חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של מפעיל מערכת לתיווך באשראי למניעת הלבנת הון ומימון טרור)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של מפעיל מערכת לתיווך באשראי למניעת הלבנת הון ומימון טרור) מתוך ספר החוקים הפתוח

צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של מפעיל מערכת לתיווך באשראי למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע״ט–2019


ק״ת תשע״ט, 3114.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7(ב) ו־(ג) ו־32(ג) לחוק איסור הלבנת הון, התש״ס–2000 (להלן – החוק), וסעיף 95(א) לחוק המאבק בטרור, התשע״ו–2016 (להלן – חוק המאבק בטרור), לאחר התייעצות עם שרת המשפטים ועם השר לביטחון הפנים, ולעניין פרק ד׳ – בהסכמת שרת המשפטים, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מצווה לאמור:


תוכן עניינים

פרק א׳: פרשנות

הגדרות
בצו זה –
”אזור“ – כל אחד מאלה: יהודה והשומרון ורצועת עזה;
”איש ציבור זר“ – תושב חוץ בעל תפקיד ציבורי בכיר בחוץ לארץ בחמש השנים האחרונות, לרבות בן משפחה של תושב חוץ כאמור או תאגיד שהוא בעל שליטה בו, יועץ ומינוי אישי של איש הציבור הזר או שותף עסקי של אחד מאלה;
”אמנה לביטול דרישת האימות“ – אמנה המבטלת את דרישת האימות לתעודות חוץ ציבוריות כהגדרת האמנה בתקנות לביצוע אמנת האג (ביטול אימות מסמכי חוץ ציבוריים), התשל״ז–1977;
”ארגון ה־FATF“ ‏(Financial Action Task Force) – הארגון הבין־לאומי למאבק בהלבנת הון ובמימון טרור;
”ארגון ה־OECD“ – ארגון לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי;
”בן משפחה“ – כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ״ח–1968;
”בנק מחוץ לישראל“ – תאגיד שמתקיימים לגביו התנאים בתקנה 8(ב);
”הכרת הלקוח“ – הליך הכרת הלקוח לפי תקנה 2(ב);
”המינהל האזרחי“ – המינהל האזרחי שהקים מפקד כוחות צה״ל באזור יהודה והשומרון;
”הממונה“ – כהגדרתו בסעיף 11יג(א)(6) לחוק;
”הרשימות“ – כל אחת מאלה:
(1)
רשימה מרוכזת של ארגוני טרור מוכרזים ושל מי שהוכרז אדם שהוא פעיל טרור, שפורסמה בהודעה לפי סעיף 18 לחוק המאבק בטרור; וכן ארגון או אדם כאמור, שהודעה על הכרזתו כארגון טרור או כאדם שהוא פעיל טרור הומצאה למפעיל בדרך שנקבעה לפי סעיף 18 לחוק המאבק בטרור, והמפעיל לא קיבל הודעה על ביטולה;
(2)
רשימת הגורמים שהוכרזו כמסייעים להפצה ולמימון של נשק להשמדה המונית לפי סעיפים 3 או 4 לחוק למניעת הפצה ומימון של נשק להשמדה המונית;
”חברה מנהלת“ ו”קופת גמל“ – כהגדרתן בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס״ה–2005;
”חוק הבנקאות (רישוי)“ – חוק הבנקאות (רישוי), התשמ״א–1981;
”חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים מוסדרים“ – חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), התשע״ו–2016;
”חוק למניעת הפצה ומימון של נשק להשמדה המונית“ – חוק למניעת הפצה ומימון של נשק להשמדה המונית, התשע״ח–2018;
”יחיד“ – מי שאינו תאגיד, או שאינו מוסד ציבורי או שאינו תאגיד שהוקם בחיקוק בחוץ לארץ;
”כרטיס בנק“ – כהגדרתו בחוק כרטיסי חיוב, התשמ״ו–1986, לרבות כרטיס שהנפיק בנק מחוץ לישראל;
”מוסד פיננסי“ – גוף החייב בדיווח לפי סעיף 7 לחוק וכן גוף שהתאגד מחוץ לישראל, שנותן שירותים מהסוג שנותנים גופים החייבים בדיווח לפי סעיף 7 לחוק או הפועל כבנק להשקעות או כבית סליקה;
”מוסד ציבורי“ – משרדי הממשלה, הסוכנות היהודית לארץ ישראל, רשויות מקומיות וכן רשויות, תאגידים או מוסדות אחרים שהוקמו בישראל בחיקוק;
”מיופה כוח“ – מי שמקבל השירות ייפה את כוחו לפעול מטעמו, בין אם מקבל השירות הוא יחיד ובין אם לאו;
”מלווה בסכום מזערי במערכת חברתית לתיווך אשראי“ – מלווה שהעביר כספים למפעיל מערכת חברתית לתיווך אשראי, בסכום שאינו עולה על 2,500 שקלים חדשים, בפעולה בודדת;
”מסמכי העברה“ – המסמכים הפיזיים או האלקטרוניים הנדרשים לביצוע פעולה באמצעות העברה אלקטרונית;
”מספר זהות“ –
(1)
ליחיד שהוא תושב – מספר זהותו במרשם האוכלוסין;
(2)
ליחיד שהוא תושב חוץ – מספר דרכון או מספר תעודת מסע ושם המדינה שבה הוצא הדרכון או תעודת המסע; וליחיד שזוהה לפי מסמך כאמור בסעיף 4(ב)(8) – מספר הזיהוי באותו מסמך ושם המדינה שבה הוצא המסמך; אם היחיד הוא מלווה במערכת חברתית לתיווך אשראי, שהוא מקבל שירות בסכום נמוך, מספר הזהות יכול שיהיה גם מספר זיהוי שהוא ייחודי לאותו אדם במרשם רשמי של מדינה, וכן שם המרשם ושם המדינה בה מנוהל אותו מרשם; אם היחיד הוא תושב אזור, מספר הזהות יכול שיהיה גם מספר זהותו בכרטיס מגנטי שהנפיק המינהל האזרחי; על אף האמור בפסקה זו, אם היחיד הוא מלווה בסכום מזערי במערכת חברתית לתיווך אשראי, מספר הזהות יכול שיהיה:
(א)
אם הפעולה בוצעה בהעברה בנקאית – מספר המוסד הפיננסי, מספר הסניף ומספר החשבון במוסד הפיננסי שממנו התבצעה ההעברה;
(ב)
אם הפעולה בוצעה בכרטיס אשראי או כרטיס בנק – סוג הכרטיס, מספר הכרטיס אם ידוע או ארבע ספרות אחרונות של הכרטיס, המדינה המנפיקה וכן מספר חשבון של בעל הכרטיס אם ידוע;
(3)
לתאגיד הרשום בישראל – מספר הרישום במרשם המתאים;
(4)
לתאגיד שאינו רשום בישראל – מספר הרישום במדינת ההתאגדות, אם קיים, ושמה, ואם לא קיים רישום לתאגידים מסוגו – הפרטים הרשומים במסמך ההתאגדות של התאגיד או מספר הרישום שייתן לו המפעיל; ולתאגיד שזוהה לפי מסמך כאמור בסעיף 4(ב)(8) – מספר הזיהוי באותו מסמך ושם המדינה שבה הוצא המסמך;
(5)
למוסד ציבורי ובתאגיד שהוקם בחיקוק בחוץ לארץ – מספר הרישום שייתן לו המפעיל;
”מסמך רשמי“ – תדפיס או מכתב, הנושא את שם הבנק או חברת האשראי, לפי העניין;
”מען“ –
(1)
ליחיד – מענו הרשום במסמך כאמור בסעיף 4(ב)(1), (2), (7) ו־(8), או מקום מגוריו, כפי שמסר, הכולל את שם היישוב, וכן את שם הרחוב, מספר הבית והמיקוד, אם נתונים אלה קיימים, ובתושב חוץ – גם את שם המדינה;
(2)
לתאגיד – מענו הרשום במסמך כאמור בסעיף 4(ב)(3), (4), (5) ו־(8) או מקום ניהול עסקיו בישראל, ואם אינו מנהל עסקים בישראל – מקום מרכז עסקיו מחוץ לישראל, וכל אלה – כפי שמסר; המען יכלול את שם היישוב, וכן את שם הרחוב, מספר הבית ומיקוד, אם נתונים אלה קיימים, ובתאגיד שאינו רשום בישראל – גם את שם המדינה;
(3)
למוסד ציבורי ולתאגיד שהוקם בחיקוק בחוץ לארץ – המען שמסרו הכולל את שם היישוב וכן את שם הרחוב, מספר הבית ומיקוד, אם נתונים אלה קיימים, ולתאגיד שהוקם בחיקוק בחוץ לארץ – גם את שם המדינה;
”מערכת לתיווך באשראי“ – כהגדרתה בסעיף 25יז לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים מוסדרים;
”מפעיל“ – מי שחייב ברישיון להפעלת מערכת לתיווך באשראי לפי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים מוסדרים;
”מפעיל מערכת חברתית לתיווך אשראי“ – כהגדרתו בסעיף 25יז לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים מוסדרים;
”מקבל שירות“ – כל אחד מאלה:
(1)
לווה או מלווה, אף אם אדם אחר ביקש את השירות בעבורו;
(2)
לעניין סעיפים 3, 12 ו־13 לצו – נוסף על פסקה (1), כל אחד מאלה:
(א)
מי שהתחייב להחזיר את האשראי, למעט ערב, או מי שמבקש להחזיר את האשראי שניתן והוא אינו הלווה;
(ב)
מי שהאשראי מוחזר אליו והוא אינו המלווה;
”מקבל שירות בסכום נמוך“ – מקבל שירות שבמהלך תקופה של חצי שנה ביצע פעולות אצל אותו מפעיל, בסכום אשראי מצטבר שאינו עולה על 50,000 שקלים חדשים, למעט במקרה של פעולה בסכום שעולה על 5,000 שקלים חדשים שבה מעורבת מדינה או טריטוריה המנויות בתוספת הראשונה; וכן מלווה בסכום מזערי במערכת חברתית לתיווך אשראי;
”נהנה“ – כהגדרתו בסעיף 7(א)(1) לחוק;
”נותן שירותים פיננסיים“ – כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים מוסדרים;
”עורך דין“ – בעל רישיון לעריכת דין בישראל ולעניין תאגיד שאינו רשום בישראל, גם עורך דין בעל רישיון לעריכת דין במדינת ההתאגדות של התאגיד, ובלבד שהמדינה או הטריטוריה שבה מאוגד התאגיד אינה מנויה בתוספת הראשונה; אם מדינת ההתאגדות היא אחת המדינות החברות בארגון ה־OECD, גם עורך דין בעל רישיון לעריכת דין באחת המדינות החברות בארגון ה־OECD;
”פעולה“ – פעולה בודדת של מקבל שירות;
”שם“ – כל אחד מאלה:
(1)
ליחיד – שם משפחה ושם פרטי, הרשומים במסמך הזיהוי כאמור בסעיף 4;
(2)
לתאגיד – שמו הרשום, ואם התאגד במדינה שלא מתקיים בה רישום של תאגידים מסוגו – שמו כפי שמסר;
(3)
לתאגיד שהוקם בחיקוק – השם שנקבע בחיקוק, בין בארץ ובין בחוץ לארץ;
(4)
למוסד ציבורי, למעט לתאגיד שהוקם בחיקוק – שמו כפי שמסר;
”תאגיד“ – כל אחד מאלה:
(1)
חברה, שותפות, אגודה שיתופית, אגודה עותומאנית, עמותה או מפלגה הרשומה בישראל;
(2)
גוף הרשום כתאגיד מחוץ לישראל;
(3)
גוף שהתאגד במדינה שלא מתקיים בה רישום של גופים מסוגו, ובלבד שהציג מסמך המעיד על היותו תאגיד;
”תאגיד קשור“ – תאגיד שהמפעיל הוא בעל שליטה בו, או שבעל השליטה במפעיל הוא בעל השליטה בו;
”תושב“ – כהגדרתו בחוק מרשם האוכלוסין, התשכ״ה–1965, לרבות אזרח ישראלי שאינו תושב כאמור, הרשום במרשם האוכלוסין;
”תושב אזור“ – מי שרשום במרשם האוכלוסין של האזור;
”תושב חוץ“ – מי שאינו תושב;
”תפקיד ציבורי בכיר“ – לרבות ראש מדינה, נשיא מדינה, ראש עיר, שופט, חבר פרלמנט, חבר מפלגה בכיר, חבר ממשלה, קצין צבא או משטרה בכיר, נושא משרה בכיר בחברה ממשלתית, בעל תפקיד בכיר בארגון בין־לאומי, או כל ממלא תפקיד כאמור אף אם תוארו שונה;

