עמוד:Aaron Hyman. Toldoth Tannaim veAmoraim. I. 1910.pdf/249

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
דף זה לא עבר הגההובברייתות נזכר גיטין סב., העיד ר' יוסי בן המשולם משום ר' יוחנן אחיו שאמר משום ר"א בן חסמא, ובתוספתא זבים פ"א ה"ב ר' אלעזר בר' ינאי בשמו, ושם תמורה פ"ד ר' חנניה בן אנטיגנוס בשמו (אך שם נראה יותר גרסת המשנה תמורה פ"ו מ"ה שלא נזכר שם ר"א חסמא כי לפי סדרי הדורות היה קשיש ר' חנניה ב"א מר"א חסמא), וכן נזכר מכלתא בשלח מס' ויסע.


ר' אלעזר חרסנה

נזכר איכ"ר פ"ב-ד שהיה מהרוגי מלכות, ולא נמצא זכרו בשום מקום, ורחוק מאוד לומר שהוא אלעזר בן חרסום כה"ג.


ר' אלעזר מהגרוניא

היה תלמידו דרבא כתענית כד: שרבא גזר תעניתא ולא אתא מטרא, א"ל מי איכא דחזא חלמא לימא, א"ל ר"א מהגרוניא לדידי אקריון בחלמי שלם טב לרב טב מריבון טב דמטוביה מטיב לעמיה, אמר ש"מ עת רצון היא, ובעירובין סג. יסופר שר"א מהגרוניא ורב אחא בר תחליפא איקלעו לרב אחא בריה דרב איקא באתריה דרב אחא בר יעקב, והביא לפניהם רב אחא בריה דרב איקא סכין לבדוק, ולא רצה רב אחא בר תחליפא לבדקו מפני כבודו דרב אחא בר יעקב שהיה הזקן שבהם, אך ר' אלעזר מהגרוניא א"ל הכי אמר רבא צורבא מרבנן חזי לנפשיה, ונענש ע"ז. וב"מ סט. יסופר שר"א מהגרוניא קנה בהמה ויהיב לאריסא למחצית שכר, ובסוף כשחלקו נתן להאריס מלבד מחצית הריוח גם את הראש, אמרה אשת האריס לבעלה אי משתתפת בהדיה יהיב לך נמי האליה, וכן עשה ולבסוף הפסיד האריס גם מחצה מהראש שא"ל ר"א השתא שותפי אנן וכו'.


ר' אלעזר ניותאה (ויוחסין גורס נוזאה או שיפאה)

נזכר גיטין נ. בלשון והתני ר' אלעזר ניותאה.


אלעזר ספרא

(תנא)

נזכר חולין נה: שהעיד עם יוחנן בן גורגדה על הגלודה שהיא פסולה.


ר' אלעשא

נזכר ויק"ר פ"ד-ו ומד' תהלים פ"ט-ט, פילוסוף אחד שאל את ר' אלעשא לא כך אמר הנביא - א"ל וכו'.


אמוראי דנהרדעא

בסנהדרין יז: אמרו שהוא רב חמא, ובספר הכריתות חלק לשון למודים שער ג' ספ"ו גורס שהוא ר' חנינא והוא ט"ס.


אמוראי דפומבדיתא

בסנהדרין יז: אמרו שהמה רבה ורב יוסף.


אמי או רב אמי

(בני פכרת הצביים בני אמי, עזרא פ"ב-נז).

כל שמות האמוראים ששם אביהם אמי או רב אמי

ר' אבא בר אמי ב"ר רפ"ה.

רב אחא בריה דרב אמי יומא פד..

רב אחדבוי בר אמי שבת פג:.

רב איקא בר אמי ב"ק יב..

רב ביבי בריה דרב אמי ב"ר פ"כו-ו.

רב הונא בר אמי ברכות נה:.

רב חייא בר אמי ברכות ח..

רב חנן בר אמי שבת יג:.

רב יהודה בר אמי עירובין ל:.

רב יוסף בר אמי קידושין סג:.

ר' יצחק בר אמי תענית טז:.

ר' יצחק בריה דרב אמי ברכות ס..

ינאי בריה דר' אמי חולין קיא..

רב משרשיא בריה דר' אמי קידושין ס..

רב נחמן בר אמי עירובין סז..

רב נתן בר אמי שבת קנ:.

רב פנחס בריה דרב אמי פסחים סא..

רמי בר אמי ביצה כה..

רב שמואל בר אמי פסחים טז:.

ר' תנחום בריה דר' אמי סנהדרין ה:.