לדלג לתוכן

צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של זירת סוחר לחשבונו העצמי למניעת הלבנת הון ומימון טרור)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של זירת סוחר לחשבונו העצמי למניעת הלבנת הון ומימון טרור) מתוך ספר החוקים הפתוח

צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של זירת סוחר לחשבונו העצמי למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע״ו–2015


ק״ת תשע״ו, 330, 802.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7(ב) ו־(ג) ו־32(ג) לחוק איסור הלבנת הון, התש״ס–2000 (להלן – החוק), וסעיף 48(א) לחוק איסור מימון טרור, התשס״ה–2005 (להלן – חוק איסור מימון טרור), לאחר התייעצות עם שר המשפטים ועם השר לביטחון הפנים, ולעניין סעיף 17, בהסכמת שר המשפטים, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מצווה לאמור:


תוכן עניינים

פרק א׳: פרשנות

הגדרות
בצו זה –
”אזור“ – כל אחד מאלה: יהודה, השומרון ורצועת עזה;
”איש ציבור זר“ – תושב חוץ בעל תפקיד ציבורי בכיר מחוץ לישראל, לרבות בן משפחה של תושב כאמור או תאגיד המצוי בשליטתו או שותף עסקי של אחד מאלה;
”אמנה לביטול דרישת האימות“ – אמנה המבטלת את דרישת האימות לתעודות חוץ ציבוריות כהגדרת האמנה בתקנות לביצוע אמנת האג (ביטול אימות מסמכי חוץ ציבוריים), התשל״ז–1977;
”בורסה“ – בורסה לניירות ערך או שוק מוסדר כהגדרתו בחוק השקעות משותפות;
”בן משפחה“ – כהגדרתו בחוק ניירות ערך;
”בנק הדואר“ – החברה כהגדרתה בחוק הדואר כשהיא נותנת שירותים כספיים כמשמעותם בחוק הדואר, מטעם החברה הבת, כהגדרתה בסעיף 88יא בחוק הדואר;
”בנק מחוץ לישראל“ – תאגיד שהתאגד באחת ממדינות ה־OECD, שאינה מנויה בתוספת הראשונה, ושמתקיימים לגביו אלה:
(1)
הוא עוסק בפעילויות שהעיסוק בהן בישראל טעון רישיון בנק לפי חוק הבנקאות (רישוי), התשמ״א–1981;
(2)
הוא קיבל אישור מידי מי שרשאי לתתו לפי דין במדינת החוץ לעסוק בפעילויות כאמור בפסקה (1), והוא נתון לפיקוחו של מי שמוסמך לעניין זה באותה מדינה;
(3)
הוא נתון לפיקוח בתחום איסור הלבנת הון ומימון טרור;
”בעל חשבון“ – מי שרשום אצל החברה כבעל חשבון;
”בעל שליטה“ – מי שיש לו שליטה בתאגיד – כהגדרתה בסעיף 7(א)(1)(ב) לחוק;
”הליך של הכרת בעל חשבון“ – בין השאר, בירור מקור הכספים שאמורים להיות מופקדים בחשבון, עיסוקו של המבקש להיות בעל חשבון, מטרת פתיחת החשבון והפעילות המתוכננת בו; לגבי תושב חוץ – גם בירור זיקתו לישראל ואם הוא איש ציבור זר; לגבי מי שהוא בעל עסק – גם סוג עסקיו;
”הממונה“ – כהגדרתו בסעיף 12 לחוק;
”הרשות המוסמכת“ – כמשמעותה בסעיף 29 לחוק;
”הרשימה“ – רשימה מרוכזת של ארגוני טרור מוכרזים ושל מי שהוכרז אדם שהוא פעיל טרור, שפורסמה לפי סעיף 47(ב)(1)(ג) לחוק איסור מימון טרור; וכן ארגון או אדם כאמור, שהודעה על הכרזתו כארגון טרור או כאדם שהוא פעיל טרור הומצאה לחברה לפי הסעיף האמור והחברה לא קיבלה הודעה על ביטולה;
”חברה“ – חברה בעלת רישיון זירה כהגדרתו בסעיף 44יב לחוק ניירות ערך;
”חברה מנהלת“ ו”קופת גמל“ – כהגדרתן בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס״ה–2005;
”חברת כרטיסי אשראי“ – תאגיד, לרבות תאגיד בנקאי, שהתאגד בישראל או באחת ממדינות ה־OECD שאינה מנויה בתוספת הראשונה, ושמתקיימים לגביו אלה:
(1)
עיסוקו בהנפקת כרטיסי אשראי או כרטיסי בנק;
(2)
הוא נתון לפיקוח בתחום איסור הלבנת הון ומימון טרור;
”חוק הדואר“ – חוק הדואר, התשמ״ו–1986;
”חוק השקעות משותפות“ – חוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ״ד–1994;
”חוק ניירות ערך“ – חוק ניירות ערך, התשכ״ח–1968;
”חשבון“ – חשבון שמנהלת חברה שבו מתנהלים כספי לקוח, חוזי לקוח ונכסי לקוח;
”חשבון אחר“ – חשבון בתאגיד בנקאי או חשבון בבנק מחוץ לישראל, הרשום על שם מי שהוא בעל החשבון בחשבון העברות;
”חשבון במערכת סגורה“ – חשבון שמקורם של הכספים הרשומים בו הוא בחשבון מקור ובלבד שהכספים הרשומים בחשבון מועברים חזרה לחשבון המקור בלבד;
”חשבון העברות“ – חשבון שמקורם של הכספים הרשומים בו הוא בחשבון אחר או שהכספים הרשומים בו מועברים אליו באמצעות כרטיס אשראי או כרטיס בנק המשויך לחשבון האחר ורשום על שם בעל החשבון בלבד, ושהתאגיד הבנקאי או חברת כרטיסי אשראי מנפיקים;
”חשבון כספי לקוחות מחוץ לישראל“ – חשבון כספי לקוחות המתנהל במוסד כספי מחוץ לישראל, לפי תקנה 21 לתקנות זירות מסחר;
”חשבון מקור“ – חשבון בתאגיד בנקאי הרשום על שם מי שהוא בעל החשבון בחשבון במערכת סגורה;
”יחיד“ – מי שאינו תאגיד או שאינו מוסד ציבורי או שאינו תאגיד שהוקם בחיקוק מחוץ לישראל;
”כספי לקוח“, ”חוזה לקוח“ ו”נכס לקוח“ – כהגדרתם בתקנות זירות מסחר;
”כרטיס אשראי“, ”כרטיס בנק“ – כהגדרתם בחוק כרטיסי חיוב, התשמ״ו–1986;
”מוסד ציבורי“ – משרדי הממשלה, הסוכנות היהודית לארץ ישראל, רשויות מקומיות וכן רשויות, תאגידים או מוסדות אחרים שהוקמו בישראל בחיקוק;
”מורשה חתימה“ – מי שבעל החשבון ייפה את כוחו לפעול בחשבון, בין אם בעל החשבון הוא יחיד ובין אם לאו, ובלבד שהוא רשום אצל החברה כמי שרשאי לפעול בחשבון;
”מסמך רשמי“ – תדפיס או מכתב, הנושא את שם הבנק או חברת האשראי, לפי העניין;
”מספר זהות“ – כל אחד מאלה:
(1)
ביחיד שהוא תושב – מספר זהותו במרשם האוכלוסין;
(2)
ביחיד שהוא תושב חוץ – מספר דרכון או מספר תעודת מסע ושם המדינה שבה הוצא הדרכון או תעודת המסע; אם היחיד הוא תושב האזור – מספר הזהות יכול שיהיה גם מספר זהותו בכרטיס מגנטי שהנפיק המינהל האזרחי;
(3)
בתאגיד הרשום בישראל – מספר הרישום במרשם המתאים;
(4)
בתאגיד שאינו רשום בישראל – מספר הרישום במדינת ההתאגדות, אם קיים, ושמה, ואם לא קיים רישום לתאגידים מסוגו – מספר הרישום הפנימי אצל החברה; ובתאגיד שזוהה לפי מסמך כאמור בסעיף 4(א)(6) – מספר הזיהוי באותו מסמך ושם המדינה שבה הוצא המסמך;
(5)
במוסד ציבורי ובתאגיד מחוץ לישראל שהוקם בחיקוק – מספר הרישום שתקצה לו החברה;
”מען“ – כל אחד מאלה:
(1)
ביחיד – מענו הרשום במסמך כאמור בסעיף 4(א)(1), (2) או (6), או מקום מגוריו, כפי שמסר, הכולל את שם היישוב, וכן את שם הרחוב, מספר הבית ומיקוד, אם נתונים אלה קיימים, ובתושב חוץ – גם שם המדינה;
(2)
בתאגיד – מענו הרשום במסמך כאמור בסעיף 4(א)(3), (4) או (6), או מקום ניהול עסקיו בישראל, ואם אינו מנהל עסקים בישראל – מקום מרכז עסקיו מחוץ לישראל, וכל אלה – כפי שמסר; המען יכלול את שם היישוב, וכן את שם הרחוב, מספר הבית ומיקוד, אם נתונים אלה קיימים, ובתאגיד מחוץ לישראל – גם את שם המדינה;
(3)
במוסד ציבורי ובתאגיד מחוץ לישראל שהוקם בחיקוק – המען שמסרו הכולל את שם היישוב, וכן את שם הרחוב, מספר הבית ומיקוד, אם נתונים אלה קיימים, ובתאגיד מחוץ לישראל שהוקם בחיקוק – גם שם המדינה;
”מקבל שירות“ – בעל חשבון או מורשה חתימה;
”נהנה“ – כהגדרתו בסעיף 7(א)(1)(א) לחוק ואם הוא תאגיד, יראו את התאגיד ואת בעלי השליטה בו כנהנים;
”נושא משרה“ – כהגדרתו בחוק החברות, התשנ״ט–1999;
”עורך דין“ – עורך דין בעל רישיון לעריכת דין בישראל ולעניין תאגיד שאינו רשום בישראל, גם בעל רישיון לעריכת דין במדינת ההתאגדות של התאגיד, ובלבד שהמדינה או הטריטוריה שבה מואגד התאגיד אינה מנויה בתוספת הראשונה; היתה מדינת ההתאגדות אחת המדינות החברות ב־OECD – גם עורך דין בעל רישיון באחת המדינות החברות בארגון ה־OECD;
”פעולה“ – פעולה בודדת בחשבון, אלא אם כן נקבע אחרת בצו זה;
”צדדים לפעולה“ – כל אחד מן הצדדים לפעולה המבוצעת באמצעות החברה;
”קרן“ – כהגדרתה בחוק השקעות משותפות;
”שם“ – כל אחד מאלה:
(1)
ביחיד – שם משפחה ושם פרטי, הרשומים במסמך הזיהוי כאמור בסעיף 4(1), (2), (6) או (7);
(2)
בתאגיד – שמו הרשום, ואם הואגד במדינה שלא מתקיים בה רישום לגבי תאגידים מסוגו – שמו כפי שמסר;
(3)
בתאגיד שהוקם בחיקוק – השם שנקבע בחיקוק, בין בארץ ובין מחוץ לישראל;
(4)
במוסד ציבורי, למעט בתאגיד שהוקם בחיקוק – שמם כפי שמסרו;
”תאגיד“ – כל אחד מאלה:
(1)
חברה, שותפות, אגודה שיתופית, אגודה עותומנית, עמותה או מפלגה הרשומה בישראל;
(2)
גוף הרשום כתאגיד מחוץ לישראל;
(3)
גוף שהואגד במדינה שלא מתקיים בה רישום לגבי גופים מסוגו, ובלבד שהציג מסמך המעיד על היותו תאגיד;
”תושב“ – כמשמעותו בחוק מרשם האוכלוסין, התשכ״ה–1965, לרבות אזרח ישראלי שאינו תושב כאמור, הרשום במרשם האוכלוסין;
”תושב אזור“ – מי שרשום במרשם האוכלוסין של האזור;
”תושב חוץ“ – מי שאינו תושב;
”תפקיד ציבורי בכיר“ – לרבות ראש מדינה, נשיא מדינה, ראש עיר, שופט, חבר פרלמנט, חבר ממשלה וקצין צבא או משטרה בכיר, או כל ממלא תפקיד כאמור אף אם תוארו שונה;
”OECD“ – הארגון לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי.

פרק ב׳: חובות זיהוי

הכרת בעל חשבון
(א)
לא תפתח חברה חשבון, בלא שזיהתה את מי שמבקש להיות בעל חשבון וביצעה לגביו הליך של הכרת בעל החשבון, לפי מידת הסיכון שלו להלבנת הון ומימון טרור; החברה תערוך רישומים של פרטים אלה.
(ב)
לא תפתח חברה חשבון לאיש ציבור זר, אלא אם כן התקבל אישור לכך מנושא משרה בחברה, לרבות מי שכפוף ישירות למנהל הכללי; מתן אישור כאמור ייבחן לפי מידת הסיכון של בעל החשבון להלבנת הון ולמימון טרור; התברר במהלך ההתקשרות כי בעל חשבון הוא איש ציבור זר, לא תבצע החברה פעולה בחשבון עד לקבלת אישור כאמור להמשך ההתקשרות.
(ג)
חברה תבצע בקרה שוטפת בהתייחס להליך של הכרת בעל חשבון שביצעה עם תחילת ההתקשרות לפי מידת הסיכון של בעל החשבון להלבנת הון ולמימון טרור, ותעדכן את רישומיה לפי זה; התעורר ספק ביחס לזהות בעל חשבון או לאמיתות מסמכי הזיהוי שנמסרו לחברה, תבצע החברה הליך של הכרת בעל חשבון פעם נוספת.
(ד)
ביצוע הליך של הכרת בעל החשבון לפי סעיף קטן (א), יכול שייעשה לפי טופס שיפרסם הממונה.
רישום פרטי זיהוי
(א)
לא תפתח חברה חשבון בלא שתרשום לגבי כל אחד מבעלי החשבון ומורשי החתימה וכן לגבי מי שמבקש לפתוח חשבון, אם אינו אחד מאלה, את פרטי הזיהוי המפורטים להלן ותאמת אותם כמפורט בסעיף 4:
(1)
שם;
(2)
מספר זהות;
(3)
ביחיד – תאריך לידה ומין; בתאגיד – תאריך התאגדות;
(4)
מען.
(ב)
לא תפתח חברה חשבון בלא שתרשום לגבי נהנה את הפרטים שבסעיף קטן (א)(1) ו־(2); רישום הפרטים ייעשה לפי ההצהרה כאמור בסעיף 5; לא היה בידי חברה מספר זהותו של הנהנה, לאחר שנקטה אמצעים סבירים להשגתו, תרשום במקומו את הפרטים שבסעיף קטן (א)(3) וכן את מדינת האזרחות או ההתאגדות, לפי העניין; סעיף קטן זה לא יחול –
(1)
אם מצאה חברה, בעת פתיחת החשבון, שהמדובר בחשבון לטובת נהנה, שלפי הצהרת המבקש לפתוח חשבון אי־אפשר לדעת את זהותו, ופורטה הסיבה לכך שזהות הנהנה טרם ידועה; במקרה כאמור, תפנה החברה את תשומת לבו של המבקש לפתוח חשבון, בכתב, לחובתו למסור לחברה את פרטי הנהנה מיד עם היוודע זהותו;
(2)
לגבי חשבון שמבקש לפתוח מי שמינה בית משפט, בית דין דתי, ראש ההוצאה לפועל, הרשם לענייני ירושה או גוף רשמי אחר של המדינה שהורה יושב ראש רשות ניירות ערך ובלבד שהצהיר על כך; החברה תציין את המינוי ברישומי החשבון ותשמור העתק מהאסמכתה לכך.
(ג)
לא תפתח חברה חשבון לתאגיד בלא שתרשום לגבי בעלי השליטה בו את הפרטים שבסעיף קטן (א)(1) ו־(2); רישום הפרטים ייעשה לפי ההצהרה כאמור בסעיף 5; לא היה בידי החברה מספר זהות, לאחר שנקטה אמצעים סבירים להשגתו, תרשום במקומו את הפרטים שבסעיף קטן (א)(3) וכן את מדינת האזרחות.
(ד)
לא תוסיף חברה לחשבון –
(1)
בעל חשבון או מורשה חתימה, בלא שתרשום לגביהם את פרטי הזיהוי כאמור בסעיף קטן (א) ותאמת אותם כמפורט בסעיף 4;
(2)
נהנה בלא שתרשום לגביו את פרטי הזיהוי כאמור בסעיף קטן (ב) ותאמת אותם כמפורט בסעיף 4(ג);
(3)
בעל שליטה בתאגיד בלא שתרשום לגביו את פרטי הזיהוי כאמור בסעיף קטן (ג) ותאמת אותם כמפורט בסעיף 4(ג).
(ה)
פתיחת חשבון והוספת בעל חשבון, הוספת נהנה והוספת בעל שליטה תלווה בהצהרה כאמור בסעיף 5; הצהרה כאמור שניתנה בפתיחת חשבון תהיה בחתימת מקור.
(ו)
לא תבצע חברה פעולה של העברה אלקטרונית מישראל אל מחוץ לישראל, בסכום העולה על 5,000 שקלים חדשים בלא שתרשום, בכל אחד ממסמכי ההעברה, את פרטי מקבל השירות יוזם ההעברה, לרבות שמו, מספר חשבונו ומענו, וכן את פרטי הנעבר, לרבות שמו, ומספר חשבונו; בוצעה העברה שלא מחשבונו של מקבל השירות או שלא אל חשבונו של מקבל השירות, תרשום החברה את מספר הזהות של יוזם ההעברה או הנעבר, לפי העניין.
(ז)
בפעולה של העברה אלקטרונית מחוץ לישראל לישראל, תרשום החברה את הפרטים כאמור בסעיף קטן (ו), אם פרטים אלה ידועים לה.
אימות פרטים ודרישת מסמכים
(א)
חברה תאמת את פרטי הזיהוי של מקבל השירות בפעולות כאמור בסעיף 3(א) ו־(ד)(1) ותקבל לידיה מסמכים, כמפורט להלן:
(1)
לעניין רישום פרטי הזיהוי שבסעיף 3(א)(1) עד (3) של יחיד שהוא תושב – לפי תעודת זהות או העתק מאושר שלה, שהעתק מצולם של אחד מהם – בנוגע לפרטי הזיהוי האמורים – יישמרו אצל החברה; החברה תאמת את פרטי הזיהוי עם מרשם האוכלוסין, תשווה את תאריך הנפקת התעודה המופיע בה עם תאריך הנפקת התעודה האחרונה הרשום במרשם האוכלוסין במשרד הפנים ותשמור תיעוד של בדיקה זו; לעניין פסקה זו, יראו כתעודת זהות גם תעודת עולה עד 30 ימים מיום הנפקתה, דרכון ישראלי תקף שניתן לפי חוק הדרכונים, התשי״ב–1952, רישיון נהיגה תקף, הכולל את תמונת בעל הרישיון, שניתן לפי פקודת התעבורה [נוסח חדש], ואולם החובה להשוות את תאריך הנפקת התעודה לא תחול בזיהוי לפי תעודות אלה;
(2)
לעניין רישום פרטי הזיהוי שבסעיף 3(א)(1) עד (3) של יחיד שהוא תושב חוץ – לפי דרכון חוץ או תעודת מסע, או העתק מאושר של מסמך זיהוי כאמור; החברה תשווה את פרטי הזיהוי עם מסמך נוסף הנושא תמונה ומספר זהות, ובהעדרו – עם מסמך הנושא שם או מספר זהות וכן מען או תאריך לידה, העתקים מצולמים של מסמכי הזיהוי – בנוגע לפרטי הזיהוי – יישמרו אצל החברה; אם היחיד תושב האזור, רשאית החברה לרשום את פרטי הזיהוי גם לפי כרטיס מגנטי שהנפיק המינהל האזרחי, שהעתק מצולם שלו, בנוגע לפרטי הזיהוי האמורים – יישמר אצל החברה; החברה תשווה את פרטי הזיהוי עם מסמך נוסף כאמור לעניין תושב חוץ או תאמת את פרטי הזיהוי עם מרשם המינהל האזרחי, תשווה את תאריך הנפקת התעודה המופיע בה עם תאריך הנפקת התעודה האחרונה הרשום במרשם ותשמור תיעוד של בדיקה זו;
(3)
לעניין רישום פרטי הזיהוי שבסעיף 3(א)(1) עד (3) של תאגיד הרשום בישראל – לפי תעודת הרישום או העתק מאושר שלה, נסח עדכני של פרטי החברה מרשם החברות או אישור של עורך דין על קיום התאגיד, שמו, מספר זהותו ותאריך ההתאגדות שלו; החברה תקבל לידיה ותשמור את המסמכים האמורים או העתקים מצולמים שלהם, וכן מסמכים אלה:
(א)
העתק מאושר של החלטת האורגן המוסמך בתאגיד לפתוח חשבון אצל החברה, או אישור של עורך דין שהחלטה כאמור התקבלה כדין;
(ב)
העתק מאושר של החלטת האורגן המוסמך בתאגיד על מורשי החתימה לשם ניהול החשבון, או אישור של עורך דין על מורשי החתימה לשם ניהול החשבון;
(4)
לעניין רישום פרטי הזיהוי שבסעיף 3(א)(1) עד (4) של תאגיד שאינו רשום בישראל – לפי מסמך המעיד על רישומו או לפי העתק מאושר ממסמך כאמור, אם פרטים אלה מופיעים במסמך; חסר במסמך אחד הפרטים כאמור – לפי אישור של עורך דין; החברה תקבל לידיה מסמך המעיד על רישומו של התאגיד ומסמכים כמפורט בפסקה (3)(א) ו־(ב); בתאגיד שהתאגד במדינה שלא מתקיים בה רישום של תאגידים מסוגו, תקבל לידיה החברה אישור של עורך דין על כך שלא קיים רישום במדינת ההתאגדות; החברה תשמור מסמכים אלה או העתקים מצולמים שלהם;
(5)
לעניין רישום השם של מוסד ציבורי ושל תאגיד שהוקם בחיקוק מחוץ לישראל – לפי הצהרת המבקש לפתוח חשבון, ובתאגיד שהוקם בחיקוק, לפי החיקוק שמכוחו הוקם התאגיד, או אישור של עורך דין על קיומו של החיקוק; החברה תקבל לידיה מסמכים כאמור בפסקה (3)(א) ו־(ב), בשינויים המחויבים; החברה תשמור מסמכים אלה או העתקים מצולמים שלהם;
(6)
נעשו פעולות לפתיחת החשבון מחוץ לישראל, רשאית החברה על אף האמור בפסקאות (2) ו־(4), לרשום את פרטי הזיהוי לפי מסמכי הזיהוי המקובלים בחשבון מן הסוג הזה במדינה שנעשה בה הזיהוי, ובלבד שבמדינה זו קיימת חקיקה המחייבת זיהוי לקוחות; החברה תשמור בידיה עותקים מצולמים של מסמכי הזיהוי;
(7)
בקטין שטרם מלאו לו 16 שנים – לפי אחד ממסמכי הזיהוי המפורטים בסעיף 4 של אחד מאפוטרופסיו; אם הקטין תושב חוץ – לפי דרכונו של הקטין או לפי העתק מאושר שלו; למן תום שלושה חודשים מיום שמלאו לבעל חשבון 18 שנים, לא תבצע החברה כל פעולה יזומה של בעל החשבון בחשבונו אלא אם כן התקיים האמור בפסקה (1) או (2), לפי העניין.
(ב)
בסעיף זה, ”העתק מאושר“ – העתק מתאים למקור המאומת בידי אחד מאלה:
(1)
הרשות שהנפיקה את מסמך המקור;
(2)
עורך דין;
(3)
עובד של החברה, שלפניו הוצג המסמך המקורי;
(4)
רשות כאמור בסעיף 6 לאמנה לביטול דרישת האימות;
(5)
נציג דיפלומטי או קונסולרי ישראלי מחוץ לישראל.
(ג)
החברה תנקוט אמצעים סבירים לאימות פרטי הזיהוי של נהנה ובעל שליטה בחשבון כאמור בסעיף 3(ב) עד (ד), בהתחשב בסיכון הקיים להלבנת הון ולמימון טרור, תוך שימוש במידע נוגע לעניין או בנתונים שהתקבלו ממקור מהימן המניחים את דעתה; לצורך כך רשאית החברה לאמת את פרטי הזיהוי כאמור עם מרשם האוכלוסין.
(ד)
על אף האמור בסעיף זה, רשאי יושב ראש רשות ניירות ערך, בהתייעצות עם ראש הרשות המוסמכת, להורות במקרה מסוים על דרכי אימות פרטים ודרישת מסמכים חלופיות.
הצהרה על נהנה ועל בעל שליטה
(א)
בעת פתיחת חשבון תדרוש החברה מהמבקש לפתוח חשבון הצהרה בחתימת מקור אם קיים נהנה בחשבון; הצהיר המבקש לפתוח חשבון כי קיים נהנה בחשבון – תכלול ההצהרה את הפרטים כאמור בסעיף 3(ב) לגבי כל אחד מן הנהנים; נפתח החשבון שלא בידי בעל החשבון, תדרוש החברה גם מבעל החשבון הצהרה כאמור לפני ביצוע פעולה בחשבון; ואולם –
(1)
אם הנהנה בלתי ידוע, כאמור בסעיף 3(ב)(1) – יצהיר על כך המבקש לפתוח חשבון;
(2)
התבקשה החברה לפתוח חשבון כאמור בסעיף 3(ב)(2), תשמור העתק מן האסמכתה לכך.
(ב)
בעת פתיחת חשבון לתאגיד, תדרוש החברה הצהרה מן התאגיד בחתימת מקור או באישור של עורך דין על פרטי הזיהוי כאמור בסעיף 3(ג) לגבי בעל שליטה בתאגיד.
(ג)
ההצהרות כאמור בסעיפים קטנים (א) ו־(ב) ייעשו לפי הטופס שבתוספת השנייה.
פטור חלקי
(א)
האמור בסעיפים 3(ב) ו־(ד)(2) וכן 5(א) לגבי רישום נהנה בחשבון לא יחול על –
(1)
חשבון של מוסד ציבורי;
(2)
חשבון של תאגיד בנקאי, בנק הדואר, מבטח, חבר בורסה, קופת גמל וחברה מנהלת לקופת גמל שבניהולה וחשבון לקרן;
(3)
חשבון אחר שהורה יושב ראש רשות ניירות ערך.
(ב)
האמור בסעיפים 3(ג), (ד)(3) ו־5(ב) לגבי רישום בעל שליטה לא יחול על חשבונות של תאגיד בנקאי, של מבטח, של קרן, של קופת גמל, של חברה מנהלת לקופת גמל שבניהולה ושל חברה שניירות הערך שלה נסחרים בבורסה לניירות ערך בתל אביב או בבורסה במדינה שהיא חברה ב־OECD וכן על חשבון של תאגיד מסוג אחר שהורה עליו יושב ראש רשות ניירות ערך.
(ג)
נשלטת חברה בידי חברה כאמור בסעיף קטן (ב), יראו בחברה כאמור בסעיף קטן (ב) בעל שליטה.
זיהוי פנים אל פנים
החברה תזהה את בעל החשבון ומורשה החתימה פנים אל פנים על פי מסמך זיהוי כמפורט בסעיף 4, לפני הפעולה הראשונה של כל אחד מהם בחשבון; לעניין זה, ”זיהוי פנים אל פנים“ – זיהוי על ידי אחד מאלה:
(1)
עובד של החברה;
(2)
בעל רישיון לעריכת דין בישראל;
(3)
נציג דיפלומטי או קונסולרי ישראלי מחוץ לישראל;
(4)
רשות שצוינה בסעיף 6 לאמנה לביטול דרישת האימות;
(5)
עובד של תאגיד בנקאי;
(6)
עובד של בנק הדואר;
(7)
לגבי יחיד – נוטריון שהוא עורך דין באחת ממדינות ה־OECD, ובלבד שמדינה זו אינה מנויה בתוספת הראשונה; לגבי תאגיד שאינו רשום בישראל – נוטריון שהוא עורך דין במדינת ההתאגדות של התאגיד, החברה בארגון ה־OECD, ובלבד שמדינה זו אינה מנויה בתוספת הראשונה.
חשבון במערכת סגורה וחשבון העברות [תיקון: תשע״ו]
(א)
בפתיחת חשבון במערכת סגורה לא יחולו הוראות סעיף 7, ועל אף האמור בסעיפים 4(א), 5(א) ו־(ב) רשאית החברה לרשום את פרטי הזיהוי לפי העתק של מסמכי הזיהוי המפורטים בסעיף 4, ולקבל הצהרה על נהנה שלא בחתימת מקור ורשאית שלא לאמת את פרטי הזיהוי של מורשה החתימה.
(ב)
בפתיחת חשבון העברות לא יחולו הוראות סעיף 7 ועל אף האמור בסעיפים 4(א), 5(א) ו־(ב) רשאית החברה לרשום את פרטי הזיהוי לפי העתק של מסמכי הזיהוי המפורטים בסעיף 4, ולקבל הצהרה על נהנה באמצעות טכנולוגיית היוועדות חזותית (video conference) ובלבד שהתקיימו כל אלה:
(1)
לא יועברו מחשבון העברות כספים ללקוח אלא באופן זה –
(א)
כספים שהועברו באמצעות כרטיס אשראי או כרטיס בנק יוחזרו, בדרך של זיכוי, לכרטיס האשראי או כרטיס הבנק שממנו הועברו כספים אלה מלכתחילה או לחשבון האחר;
(ב)
כספים שהועברו מחשבון אחר יוחזרו לאותו חשבון אחר;
(2)
בעל החשבון יעביר לידי החברה את פרטי החשבון האחר, ואם מדובר בשימוש בכרטיס אשראי או כרטיס בנק, גם את ארבע הספרות האחרונות של כרטיס האשראי או כרטיס הבנק שבאמצעותו מועברים הכספים כאמור, וכן אחד מאלה, לפי העניין –
(א)
מסמך רשמי של הבנק הכולל את פרטי החשבון האחר ובעל החשבון האחר;
(ב)
מסמך רשמי של חברת האשראי הכולל את ארבע הספרות האחרונות של כרטיס האשראי או כרטיס הבנק ופרטי בעל הכרטיס; ובלבד שמהמסמך הרשמי עולה כי כרטיס האשראי או כרטיס הבנק שבאמצעותו מועברים הכספים כאמור משויך לחשבון האחר;
(3)
החברה קיבלה מבעל החשבון העתק של מסמך זיהוי הנושא תמונה ומספר זהות, ובהעדרו – מסמך הנושא שם או מספר זהות וכן מען או תאריך לידה;
(4)
החברה זיהתה את בעל החשבון באמצעות טכנולוגיית היוועדות חזותית (video conference) או אימתה את זהות הלקוח ישירות מול התאגיד הבנקאי, הבנק מחוץ לישראל או חברת כרטיסי האשראי, לפי העניין; לעניין זה, ”אימות הזיהוי“ – בדיקה אם פרטי הזיהוי של בעל החשבון כאמור בסעיף 3(א)(1) ו־(2) הרשומים אצלה, זהים לפרטי זיהוי אלה הרשומים אצל התאגיד הבנקאי, הבנק מחוץ לישראל או חברת כרטיסי האשראי, לפי העניין;
(5)
בביצוע הליך הכרת בעל חשבון לפי סעיף 2 תסווג החברה את הלקוח במידת סיכון גבוהה להלבנת הון ומימון טרור.
(ג)
על אף האמור בסעיף קטן (ב), בפתיחת חשבון העברות, רשאית החברה לקבל הצהרה על נהנה שלא בחתימת מקור ושלא באמצעות טכנולוגיית היוועדות חזותית ובלבד שתקבל החברה הצהרה על נהנה בחתימת מקור בתוך ארבעה עשר ימים מיום פתיחת החשבון.
(ד)
בחשבון שנפתח לפי סעיף זה –
(1)
לא תבצע החברה פעולה, בלא שאימתה כי בעל החשבון הוא אותו בעל החשבון בחשבון המקור או בחשבון האחר, לפי העניין;
(2)
לא תבצע החברה פעולה, בלא שאימתה כי הכספים שהועברו לחשבון, הועברו מחשבון המקור או מהחשבון האחר או מכרטיס אשראי או כרטיס בנק המשויך לחשבון האחר, לפי העניין;
(3)
יושב ראש הרשות רשאי להורות לחברה על דרכי אימות הפרטים כאמור בפסקאות (1) ו־(2).
(ה)
סעיף זה לא יחול אם בעל החשבון הוא ממדינה או מטריטוריה המנויה בתוספת הראשונה.
(ו)
מקום שבו נדרשת הצהרה על נהנה ועל בעל שליטה בפתיחת חשבון לפי סעיף זה, תדרוש החברה מהמבקש לפתוח חשבון גם הצהרה כי הפרטים שמסר לגבי הנהנה בחשבון או בעל השליטה, לפי העניין, הם אותם פרטים שמסר לתאגיד הבנקאי או לבנק מחוץ לישראל או לחברת כרטיסי האשראי שבו מתנהל חשבון המקור או החשבון האחר.
שמירת מסמכי הזיהוי
(א)
החברה תשמור את מסמכי הזיהוי לתקופה של חמש שנים לפחות אחרי שייסגר החשבון; שמירת מסמכי הזיהוי, למעט הצהרה שניתנה בחתימת מקור, יכול שתיעשה באמצעות סריקה ממוחשבת בתנאים המפורטים בתקנה 3א לתקנות העדות (העתקים צילומיים), התש״ל–1969; לעניין סעיף זה, ”מסמכי זיהוי“ – כל מסמך שנמסר לצורך זיהוי ואימות, לרבות הצהרה שניתנה לפי צו זה, זיהוי והצהרה על נהנה באמצעות היוועדות חזותית, ומסמכים עיקריים ששימשו את החברה להכרת בעל החשבון לפי סעיף 2.
(ב)
על אף האמור בסעיף קטן (א), חברה תשמור את מסמכי הזיהוי מעבר לתקופה של חמש שנים, אם יושב ראש הרשות לניירות ערך דרש ממנה, בכתב, לעשות כן, במקרים מסוימים שבהם מסמכי העסקה נדרשים לצורך חקירה או לשם פיקוח על ביצוע הוראות החוק, שהחלו בתקופה האמורה, עד סיום החקירה או הפיקוח.
שיקולים לעניין חשבון פטור
בחשבון שבו התעורר חשש להלבנת הון או למימון טרור, תשקול החברה, לפי מידת הסיכון להלבנת הון ומימון טרור, את ביטול הפטור מרישום נהנה כאמור בסעיף 6 או ביטול הקלות שניתנו כאמור בסעיף 8.

פרק ג׳: חובות בקרה ודיווח

בקרה על פעילות בחשבון
החברה תקיים בקרה שוטפת אחר פעולות בעל החשבון לצורך מילוי חובותיה בעניין זיהוי, דיווח וניהול רישומים לפי החוק; בלי לגרוע מהאמור, תקיים החברה בקרה –
(1)
כי הפעולות תואמות את אופי החשבון לפי היכרותה עם בעל החשבון;
(2)
על פעילות בחשבון הנעשית מול רשימת מדינות וטריטוריות המנויות בתוספת הראשונה;
(3)
מוגברת על הפעילות שמתבצעת בחשבון של איש ציבור זר.
דיווח לפי סוג וגודל הפעולה
החברה תדווח לרשות המוסמכת על פעולות אלה:
(1)
הפקדה בחשבון או משיכה ממנו של מזומנים, בין במטבע ישראלי ובין במטבע חוץ, בסכום שווה ערך ל־50,000 שקלים חדשים לפחות;
(2)
הפקדת שיקים המשוכים על מוסד פיננסי מחוץ לישראל בסכום שווה ערך ל־50,000 שקלים חדשים לפחות; נמצא המוסד הפיננסי במדינה או בטריטוריה המנויה בתוספת הראשונה, תדווח החברה על פעולה כאמור בסכום שווה ערך ל־5,000 שקלים חדשים לפחות;
(3)
העברה מישראל אל מחוץ לישראל או מחוץ לישראל לישראל, באמצעות חשבון, בסכום שווה ערך ל־50,000 שקלים חדשים לפחות, למעט העברה לחשבון כספי לקוחות מחוץ לישראל או ממנו; על פעולת העברה אל מדינה או טריטוריה המנויה בתוספת הראשונה או העברה ממדינה או מטריטוריה כאמור, תדווח החברה אם היא בסכום שווה ערך ל־5,000 שקלים חדשים לפחות;
(4)
העברה מחשבון כספי לקוחות מחוץ לישראל אל חשבון המתנהל מחוץ לישראל או מחשבון המתנהל מחוץ לישראל לחשבון כספי לקוחות מחוץ לישראל, בסכום שווה ערך ל־50,000 שקלים חדשים לפחות; על פעולת העברה אל מדינה או טריטוריה המנויה בתוספת הראשונה או העברה ממדינה או מטריטוריה כאמור, תדווח החברה אם היא בסכום שווה ערך ל־5,000 שקלים חדשים לפחות;
(5)
העברה מישראל אל מחוץ לישראל או מחוץ לישראל לישראל, באמצעות חיוב או זיכוי של כרטיס אשראי, בסכום שווה ערך ל־50,000 שקלים חדשים לפחות; על פעולת העברה אל מדינה או טריטוריה המנויה בתוספת הראשונה או העברה ממדינה או מטריטוריה כאמור, תדווח החברה אם היא בסכום שווה ערך ל־5,000 שקלים חדשים לפחות;
(6)
המרת מטבע של מדינה אחת במטבע של מדינה אחרת, בסכום שווה ערך ל־50,000 שקלים חדשים לפחות;
(7)
חיוב או זיכוי, באמצעות כרטיס אשראי, בשווי של 50,000 שקלים חדשים לפחות, בחשבון העברות שבו לא בוצע זיהוי פנים אל פנים ללקוח לפי סעיף 7;
(8)
פעולה שהובילה לכך שיתרת הכספים בחשבון העברות באחד מן הימים במהלך חודש, עולה על 300,000 שקלים חדשים.
דיווחים נוספים
(א)
החברה תדווח לרשות המוסמכת על פעולות של מקבל השירות, לרבות ניסיון לביצוע פעולות, שלפי המידע המצוי ברשות החברה, נחזות בעיניה כבלתי רגילות.
(ב)
בלי לגרוע מהאמור בסעיף קטן (א), יכול שיראו פעולה מן הפעולות המפורטות בתוספת השלישית פעולה בלתי רגילה.
(ג)
אין בדיווח על פעולה לפי סעיף 12 כדי לפטור מחובות הדיווח לפי סעיף זה.
פטור מדיווח
חברה תהיה פטורה מדיווח לפי סעיף 12 אם הפעולה נעשתה בידי אחד מאלה:
(1)
מוסד ציבורי;
(2)
תאגיד בנקאי;
(3)
בנק הדואר;
(4)
מבטח;
(5)
חבר בורסה;
(6)
קופת גמל וחברה מנהלת לקופת גמל שבניהולה;
(7)
קרן.
פרטי הדיווח
דיווח לפי סעיפים 12 ו־13 יכלול פרטים אלה:
(1)
לגבי החשבון המדווח –
(א)
מספר החשבון;
(ב)
שם החשבון;
(ג)
תאריך פתיחת החשבון;
(ד)
כתובת למשלוח דואר;
(ה)
במקרה של חשבון במערכת סגורה או של חשבון העברות מספר חשבון המקור או החשבון האחר או ארבע ספרות אחרונות של כרטיס האשראי או כרטיס הבנק שבאמצעותו הועברו הכספים לחשבון, לפי העניין;
(2)
לגבי הפעולה המדווחת –
(א)
תאריך ביצוע הפעולה כפי שנרשמה בספרי החברה;
(ב)
סכום הפעולה במטבע ישראלי; בפעולה במטבע חוץ יחושב סכום הפעולה לפי השער היציג, שפרסם בנק ישראל, הידוע ביום רישום הפעולה;
(ג)
סוגי מטבע החוץ שבהם בוצעה הפעולה, עד שני סוגי מטבע;
(ד)
מספר סידורי של הדוח;
(ה)
לגבי דיווח לפי סעיף 12(3) ו־(4) – גם פרטי החשבון או פרטי כרטיס האשראי של הצד האחר לפעולה, שם המוסד הפיננסי בצד האחר ומענו, אם ידועים; ואולם בפעולה אל מול מוסד פיננסי במדינה או בטריטוריה המנויה בתוספת הראשונה – גם שם הבעלים בחשבון או שם הבעלים של כרטיס האשראי בצד האחר לפעולה כפי שנמסר, ומספר זהותו אם נמסר;
(ו)
סוג הפעולה בדיווח לפי סעיף 12;
(ז)
סיבת הדיווח, לפי סעיף 13, לרבות תיאור הפעולה שבשלה דווח על כל נסיבותיה;
(3)
לגבי בעלי החשבון ולגבי מורשי החתימה אם קיימים:
(א)
שם;
(ב)
מספר זהות;
(ג)
מען;
(ד)
מספרי טלפון, עד שני מספרים, אם ידועים;
(ה)
ביחיד – תאריך לידה; בתאגיד – תאריך התאגדות;
(ו)
ביחיד – מין;
(ז)
מעמד מבצע הפעולה (תושב/תושב חוץ/תאגיד ישראלי/תאגיד חוץ);
(ח)
אם מדובר בתושב חוץ – מדינת אזרחות; אם מדובר בתאגיד חוץ – מדינת התאגדות;
(4)
לגבי הנהנים ובעלי השליטה, אם קיימים, הפרטים הנדרשים בסעיף 3(ב) ו־(ג).
איסור גילוי ועיון
גילוי עובדת גיבושו, קיומו, אי־קיומו או תוכנו של דיווח לפי סעיף 13, וכן עובדת קיומו של דיווח משלים כמשמעותו בסעיף 31(ג) לחוק, עובדת קיומה של בקשה לדיווח כאמור או תוכנו של אחד מאלה, וכן מתן עיון במסמכים המעידים על כל אחד מאלה אסור, זולת למי שמוסמך לכך לצורך מילוי תפקידו בחברה, לממונה או למי שהוא הסמיכו, לרשות המוסמכת או לפי צו בית משפט.

