לדלג לתוכן

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור חלב)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור חלב) מתוך ספר החוקים הפתוח

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור חלב), תשכ״ז–1967

צו בדבר ייצור חלב


ק״ת תשכ״ז, 2987; תשכ״ח, 536, 1830; תשמ״ה, 1380; תשמ״ח, 802; תשמ״ט, 82, 701; תשנ״א, 630; תשנ״ב, 625; תשנ״ח, 1231; תשס״ג, 738; ס״ח תשע״א, 774.


הגדרות [תיקון: תשמ״ה, תשמ״ח, תשנ״א, תשנ״ב, תשס״ג]
בצו זה –
”חלב“ – נוזל, למעט קולוסטרום, המתקבל על ידי חליבה של פרה, כבשה או עז;
”מחלבה“ – מפעל שבו מעבדים או משנים חלב הן בצורתו והן בהרכבו, ולבעליו ניתן רשיון לכך על פי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסחר במזון, ייצורו והחסנתו), התשכ״א–1960;
”תחנת איסוף“ – מקום המשמש כתחנת ביניים לאיסוף ולקירור של חלב המובא על ידי יצרן לשם העברתו למחלבה;
”יצרן“ – אדם שהוא בעל עדר פרות, כבשים או עזים הנמצא במשקו ברפת או בדיר שבבעלותו, ועיסוקו בייצור חלב, בין בעצמו ובין בסיוע אחרים, והמשווקו לתחנת איסוף ולמחלבה, לרבות מי שיניתן לו היתר לפי סעיף 5א; לענין זה, ”אדם“ – למעט תאגיד שאינו אגודה שיתופית;
”מכסת חלב“ – כמות החלב שרשאי יצרן לפי צו זה לייצר ולשווק בשנת מכסות חלב כלשהי;
”המנהל“ – שר החקלאות ופיתוח הכפר או מי שהוא מינה לענין צו, זה כולו או מקצתו;
”שנת מכסות חלב“ – שנת מכסות חלב כפי שיקבע המנהל מפעם לפעם.
קביעת מכסות חלב [תיקון: תשמ״ח, ס״ח תשע״א]
המנהל רשאי לקבוע ליצרנים מכסת חלב, לכל שנה המתחילה ב־1 בינואר והמסתימת ב־31 בדצמבר של כל שנה.
חלוקה חדשית של מכסות חלב [תיקון: תשמ״ח, ס״ח תשע״א]
המנהל רשאי לחלק את מכסת החלב של יצרן למכסות חלב חדשיות, בתנאי שסך כל כמויות החלב של מכסות החלב החדשיות, יהיה שווה למכסת החלב שנקבעה, או שתיקבע לאותו יצרן.
שינוי מכסות [תיקון: תשמ״ח, ס״ח תשע״א]
על אף האמור במקום אחר בצו זה, רשאי המנהל, מטעמים שיירשמו, לשנות מכסת חלב שנקבעה תוך השנה שלגביה נקבעה או לפני השנה האמורה; שונתה מכסת חלב כאמור, יראו את כמות החלב שנקבעה בהודעת השינוי כבאה במקום כמות החלב שצויינה בהודעה מוקדמת כאמור בסעיף 6.
איסור העברת מכסת חלב [תיקון: תשנ״א]
מכסת חלב שקבע המנהל אינה ניתנת להעברה, כולה או מקצתה, אלא על פי היתר בכתב מאת המנהל.
אגודות שיתופיות [תיקון: תשכ״ח־2, תשמ״ח, תשנ״א, תשנ״ב, ס״ח תשע״א]
(א)
אגודה שיתופית (להלן – אגודה) יראו כמייצגת את כל חבריה היצרנים לענין מכסות החלב ורק לה תיקבע מכסת חלב משותפת בשבילם.
(ב)
אגודה שהמנהל קבע לה מכסת חלב, תקבע באישור המנהל, כללים בדבר חלוקת המכסה האמורה בין חבריה היצרנים ותעניק להם את מכסת החלב בהתאם לאותם כללים; לא יאוחר מ־30 ימים לאחר קבלת הודעה מאת המנהל בדבר מכסת החלב המשותפת, תעביר האגודה לאישור המנהל רשימה שמית של חבריה היצרנים עם פירוט המכסות שהוקצו לכל אחד.
(ג)
חבר באגודה הרואה עצמו נפגע על ידי החלוקה כאמור בסעיף קטן (ב) רשאי להשיג עליה; הוראות תקנות האגודה יחולו על ההשגה כאילו נתגלע סכסוך בין האגודה לבין החבר.
(ד)
אגודה רשאית לקבל החלטה שלפיה תיקבע מכסת חלב בנפרד לאחד או יותר מחבריה היצרנים וכן רשאית היא לקבל החלטה שלפיה תיקבע מכסת החלב בנפרד לכל חבר מבין חבריה היצרנים.
(ה)
קיבלה האגודה החלטה כאמור בסעיף קטן (ד), והודיעה על כך בכתב למנהל בצירוף נוסח ההחלטה, תפסיק האגודה לייצג את אותם חבריה היצרנים או את כלל חבריה היצרנים, כקבוע בהחלטה, והמנהל יקבע להם מכסות חלב נפרדות.
(ו)
בחלוקת מכסות חלב בנפרד כאמור בסעיף קטן (ה), לא יהיה המנהל קשור בכל דרך שהיא לסך מכסות החלב שחולקו לאגודה לפני קבלת החלטה כאמור בסעיף קטן (ד).
(ז)
יצרן שהוא חבר אגודה רשאי לפנות למנהל בבקשה שתיקבע לו מכסת חלב נפרדת, ואולם מכסה נפרדת כאמור לא תיקבע לפני שנת מכסות החלב המתחילה ב־1 בינואר 1993, אלא בנסיבות מיוחדות ומטעמים שיירשמו.
(ח)
מכסת חלב נפרדת כאמור בסעיף קטן (ז) תהא בגובה המכסה הרשומה לאותו יצרן בהודעה האחרונה שקיבל המנהל מהאגודה בהתאם לסעיף קטן (ב), והמנהל יפחית מכסה זו מהמכסה המשותפת של האגודה; לא קיבל המנהל הודעה כאמור – יקבע את המכסה הנפרדת ככל שייראה לו.
(ט)
יצרנים חברי אגודה בעלי מכסות נפרדות, רשאים לבקש מהמנהל להעביר מכסתם הנפרדת למכסה המשותפת שתיקבע לאגודה שבה הם חברים, ובלבד שהיצרנים הם מאותו ישוב; לענין זה – ”ישוב“ – כמשמעותו בצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי״ח–1958, וכן מועצה כמשמעותה בצו המועצות המקומיות (א), התשי״א–1950, וצו המועצות המקומיות (ב), התשי״ג–1953.
(י)
המנהל רשאי לדרוש ממבקש כאמור כל מסמך שיידרש לצורך קבלת החלטה בדבר העברת המכסה הנפרדת למכסה משותפת כאמור בסעיף קטן (ט).
(יא)
בהחלטה בדבר העברת מכסה נפרדת למכסה משותפת כאמור בסעיף קטן (ט), תיקבע או תשונה המכסה המשותפת בגובה המכסה שהועברה לאגודה.
(יב)
כל הודעה או בקשה שתוגש למנהל לפי סעיף זה, תוגש 90 ימים לפחות לפני חלוקת מכסות החלב לשנת מכסות כלשהי, או תוך מועד אחר שיקבע המנהל.
היתר לייצור חלב במשקו של אחר [תיקון: תשנ״ב]
(א)
מי שנקבעה לו מכסת חלב אך אין באפשרותו, באופן זמני, לייצר את החלב במשקו והוא מבקש לייצרו במשקו של יצרן אחר, רשאי המנהל ליתן לו היתר לכך.
(ב)
היתר כאמור בסעיף קטן (א) לא יינתן לתקופה העולה על שלוש שנים; המנהל רשאי, בהסכמת שר החקלאות ומטעמים מיוחדים שיירשמו, להאריך את תקופת ההיתר בשנה אחת נוספת.
שותפות בין יצרנים [תיקון: תשנ״ח, ס״ח תשע״א]
(א)
לבקשת יצרנים רשאי המנהל לאשר שותפות ביניהם לענין צו זה, ובלבד שמתקיים בהם אחד מאלה:
(1)
הם מאותו ישוב כהגדרתו בסעיף 5(ט);
(2)
הם אגודות שיתופיות.
(ב)
לא יאשר המנהל שותפות שמספר חבריה עולה על שלושה;
(ג)
אושרה שותפות לפי סעיף קטן (א) תישאר לכל אחד מחבריה מכסת החלב שנקבעה לו.
