עמוד:Aaron Hyman. Toldoth Tannaim veAmoraim. I. 1910.pdf/309

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
דף זה לא עבר הגהה


בני אם יש לך היטב לך וכו' (הוא בב"ס פ"יד-ב).

שם סה. אמר רב כל שאין דעתו מיושבת עליו אל יתפלל שנאמר בצד אל יורה ופרש"י בדקתי אחר המקרא ואינו בכל הכתובים ושמא הוא בספר בן סירא (והאמת כן שם פ"ז-י אך צ"ל בצר אל יודה וכגרסת בה"ג ה' ברכות פ"ה, ותרגום האמרי לא תתעיק במלי צלותך).

שם סה: בשלשה דברים אדם ניכר - ואמרי לה בשחקו (והוא בב"ס פ"כא-כב ובתרגום הארמי סבלא בגוחקא מרים קליה).

פסחים קיג: ארבעה אין הדעת סובלתן דל נאה עשיר מכחש זקן מנאף וכו' (בב"ס פ"כה-ג).

שם קיט. ואת כל היקום אשר ברגליהם זה ממונן של אדם שמעמידו על רגליו (בב"ס פ"מא ובתרגום הארמי דהבא וסמא מקימין רגלא).

שם פי: כל מה שיאמר בע"הב עשה (בב"ס פ"כט).

סוכה כא: אפילו שיחת חולין של ת"ח צריכין לימוד (הוא בב"ס פ"ח-י).

ביצה לב: ג' חייהם אינם חיים וא"ה המצפה לשלחן חבירו ומי שאשתו מושלת עליו וכו', (ובב"ס פ"מא-לג נכר מצפח לשלחן זרים חייו אינם חיים).

תענית ח: אין מסיחין בסעודה (בב"ס פ"לב-יד).

יבמות סה: בשם שמצוה לומר דבר הנשמע כך מצוה שלא לומר דבר שאינו נשמע וכן ברכות סג. אם ראית דור שאין התורה חביבה עליו כנס (הוא בב"ס פל"ב-ח חדל פיך באין שומעין).

סוטה ב. אסור להקנות (בב"ס רפ"ט אל תקנא את אשתך).

שם יג: לפום גמלא שיחנא (בב"ס פ"לו-ב).

גיטין ו: אל יטיל אדם אימה יתירה בתוך ביתו (בב"ס פ"ד-ל לא תהיה לכיא בביתך).

קידושין ל: בראתי יצ"הר בראתי תורה תבלין (בב"ס פ"כא-ג נוצר תורה שליט ביצרו).

ב"ק צב: ומשלוש בכתובים כל עוף למינו ישכון ובן אדם לדומה לו (וכתבו התוס' ושמא בספר בן סירא הוא ובאמת הוא שם פ"יג-יח).

סנהדרין יח. קשוט עצמך ואח"כ קשוט אחרים (בב"ס פ"יח-י הוכח טרם תוכיח והשפט טרם תשפוט).

בירושלמי ברכות פ"ד ה"ב שמתנתם מעוטה וחרפתם מרובה (בב"ס פ"ב-יז מעט יתן ורב מחסד).

שם פ"ט ה"ה כתוב בספר חסידים אם תעזבני יום, יומים אעזבך (בב"ס פ"כה-ה).

תענית פ"ג ה"ו אוקיר לאסייך עד דלא תצטרך ליה (בב"ס רפ"לח).

והנה מלבד מה שחז"ל השתמשו תמיד במאמריו היקרים הספר כולו הוא מחמדים ונביא אך אחדים מהן.

בספרו ספ"ד אל תהי ידך פשוטה לקחת וקפוצה מהשיב.

שם פ"ו-ז זבובים אל מקום צרעת נאספים, ודורשי רעה אחר מומין לבקר.

שם פ"ח-ז על איש זקן בל תלעג זכור כי גם אתה תזקן, על מות אדם בל יגל לבך זכור כי כלנו מתים.

שם פ"ח-י אל יקל בעיניך כל שיחתם כי בם תקנה דעת והוא ע"ר שאמרו סוכה כא: ששיחת חולין של ת"ח צריכין וכו'.

שם פ"יג-ג למה תציג כלי חרס אצל כלי נחושת אם ינקש בו ישבר.

שם פ"כא-ט בונה ביתו בחיל זרים כונס אבנים לקברו - לב כסיל סיר נקוב.

שם פ"כב-ב גלל צאה איש עצל, מרימו יטרוף ידיו - למת יספדו שבעת ימים ועל סכל כל ימיו.

שם פ"כז-כז זורק אבן על ראשו תשוב.

שם פ"כח-כה הן כרמך בסירים תגדור, אף כי תשים לפיך דלתים ובריח, כספך