רש"י על יחזקאל יג

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי


פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הנבלים" - השוטים "רוחם" - כמו רצונם

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כשועלים בחרבות" - כשיבא אדם על פרץ החורבה בורח השועל על דרך פרץ אחרת ואינו עומד בפרץ להלחם

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לא עליתם בפרצות" - לא עשיתם מעשים טובים שתוכלו לעכב את הרעה מלבא

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"חזו" - לשון נבואה "ויחלו לקיים דבר" - ואיך סבורים לקיים דבריהם לשון תוחלת וי"א איקוויירירא"ט בלע"ז ל' אחר ל' המתנה

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"והוא בונה חיץ" - והנה עמי כבונים בנין מחיצה והנביאים טחים אותו תפל קרקע הדומה לסיד ואינו מתקיים לפני הגשמים "תפל" - אוטומנ"ץ בלע"ז וי"א בלאשטניי"א בלע"ז

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ואתנה" - כמו ואתן

"אבני אלגביש" - אבני ברד גדולות ואומר אני לפי שהם מזהירות ככל אבני גביש (ברד) הוא מדמה אותם אל גביש שהיא אבן טובה כענין שנאמר ראמות וגביש (איוב כח) ורבותינו אמרו אל גביש שעמדו באויר על גב איש וזהו משה רבינו שנאמר ומטר לא נתך ארצה (שמות ט) אותם שהתחילו לירד לא הגיעו לארץ

"תפולנה" - על הקיר

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"איה הטיח" - כך כשתבא הרעה יאמר לכם איה השלום שהבטחתם

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הקיר" - היא ירושלים

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הוי למתפרות כסתות" - קוטרא"ש בלע"ז כמין כסתות קטנות היו תופרות ותולות לנשאלים אליהם על אצילי ידיהם וקוסמות להם באותן כסתות קסם שקרי' ולמי שהם חפצות אומרות קסם טוב ולמי שרוצות אומרות קסם רע

"אצילי" - איישיל"ש בלע"ז

"אצילי ידי" - כמו אצילי ידים וכמו תלמי שדי (הושע יא)

"ועושות המספחות" - על ראשי האנשים אף הם לקסום בהם ולא ידעתי מה הם מתוך שנאמר וקרעתי אותם אומר אני שהן של בגד ויונתן תרגמו פת כומרים וכן תרגם במות טלואות מחפיין פת כומרים

"המספחות" - כמו ספחני נא (שמואל א ב) לישאגמנ"ץ בלע"ז ויש לועזים פלטראיי"ש בלע"ז

"לצודד נפשות" - בהן הן צדות הנפשות לגיהנם שמחזיקות ידי הרשעים לקסום להם שלום ומרפות ידי צדיקים לקסום להם רעה

"הנפשות תצודדנה וגו'" - תמיה היא

"ונפשות לכנה תחיינה" - לכנה כמו לכם שאתנה נוטלות שכר על כך ומתפרנסות בכך

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בשעלי שעורים" - כמו מי מדד בשעלו מים (ישעיהו מ) אונגיאלוניא"ש בלע"ז לשון אחר לשון מדה

"ובפתותי לחם" - איאנפיצא"ש בלע"ז שאתן נוטלות בשכרכן

"להמית נפשות אשר לא תמותנה" - כלומר לאמר על נפשות אשר לא תמותנה אלו ימותו ולאמ' על אשר לא תחיינה יחיו כי קסמיכם שקר ועמי מקבלים את קסמי כזב שלכם

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לפורחות" - להיות פורחות על ידיכן לגיהנם

"ושלחתי את הנפשות" - כתרגומו ואשזיב ית נפשתא דאתון מחרשן ית נפשיהן לאבדותהא

"את נפשים" - את אנשים להיות הנפשות פורחות

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"יען הכאות לב צדיק שקר" - כשאתן קוסמות לו רעה הוא מצטער ולבו נכאה