(ד)
חברי השותפות רשאים לייצר את המכסה שנקבעה להם במשק של השותפות או במשקו של כל אחד מהם.
הודעות מוקדמות [תיקון: תשכ״ח, תשמ״ח]
(א)
הודעה מוקדמת של לפחות שלושה חדשים תימסר לכל יצרן, בה תפורט מכסת החלב שהוקצבה לו וכן התקופה אליה מתייחסת מכסת החלב; לא תחול חובת הודעה מוקדמת לגבי שינוי מכסת החלב לפי סעיף 4.
(ב)
הודעה כאמור בסעיף זה יראו כנמסרת בתום שבעה ימים מיום שנמסרה לבית הדואר אם היא נשלחה בדואר רשום לפי מען מקום מגוריו הרגיל או מקום עסקו הרגיל או מקום מגוריו האחרון או מקום עסקו האחרון של יצרן.
ערר [תיקון: תשנ״ב]
(א)
הרואה עצמו נפגע מהחלטת המנהל לענין קביעת מכסת חלב, רשאי, תוך 30 ימים מיום שנמסרה לו ההחלטה, לערור עליה בפני ועדת ערר.
(ב)
תוקם ועדת ערר של שלושה שאחד מהם, שהוא היושב ראש, ימנה שר המשפטים והוא שופט או מי שכשיר להתמנות שופט בית משפט שלום, ושני חברים שימנה שר החקלאות, האחד מבין עובד משרדו והאחר מתוך רשימה שהגיש לו הארגון המייצג את רוב היצרנים.
(ג)
ועדת הערר תקבע את נוהלי עבודתה וסדרי דיוניה.
(ד)
החלטת ועדת הערר תתקבל ברוב דעות חבריה ובאין רוב דעות יכריע היושב ראש.
(ה)
ועדת הערר תהא רשאית לאשר החלטת המנהל, לבטלה, לשנותה או להחזירה לדיון נוסף למנהל.
(ו)
ועדת הערר תיתן החלטתה לעורר, בכתב, תוך 30 ימים מיום גמר שמיעת הערר.
(ז)
החלטת ועדת הערר תהיה סופית.
הודעה בדבר תחנת איסוף ומחלבה [תיקון: תשנ״א, תשנ״ב]
יצרן או אגודה שנקבעו להם מכסות חלב, יודיעו למנהל תוך 30 ימים מיום שקיבלו הודעה מוקדמת כאמור בסעיף 6, את פרטי תחנת האיסוף והמחלבה שבאמצעותם ישווקו חלב.
ייצור ושיווק חלב [תיקון: תשמ״ט־2, תשנ״ב]
(א)
לא ייצר ולא ישווק יצרן חלב אלא מתוצרתו ובכמות שלא תעלה על מכסת החלב או מכסת החלב החדשית שנקבעה לו.
(ב)
לא ייצר ולא ישווק יצרן חלב שהפיק מעל למכסת החלב או מכסת החלב החדשית שנקבעה לו (להלן – עודפי חלב), אלא על פי היתר מאת המנהל ובהתאם לתנאיו.
שיווק רק למחלבה או תחנת איסוף [תיקון: תשמ״ח, תשנ״א, תשנ״ב, ס״ח תשע״א]
(א)
לא ישווק יצרן את מכסת החלב והמכסה החדשית שלו אלא לתחנת איסוף ולמחלבה כאמור בצו זה.
(ב)
לא תקלוט מחלבה עודפי חלב אלא על פי היתר מאת המנהל ובהתאם לתנאיו.
(ג)
בתחנת איסוף ובמחלבה ינוהלו שני חשבונות: האחד לחלב במסגרת מכסת החלב והמכסה החדשית והשניה לעודפי החלב המובאים לפי סעיף 7.
חובת מחלבה לדווח [תיקון: תשכ״ח, תשמ״ה, תשמ״ח, תשמ״ט, תשנ״א, תשנ״ב, ס״ח תשע״א]
מחלבה תמסור למנהל תוך 30 ימים מיום שדרש זאת, או במועד אחר שקבע בדרישה, דוחו״ת, מסמכים ונתונים אחרים שעניינם קליטת החלב, עיבודו, שינויו, אחסנתו, ושיווקו.
השם
לצו זה ייקרא ”צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור חלב), תשכ״ז–1967“.


ו׳ בתמוז תשכ״ז (14 ביולי 1967)
  • חיים גבתי
    שר החקלאות
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.