רש"י על שמות כד

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · רש"י על שמות · כד · >>

פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ואל משה אמר עלה" - פרשה זו נאמרה קודם עשרת הדברות ובד' בסיון נאמרה לו עלה

פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ונגש משה לבדו" - אל הערפל

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויבא משה ויספר לעם" - בו ביום

"את כל דברי ה'" - מצות פרישה והגבלה

"ואת כל המשפטים" - (מכילתא בפ' יתרו) ז' מצות שנצטוו בני נח ושבת וכבוד אב ואם ופרה אדומה ודינין שניתנו להם במרה

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויכתב משה" - (מכילתא) מבראשית ועד מתן תורה וכתב מצות שנצטוו במרה

"וישכם בבקר" - בחמשה בסיון

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"את נערי" - הבכורות

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויקח משה חצי הדם" - (זבחים צו) מי חלקו מלאך בא וחלקו

"באגנות" - שתי אגנות אחד לחצי דם עולה וא' לחצי דם שלמים להזות אותם על העם ומכאן למדו רבותינו שנכנסו אבותינו לברית במילה וטבילה והזאת דמים שאין הזאה בלא טבילה

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ספר הברית" - מבראשית ועד מתן תורה ומצות שנצטוו במרה

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויזרק" - ענין הזאה ותרגומו וזרק על מדבחא לכפרא על עמא

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויראו את אלהי ישראל" - נסתכלו והציצו ונתחייבו מיתה אלא שלא רצה הקב"ה לערבב שמחת התורה והמתין לנדב ואביהוא עד יום חנוכת המשכן ולזקנים עד ויהי העם כמתאוננים וגו' ותבער בם אש ה' ותאכל בקצה המחנה בקצינים שבמחנה

"כמעשה לבנת הספיר" - (סוטה יב) היא היתה לפניו בשעת השעבוד לזכור צרתן של ישראל שהיו משועבדים במעשה לבנים

"וכעצם השמים לטהר" - משנגאלו היה אור וחדוה לפניו

"וכעצם" - כתרגומו לשון מראה

"לטהר" - לשון ברור וצלול

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ואל אצילי" - הם נדב ואביהוא והזקנים

"לא שלח ידו" - מכלל שהיו ראוים להשתלח בהם יד

"ויחזו את האלהים" - היו מסתכלין בו בלב גס מתוך אכילה ושתיה כך מדרש תנחומא ואונקלוס לא תרגם כן אצילי לשון גדולים כמו (ישעיהו מא) ומאציליה קראתיך (במדבר יא) ויאצל מן הרוח (יחזקאל מא) שש אמות אצילה

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויאמר ה' אל משה" - לאחר מ"ת

"עלה אלי ההרה והיה שם" - מ' יום

"את לחת האבן והתורה והמצוה אשר כתבתי להורותם" - כל שש מאות ושלש עשרה מצות בכלל עשרת הדברות הן ורבינו סעדיה פירש באזהרות שיסד לכל דבור ודבור מצות התלויות בו

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויקם משה ויהושוע משרתו" - לא ידעתי מה טיבו של יהושוע כאן ואומר אני שהיה התלמיד מלוה לרב עד מקום הגבלת תחומי ההר שאינו רשאי לילך משם והלאה ומשם ויעל משה לבדו אל הר האלהים ויהושוע נטה שם אהלו ונתעכב שם כל מ' יום שכן מצינו כשירד משה וישמע יהושוע את קול העם ברעה למדנו שלא היה יהושוע עמהם

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ואל הזקנים אמר" - בצאתו מן המחנה

"שבו לנו בזה" - והתעכבו כאן עם שאר העם במחנה להיות נכונים לשפוט לכל איש ריבו

"חור" - בנה של מרים היה ואביו כלב בן יפנה שנא' (ד"ה א) ויקח לו כלב את אפרת ותלד לו את חור אפרת זו מרים כדאיתא בסוטה

"מי בעל דברים" - מי שיש לו דין

פסוק טז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויכסהו הענן" - (יומא ד) רבותינו חולקין בדבר יש מהם אומרים אלו ששה ימים שמר"ח עד עצרת יום מתן תורה רש"י ישן

"ויכסהו הענן" - להר

"ויקרא אל משה ביום השביעי" - לומר עשרת הדברות ומשה וכל בני ישראל עומדים אלא שחלק הכתוב כבוד למשה (יומא שם) וי"א ויכסהו הענן למשה ו' ימים לאחר עשרת הדברות והם היו בתחלת מ' יום שעלה משה לקבל הלוחות ולמדך שכל הנכנס למחנה שכינה טעון פרישה ו' ימים

פסוק יח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בתוך הענן" - ענן זה כמין עשן הוא ועשה לו הקב"ה למשה שביל (נ"א חופה) בתוכו חסלת פרשת משפטים