פרק ד׳: בדיקת פרטי זיהוי אל מול הרשימה

חובת בדיקה אל מול הרשימה
החברה תבדוק אל מול הרשימה –
(1)
אם מצוי בה שם או מספר זהות של בעל חשבון, מורשה חתימה, נהנה ובעל שליטה, בחשבונות המנוהלים אצלו; בדיקה כאמור תיערך כל אימת שהחברה קיבלה הודעה על הוספת ארגון או אדם לרשימה או הוסף לחשבון בעלים, מורשה חתימה, נהנה או בעל שליטה;
(2)
אם שמותיהם של צדדים לפעולה אחרת, למעט אלה המנויים בפסקה (1), מצויים ברשימה; לעניין פסקה זו, ”פעולה אחרת“ – כל אחת מאלה:
(א)
העברה אלקטרונית מישראל אל מחוץ לישראל ומחוץ לישראל לישראל או שמקורה ויעדה אינם בישראל אך בוצעה דרך ישראל;
(ב)
העברה מישראל למדינה או לטריטוריה המנויה בתוספת הראשונה, לרבות באמצעות תשלום שיקים שהציג מוסד פיננסי במדינה או בטריטוריה כאמור לפירעון;
(ג)
העברה ממדינה או מטריטוריה המנויה בתוספת הראשונה לישראל, לרבות באמצעות תשלום שיקים שמשוכים על מוסד פיננסי במדינה או בטריטוריה כאמור;
(3)
האמור בפסקה (2) לא יחול על העברות כאמור בפסקאות משנה (ב) ו־(ג) שבה, אם החברה קיבלה את ההוראה לביצוע העברה מאת מוסד ציבורי, תאגיד בנקאי או בנק ישראל, בין לעצמם ובין ללקוחותיהם.

פרק ה׳: שונות

קביעת מדיניות
החברה תקבע מדיניות, כלים וניהול סיכונים בנושא איסור הלבנת הון ומימון טרור לצורך מילוי חובותיה בעניין זיהוי, דיווח וניהול רישומים לפי החוק, לרבות בנושאים אלה:
(1)
הליך הכרת בעל חשבון;
(2)
מעקב אחר איומי הלבנת הון ומימון טרור, הנובעים, בין השאר, מטכנולוגיות חדישות, בפרט אלה המאפשרות ביצוע עסקאות שלא פנים אל פנים.
ניהול רישומים ושמירתם
(א)
החברה תקיים מאגר מידע ממוחשב על מספרי החשבונות, פרטי הזיהוי של בעלי החשבון, מורשי החתימה, הנהנים ובעלי השליטה.
(ב)
החברה תשמור את מסמך ההוראות לביצוע פעולה לתקופה של חמש שנים מיום רישום הפעולה בספרי החברה; שמירת מסמך ההוראה לביצוע פעולה, יכול שתיעשה באמצעות סריקה ממוחשבת בתנאים המפורטים בתקנה 3א לתקנות העדות (העתקים צילומיים), התש״ל–1969, ובלבד שמסמך כאמור אינו כולל רישום שנערך בכתב ידו של מבצע הפעולה לרבות חתימתו; בהעדר מסמך הוראה לביצוע פעולה, תשמור החברה את הרשומה הממוכנת המעידה על מתן הוראה לביצוע הפעולה.
(ג)
החברה תשמור תיעוד בכתב של בדיקת פעילות כאמור בסעיף 11 וממצאיה לתקופה של חמש שנים.
(ד)
על אף האמור בסעיפים קטנים (ב) ו־(ג), חברה תשמור את המסמכים האמורים שם מעבר לתקופה של חמש שנים, אם יושב ראש הרשות לניירות ערך דרש, בכתב, לעשות כן, במקרים מסוימים שבהם המסמכים האמורים נדרשים לצורך חקירה או לשם פיקוח על ביצוע הוראות החוק, שהחלו בתקופה האמורה, עד סיום החקירה או הפיקוח.
מסירת מסמכים ידיעות והסברים
החברה תמסור, לפי דרישה, לרשות ניירות ערך או לעובד שהוסמך על ידה, מסמכים, ידיעות והסברים בקשר למילוי חובותיה לפי צו זה.
חשבונות קיימים
(א)
חברה לא תבצע כל פעולה יזומה של מקבל השירות בחשבון שנפתח לפני יום תחילתו של צו זה, למעט משיכת היתרה הקיימת, סגירת החשבון, פירעון חובותיו, סגירת עסקאות לצורך סגירת חשבון וסיום ההתקשרות עם החברה, אלא אם כן קיימה את הוראות סעיפים 2 עד 5.
(ב)
על אף האמור בסעיף קטן (א), אי־קבלה של הצהרת בעל החשבון, אם הוא פועל לעצמו או לאחר, ואי קבלת מסמך זיהוי נוסף לגבי תושב חוץ, לא תיחשב כאי קיום הוראות סעיפים 4(א)(2) ו־(5)(א), ובלבד שהחברה נקטה אמצעים לקבלת הצהרה כאמור.
(ג)
סעיף קטן (א) לא יחול על חשבון שבעליו נמצא במדינה שמחמת היחסים השוררים בינה לבין מדינת ישראל לא ניתן ליצור עמו קשר; במקרה זה תעשה החברה מאמץ סביר כדי להשלים את פרטי הזיהוי בהקדם האפשרי.
תחילה
(א)
תחילתו של צו זה, למעט האמור בסעיף קטן (ב), שישה חודשים מיום פרסומו.
(ב)
תחילתו של סעיף 21 שנים עשר חודשים מיום תחילתו של צו זה.

תוספת ראשונה

(סעיפים 1, 11(2), 12(2), (3) ו־(4), 15(2)(ה), 17(2)(ב) ו־(ג) ופרטים 16 ו־19 בתוספת השלישית)

מדינה או טריטוריה כפי שיחליט ראש הרשות המוסמכת מתוך רשימת המדינות והטריטוריות שארגון ה־FATF פרסם לגביהן הסתייגות בנוגע לעמידתן בהמלצות הארגון בנושא איסור הלבנת הון ומימון טרור; ראש הרשות המוסמכת רשאי להורות כי סעיפים 12(2), (3) ו־(4) ו־15(2)(ה) לצו לא יחולו לגבי חלק מהמדינות והטריטוריות המפורטות בפרט זה; הוראה כאמור, תפורסם באתר האינטרנט של הרשות המוסמכת.
המדינות או הטריטוריות שלהלן: איראן, אלג׳יריה, אפגניסטאן, הרשות הפלסטינית, לוב, מועצת הנסיכויות הערביות המאוחדות, מלזיה, מרוקו, סודאן, סומליה, פקיסטאן, תוניס, לבנון, מצרים, סוריה, סעודיה, הממלכה של ירדן, עירק, תימן.

תוספת שנייה

(סעיף 5)

טופס הצהרה על נהנה ובעל שליטה

אני . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (שם מלא), בעל מס׳ זהות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מצהיר בזה כי בחשבון מס׳ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
אין נהנה בזכויות הגלומות בחשבון זולת בעלי החשבון.
החשבון הוא חשבון המנוהל בידי מי שמינה בית משפט, בית דין דתי, ראש ההוצאה לפועל, הרשם לענייני ירושה או גוף רשמי אחר של המדינה שאישר יושב ראש רשות ניירות ערך; מצורפת אסמכתה.
יש נהנה בזכויות כאמור, ואולם פרטי הזיהוי שלו טרם ידועים;
הסיבה לכך . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
אני מתחייב למסור את פרטי הנהנה מיד עם היוודע זהותו.
הנהנים הם:
שםמס׳ זהות*תאריך לידה/התאגדותמין
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* לרבות שם המדינה שבה הוצא מסמך הזיהוי.
אין בעל שליטה בתאגיד;
בעלי השליטה בתאגיד הם:
שםמס׳ זהות*תאריך לידה/התאגדותמין
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* לרבות שם המדינה שבה הוצא מסמך הזיהוי.
אני מתחייב להודיע לחברה בכתב בהקדם האפשרי על כל שינוי בפרטים שמסרתי לעיל; ידוע לי כי מסירת מידע כוזב, לרבות אי־מסירת עדכון של פרט החייב בדיווח, במטרה שלא יהיה דיווח או כדי לגרום לדיווח בלתי נכון לפי סעיף 7 לחוק, הוא עבירה פלילית.
בחשבון שנפתח לפי סעיף 8 – הפרטים לגבי הנהנה בחשבון או בעל השליטה, לפי העניין, הם אותם הפרטים שמסרתי לתאגיד הבנקאי או לבנק מחוץ לישראל שבו מתנהל חשבון המקור או החשבון האחר.
תאריך . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
חתימה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

תוספת שלישית

(סעיף 13(ב))

רשימת פעולות שיכול שייראו כפעולות בלתי רגילות

פעילות שנראה כי מטרתה לעקוף את חובת הדיווח שנקבעה בסעיף 12;
פעילות שנראה שמטרתה לעקוף את חובות הזיהוי;
נראה שקיים בחשבון נהנה, בלי שבעל החשבון הצהיר על כך;
פעילות שבעטייה החליטה החברה שלא לפתוח או לסגור חשבון ממניעים של איסור הלבנת הון או איסור מימון טרור;
פעילות שנראה כי נועדה להחליף פעילות של ארגון שהוכרז התאחדות בלתי מותרת פי תקנה 84 לתקנות ההגנה (שעת חירום), 1945, או ארגון שהוכרז כארגון טרוריסטי לפי סעיף 8 לפקודת מניעת טרור, התש״ח–1948, או ארגון שהוכרז ארגון טרור לפי סעיף 2 לחוק איסור מימון טרור;
פעילות שנראה כי נועדה לבוא במקום פעילות של אדם שהוכרז פעיל טרור לפי סעיף 2 לחוק איסור מימון טרור;
פעילות הנראית חסרת היגיון עסקי או כלכלי, לגבי סוג החשבון או לדרכי התנהגותו של בעל החשבון;
פעולה בחשבון, בהיקף מהותי, באמצעות מיופה כוח, שאינו רשום בחשבון כמורשה חתימה;
כמה פעולות בחשבון שבהן, בלא סיבה נראית לעין, נמשכים כספים סמוך לאחר שהופקדו, שלא במסגרת מהלך העסקים הרגיל;
העברה בסכום מהותי מהארץ לחוץ לארץ ולהפך, כאשר הצד האחר לעסקה, מקור או יעד, אינו מזוהה בשם או במספר חשבון;
הפעולה בחשבון בלתי אופיינית לבעל החשבון או לסוג החשבון, בלא סיבה נראית לעין;
היקף פעולות יוצא דופן או שינוי משמעותי ביתרת חשבון, בלא סיבה נראית לעין;
כמה פעולות בחשבון לאותו יעד או מאותו מקור, בלא סיבה נראית לעין;
הפקדות מרובות בלא סיבה נראית לעין, בידי אדם שאינו בעל החשבון או מורשה החתימה;
ניהול כמה חשבונות אצל החברה, שאינו מתיישב עם פעילות בעל החשבון;
העברות שוטפות מגופים במדינה או בטריטוריה המנויה בתוספת הראשונה או אל גופים כאמור;
הצהרה שניתנה לפי צו זה, שנחזית להיות בלתי נכונה;
שימוש נרחב במספר מקורות מימון לצורך ביצוע פעולות בחשבון;
פעילות של ארגון שאינו למטרת רווח עם גופים במדינה או בטריטוריה המנויה בתוספת הראשונה;
פעילות של ארגון שאינו למטרת רווח שאינה עולה בקנה אחד עם פעילותו של הארגון, לפי הידוע לחברה;
העברת כספים מכמה חשבונות או באמצעות כמה כרטיסי אשראי בלא סיבה נראית לעין;
הבעת התעניינות יתרה מצד הלקוח במדיניות הדיווח לרשות המוסמכת.


כ׳ בכסלו התשע״ו (2 בדצמבר 2015)
  • משה כחלון
    שר האוצר
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.