג[עריכה]

תוי"ט ד"ה שניה ואפי' בתולות דמותרות לבעל כו'. ל"י למאי דייק לכתוב דמותרות לבעל כו' הלא גם באסורות לבעל ומותרות ליבם דאיירינן בהו גם כן מ"ל כגון בת בת בן אשתו של בעל ועוד אחרות ע"ש: שם תוי"ט ד"ה וחלוצה וכן כו' לא כתבה כו' ולא בכה"ג. תמוה דלמה ה"ל לכותבה כיון שהיא אלמנה ואלמנה כבר כתבה. ובלא"ה אין ראיה כ"כ מהרע"ב דשם שהרי השמיט ג"כ בעולה לכ"ג דפסקינן לעיל (ס) כראב"י דהולד חלל. ומש"כ ועוד כו' אחות חלוצה מד"ס ומשם הביאו כו' ראיה כו'. נמשך אחר גי' הישנה בתוס' שם אחות חלוצה. אבל גי' משובשת היא דמאי ראיה מאחות חלוצה לחלוצה ולכהן אלא דצ"ל חלוצה דרבנן וכן הגיה הרש"א שם. [בתוס' רע"א אות ע"ז על הרע"ב ד"ה ואלמנה לכ"ג כו' ותמוה לי הא נ"מ בממזר שמחזיר גרושתו כו' נ"ב קדמו בזה הגאון בס' הפלאה (הלכות כתובות סי' קט"ז) ע"ש תירוצו ועי' בס' ערוך לנר. מהגרמ"ש]:


ה[עריכה]

במשנה מת ולה הימנו בן תאכל בתרומה. נסתפקתי חללה אם בנה מכהן מאכילה בתרומה. ואף שהבן חלל הא בבת ישראל אפי' ממזר מאכיל כדאיתא בפ' אלמנה. ונ"ל דאינו מאכיל וראיה מהא דלא מציירא המשנה שם דממזר מאכיל אלא באם אמו ואם איתא אף באמו מ"ל. עי' רש"י לעיל (סוף דף סח). עוד מצאתי כן מפורש בהרמב"ם פ"ו מה' תרומות הל"י. והכ"מ לא הראנו שם מקורו: