ספר האגדה

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

פרק זה לוקה בחסר. אנא תרמו לוויקיטקסט והשלימו אותו. ייתכן שתמצאו פירוט בדף השיחה.

ספר האגדה
מבחר האגדות שבתלמוד ובמדרשים

סדורות לפי הענינים ומפורשות
על-ידי

י.ח. רבניצקי ו- 'ח.נ. ביאליק'

ספר ראשון[עריכה]

הקדמה

פרק א: פתיחה.

 1. האגדה והמשל (א-ג)
 2. אגדה והלכה (ד-יג)

פרק ב: מעשי בראשית ודורות הראשונים.

 1. בריאת העולם (א-ז)
 2. שמים וארץ (ח-י)
 3. האור (יא-יג)
 4. המים (יד-טז)
 5. דשאים ואילנות (יז-כ)
 6. ירח (כא)
 7. בריות (כב-כו)
 8. אדם (כז-לח)
 9. דברים שנבראו בערב שבת בין השמשות (לט)
 10. שבחו של עולם (מ-מג)
 11. חוה (מד-מה)
 12. הנחש והחטא (מו-נ)
 13. אדם לאחר החטא (נא-נג)
 14. קין והבל (נד-נז)
 15. דור המבול (נח-מ)
 16. נח והמבול (מא-סט)
 17. נמרוד ודור הפלגה (ע-עג)

פרק ג: מעשי אבות.

 1. אברהם אבינו (א-ט)
 2. תפלתת אברהם וחטאת סדום (כ-כג)
 3. זרעו של אברהם (כד-כו)
 4. עקדת יצחק (כז-כט)
 5. פטירתו של אברהם (ל-לא)
 6. יצחק רבקה וזרעם (לב-לו)
 7. ברכת יצחק (לז-מב)
 8. יעקב אבינו ביציאתו מבאר שבע (מ-מב)
 9. יעקב והמלאכים (מג-מד)
 10. יעקב ועשו (מה)
 11. מית רבקה וקבורת רחל (מו-מז)
 12. בית יעקב ובית עשו (מח)
 13. יוסף במצרים (מט-נא)
 14. יוסף לפני פרעה (נב-נג)
 15. אחי יוסף במצרים (נד-נז)
 16. יוסף מתודע אל אחיו (נח)
 17. מיתתו וקבורתו של יעקב (נט-סב)

פרק ד: ישראל במצרים ויציאת מצרים.

 1. שעבוד מצרים (א-ז)
 2. לדתו וגדולו של משה (ח-יד)
 3. משה יוצא אל אחיו (טו-יח)
 4. משה במדין (יט)
 5. נאקת בני ישראל ושליחותו של משה (כ-כז)
 6. משה חוזר למצרים (כח-כט)
 7. משה לפני פרעה (ל)
 8. קשי השעבוד (לא-לד)
 9. האותות והמכות (לה-מג)
 10. קודם יציאת מצרים (מד-מה)
 11. ארונו של יוסף (מו-מז)
 12. יציאת מצרים (מח-נד)
 13. קריעת ים סוף ובזת הים (נה-ס)

פרק ה: ישראל במדבר.

 1. ממצרים - למדבר (א)
 2. המן (ב-ו)
 3. מלחמת עמלק (ז-יד)
 4. מתן תורה (טו-לו)
 5. נדב ואביהו (לז)
 6. חטא העגל (לח-מב)
 7. המשכן וכליו (מג-נ)
 8. נסיעתם וחניתם של ישראל במדבר (נא)
 9. כלב (נב)
 10. מחלקת קרח ועדתו (נג-נד)
 11. מי מריבה (נה)
 12. טרחנים (נו-נז)
 13. מיתתו של אהרן (נח-ס)
 14. הנסים על נחל ארנון (סא)
 15. עוג מלך הבשן (סב)
 16. בלעם (סג)
 17. בנות צלפחד (סד)
 18. מלחמת מדין (סה-סו)
 19. ספוק צרכיהם של ישראל במדבר (סז-סח)
 20. סוף ארבעים שנה במדבר (סט-עב)
 21. נבואתו של משה (עג-עה)
 22. אלדד ומידד (עו)
 23. משה ויהושע (עז-עח)
 24. מיתתו של משה (עט-פא)
 25. קברו של משה (פב-פג)

פרק ו: מלכים, שופטים ונביאים.

 1. ארץ הבחירה (א)
 2. יהושע (ב-ז)
 3. יפתח ובתו (ח)
 4. שמשון (ט)
 5. אלקנה וחנה (י-יב)
 6. שמואל (יג-יד)
 7. שאול המלך (טו-יט)
 8. מיתתו של שאול (כ-כא)
 9. דוד הרועה (כב-כג)
 10. דוד ומעשי ה' (כד-כה)
 11. כנורו של דוד (כו-כח)
 12. דוד וישבי בנב (כט)
 13. מיתתו של דוד (ל-לא)
 14. חכמתו וגדולתו של שלמה המלך (לב-לז)
 15. בנין שלמה (לח-מג)
 16. כסא שלמה (מד)
 17. שלמה ומלכת שבא (מה-מו)
 18. שלמה-מלך והדיוט (מז-מח)
 19. ירבעם (מט-נ)
 20. אליהו ועובדי הבעל (נא)
 21. יונה (נב)
 22. חזקיהו וישעיהו (נג)
 23. שכר שלש פסיעותיו של מרודאך בלאדן (נד)
 24. מנשה (נה-נז)
 25. יהויקם ויכניה (נח-נט)

פרק ז: חורבן בית ראשון.

 1. תשעה באב (א)
 2. על חרבות ירושלים (ב)
 3. סלוק שכינה (ג)
 4. הקדוש ברוך הוא בוכה (ד)
 5. אבל אבות (ה)
 6. דמו של זכריה (ו)
 7. יסורי הגולים (ז-ט)
 8. על נהרות בבל (י-יב)
 9. געגועים (יג)
 10. נחמה (יד-טו)

פרק ח: בין בית לבית.

 1. דניאל והתנין בבבל (א)
 2. מתים שהחיה יחזקאל (ב-ג)
 3. חנייה מישאל ועזריה (ד-ה)
 4. עזרא (ו-ז)
 5. אנשי כנסת הגדולה (ח)
 6. בימי מרדכי ואסתר (ט)
 7. סעדת-אחשורוש (י-יב)
 8. בגתן ותרש (יג-יד)
 9. גדולת המן (טו-טז)
 10. מחשבת המן (יז)
 11. מלשינות המן וגזרת אחשורוש (יח-יט)
 12. מפלת המן וגדולת מרדכי (כ-כא)
 13. תלית המן (כב)

פרק ט: בית שני בבנינו ובעבודתו.

 1. המקדש בתפארתו (א-י)
 2. גניזת הארון (יא-יג)
 3. כתר כהונה (יד-טו)
 4. שמעון הצדיק (טז-יז)
 5. מקדש חוניו (יח)
 6. דיופלוסטון של אלכסנדריא (יט)
 7. משפחות כהנים (כ-כח)
 8. בנין הורדוס (כט)

ספר שני[עריכה]

 • הקדמה

פרק יא: מעשי חכמים.

 1. רבי שמעון בן שטח (א-ה)
 2. חוני המעגל וזרעו (ו-ט)
 3. הלל הזקן (י-כב)
 4. בית שמאי ובית הלל (כג-כד)
 5. יונתן בן עזיאל (כה-כז)
 6. רבן יוחנן בן זכאי (כה-לח)
 7. רבי חנינא בן דוסא (לט-נא)
 8. רבן גמליאל [השני] (נב-עא)
 9. רבי אליעזר [הגדול] בן הורקנוס (עב-פב)
 10. רבי יהושע בן חנניה (פג-קא)
 11. נחום איש גם-זו (קב-קג)
 12. רבי טרפון (קד-קט)
 13. רבי עקיבא (קי-קלו)
 14. עשרה הרוגי מלכות (קלז)
 15. רבי מאיר, אלשיע בן אבויה [אחר] וברוריה (קלח-קסד)
 16. רבי שמעון בן יוחאי ובנו רבי אלעזר. רבי ישמעאל ברבי יוסי (קסה-קעז)
 17. רבי פנחס בן יאיר (קעח-קפב)
 18. רבי יהודה הנשיא [רבי]. רבי חיא ובניו (קפג-רכד)
 19. [שמעון] בר קפרא (רכה-רכח)
 20. רבי יוחנן ורבי שמעון בן לקיש [ריש לקיש] (רכט-רנ)
 21. רב [אבא] (רנא-רנד)
 22. שמואל (רנה-רנח)
 23. רב יהודה [בן יחזקאל] (רנט-קסא)
 24. רב הונא (רסב-רסז)
 25. רב ששת (רסח-רע)
 26. רבה [בר נחמני] (רעא)
 27. רב יוסף (רעב-רעו)
 28. שבחם של חכמים (רעז-רפו)
 29. ראשונים ואחרונים (רפז-רצב)
 30. חכמי ארץ ישראל וחכמי בבל (רצג-שא)
 31. חכמי בית המדרש בכניסתם ויציאתם (שב-שה)
 32. מיתתם והספדם של חכמים (שו-שט)

פרק יב: תוספות.

 1. חירם מלך צור (א)
 2. אלכסנדרוס מוקדון (ב-ט)
 3. חכמתם של בני ירושלים (י-כ)

פרק יג: השמטות.

 1. האגדה (א-ו)
 2. בריאת העולם (ז)
 3. חוה (ח)
 4. נחה בתבה (ט)
 5. אבות (י-יא)
 6. ירידת יעקב למצרים (יב)
 7. שעבוד מצרים (יג)
 8. מכת צפרדע (יד)
 9. בזת מצרים (טו)
 10. מצרים על הים (טז)
 11. יציאת מצרים (יז)
 12. המן (יח-יט)
 13. הבאר (כ)
 14. מתן תורה (כא-כד)
 15. המשכן (כה-כו)
 16. כלב ויהושע (כז)
 17. בלעם (כח)
 18. משה (כט-לב)
 19. שמשון (לג-לד)
 20. בני שמואל (לה)
 21. דוד (לו-לט)
 22. שלמה (מ)
 23. חלוקת מלכות בית דוד (מא)
 24. חזקיהו (מב)
 25. נבוכדנאצר (מג-מד)
 26. דבורה ואסתר (מה)
 27. בית המקדש בעבודתו (מו-נד)
 28. מגלת תענית (נה-נז)
 29. חרבן הבית (נא-סא)

פרק יד: מלואים.

 1. יקום איש צרורות ויוסי בן יועזר (א)
 2. בן-הרכינס (ב)
 3. רבי עקיבא (ג)
 4. רבי יהושע בן קרחה (ד)
 5. רבי יהודה (ה)
 6. בני נהרדעא (ו)
 7. אליעזר זעירא (ז)
 8. רבי אבהו (ח-יא)
 9. רבי זירא [זעירא] (יב)
 10. רבי מני בן רבי יונה (יג)
 11. שילא בר אבינא ורב אסי (יד)
 12. רב נחמן ורב יצחק (טו)
 13. רב עיליש (טז)
 14. רבא (יז)
 15. רבי יוסי מן יוקרת (יח)

ספר שלישי[עריכה]

פרק א: ישראל ואומות-העולם.

