לדלג לתוכן

רש"י על יהושע כד

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי


פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וארב את זרעו" - חסר ה"א כמה מריבות ונסיונות עשיתי עמו עד שלא נתתי לו זרע

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויבא עליו את הים" - על כל יחיד ויחיד שבהם שאם היה היחיד בורח שלא ליכנס בים גל של ים רודף אחריו וקולטו

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וילחמו בכם בעלי יריחו האמורי והפרזי וגו'" - כל שבעה האומות נזכרין כאן לפי שיריחו עומדת על הספר והיתה נגרה ומנעולה של ארץ ישראל נקבצו לתוכה מכל שבעה האומות גבורי החיל

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אלהים קדושים" - ברוב מקומות נקרא כל לשון רבנות לשון רבים כמו (בראשית מב ל) אדני הארץ (שם לט כ) אדני יוסף (שמות כב יד) אם בעליו עמו (שמואל ב ז כג) אשר הלכו אלהים לפדות לפי שהשם הזה שם שררה הוא

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"עדים אתם בכם" - ראה יהושוע שעתידין לערער בימי יחזקאל ולומר (יחזקאל כ לב) נהיה כגוים לפיכך הכביד עליהם עכשיו ולכך הושב להם בימי (יחזקאל שם פסוקים לב-לג) והעולה על רוחכם היה לא תהיה וגו' חי אני אם לא ביד חזקה וגו' כבר קבלתם עליכם בימי יהושוע ולא תאמרו מה שקבלנו עלינו בימי משה כדי ליכנס לארץ עשינו הרי בימי יהושוע כבר נכנסתם וקבלתם

פסוק כה

לפירוש "פסוק כה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וישם לו חק ומשפט בשכם" - סידר להם שם החוקים שבתורה וקבלו עליהם

פסוק כו

לפירוש "פסוק כו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויכתב יהושוע וגו'" - תרגם יונתן וכתב יהושוע ית פתגמיא האלין ואצנעינון בספר אורייתא דה' ובמסכת (מכות יא א) נחלקו אמוראים חד אמר אלו שמונה פסוקים (דברים לד ה-יב) מן וימת משה עד לעיני כל ישראל שהיה ספר תורה חסר והשלימו וחד אמר פרשה זו של ערי מקלט כתב בספרו כמו שהיו כתובים בספר התורה

"תחת האלה" - תחות אלתא היא מזוזת הפתח כמו שנאמר (מלכים א ו לא) האיל מזוזת חמישית ומדה אחת לאילם ויש אומרים זו האלה אשר עם שכם שכתוב ביעקב (בראשית לה ד) ויטמון אותם יעקב תחת האלה

"אשר במקדש ה'" - כלפי שהביאו שם את הארון כמה שנאמר למעלה (פסוק א) ויתיצבו לפני האלהים

פסוק כז

לפירוש "פסוק כז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"האבן הזאת תהיה בנו לעדה וגו'" - הא אבנא הדא תהי לנא כתרין לוחי אבן קיימא ארי יתה עבדנא לסהדו ארי פתגמיא דכתיבין עלה מעין כל פתגמיא דה' דמליל עמנא וגם יש לפותרו כמשמעו כי היא שמעה את הדברים אשר דברתי לכם בשליחותו של מקום

פסוק ל

לפירוש "פסוק ל" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בתמנת סרח" - כך שמה ובמקום אחר (שופטים ב ט) הוא קורא אותה תמנת חרס על שם שהעמידו תמונת החמה על קברו (של יהושוע) רצה לומר זה הוא שהעמיד החמה וכל העובר עליה אומר חבל על זה שעשה דבר גדול כזה ומת ויש אומרים תמנת חרס שמה ולמה נקרא שמה תמנת סרח על שם שפירותיה מסריחין מרוב שמנן "להר געש" - מלמד שרעש עליהם ההר להורגם לפי שלא הספידוהו כראוי

פסוק לא

לפירוש "פסוק לא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"האריכו ימים" - ימים האריכו שנים לא האריכו שנענשו

פסוק לב

לפירוש "פסוק לב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"קברו בשכם" - משכם גנבוהו לשכם החזירוהו

פסוק לג

לפירוש "פסוק לג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בגבעת פינחס בנו" - מהיכן היה לו לפינחס חלק בארץ? שירש מאשתו.