משנה תרומות ח רמבם

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

נוסח הרמב"ם[עריכה]

(א) האישה שהייתה אוכלת בתרומה באו ואמרו לה מת בעליך או גירשיך וכן העבד שהיה אוכל בתרומה באו ואמרו לו מת רבך או שמכרך לישראל או נתנך מתנה או עשאך בן חורין וכן כוהן שהיה אוכל בתרומה ונודע שהוא בן גרושה או בן חלוצה רבי אליעזר מחייב קרן וחומש ורבי יהושע פוטר היה עומד ומקריב על גבי המזבח ונודע שהוא בן גרושה או בן חלוצה רבי אליעזר אומר כל הקרבנות שהקריב על גבי המזבח פסולין ורבי יהושע מכשיר נודע שהוא בעל מום עבודתו פסולה.

(ב) וכלן שהייתה תרומה לתוך פיהם רבי אליעזר אומר יבלעו ורבי יהושע אומר יפלוטו אמרו לו נטמאת ונטמאת התרומה רבי אליעזר אומר יבלע ורבי יהושע אומר יפלוט טמא היית וטמאה הייתה התרומה או נודע שהוא טבל או מעשר ראשון שלא ניטלה תרומתו או מעשר שני והקדש שלא נפדו או שטעם טעם פשפש לתוך פיו הרי זה יפלוט.

(ג) היה אוכל באשכל ונכנס מן הגינה לחצר רבי אליעזר אומר יגמור רבי יהושע אומר לא יגמור חשיכה לילי שבת רבי אליעזר אומר יגמור רבי יהושע אומר לא יגמור.

(ד) יין של תרומה שנתגלה יישפך ואין צורך לומר של חולין שלשה משקין אסורין משום גילוי המים והיין והחלב ושאר כל המשקין מותרין כמה ישהו ויהו אסורין כדי שיצא הרחש ממקום קרוב וישתה.

(ה) שעור המים המגולים כדי שתאבד בהם המרה רבי יוסי אומר בכלים כל שהן ובקרקעות ארבעים סאה.

(ו) ניקורי תאנים וענבים והקישואין והדלועין והאבטיחים והמלפפונות אפילו הן ככד אחד גדול ואחד קטן אחד תלוש ואחד מחובר כל שיש בו ליחה אסור ונשוכת נחש אסורה מפני סכנת נפשות.

(ז) משמרת של יין אסורה משום גילוי ורבי נחמיה מתיר.

(ח) חבית של תרומה שנולד לה ספק טומאה רבי אליעזר אומר אם הייתה מונחת במקום התורפה יניחנה במקום המוצנע ואם הייתה מגולה יכסנה רבי יהושע אומר אם הייתה מונחת במקום המוצנע יניחנה במקום התורפה ואם הייתה מכוסה יגלנה רבן גמליאל אומר אל יחדש דבר.

(ט) חבית שנשברה בגת העליונה והתחתונה טמאה מודה רבי אליעזר ורבי יהושע שאם יכל להציל ממנה רביעית בטהרה יציל ואם לאו רבי אליעזר אומר תרד ותיטמא ואל יטמאנה בידיו.

(י) וכן חבית של שמן שנשפכה מודה רבי אליעזר ורבי יהושע שאם יכל להציל ממנה רביעית בטהרה יציל ואם לאו רבי אליעזר אומר תרד ותיבלע ואל יבלענה בידיו.

(יא) ועל זו ועל זו אמר רבי יהושע לא זו היא תרומה שאני מוזהר עליה מלטמאה אלא מלאוכלה ובל תטמאה היה עובר ממקום למקום וכיכרות של תרומה בידו ואמר לו הנוכרי תן לי את אחת מהן ואטמאה ואם לאו הריני מטמא את כלן רבי אליעזר אומר יטמא את כלן ואל ייתן לו את אחת מהן רבי יהושע אומר יניח לפניו אחת על הסלע.

(יב) וכן נשים שאמרו להן גוים תנו לנו אחת מכם ונטמאה ואם לאו הרי אנו מטמאין את כלכן יטמאו את כלן ואל ימסרו להם נפש אחת מישראל.

הדף הראשי של משנה תרומות ח