פרק ב׳: חובות הזיהוי

הכרת הלקוח
(א)
מפעיל לא יאפשר ביצוע פעולה בפעם הראשונה, של מקבל שירות שאינו מקבל שירות בסכום נמוך, בלא שזיהה את מקבל השירות ובלא שביצע לגביו הליך של הכרת הלקוח, לפי מידת הסיכון שלו להלבנת הון ולמימון טרור; מפעיל יערוך רישומים של פרטי הכרת הלקוח.
(ב)
הכרת לקוח כוללת, בין השאר, בירור מקור הנכסים הפיננסיים שלגביהם ניתנים השירותים, ובכלל זה מקור האשראי שניתן ומקור החזר האשראי, לפי העניין, זיקתו ללווה של מי שהתחייב להחזיר את האשראי או מי שמבקש להחזיר את האשראי והוא אינו הלווה, או זיקתו למלווה של מי שהאשראי מוחזר אליו והוא אינו המלווה, לפי העניין, עיסוקו של מקבל השירות, מטרת האשראי שניתן ואם סורב בעבר מקבלת שירות מכל גורם שהוא מסיבות הקשורות באיסור הלבנת הון ומימון טרור, לגבי תושב חוץ – גם בירור זיקתו לישראל וכן בירור אם הוא איש ציבור זר, לגבי איש ציבור זר שהמפעיל סיווג אותו ברמת סיכון גבוהה – גם מקור משאביו הפיננסיים, ולגבי מי שהוא בעל עסק – גם סוג עסקיו.
(ג)
בביצוע פעולה של מקבל שירות שאינו מקבל שירות בסכום נמוך, שהוא איש ציבור זר או במקרה שבו הנהנה הוא איש ציבור זר, יפעל המפעיל לפי הוראות אלה:
(1)
מפעיל לא יאפשר ביצוע פעולה בפעם הראשונה, אלא אם כן התקבל אישור לכך מנושא משרה במפעיל; מתן אישור כאמור ייבחן לפי מידת הסיכון של מקבל השירות להלבנת הון ולמימון טרור;
(2)
התברר לאחר ביצוע פעולה כי מקבל השירות או הנהנה הוא איש ציבור זר, לא יאפשר המפעיל ביצוע פעולה נוספת, למעט פעולה של החזר הלוואה, עד לקבלת אישור מנושא משרה במפעיל לפי פסקה (1).
(ד)
ליישום סעיף זה לעניין איש ציבור זר, רשאי המפעיל לפעול לפי הנוסח של הטופס שבתוספת השנייה.
רישום פרטי הזיהוי
(א)
מפעיל לא יאפשר ביצוע פעולה בפעם הראשונה של מקבל שירות, בלא שירשום לגבי מקבל השירות ולגבי מיופה הכוח את פרטי הזיהוי המפורטים להלן, ובלא שיאמת את פרטי הזיהוי אם נדרש לכך לפי סעיף 4, אלא אם כן היו בידיו פרטי זיהוי מאומתים כאמור:
(1)
שם;
(2)
מספר זהות;
(3)
ליחיד – תאריך לידה ומין; ולתאגיד – תאריך התאגדות;
(4)
מען;
(ב)
על אף האמור בסעיף קטן (א) –
(1)
רישום פרטי זיהוי לגבי מקבל שירות בסכום נמוך ולגבי מיופה כוח מטעמו, יכלול את הפרטים שבסעיף קטן (א)(1), (2) ו־(4) בלבד, לפי מסמך זיהוי כמפורט בסעיף 4;
(2)
מפעיל רשאי לבצע פעולה בלי שאימת את פרטי הזיהוי של הלווה כמפורט בסעיף 4, ובלבד שהתקיימו תנאים אלה:
(א)
ההלוואה ניתנה אגב רכישת נכס או שירות מבית עסק, והעסקה היא בסיכון נמוך בהתחשב במקבל השירות, בעסקה ובבית העסק;
(ב)
המפעיל קיבל לידיו, טרם ביצוע הפעולה, את פרטי הזיהוי כמפורט בסעיף זה;
(ג)
קבלת מסמכי הזיהוי ואימותם כמפורט בסעיף 4 יבוצעו בתוך שני ימי עסקים לכל היותר ממועד העסקה.
(ג)
מפעיל לא יאפשר ביצוע פעולה של מקבל שירות בלא שירשום לגבי נהנה את הפרטים שבסעיף קטן (א)(1) ו־(2), לפי הפרטים שמסר מקבל השירות; על אף האמור, רישום הפרטים לגבי נהנה של מקבל שירות שאינו מקבל שירות בסכום נמוך, ייעשה לפי ההצהרה כאמור בסעיף 5; לא היה בידי מפעיל מספר זהותו של הנהנה, לאחר שנקט אמצעים סבירים להשגתו, ירשום במקומו, אם היו בידיו, את הפרטים שבסעיף קטן (א)(3) ו־(4) וכן את מדינת האזרחות או ההתאגדות, לפי העניין. האמור בסעיף קטן זה לא יחול אם מצא מפעיל, בעת ביצוע פעולה, שמדובר במתן שירות לטובת נהנה, שלפי הצהרת מקבל השירות לא ניתן לדעת את זהותו, ופורטה הסיבה לכך שזהות הנהנה טרם ידועה; במקרה כאמור, יפנה מפעיל את תשומת ליבו של מקבל השירות, בכתב, לחובתו למסור לו את פרטי הנהנה מיד עם היוודע זהותו; הוראות סעיף זה יחולו גם על הוספת נהנה.
(ד)
מפעיל לא יאפשר ביצוע פעולה של מקבל שירות שהוא תאגיד בלא שירשום לגבי בעל השליטה בתאגיד וכן לגבי המנהל הכללי של התאגיד או מי שמשמש בתפקיד דומה אף אם כינויו אחר, את הפרטים שבסעיף קטן (א)(1) ו־(2), לפי פרטים שמסר מקבל השירות; על אף האמור, רישום הפרטים לגבי בעל שליטה בתאגיד של מקבל שירות שאינו מקבל שירות בסכום נמוך, ייעשה לפי ההצהרה כאמור בסעיף 5; לא היה בידי המפעיל מספר זהות, לאחר שנקט אמצעים סבירים להשגתו, ירשום במקומו, אם היו בידיו, את הפרטים שבסעיף קטן (א)(3) ו־(4) וכן את מדינת האזרחות; האמור בסעיף קטן זה לעניין רישום פרטי הזיהוי של בעלי השליטה לא יחול על תאגיד שניירות הערך שלו נסחרים בבורסה לניירות ערך בישראל; הוראות סעיף זה יחולו גם על הוספת מקבל שירות שהוא תאגיד.
(ה)
מפעיל לא יאפשר ביצוע פעולה באמצעות העברה אלקטרונית, בסכום העולה על 5,000 שקלים חדשים, בלא שיתעד, נוסף על פרטי מקבל השירות כאמור בסעיף 3(א), גם את אלה:
(1)
מספר החשבון של המעביר או הנעבר, לפי העניין, במוסד הפיננסי שממנו או שאליו, לפי העניין, בוצעה ההעברה, אם קיים;
(2)
פרטי המעביר או הנעבר, לפי העניין, לרבות שמו, מספר זהותו ומענו, אם אינם פרטי מקבל השירות, אם הפרטים האמורים ידועים לו;
(3)
לעניין העברה אלקטרונית כאמור אל מול מוסד פיננסי במדינה או בטריטוריה המנויה בתוספת הראשונה – שם המעביר או הנעבר, לפי העניין, מספר זהותו ומספר חשבונו במוסד הפיננסי, כפי שנמסרו.
(ו)
בעת חתימה של ערב על ערבות לטובת לווה, ירשום המפעיל את פרטי הזיהוי של הערב, המפורטים בסעיף קטן (א)(1), (2) ו־(4), לפי מסמך זיהוי כאמור בסעיף 4, וישמור העתק מצולם של מסמך הזיהוי.
אימות פרטים ודרישת מסמכים
(א)
בסעיף זה –
”העתק מאושר“ – העתק מתאים למקור המאומת בידי אחד מאלה:
(1)
הרשות שהנפיקה את מסמך המקור;
(2)
עורך דין;
(3)
המפעיל או מי מטעמו, לרבות עובד של תאגיד קשור, שלפניו הוצג המסמך המקורי;
(4)
(5)
נציג דיפלומטי או קונסולרי ישראלי בחוץ לארץ;
”מקבל שירות“ – לרבות מיופה כוח.
(ב)
מפעיל יאמת את פרטי הזיהוי של מקבל השירות, למעט מקבל שירות בסכום נמוך, המפורטים בסעיף 3(א) ויקבל לידיו מסמכים, כמפורט להלן:
(1)
לעניין רישום פרטי הזיהוי כאמור בסעיף 3(א)(1) עד (3) של מקבל שירות יחיד שהוא תושב – לפי תעודה מזהה או העתק מאושר שלה, שהעתק מצולם של אחד מהם, לגבי פרטי הזיהוי, יישמר אצל המפעיל; המפעיל יאמת את פרטי הזיהוי עם מסמך נוסף הנושא תמונה ומספר זהות, ובהעדרו – עם מסמך הנושא שם או מספר זהות וכן מען או תאריך לידה, או לחלופין, לעניין פרטי הזיהוי שבתעודת זהות – רשאי המפעיל לאמתם גם עם הפרטים המופיעים במרשם האוכלוסין, ובלבד שהשווה את תאריך הנפקת תעודת הזהות המופיע בה עם תאריך הנפקת התעודה האחרונה הרשום במרשם האוכלוסין במשרד הפנים; המפעיל ישמור תיעוד של בדיקות אלה; לעניין פסקה זו, יראו כתעודה מזהה, כל אחד מאלה:
(א)
תעודת זהות;
(ב)
תעודת עולה עד 30 ימים מיום הנפקתה;
(ג)
רישיון נהיגה תקף הכולל את תמונת בעל הרישיון, שניתן לפי פקודת התעבורה;
(ד)
דרכון ישראלי תקף שניתן לפי חוק הדרכונים, התשי״ב–1952;
(2)
לעניין רישום פרטי הזיהוי כאמור בסעיף 3(א)(1) עד (3) של מקבל שירות שהוא יחיד תושב חוץ – לפי דרכון חוץ או תעודת מסע, או לפי העתק מאושר של מסמך זיהוי כאמור, שהעתק מצולם שלהם, לגבי פרטי הזיהוי, יישמר אצל המפעיל; אם היחיד תושב אזור, רשאי המפעיל לרשום את פרטי הזיהוי גם לפי כרטיס מגנטי שהנפיק המינהל האזרחי, שהעתק מצולם שלו, לגבי פרטי הזיהוי, יישמר אצל המפעיל; המפעיל ישווה את פרטי הזיהוי עם מסמך נוסף הנושא תמונה ומספר זהות, ובהעדרו – עם מסמך הנושא שם וכן מספר זהות, מען או תאריך לידה;
(3)
לעניין רישום פרטי הזיהוי כאמור בסעיף 3(א)(1) עד (3) של מקבל שירות שהוא תאגיד הרשום בישראל – לפי תעודת הרישום או העתק מאושר שלה, נסח עדכני של פרטי התאגיד במרשם המתאים, או אישור של עורך דין על קיום התאגיד, שמו, מספר זהותו ותאריך ההתאגדות שלו; מפעיל יקבל לידיו וישמור את המסמכים האמורים או העתקים מצולמים שלהם;
(4)
לעניין רישום פרטי הזיהוי כאמור בסעיף 3(א)(1) עד (4) של מקבל שירות שהוא תאגיד שאינו רשום בישראל – לפי מסמך המעיד על רישומו או העתק מאושר ממסמך כאמור, אם פרטים אלה מופיעים במסמך; חסר במסמך אחד הפרטים כאמור – לפי אישור של עורך דין; מפעיל יקבל לידיו מסמך המעיד על רישומו של התאגיד ומסמכים כמפורט בפסקה (3); בתאגיד שהתאגד במדינה שלא מתקיים בה רישום לגבי תאגידים מסוגו, יקבל לידיו המפעיל אישור של עורך דין על כך שלא קיים רישום במדינת ההתאגדות; המפעיל ישמור מסמכים אלה או העתקים מצולמים שלהם;
(5)
לעניין רישום פרטי הזיהוי כאמור בסעיף 3(א)(1) של מקבל שירות שהוא מוסד ציבורי או תאגיד שהוקם בחיקוק בחוץ לארץ – לפי הצהרת מקבל השירות, ובתאגיד שהוקם בחיקוק – לפי העתק שיקבל המפעיל מן החיקוק שמכוחו הוקם התאגיד, או אישור של עורך דין על קיומו של החיקוק; מפעיל יקבל לידיו מסמכים כמפורט בפסקה (3); מפעיל ישמור מסמכים אלה או העתקים מצולמים שלהם;
(6)
לעניין פרטי הזיהוי כאמור בסעיף 3(א)(1) עד (4) של מקבל שירות שנחזה בעיני המפעיל להיות מי שחייב ברישיון מכוח חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים מוסדרים – ידרוש המפעיל גם העתק מהרישיון שניתן למקבל השירות לפי סעיף 12 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים מוסדרים, או יאמת את פרטי מקבל השירות אל מול המרשמים של נותני שירותים פיננסיים כמשמעותם בסעיף 5א לחוק האמור, או ידרוש ממנו הצהרה בכתב כי איננו חייב ברישיון מכוח חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים מוסדרים, ולא יאפשר ביצוע פעולה בלי שעשה אחד מאלה; המפעיל ישמור מסמכים אלה או העתקים מצולמים שלהם;
(7)
לעניין פרטי זיהוי כאמור בסעיף 3(א)(1) עד (4) של מקבל שירות שהוא קטין שטרם מלאו לו 16 שנים או מי שמונה לו אפוטרופוס – לפי מסמך זיהוי של אחד מאפוטרופסיו; אם האפוטרופוס תושב חוץ – לפי דרכונו של הקטין או לפי העתק מאושר שלו או לפי מסמכי הזיהוי המקובלים בשירות מן הסוג הזה באותה מדינה שנעשה בה הזיהוי, ובלבד שבמדינה זו קיימת חקיקה המחייבת זיהוי לקוחות; המפעיל ישמור מסמכים אלה או העתקים מצולמים שלהם;
(8)
לעניין ביצוע פעולה מחוץ לישראל, רשאי מפעיל, על אף האמור בפסקאות (2) ו־(4), לרשום את פרטי הזיהוי לפי מסמכי הזיהוי המקובלים בשירות מן הסוג הזה באותה מדינה שנעשה בה הזיהוי, ובלבד שבמדינה זו קיימת חקיקה המחייבת זיהוי לקוחות; המפעיל ישמור בידיו עותקים מצולמים של מסמכי הזיהוי.
(ג)
לעניין מיופה כוח, יקבל לידיו המפעיל גם העתק של כתב ייפוי כוח, כתב נאמנות או החלטת האורגן המוסמך בתאגיד, לפי העניין, מאת מקבל השירות המסמיך את מיופה הכוח לפעול מטעמו, הכולל את כל פרטי הזיהוי של מקבל השירות; העתק כתב ייפוי הכוח, כתב הנאמנות או ההחלטה, לפי העניין, יישמר אצל המפעיל.
(ד)
מפעיל ישמור את מסמכי הזיהוי באורח נגיש לתקופה של חמש שנים לפחות ממועד סיום החזר האשראי, או לתקופה ארוכה יותר אם הממונה דרש ממנו לעשות כן במקרים מסוימים, שבהם מסמכי הזיהוי נדרשים לצורך חקירה או לשם פיקוח על ביצוע הוראות החוק; שמירת מסמכי הזיהוי, יכול שתיעשה באמצעות סריקה ממוחשבת בתנאים המפורטים בתקנה 3א לתקנות העדות; לעניין זה, ”מסמכי זיהוי“ – כל מסמך שנמסר לצורך זיהוי ואימות, לרבות הצהרה שניתנה לפי צו זה ומסמכים עיקריים ששימשו את המפעיל להכרת הלקוח לפי סעיף 2(א).
(ה)
מפעיל ינקוט אמצעים סבירים, לפי רמת הסיכון להלבנת הון ולמימון טרור, לאימות פרטי הזיהוי של נהנה ובעל שליטה, לפי העניין, בהתקשרות כאמור בסעיף 3(ב) ו־(ג); לעניין זה, ”נקיטת אמצעים סבירים“ – שימוש במידע הנוגע לעניין או בנתונים שהתקבלו ממקור מהימן המניחים את דעתו של המפעיל.
הצהרה על נהנה ועל בעל שליטה
(א)
בעת ביצוע פעולה בפעם הראשונה של מקבל שירות שאינו מקבל שירות בסכום נמוך, ידרוש המפעיל ממקבל השירות הצהרה בחתימת מקור, אם הוא פועל בעבור עצמו או בעבור נהנה; הצהיר מקבל השירות כי הוא פועל בעבור נהנה – תכלול ההצהרה את הפרטים כאמור בסעיף 3(ב) לגבי כל אחד מהנהנים.
(ב)
בעת ביצוע פעולה בפעם הראשונה של מקבל שירות שאינו מקבל שירות בסכום נמוך, שהוא תאגיד, ידרוש המפעיל הצהרה מן התאגיד, בחתימת מקור או באישור של עורך דין, על פרטי הזיהוי כאמור בסעיף 3(ג) לגבי בעל שליטה בתאגיד.
(ג)
בעת קבלת הצהרה לפי סעיפים קטנים (א) או (ב), יעדכן המפעיל את מקבל השירות על חובתו למסור הצהרה מעודכנת אם חל שינוי בפרט מהפרטים שנכללו בהצהרה שמסר לפי אותם סעיפים קטנים, וידרוש לקבל ממנו הצהרה מעודכנת אם חל שינוי בפרט מהפרטים כאמור; מפעיל יתעד את עדכון מקבל השירות כאמור.
(ד)
הצהרות כאמור בסעיפים קטנים (א) ו־(ב) יהיו ערוכות לפי הנוסח שבטופס שבתוספת השלישית.
(ה)
מפעיל יבדוק את סבירות ההצהרה כאמור בסעיפים קטנים (א) ו־(ב), על פניה.
(ו)
על אף האמור בסעיף זה, רשאי הממונה לתת הוראות חלופיות לעניין הדרישה להצהרה בחתימת מקור, בתוקף סמכותו לפי סעיף 11יג לחוק.
פטור חלקי לרישום פרטי זיהוי והצהרה של נהנה ובעל שליטה
(א)
האמור בסעיפים 3(ב) ו־5 לגבי רישום נהנה, לא יחול על מקבל שירות שהוא –
(1)
מוסד ציבורי;
(2)
תאגיד בנקאי, בנק הדואר, מבטח, חבר בורסה, חברה מנהלת, קופת גמל, הקדש ציבורי הרשום במרשם ההקדשות הציבוריים או חברה בעלת רישיון זירה;
(3)
נותן שירותים פיננסיים שחל לגביו צו מכוח סעיף 7 לחוק;
(4)
תאגיד מסוג אחר שעליו הורה הממונה בתוקף סמכותו לפי סעיף 11יג לחוק, בהתייעצות עם הרשות המוסמכת.
(ב)
האמור בסעיפים 3(ג) ו־5 לגבי רישום בעל שליטה, לא יחול על מקבל שירות שהוא תאגיד בנקאי, בנק הדואר, מבטח, חבר בורסה, חברה מנהלת, קופת גמל, הקדש ציבורי הרשום במרשם ההקדשות הציבוריים או חברה שניירות הערך שלה נסחרים בבורסה לניירות ערך בתל אביב או בבורסה במדינה שהיא חברה בארגון ה־OECD.
זיהוי פנים אל פנים
(א)
מפעיל לא יאפשר ביצוע פעולה של מקבל שירות, שאינו מקבל שירות בסכום נמוך, בפעם הראשונה, בלא שזיהה את מקבל השירות או את מיופה הכוח, לפי העניין, פנים אל פנים, לפי מסמכי הזיהוי כאמור בסעיף 4; לעניין זה, ”זיהוי פנים אל פנים“ – זיהוי על ידי אחד מאלה:
(1)
המפעיל או מי מטעמו;
(2)
עורך דין;
(3)
נציג דיפלומטי או קונסולרי ישראלי בחוץ לארץ;
(4)
רשות כאמור בסעיף 6 לאמנה לביטול דרישות האימות;
(5)
זיהוי אחר שאישר הממונה, בתוקף סמכותו לפי סעיף 11יג לחוק.
(ב)
מפעיל ירשום את השם ומספר הזהות של האדם שביצע את הזיהוי כאמור בסעיף קטן (א).
(ג)
על אף האמור בסעיף קטן (א), רשאי מפעיל לבצע זיהוי של מקבל שירות באמצעות טכנולוגיה המאפשרת זיהוי חזותי של מקבל השירות, באמצעים שעליהם הורה הממונה בתוקף סמכותו לפי סעיף 11יג לחוק.
פטור חלקי והקלות בביצוע פעולות במערכת סגורה ובמערכת סגורה למחצה
(א)
בסעיף זה –
”העברה“ – לרבות באחד האמצעים האלה –
(1)
העברה בנקאית;
(2)
תשלום בשיק שנמשך על חשבון בתאגיד בנקאי או חשבון בבנק הדואר, ובלבד שהתקיימו התנאים האלה:
(א)
המפעיל, או מחשבון המפעיל לפקודת מקבל השירות;
(ב)
השיק משוך מחשבון מקבל השירות לפקודת חשבון השיק הוא למוטב בלבד ואינו ניתן להסבה או להעברה;
(3)
השיק משורטט כך שניתן לגבותו רק באמצעות הפקדתו לחשבון בנק של המוטב;
”חשבון אחר“ – חשבון בתאגיד בנקאי, חשבון בבנק מחוץ לישראל או חשבון בבנק הדואר, שאין בו בעלים נוספים זולת מקבל השירות ושלפי הצהרת מקבל השירות אין בו נהנים שונים או נוספים על אלה שמקבל השירות הצהיר עליהם לפי סעיף 5; על אף האמור, אם חשבון הבנק הוא בבעלות משותפת של מקבל השירות ובן זוגו, יראו את הדרישה לאי־קיום בעלים נוספים בחשבון כמתקיימת;
”חשבון מקור“ – חשבון בתאגיד בנקאי או בבנק הדואר, שאין בו בעלים נוספים זולת מקבל השירות ושלפי הצהרת מקבל השירות אין בו נהנים שונים או נוספים על אלה שמקבל השירות הצהיר עליהם לפי סעיף 5; על אף האמור, אם חשבון הבנק הוא בבעלות משותפת של מקבל השירות ובן זוגו, יראו את הדרישה לאי־קיום בעלים נוספים בחשבון כמתקיימת;
”חשבון המפעיל“ – חשבון נאמנות המנוהל לפי סעיף 38ה לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים מוסדרים;
”פעולה במערכת סגורה“ – פעולה שבה כספים שמועברים מחשבון מקור מוחזרים אל אותו חשבון המקור בלבד, או להפך;
”פעולה במערכת סגורה למחצה“ – כל אחד מאלה:
(1)
פעולה שבה כספים שהועברו מחשבון אחר של מקבל שירות לחשבון המפעיל בין בדרך של חיוב כרטיס האשראי או כרטיס הבנק של מקבל השירות ובין בדרך של העברה מהחשבון האחר, מוחזרים מהמפעיל לאותו מקבל שירות, בין בדרך של זיכוי כרטיס האשראי או כרטיס הבנק שממנו הועברו כספים אלה מלכתחילה ובין בדרך של העברה לחשבון אחר;
(2)
פעולה שבה כספים שהועברו מחשבון המפעיל למקבל שירות, בין בדרך של זיכוי כרטיס האשראי או כרטיס הבנק של מקבל השירות ובין בדרך של העברה לחשבון האחר, מוחזרים מאותו מקבל שירות לחשבון המפעיל, בין בדרך של חיוב כרטיס האשראי או כרטיס הבנק שאליו הועברו כספים אלה מלכתחילה ובין בדרך של העברה מחשבון אחר;
(ב)
בנק מחוץ לישראל הוא תאגיד שהתאגד באחת ממדינות ה־OECD, ושמתקיימים לגביו כל אלה:
(1)
הוא עוסק בפעילויות שהעיסוק בהן בישראל טעון רישיון בנק לפי חוק הבנקאות (רישוי);
(2)
הוא קיבל אישור מידי מי שרשאי לתתו לפי דין במדינת החוץ לעסוק בפעילויות כאמור בפסקה (1), והוא נתון לפיקוחו של מי שמוסמך לעניין זה באותה מדינה;
(3)
הוא נתון לפיקוח בתחום איסור הלבנת הון ומימון טרור.
(ג)
על ביצוע פעולה במערכת סגורה יחולו הפטורים וההקלות המנויים בסעיף קטן (ה), ובלבד שהתקיימו לגביו כל אלה:
(1)
מקבל השירות אינו קשור למדינה או טריטוריה מן המנויות בתוספת הראשונה;
(2)
מקבל השירות אינו איש ציבור זר;
(3)
המפעיל קיבל ממקבל השירות לצורך זיהוי, העתק מסמך זיהוי הנושא תמונה ומספר זהות, ובהעדרו – מסמך הנושא שם ומספר זהות;
(4)
מקבל השירות העביר לידי המפעיל פרטים מלאים של חשבון המקור שלו וכן מסמך רשמי של הבנק שבו מתנהל חשבון המקור הכולל את פרטי חשבון הבנק של מקבל השירות ובעליו, כגון תדפיס פרטי חשבון;
(5)
בוצע אימות של זהות מקבל השירות מול מסמכי הבנק; לעניין זה, ”אימות של זהות“ – בדיקה אם פרטי זיהוי של מקבל השירות לפי סעיף 3(א)(1) ו־(2) הרשומים אצל המפעיל זהים לפרטי הזיהוי שבמסמך הרשמי של הבנק כאמור בפסקה (4).
(ד)
על ביצוע פעולה במערכת סגורה למחצה יחולו הפטורים וההקלות המנויים בסעיף קטן (ה), ובלבד שהתקיימו תנאים אלה:
(1)
התנאים המפורטים בסעיף קטן (ג)(1), (3) ו־(5);
(2)
מקבל השירות העביר לידי המפעיל את פרטי החשבון האחר, ואם מדובר בשימוש בכרטיס אשראי או כרטיס בנק, גם את ארבע הספרות האחרונות של כרטיס האשראי או כרטיס הבנק שבאמצעותו מועברים הכספים, וכן אחד מאלה, לפי העניין:
(א)
מסמך רשמי של הבנק שבו מתנהל החשבון האחר הכולל את פרטי החשבון ובעל החשבון, כגון תדפיס חשבון;
(ב)
בכרטיס אשראי המשויך לחשבון בנק או כרטיס בנק – מסמך רשמי של חברת האשראי הכולל את ארבע הספרות האחרונות של כרטיס האשראי או כרטיס הבנק ופרטי בעל הכרטיס, ובלבד שעולה ממנו, בין לבדו ובין בצירוף מסמך רשמי של הבנק, כי כרטיס האשראי או כרטיס הבנק שבאמצעותו מועברים הכספים משויך לחשבון האחר;
(ג)
בכרטיס אשראי שאינו משויך לחשבון בנק – אישור של הסולק או המנפיק הכולל את ארבע הספרות האחרונות של כרטיס האשראי ושמו של בעל כרטיס האשראי.
(ה)
על פעולה שבוצעה במערכת סגורה ומערכת סגורה למחצה כאמור בסעיף קטן (ג) ו־(ד), יחולו הפטורים וההקלות האלה:
(1)
על אף הוראות סעיף 7, מפעיל יהיה פטור מחובת זיהוי פנים אל פנים;
(2)
על אף הוראות סעיפים 4(א) ו־5, מפעיל רשאי –
(א)
לרשום את פרטי הזיהוי לפי העתק של מסמכי הזיהוי המפורטים בסעיף 4;
(ב)
לאמת את פרטי הזיהוי של מקבל השירות כפי שנקבע בסעיף קטן (ג)(5);
(ג)
שלא לאמת את פרטי הזיהוי של מיופה כוח;
(ד)
לקבל הצהרת מקבל שירות שלא בחתימת מקור.
(ו)
בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (ה), על אף הוראות סעיף 2, מפעיל יהיה פטור מהליך הכרת הלקוח, לעניין מלווה שהוא יחיד, אם הפעולה בוצעה במערכת סגורה שאינה מאפשרת למלווה לתת אשראי ללווה מסוים, ושמתקיימים בה תנאים שאינם מאפשרים את זיהויו של הלווה; הממונה רשאי לקבוע הוראות לעניין מתן אשראי כאמור, בתוקף סמכותו לפי סעיף 11יג לחוק.
הוראות הממונה
על אף האמור בפרק זה, רשאי הממונה, בהתייעצות עם ראש הרשות המוסמכת, לפי הסיכון של הלבנת הון או מימון טרור, להורות במקרה מסוים על דרכי זיהוי, דרכי אימות פרטים ודרישת מסמכים חלופיות.
ביטול פטורים והקלות
מפעיל יפעל לפי הערכת מידת הסיכון להלבנת הון ולמימון טרור שביצע כמפורט להלן:
(1)
על אף האמור בסעיף 8, מפעיל יבצע זיהוי פנים מול פנים של מקבל השירות לפי סעיף 7, וזאת אם הערכת הסיכון שביצע המפעיל לגבי מקבל השירות מעידה כי יש צורך לבצע זיהוי כאמור;
(2)
בפעולה שלגביה התעורר חשש להלבנת הון או למימון טרור, לא יחולו פטורים והקלות, אם ניתנו לפי סעיפים 6 או 8, והמפעיל ישקול, לפי מידת הסיכון להלבנת הון ולמימון טרור את ביטול ההקלות, אם ניתנו, לפי סעיפים 5(ו), 7(ג) או 9.

פרק ג׳: חובות בקרה ודיווח

בקרה
(א)
מפעיל יקיים בקרה אחר פעולות מקבל שירות, שאינו מקבל שירות בסכום נמוך, לצורך מילוי חובותיו בעניין זיהוי, דיווח וניהול רישומים לפי החוק ויבדוק כי פעולות מקבל השירות תואמות את אופי הפעילות הרגילה שלו לפי היכרותו עם מקבל השירות, וזאת לפי רמת הסיכון של מקבל השירות להלבנת הון ולמימון טרור; בלי לפגוע בכלליות האמור, יקיים מפעיל –
(1)
בקרה שוטפת על הליך של הכרת הלקוח שביצע למקבל השירות, לפי מידת הסיכון של מקבל השירות להלבנת הון ולמימון טרור, ויעדכן את רישומיו לפי זה; התעורר ספק לגבי זהות מקבל השירות או לאמיתות מסמכי הזיהוי שנמסרו למפעיל, יבצע מפעיל הליך של הכרת הלקוח פעם נוספת לפי מידת הסיכון של מקבל השירות ויעדכן את רישומיו לפי זה;
(2)
בקרה מוגברת –
(א)
על פעילות הנעשית מול מדינות וטריטוריות המנויות בתוספת הראשונה;
(ב)
על פעילות של איש ציבור זר;
(ג)
על פעילות שיש בה סיכון גבוה להלבנת הון או מימון טרור.
(ב)
לצורך מילוי חובותיו בעניין זיהוי, דיווח וניהול רישומים לפי החוק, מפעיל יקיים בקרה מוגברת על פעילות חוזרת של מקבל שירות בסכום נמוך, לרבות פעילות המנויה בסעיף קטן (א)(2)(א) ו־(ב), המעוררת חשש להלבנת הון או מימון טרור.
דיווח של מפעיל
(א)
מפעיל ידווח לרשות המוסמכת על פעולות כמפורט להלן:
(1)
העברה של נכסים פיננסיים אל מקבל שירות או ממנו, בסכום שווה ערך ל־50,000 שקלים חדשים לפחות ולעניין אשראי שניתן אגב רכישת נכס או שירות – בסכום שווה ערך ל־150,000 שקלים חדשים לפחות; לעניין סעיף זה, ”נכס פיננסי“ – למעט נכס פיננסי שנדרש הליך משפטי, לרבות הליכי הוצאה לפועל, למימושו;
(2)
העברה של נכסים פיננסיים אל מקבל שירות או ממנו, שבה מעורבת מדינה או טריטוריה מן המנויות בתוספת הראשונה, בסכום שווה ערך ל־5,000 שקלים חדשים לפחות.
(ב)
מפעיל ידווח לרשות המוסמכת על פעולה הנחזית בעיניו כבלתי רגילה; לעניין זה, ”פעולה“ – לרבות ניסיון לביצוע פעולה; בלי לפגוע בכלליות האמור, יכול שיראו פעולה מן הפעולות המפורטות בתוספת הרביעית כפעולה בלתי רגילה.
(ג)
אין בדיווח על פעולה לפי הוראות סעיף קטן (א) כדי לפטור מחובות הדיווח לפי סעיף קטן (ב).
(ד)
מפעיל ידווח לרשות המוסמכת על פעילות של מקבל השירות שעליה דיווח למשטרת ישראל לפי סעיף 6(א)(1) לחוק, לפי סעיף 33(א) לחוק המאבק בטרור או לפי סעיף 6 לחוק למניעת הפצה ומימון של נשק להשמדה המונית.
פרטי דיווח
דיווח לפי סעיף 12 יכלול פרטים אלה:
(1)
לגבי מפעיל –
(א)
שם;
(ב)
מספר זהות;
(ג)
מען;
(ד)
מספרי טלפון, עד שני מספרים;
(ה)
מספר פקסימילה או כתובת דואר אלקטרוני;
(ו)
שם ומספר זהות של מבצע אימות הפרטים;
(ז)
סוג הרישיון ומספר הרישיון שקיבל מפעיל לפי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים מוסדרים, ואם הרישיון כאמור הוא רישיון בסיסי או רישיון מורחב לפי אותו חוק;
(2)
לגבי הפעולה המדווחת –
(א)
תאריך ביצוע הפעולה כפי שנרשם אצל המפעיל;
(ב)
סכום הפעולה במטבע ישראלי; בפעולה במטבע חוץ יחושב סכום הפעולה לפי השער היציג, שפרסם בנק ישראל, הידוע ביום ביצוע הפעולה;
(ג)
סוגי מטבע החוץ שבהם בוצעה הפעולה והסכום באותו מטבע;
(ד)
פרטי האשראי – ערבים, אם קיימים, והמספר הסידורי שהקצה המפעיל לאשראי;
(ה)
סוג הנכס הפיננסי שבו נעשית הפעולה;
(ו)
אם הפעולה נעשית באמצעות כרטיס אשראי או כרטיס בנק, גם סוג הכרטיס, מספר הכרטיס אם ידוע או ארבע ספרות אחרונות של הכרטיס, המדינה המנפיקה, וכן שם, מספר זהות ומספר חשבון של בעל הכרטיס, אם ידועים;
(ז)
אם הפעולה נעשית באמצעות שיק – גם מספר החשבון ופרטי המוסד שעליו נמשך כל שיק, פרטי זיהויו של בעל החשבון, מענו ומספר הטלפון שלו כפי שהם מופיעים על השיק, ושם האדם שלפקודתו נמשך השיק אם קיים; לדוח יצורף עותק מצולם של השיק משני צדדיו; במקרה שהתמורה ניתנה בשיק, ייכללו בדיווח כל פרטי השיק שניתן כתמורה, לרבות שם האדם שלפקודתו נמשך השיק, אם קיים;
(ח)
אם הפעולה נעשית באמצעות שטר חליפין או שטר חוב – גם פרטי הזהות והמען של עושה השטר והנמשך, כפי שהם מופיעים על גבי השטר; לדיווח יצורף עותק מצולם של שטר החליפין או שטר החוב משני צדדיו;
(ט)
אם האשראי ניתן כנגד המחאת זכותו של הלווה לקבל נכס פיננסי מאחר – גם את פרטי הזיהוי של הנמחה והממחה, כמפורט להלן:
(1)
פרטי הנמחה – שם, מספר זהות, מען, מספרי טלפון, מעמד מקבל השירות (תושב/תושב חוץ/תאגיד ישראלי/תאגיד חוץ), מדינת הנפקת מסמך הזיהוי, ליחיד – תאריך לידה ומין, לתאגיד – תאריך ההתאגדות;
(2)
פרטי הממחה – שם, מספר זהות, מען, ליחיד – תאריך לידה ומין, לתאגיד – תאריך ההתאגדות;
(י)
בוצעה פעולה באמצעות העברה אלקטרונית – ייכללו בדיווח שם מקבל השירות, מספר זהותו ומענו, וכן שם המעביר או הנעבר, לפי העניין, מספר זהותו ומענו, אם אינו מקבל השירות, מספר המוסד הפיננסי, מספר הסניף, מספר החשבון במוסד הפיננסי שאליו מתבצעת ההעברה, אם קיים; ואולם בפעולה אל מול מוסד פיננסי במדינה או בטריטוריה המנויה בתוספת הראשונה – ייכללו בדיווח הפרטים האמורים ולגבי שם המעביר או הנעבר, לפי העניין, מספר זהותו ומספר חשבונו במוסד הפיננסי, כפי שנמסרו;
(יא)
בדיווח לפי סעיף 12(ב) – תיכלל גם סיבת הדיווח, לרבות תיאור הפעולה שבשלה הוגש הדיווח על כל נסיבותיה, ויצורפו לו אסמכתאות לביצוע פעולה; דיווח לפי סעיף 12(ב) על פעולה שמבצעה אינו מקבל שירות יכלול את הפרטים הנדרשים בפסקה (3) גם לגבי מבצע הפעולה, אם היו מצויים בידי מפעיל;
(3)
לגבי מקבל השירות –
(א)
שם;
(ב)
מספר זהות;
(ג)
מען;
(ד)
מספרי טלפון, עד שני מספרים, אם ידועים;
(ה)
ליחיד – תאריך לידה; לתאגיד – תאריך ההתאגדות;
(ו)
ליחיד – מין;
(ז)
מעמד מקבל השירות (תושב/תושב חוץ/תאגיד ישראלי/תאגיד חוץ);
(ח)
מדינת הנפקת מסמך הזיהוי;
(4)
לגבי הנהנים ובעלי השליטה, אם קיימים, הפרטים הנדרשים לפי סעיף 3(ב) ו־(ג).
איסור גילוי ועיון
(א)
מפעיל לא יגלה את עובדת גיבושו, קיומו, אי־קיומו או תוכנו של דיווח לפי סעיף 12(ב), וכן לא יגלה את עובדת קיומו של דיווח משלים כמשמעותו בסעיף 31(ג) לחוק, את עובדת קיומה של בקשה לדיווח כאמור או תוכנו של אחד מאלה, וכן לא יאפשר מתן עיון במסמכים המעידים על כל אחד מאלה; על אף האמור, מפעיל יגלה מידע או יאפשר מתן עיון כאמור למי שמוסמך לכך לצורך מילוי תפקידו אצל המפעיל, לממונה או למי שהוא הסמיכו, לרשות המוסמכת או לפי צו בית משפט.
(ב)
התעורר ספק לגבי זהות מקבל השירות או לאמיתות מסמכי הזיהוי כאמור בסעיף 11(א), התעורר חשש להלבנת הון ולמימון טרור כאמור בסעיף 11(ב), או נעשתה פעילות הנחזית להיות בלתי רגילה כאמור בסעיף 12(ב), ומפעיל סבור כי ביטול פטורים או הקלות לפי סעיף 10 או ביצוע בקרה להליך הכרת הלקוח לפי סעיף 11, לפי העניין, יובילו להפרת חובתו לפי סעיף קטן (א), רשאי הוא שלא לעשות כן, וידווח לרשות המוסמכת על החשש כאמור.

פרק ד׳: בדיקת פרטי זיהוי אל מול רשימות

חובת בדיקה אל מול רשימות
מפעיל יבדוק אל מול הרשימות –
(1)
אם מצויים בהן שם או מספר זהות של מקבל שירות, מיופה כוח, נהנה או בעל שליטה שפרטיו מצויים במאגר המידע הממוחשב שהוקם לפי סעיף 17(א); בדיקה כאמור תיערך גם כל אימת שהוסף ארגון או אדם לרשימות;
(2)
אם מצויים בהן שמותיהם של צדדים לפעולה, למעט אלה המנויים בפסקה (1); בפסקה זו –
”פעולה“ – העברה של נכס פיננסי מישראל לחוץ לארץ או לאזור, או העברה של נכס פיננסי מחוץ לארץ או מהאזור לישראל;
”צד לפעולה“ – מי שהוא אחד הצדדים לפעולה המבוצעת באמצעות המפעיל, ואולם לעניין פעולה הנעשית באמצעות שטר חוב או שיק – עושה השטר או מושך השיק, לפי העניין, וכן הנפרע בשטר או בשיק, לפי העניין.

פרק ה׳: שונות

קביעת מדיניות
מפעיל יקבע מדיניות, כלים וניהול סיכונים בעניין איסור הלבנת הון ומימון טרור לצורך מילוי חובותיו לעניין צו זה, לרבות בנושאים אלה:
(1)
הליך של הכרת הלקוח, זיהוי, דיווח וניהול רישומים;
(2)
מעקב אחר איומי הלבנת הון ומימון טרור, הנובעים, בין השאר, מטכנולוגיות חדישות, בפרט אלה המאפשרות ביצוע עסקאות שלא פנים אל פנים.
ניהול רישומים ושמירתם
(א)
מפעיל יקיים מאגר מידע ממוחשב של כל הפעולות ופרטי הזיהוי והדיווח הנדרשים לפי צו זה של מקבלי שירות, מיופי כוח, נהנים ובעלי שליטה.
(ב)
מפעיל ישמור באורח נגיש פרטי כל פעולה כספית שבוצעה, שיכללו בין השאר את תאריך ביצוע הפעולה, סוג הפעולה, סכום הפעולה והמטבע שבו בוצעה הפעולה, וכן את מסמך ההוראה לביצוע פעולה והתכתבות עסקית הנלווית לה בין המפעיל לבין מקבל השירות, והכול למשך חמש שנים לפחות ממועד סיום החזר האשראי; שמירת המסמכים תיעשה באופן שיאפשר גם שחזור של עסקה בודדת; לעניין סעיף זה, ”התכתבות עסקית“ – מסמכי הפעולה, הוראות שניתנות בקשר לפעולה במהלך ההתקשרות העסקית, הוראות בקשר לתנאי ההתקשרות ובירור בקשר לפעילות מקבל השירות.
(ג)
מפעיל ישמור על כל מסמך הוראה בקשר לביצוע פעולה שעליה דיווח לרשות המוסמכת ואת הדיווח עצמו, לתקופה כאמור בסעיף קטן (ב).
(ד)
שמירת מסמכים כאמור בסעיפים קטנים (ב) ו־(ג), יכול שתיעשה באמצעות סריקה ממוחשבת בתנאים המפורטים בתקנה 3א לתקנות העדות; בהעדר מסמך הוראה לביצוע פעולה כאמור באותם סעיפים קטנים, ישמור מפעיל את הרשומה הממוכנת המעידה על מתן הוראה לביצוע הפעולה.
(ה)
מפעיל ישמור תיעוד בכתב של הליך הבקרה כאמור בסעיף 11 ושל ממצאיה לתקופה כאמור בסעיף קטן (ב).
(ו)
על אף האמור בסעיפים קטנים (ב) עד (ה), מפעיל ישמור את המסמכים האמורים שם אף מעבר לתקופה של חמש שנים אם הממונה דרש ממנו לעשות כן, וזאת במקרים מסוימים שבהם המסמכים האמורים נדרשים לצורך חקירה או לשם פיקוח על ביצוע הוראות החוק או חוק המאבק בטרור.
מסירת מסמכים, ידיעות והסברים
מפעיל ימסור, לפי דרישה, לממונה או למי שהממונה הסמיך לכך, מסמכים, ידיעות והסברים בקשר למילוי חובותיו לפי צו זה; הסמיך הממונה אדם שאינו עובד מדינה – תחול על אותו אדם חובת סודיות לגבי מסמכים, ידיעות והסברים שנמסרו לו.
תחילה והוראות מעבר
(א)
תחילתו של צו זה שישה חודשים מיום פרסומו (להלן – יום התחילה).
(ב)
על אף האמור בסעיף קטן (א) –
(1)
סעיף 7 והדרישה לחתימת מקור בהצהרה לפי סעיף 5 יחלו שנה לאחר פרסום הוראות הממונה לפי סעיפים 5(ו) ו־7(ג); הממונה יפרסם הודעה על מועד תחילתם של סעיפים אלה ברשומות, לא יאוחר משלושה חודשים לאחר פרסום הוראות הממונה כאמור;
(2)
ניתן אשראי ללווה לפני יום התחילה, יבצע המפעיל פעולות לפי סעיפים 2 עד 5 לגבי הלווה במועד מתן אשראי חדש מכוח הסכם שנחתם לאחר יום התחילה;
(3)
נתן מלווה אשראי לפני יום התחילה, יבצע המפעיל פעולות לפי סעיפים 2 עד 5 לגבי המלווה במועד העברת כספים נוספים למפעיל, ובכל מקרה לא יאוחר משנים עשר חודשים מיום התחילה; לא ביצע המפעיל פעולות כאמור בתוך שנים עשר חודשים מיום התחילה, לא יאפשר המפעיל למלווה לבצע כל פעולה מלבד משיכת יתרה קיימת או פירעון אשראי או חוב.

