עמוד:Aaron Hyman. Toldoth Tannaim veAmoraim. I. 1910.pdf/329

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
דף זה לא עבר הגהה


ר' יודן בר חנן בשמו סנהדרין פ"י ה"א-לא.

רבה בר נחמן בשמו שם.

ר' תנחום בר חייא בשמו תנחומא תזריע-יא, ונראה שצ"ל להיפוך.

ר' תנחומא בר חנילאי בשמו תנחומא תזריע-יא.

ור' מנא קראו רבי כיבמות פ"ד הי"א, נדה פ"א ה"ג, מד' תהלים פי"א-ב.

מדרשותיו היקרות נשארו לנו לפלטה בתענית ד. שאמר אף כנסת ישראל שאלה שלא כהוגן והקב"ה השיבה כהוגן - א"ל הקב"ה בתי! את שואלת דבר שפעמים מתבקש ופעמים אינו מתבקש, ואני אהיה לך כטל, וביומא עא. אמר הרוצה לנסך יין ע"ג המזבח ימלא גרונם של ת"ח יין, ובסוטה יג: אמר סימן בתוך סימן ואעפ"כ ולא ידע איש את קבורתו. וכן נזכר ברכות נה. שאמר הלום אע"פ שמקצתו מתקיים, כולו אינו מתקיים מנ"ל מיוסף, ובסנהדרין פ"י ה"א-לא. אמר הקב"ה לישראל בני אם ראיתם זכות אבות שמטה - לכו והדבקו בחסד, ובפאה פ"א ה"א ג: אמר אפילו כל העולם כלו אינו שוה לדבר אחד של תורה.

מחייו הפרטים לא מצינו שום דבר ואך זאת מצינו שהיה לו אח בשם ר' שמואל שהיה גדול גם בהלכה, כערלה רפ"ב א"ל ר' יוחנן לגמליאל זוגא נהנין אתון מפקין חלא מן הדמאי, א"ל לא כן א"ר שמואל אחוה דר' ברכיה בשעה שגזרו על הדמאי וכו' (ובברכות פ"ז סה"א איתא בטעות ר' שמעון וצ"ל ר' שמואל).

ומירושלמי הזה הוציא הרז"פ במבוא הירושלמי ערך ר' ברכיה ששני ר' ברכיה הוי אחד עוד זקן מר' יוחנן, ואחד בדור הרביעי, ובמחילה שאין שום ראיה מזה והאמת שאך ר' ברכיה אחד הוי ופשט הירושלמי הוא בפשטות שר' יוחנן שאל לגמליאל זוגא (שלא היה מן החכמים המפורסמים כמבואר בערכו) אם הוא מפריש חלה מדמאי ולא בדרך שאלה לידע הדין אך אם הוא עושה כן, והשיב לו "לא" ואח"כ הוא מסתמא דגמרא כן הוא ר' שמואל אחוי "דר"ב" ולא שגמליאל זוגא השיב כן לר"י וזה ברור.

ומצינו שהיה לו בת והיא ילדה בן בשם ר' חייא כב"ר פ"ט-ח ר' חייא בר ברתיה דר' ברכיה.

ר' ברכיה בוצריה

ר' חנן בריה שהש"ר רפ"ז.

ר' ברכיה בר אבא בר כהנא

אמר בשם ר' אלעזר מבוא במדבר רבה פ"ט-מח, והוא טעות הדפוס כי המקור הוא מירושלמי סוטה פ"ג ה"ד, ושם ר' ברכיה בשם ר' אבא בר כהנא, ובזה טעה בעל אוצר ישראל שהביאו.

ר' ברכיה בר אבוה

נזכר ילקוט הושע רמז תקכח, וצ"ל ר' ברכיה בשם ר' אבהו.

ר' ברכיה בר חייא הכהן

נזכר תנחומא חיי שרה-ו. אמר בשם אביו, ופדר"כ ר"פ ולקחתם, ובויק"ר רפ"ל ר' ברכיה ור' חייא אביו בשם ר' יוסי בן נהוראי.

וביוחסין מביא ר' ברכיה בר חמא הכהן וצ"ל בר חייא הכהן ומשני יודי"ן נעשה מ"ם.

ר' ברכיה בר' חלבו

נזכר במדבר רבה פ"ג-ז אמר בשם אבא סמוקיד, ובויק"ר פל"ו-ו אמר בשם רבא בר זבדא, ונראה שצ"ל ר' ברכיה בשם ר' חלבו.

ר' ברכיה בר חנינא בר איקא

נזכר מד' תהלים פע"ח-יא ובילקוט שם הגרסא א"ר ברכיה א"ר חנינא בר איקא.