 1. חיבתם של ישראל (א-יא)
 2. בין ישראל לעמים (יב-כו)
 3. טיבם של ישראל (כז-מא)
 4. ישראל ויסורים (מב-נ)
 5. סימניהם של ישראל (נא-נג)
 6. פושעי-ישראל (נד-סב)
 7. ישראל אגודה אחת (סג-סז)
 8. שונאיהם ואוהביהם של ישראל (סח-עא)
 9. אין מזל לישראל (עב-עה)
 10. ישראל קימים לעולם (עו-פד)
 11. טהרת המשפחות בישראל (פה-פט)
 12. גרים בישראל (צ-קז)
 13. גרי-אריות [כותים] (קח-קיב)
 14. אומות העולם (קיג-קלא)

פרק ב: ארץ ישראל.

 1. הארץ וישראל (א-ד)
 2. הארץ וישובה (ה-טו)
 3. חבת הארץ (טז-כא)
 4. תורת הארץ (כב-לא)
 5. ארץ זבת חלב ודבש (לב-נד)
 6. ירושלים (נה-סז)

פרק ג: לשון.

 1. לשון-הקדש (א-ד)
 2. לשון-הקדש ושאר לשונות (ה-יא)
 3. דקדוק בלשון (יב)

פרק ד: גלות.

 1. קשי הגלות (א-יט)
 2. ישראל לחרפה בגוים (כ-כב)
 3. הקב"ה שותף בצערם של ישראל (כג-כט)
 4. שומר ישראל (ל-לו)
 5. "שומר, מה מלילה?" (לז-מו)

פרק ה: גאלה וימות המשיח.

 1. גנזי צרות וגנזי ישועות (א-ב)
 2. זכות-אבות (ג-ד)
 3. הקץ (ה-יז)
 4. עקבות המשיח (יח-כו)
 5. גאלה וקבוץ גליות (כז-לה)
 6. יום חשך ואור (לו-מ)
 7. משיח (מא)

פרק ו: לעתיד-לבא.

 1. הטובה העתידה (א-ז)
 2. סעודה לצדיקים (ח-יד)
 3. תחית המתים (טו-כא)

פרק ז: תורה.

 1. שבחה של תורה ותלמוד-תורה (א-נה)
 2. במה התורה נקנית ובמי מתקימת (נו-צה)
 3. תורה לשמה (צו-קג)
 4. מלמדי תורה ודרכי-למוד (קד-קמה)
 5. לומדי תורה ודרכי-תלמוד (קמו-רכג)
 6. רב וחבר. שמושה של תורה (רכד-רמד)
 7. כבוד התורה ולומדיה (רמה-רעב)
 8. תלמיד-חכם ועם-הארץ (רעג-שלו)
 9. תורה שבעל-פה (שלז-שסב)
 10. כתבי-הקדש ושאר ספרים (שסג-שפג)
 11. לשון תורה ותרגום (שפד-שצג)
 12. תלמוד ומעשה (שצד-תיד)
 13. מצוות התורה (תטו-תפא)
 14. סיג לתורה (תפב-תקד)
 15. סתרי תורה (תקה-תקיב)

פרק ח: חכמה ונבואה.

 1. חכמה (א-לח)
 2. נבואה ורוח-הקדש (לט-מח)

פרק ט: שבת וימים טובים.

 1. שבת (א-מז)
 2. קדוש-החדש ועבור השנה (מח-נח)
 3. ראש-השנה ויום-הכפורים (נט-סו)
 4. רגלים (סז-עח)
 5. חנכה ופורים (עט-פג)

ספר רביעי[עריכה]

פרק י: הקדוש-ברוך-הוא ובין אדם למקום.

 1. הקדוש-ברוך-הוא (א-מט)
 2. פמליא של מעלה (נ-סז)
 3. עבודה זרה (סח-פט)
 4. מינים (צ-צד)
 5. בין אדם למקום (צה-קטז)
 6. תפלה (קיז-קפג)

פרק יא: טוב ורע.

 1. יצר-טוב ויצר-רע (א-נג)
 2. מצוה ועברה (נד-פט)
 3. צדיק ורשע (צ-קנג)
 4. תשובה (קנד-קפו)
 5. שכר וענש (קפז-רמ)
 6. העולם הבא (רמא-רמו)
 7. גן-עדן וגיהנם (רמז-רנד)

ספר חמישי[עריכה]

 • מאת המסדרים

פרק א: אדם וצרכיו.

 1. אדם (א-נט)
 2. נשמתו של אדם (ס-סג)
 3. הנאת האדם (סד-עט)
 4. אכילה ושתיה (פ-קיד)
 5. דרך-ארץ בסעודה (קטו-קלב)
 6. בגדיו של אדם (קלג-קמא)
 7. רחיצה וסיכה (קמב-קנו)
 8. רפואת הגוף (קנז-קעב)
 9. שמירת הגוף (קעג-רלג)
 10. מזונותיו של אדם. עניות ועשירות (רלד-רצב)
 11. יגיע כפים (רצג-שכח)
 12. עבודת אדמה ומשא-ומתן (שכט-שעא)

פרק ב: ביתו של אדם.

 1. נשואים (א-קא)
 2. טיבה של אשה (קב-קנא)
 3. דברים שבינו לבינה (קנב-קפ)
 4. בנים וגדול בנים (קפא-רמד)
 5. כבוד אב ואם (רמה-רע)

פרק ג: בין אדם לחברו.

 1. דרך ישרה ושם טוב (א-טז)
 2. כבוד הבריות (יז-לו)
 3. אהבת הבריות ושנאת הבריות (לז-נד)
 4. חבר (נה-עד)
 5. מדות ודרך ארץ שבין אדם לחברו (עה-קיב)
 6. גנב וגזלה (קיג-קמז)
 7. אונאה וגנבת דעת (קמח-קסו)
 8. השבת אבדה (קסז-קעז)
 9. פועלים ועבדים (קעח-רה)
 10. רחמים על הבריות (רו-ריט)
 11. צדקה (רכ-רנז)
 12. דרכי צדקה (רנח-רפח)
 13. גבאי צדקה (רפט-רצז)
 14. גדול יתומים ופדיון שבוים (רצח-שח)
 15. גמילות-חסדים (שט-שכא)
 16. הכנסת-אורחים (שכב-שמג)
 17. פקוח נפש והצלחה (שמד-שנה)
 18. בקור חולים (שנו-שסב)
 19. קבורת מתים ונחום אבלים (שסג-תב)

פרק ד: מדות ודעות.

 1. שלום ומחלוקת (א-כב)
 2. הכרעה לכף זכות וחשד (כג-לא)
 3. תוכחה, חנופה וצביעות (לב-סב)
 4. לשון-הרע וגלוי סוד (סג-קו)
 5. אמת ושקר. נדרים ושבועות. (קז-קמז)
 6. לשון נקיה ונבול פה (קמח-קנט)
 7. שתיקה ודבור (קס-קעח)
 8. כעס (קעט-קצט)
 9. ענוה וגאוה (ר-רמו)
 10. בשת-פנים ועזות-פנים (רמז-רנט)
 11. שמחה ועצבות. שחוק וקלות-ראש (רס-רצ)
 12. קבלת יסורים (רצא-שלב)
 13. מצוי המדות (שלג-שנב)

פרק ה: צבור ומדינה וצרכיהם.

 1. יחיד וצבור (א-ו)
 2. העמלים עם הצבור ומזכי הרבים (ז-יב)
 3. פרנס על הצבור (יג-עח)
 4. מלך (עט-קכב)
 5. דין ודינים (קכג-קסב)
 6. מקח שוחד ומשא פנים (קסג-קפח)
 7. פשרה ולפנים משורת הדין (קפט-קצו)
 8. בתי-דינים וסדר הדין (קצז-רכה)
 9. ערי מקלט (רכו-רלד)
 10. לתקנת הרבים (רלה-רנד)
 11. צרת רבים ותענית צבור (רנה-רצח)
 12. מלחמה (רצט-שיב)