תוספת ראשונה

(סעיפים 1, 3(ד)(3), 8(ג)(1), 11(א)(2), 12(א)(2), 13(2)(י) והתוספת הרביעית)

רשימת המדינות והטריטוריות

מדינה או טריטוריה מתוך רשימת המדינות או הטריטוריות שארגון ה־FATF, ארגון Moneyval או ארגונים בין־לאומיים אחרים פרסמו לגביהן הסתייגות בנוגע לעמידתן בהמלצות הארגון בנושא איסור הלבנת הון ומימון טרור; סעיף 12(א)(2) לצו זה יחול רק לגבי המדינות והטריטוריות שברשימה לגביהן קבע הארגון שיש לנקוט צעדי מנע; רשימות כאמור יפורסמו באתר האינטרנט של הרשות המוסמכת;
המדינות או הטריטוריות שלהלן: איראן, אלג׳יריה, אפגניסטאן, הממלכה של ירדן, הרשות הפלסטינית, לוב, לבנון, מועצת הנסיכויות הערביות המאוחדות, מלזיה, מצרים, טורקיה, מרוקו, סודאן, סומליה, סוריה, סעודיה, עירק, פקיסטאן, צפון קוריאה, רצועת עזה, תוניס ותימן, ובלבד שלא מדובר בפעולה אסורה לפי פקודת המסחר עם האויב, 1939.

תוספת שנייה

(סעיף 2(ד))

טופס איש ציבור זר

מהי זיקתך לישראל?
האם אתה תושב חוץ?
כן
לא
האם אתה בעל תפקיד ציבורי בכיר בחוץ לארץ כמפורט להלן (לרבות תפקיד כאמור אף אם תוארו שונה)?
איני בעל תפקיד בכיר
ראש מדינה
נשיא מדינה
ראש עיר
שופט
חבר פרלמנט
חבר מפלגה בכיר
חבר ממשלה
קצין צבא בכיר
קצין משטרה בכיר
נושא משרה בכיר בחברה ממשלתית
בעל תפקיד בכיר בארגון בין־לאומי
תפקיד ציבורי בכיר אחר (נא לפרט) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
האם יש לך בן משפחה (בן זוג וכן אח, הורה, הורה הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג, או בן זוגו של כל אחד מאלה) שהוא בעל תפקיד ציבורי בכיר בחוץ לארץ?
כן
לא
אם התשובה לשאלה 4 חיובית, אנא סמן את תפקידו לפי הרשימה שלהלן (לרבות תפקיד כאמור אף אם תוארו שונה):
ראש מדינה
נשיא מדינה
ראש עיר
שופט
חבר פרלמנט
חבר מפלגה בכיר
חבר ממשלה
קצין צבא בכיר
קצין משטרה בכיר
נושא משרה בכיר בחברה ממשלתית
בעל תפקיד בכיר בארגון בין־לאומי
תפקיד ציבורי בכיר אחר (נא לפרט) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
האם אתה פועל בשם תאגיד?
כן
לא
אם התשובה לשאלה 6 חיובית, האם אחד מבעלי השליטה בתאגיד הוא בעל תפקיד ציבורי בכיר בחוץ לארץ? אם כן, אנא סמן את תפקידו לפי הרשימה שלהלן (לרבות תפקיד כאמור אף אם תוארו שונה):
ראש מדינה
נשיא מדינה
ראש עיר
שופט
חבר פרלמנט
חבר מפלגה בכיר
חבר ממשלה
קצין צבא בכיר
קצין משטרה בכיר
נושא משרה בכיר בחברה ממשלתית
בעל תפקיד בכיר בארגון בין־לאומי
תפקיד ציבורי בכיר אחר (נא לפרט) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
האם אתה שותף עסקי, יועץ או מינוי אישי של בעל תפקיד ציבורי בחוץ לארץ?
כן
לא
אם התשובה לשאלה 8 חיובית, אנא סמן את תפקידו לפי הרשימה שלהלן (לרבות תפקיד כאמור אף אם תוארו שונה):
ראש מדינה
נשיא מדינה
ראש עיר
שופט
חבר פרלמנט
חבר מפלגה בכיר
חבר ממשלה
קצין צבא בכיר
קצין משטרה בכיר
נושא משרה בכיר בחברה ממשלתית
בעל תפקיד בכיר בארגון בין־לאומי
תפקיד ציבורי בכיר אחר (נא לפרט) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

תוספת שלישית

(סעיף 5(ד))

נוסח הצהרת מקבל שירות

אני [שם מלא] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מס׳ זהות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מצהיר בזה כי –
(1)
□ אני מבקש לבצע פעולה בעבור עצמי בלבד.
(2)
□ אני מבקש לבצע פעולה בעבור נהנה.
(3)
□ קיים נהנה ואולם פרטי הזיהוי שלו טרם ידועים; הסיבה לכך . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . אני מתחייב למסור את פרטי הנהנה מיד עם היוודע זהותו.
(4)
□ הנהנים מהפעולה שביצעתי הם:
שםמס׳ זהותתאריך לידה/התאגדות*מין*מען*
     
     
* נדרש אם אין למפעיל מספר זהות לאחר שנקט אמצעים סבירים להשגתו.
לגבי מקבל שירות שהוא תאגיד:
(5)
□ אין בעל שליטה בתאגיד.
(6)
□ בעלי השליטה בתאגיד הם:
שםמס׳ זהותתאריך לידה/התאגדות*מין*מען*
     
     
* נדרש אם אין למפעיל מספר זהות לאחר שנקט אמצעים סבירים להשגתו.
אני מתחייב להודיע למפעיל בכתב בהקדם האפשרי על כל שינוי בפרטים שמסרתי לעיל; ידוע לי כי מסירת מידע כוזב, לרבות אי־מסירת עדכון של פרט החייב בדיווח, במטרה שלא יהיה דיווח או כדי לגרום לדיווח בלתי נכון לפי סעיף 7 לחוק איסור הלבנת הון, התש״ס–2000, מהווה עבירה פלילית.
תאריך . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
חתימה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

תוספת רביעית

(סעיף 12(ב))

רשימת פעולות שיכול שייראו כפעולות בלתי רגילות לפי הצו

פעילות שנראה כי מטרתה לעקוף את חובת הדיווח שנקבעה בסעיף 12(א);
פעילות שנראה שמטרתה לעקוף את חובת הזיהוי;
פעולה בעלת היקף כספי ומורכבות גבוהים, בלא הסבר סביר;
ביצוע פעולה בידי מי שאינו מקבל שירות, בלא הסבר סביר;
נראה כי מקבל השירות פועל בעבור נהנה, בלי שהצהיר על כך;
נראה כי הפעולה המבוקשת אינה אופיינית למקבל השירות;
נראה כי הפעולה המבוקשת חסרת היגיון עסקי או כלכלי למקבל השירות;
מספר בקשות אשראי לאותו יעד או החזר אשראי מאותו מקור, בלא סיבה נראית לעין;
מקבל השירות מגלה אדישות בנוגע לתנאי האשראי;
אם ניתן אשראי למי שנחזה בעיני המפעיל כעוסק במתן אשראי ולא הצהיר על כך;
נראה כי קיימת זיקה בין בקשות אשראי שונות, בלא הסבר סביר;
פעולה שמעורב בה ארגון שהוכרז התאחדות בלתי מותרת לפי תקנה 84 לתקנות ההגנה (שעת חירום), 1945, או ארגון שהוכרז ארגון טרוריסטי לפי פקודת מניעת טרור, התש״ח–1948, או ארגון שהוכרז כארגון טרור לפי סעיף 3 לחוק המאבק בטרור, וכן פעולה שנראה כי נועדה לבוא במקום פעילות של ארגון כאמור;
פעולה שנראה כי נועדה לבוא במקום פעולה של אדם שהוכרז פעיל טרור לפי סעיף 3 לחוק המאבק בטרור;
העברות שוטפות מגופים במדינה או בטריטוריה מן המנויות בתוספת הראשונה לצו, או אל גופים כאמור;
הצהרה שניתנה לפי הצו שנחזית להיות בלתי נכונה;
פעולה של ארגון שאינו למטרת רווח שלפי ידיעת המפעיל נמצא בקשר עם יחיד או גוף במדינה או בטריטוריה מן המנויות בתוספת הראשונה;
פעולה של ארגון שאינו למטרת רווח שאינה עולה בקנה אחד עם הפעילות המוצהרת של הארגון, אם הפעילות המוצהרת של הארגון ידועה למפעיל;
החזר אשראי בסכום מהותי סמוך למועד קבלתו בלא סיבה נראית לעין;
קבלה או החזר אשראי בסכום מהותי במזומן, בלא סיבה נראית לעין;
פעולה של מקבל שירות שהצהיר כי הנהנה אינו ידוע ולא עדכן את ההצהרה בתוך 60 ימים מיום הפעולה.


ד׳ באדר ב׳ התשע״ט (11 במרס 2019)
  • משה כחלון
    שר האוצר
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.