ספרי על במדבר כט

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · ספרי על במדבר · כט · >>

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)

ובחמשה עשר יום לחודש השביעי הזה מקרא קודש יהיה לכם - קבעו הכתוב חובה:

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)

והקרבתם אשה עולה לריח ניחח - הרי שמצא פרים ולא מצא אילים, אילים ולא מצא כבשים - שומע אני לא יקריב עד שימצא את כולם? תלמוד לומר ז' ימים תקריבו אשה לה', אפילו אחד מהם. או אפילו כולם מצויים? תלמוד לומר פרים בני בקר שלשה עשר אילים שנים.

מנין לנסוך המים בחג? ר' עקיבא אומר: נאמר הביאו עומר בפסח - שתתברך לכם את התבואה, והביאו ביכורים בעצרת - כדי שיתברכו לכם פירות האילן; אף לנסוך המים בחג - כדי שיתברכו לכם גשמי שנה! ר' יהודה בן בתירה אומר: נאמר בשני ונסכיהם, ונאמר בששי ונסכיה, ונאמר בשביעי כמשפטם; מ"ם יו"ד מ"ם הרי מים, נמצינו למדים לנסוך המים מן התורה. ר' נתן אומר: במדבר כח ו בקודש הסך נסך שכר לה' - למה נאמר? להביא את המים:

פסוק לה (כל הפרק)(כל הפסוק)

ביום השמיני עצרת תהיה לכם - עצרו הכתוב מלצאת. הרי שהביא את קדשיו מבית פגי לירושלם, שומע אני יאכלם בירושלם וילן בבית פאגי? ת"ל ביום השמיני עצרת תהיה לכם, עצרו הכתוב מלצאת. אין עצירה אלא כניסה, שנאמר ירמיה לו ואני עצור לא אוכל לבוא בית ה', ירמיה לג ויהי דבר ה' אל ירמיהו שנית והוא עודנו עצור.

אין לי אלא י"ט האחרון שאסור מלצאת; י"ט הראשון מנא לן? ודין הוא: הואיל וזה קרוי מקרא קודש וזה קרוי מקרא קודש, מה זה עצור מלצאת אף זה עצור מלצאת!

פסוק לו (כל הפרק)(כל הפסוק)

והקרבתם עולה - הרי שמצא פרים ולא מצא אילים, אילים ולא מצא כבשים - שומע אני שלא יקריב עד שימצא את כולם? ת"ל שבעת ימים תקריבו אשה לה', אפילו אחד מהן. או אפילו כולם מצוים? ת"ל פר אחד ואיל אחד:

פסוק לט (כל הפרק)(כל הפסוק)

אלה תעשו לה' במועדיכם - אלו נדרים ונדבות שנודר ברגל, שיביאם ברגל. אתה אומר אלו נדרים ונדבות... שנדורו קודם הרגל? הא מה ת"ל אלה תעשה לה' במועדיכם אלו נדרים ונדבות שנדר ברגל, שמביאם ברגל:

לבד מנדריכם. אלו קיני זבים וזבות, שנתנה תורה רשות שיביאם ברגל: