לדלג לתוכן

רש"י על איוב יב

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי


פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"תמות חכמה" - כשתמותו תמות עמכם כל חכמה כי כל חכמה בכם אבל

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"גם לי לבב כמוכם" - ואת מי אין כמו אלה שהקב"ה שליט לעשות רצונו ולהאריך שלוות רשעים אינכם אלא כמשחקים בי ואני הוא (ההוה) שחוק לרעהו

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אהיה קורא" - להקב"ה ויענהו מצער הקנטתכם ומה יענהו לתת לו שחוק לצדיק ותמים שלם "שחוק צדיק תמים" - היא הענייה אשר יענהו ידעתי אני כאשר אמרתם כי

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לפיד בוז" - אש של גיהנם עומד למי ששאנן בעשתותו לומר שלום יהיה לי "נכון" - מזומן הוא העשתות שאנן להיות במועדי רגל שרגלם מועדת

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ישליו" - ידעתי אני כי ימי ישליו אוהלים לבני קדר השוכנים באהלים המדברה והם שודדים שנאמר פרא אדם ידו בכל (בראשית טז) "ובטוחות" - שלימות יש למרגיזי אל לכל אשר הביא לו הצור השלום בידו אם טוב אם רע

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הלא אזן מילין תבחן" - ולמה לא ידעו זאת השומעים פעלו כאשר החיך יטעם לאכול

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בישישים חכמה וגו'" - לדעת כי עמו חכמה וגו'

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וישלחם ויהפכו ארץ" - בשליחותו כאשר עשה לדור אנוש שהציף שלישו של עולם

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לו שוגג" - האדם השוגג "ומשגה" - שטן המשגהו

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"שולל" - שם דבר הוא שטות מוליכם בשטות כשהוא רוצה לערבב ולבלע חכמתם כמו וסר מרע משתולל (ישעיהו נט) אשתוללו אבירי לב (תהלים עו) ותי"ו אשר במשתולל ואשתוללו כן דרך לשון עברית בתיבה שיסודה שי"ן או סמ"ך והוא בא לדבר בלשון נעשה ונפעל או מתפעל נותן תי"ו אחר אות ראשונה של יסוד כמו וישתכחו בעיר (קוהלת ח) וישתמר חוקות עמרי (מיכה ו) מסתולל בעמי (שמות ט) ויסתבל החגב (קוהלת יב) "יהולל" - ישוטה לשון הוללות וסכלות

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מוסר מלכים פתח" - להסיר מוסר סבלם מעל אחרים ומעבירם ממלוכה "ויאסור אזור במתניהם" - בתחילתם כשהוא חפץ בהם חוגר חלציהם ומזרזם כח למלוכה

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כהנים" - שרים כמו כהן מדין (שמות ג) כהן און (בראשית מא)

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לנאמנים" - אף לנאמנים כי פעמים שפתיו נבללים לדבר סרה כגון אברהם והאמין בה' וסוף נכשל במה אדע

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ומזיח אפיקים רפה" - וחגור החזקים מרפה ומפתח חגורם להתיש כחם כמו (תהלים קט) ולמזח תמיד יחגרה "אפיקים" - חזקים כמו אפיקי נחושה (לקמן מ) אפיקי מגינים (שם מא)

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"משגיא לגוים ויאבדם" - יש אומרים כאשר עשה למצרים בהשיגם את ישראל לפני בעל צפון (שמות יד) שגו ואמרו תדעו שהסכים עמנו לטבעם בים כאשר גזרנו כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו (שם א) וקשה יראתו של בעל צפון שלא נעשו בו שפטים ככל אלהי מצרים וגרם המקום להשגותם כדי לטבעם וזה הלשון אינו עיקר דאם כן היה לו לומר בצד ימין משגיא כמו שוגה אבל זה עיקר מגדיל לשון שגיא כח משגיא את הגוים ומצליחם ולבם מתגאה בהצלחת' והוא היה אבדן שלהן מה שהצליחו "שוטח" - מרבה אותם להשטיח בארץ ולכסותם

פסוק כד

לפירוש "פסוק כד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בתוהו לא דרך" - בתוהו שאינו דרך