עמוד:Aaron Hyman. Toldoth Tannaim veAmoraim. I. 1910.pdf/328

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
דף זה לא עבר הגהה


בשם ר' אבא בר כהנא שבת ספ"ו, תענית פ"ג ה"ד ה"י, סוטה פ"ג ה"ד, במ"ר פ"ד-כ, תנחומא תצא ח. יח.

בשם ר' אבא האדמוני תנחומא בראשית-ז.

בשם ר' אבדימי דיחפא, ר' איכא רבתי.

בשם ר' אבהו קה"ר פ"ג-ג, ש"ר פכ"ג-א, שהש"ר פ"ג-ח, מדרש תהלים פ"ק-כג.

בשם ר' אבין איש נחום ילקוט בא רמז קצא.

בשם ר' אלעזר בן פדת תנחומא וירא-כה.

בשם ר' אסי ב"ר ספע"ז.

בשם ר' בצלה בצ"ר פי"ב-ח וצ"ל ר' בצלאל כשהש"ר ספ"ג.

בשם ר' חייא בר אבא תנחומא הישן אחרי, ובתנחומא רש"ב אחרי-ד איתא בטעות א"ר יודן בשם ריב"ל בשם ר' ברכיה בשם ר' חייא בר אבא וצ"ל ר' יודן בשם ריב"ל, ור' ברכיה בשם רחב"א, וכן אמר בשמו בש"ר רפ"מ, וכן צ"ל באס"ר בפתיחתא-יא.

בשם ר' חייא בר אדא דיפו ש"ר פמ"ג-ג.

בשם ר' חמא בר' חנינא ב"ר פס"ח-יא.

בשם ר' חנינא בר איקא ילקוט תהלים רמז תת"כ, ומד' תהלים פע"ח איתא בטעות ר' ברכיה בר חנינא בר איקא וצ"ל בשםן ר' חנינא בר איקא.

בשם ר' יהודה בר סימון ב"ר פנ"ג-ח. כצ"ל שם.

בשם ריב"ל מגילה פ"ג ה"ד, ר' ברכיה אזל לכנישתא דבית שאן - ואמר בשם ריב"ל.

בשם ר' יהושע בן קרחה תנחומא חקת-כא.

בשם ר' יוחנן תנחומא תזריע ויק"ר פ"ד-ב.

בשם ר' יוסי בר' חנינא קה"ר פ"ה-י.

בשם ר' יעקב בר זבדי ברכות פ"ו ה"ז.

בשם ר' יעקב ברה דבת יעקב שקלים פ"א ה"א, מו"ק פ"א ה"ב מנין לציון מה"ת, ובמע"ש פ"ה ה"א נשתבש הגרסא ושם ר' ברכיה בר יעקב וצ"ל בשם ר' יעקב.

בשם ר' יצחק ב"ר פס"ח-ח, רו"ר פ"ב-כ. ובמ' שמואל ספ"כ איתא בטעות ר' ברכיה בר ר' יצחק וצ"ל בשם ר' יצחק.

בשם ר' ירמיה ויק"ר פכ"ט-ה.

בשם ר' לוי ברכות פ"ט ה"ה, שקלים פ"ב סה"ג, ב"ר פס"ח-יא, תנחומא בא-יז. תזריע-יא, תצא-טו.

בשם ר' סימון קה"ר פ"י-יד, ויק"ר פכ"ד-ג תנחומא הישן קדושים.

בשם ר' שמואל בר אמי ב"ר פכ"ב-ו.

בשם ר' שמואל ששמע מן ר' בא יבמות פ"ד הי"א.

בשם ר' שמואל בר נחמן בכורים פ"א ה"ג, תנחומא בראשית-יח.

ובב"ר פי"א-ח מחלוקת ר' ברכיה ור' דוסתאי ורשב"ג.

בשם רשב"ל תנחומא תשא-ז.

חבריו מצינו ר' חייא דכפר תחומין כפאה פ"א ה"א-ג:.

ור' תנחום בר פפא כקידושין פ"ג הי"ב, שר"ת בר פפא שלח שאל לר' יוסי - א"ל לר' מנא חתום וחתם ור' ברכיה לא רצה לחתום ואמר לא כן א"ר יעקב בר אחא וכו', ובסה"ד ערך ר' תנחום ב"פ העתיק הירושלמי שלא כהוגן, ור' ביסנא כמעשרות ספ"ה.

האומרים משמו מצינו ר' אריסטו תנחומא תלדות-יט.

ר' יודן בריבי בשמו ויקרא רבה סוף פל"ו.