רש"י על זכריה א

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"נבואת זכריה" - סתומה היא מאוד כי יש בה מראות דומות לחלום הניתן לפתרון ואין אנו יכולים לעמוד על אמיתת פתרונו עד יבא מורה צדק ולפי היכולת אתן לב ליישב המקראות אחד אחד מן הפתרונות הדומות לו ואחר פתרונות של יונתן "בחדש השמיני" - קודם שהתחילו לחזור ולבנות במלאכה שהרי בעשרים וארבע לחדש התחילו בה

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"על אבותיכם" - שבדור חורבן הבית

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אבותיכם איה הם" - ראו שלקו מכה רעה ברעב בחרב ובשבי "והנביאים הלעולם יחיו" - וא"ת אף הנביאים איה הם הרי מתו אני משיב לכם וכי הנביאים היה להם לעולם לחיות אך סופן מוכיח כי אמת היה דבריהם שכל דברי וחוקי גזירות פורענותי אשר צויתי את עבדי הנביאים עליכם הלא השיגו אבותיכם

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ראיתי הלילה וגו'" - רבותינו פירשו מה שפירשו באגדת חלק אך אין סדר הפרשה והלשון מתיישב בו

"והנה איש" - מלאך

"על סוס אדום" - רמז הוא ליפרע מכשדים ממדי ופרס בחרב ובדם כמו שהוא אומר כאן וקצף גדול אני קוצף על העכו"ם

"ואחריו סוסים אדומים וגו'" - מוכנים לשליחותו של מקום ויש בהם מיני צבעים הרבה ושבח הוא לו

"שרוקים" - לא ידעתי מה צבע הוא וי"ת קווחין

"בין ההדסים אשר במצולה" - בין אילני דהדסיא דבבל

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ואומר" - למלאך אחד אשר היה מראה אותי כל זאת מה אלה אדוני והוא הרוכב על סוס אדום

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"להתהלך בארץ" - לראות את שלוות הבבליים

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויען מלאך ה'" - הוא הדובר בי

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויען ה' את המלאך הדובר בי דברים טובים" - לא ששמע הנביא מה ענה אך ממה שאמר המלאך לו קרא לאמר קנאתי וגו' אני יודע שדברים טובים ענהו

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"קנאתי לציון" - מתפרע אנא פורענות דין ירושלים מן המציקים לה

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"השאננים" - אשר אלו אומרים עליהם שהם יושבים ושקטים

"אשר אני קצפתי" - על עמי מעט

"והמה עזרו" - על הקצף לרעה

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וקו ינטה" - למוד חומותיה ארכה ורחבה