משנה קידושין ד רמבם

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

נוסח הרמב"ם[עריכה]

(א) עשרה יוחסין עלו מבבל -

כוהני, לויי, ישראלי,
חללי, גרי, וחרורי,
ממזרי, נתיני, שתוקי, ואסופי.
כוהני, לויי, וישראלי -
מותרין לבוא זה בזה.
לויי, ישראלי, חללי, גרי, וחרורי -
מותרין לבוא זה בזה.
גרי, וחרורי, ממזרי, נתיני, שתוקי, אסופי -
מותרין לבוא זה בזה.


(ב) אלו הם השתוקין -

כל שהוא מכיר את אימו, ואינו מכיר את אביו.
אסופי - כל שנאסף מן השוק,
ואינו מכיר לא את אביו, ולא את אימו.
אבא שאול, היה קורא לשתוקי - בדוקי.


(ג) כל האסורין מלבוא בקהל -

מותרין לבוא זה בזה.
רבי יהודה - אוסר.
רבי אלעזר אומר:
ודאין בוודאין - מותר.
ודאין בספקן, וספקן בוודאין, וספקן בספקן - אסור.
ואלו הן הספקות - שתוקי, ואסופי, וכותי.


(ד) הנושא אישה כוהנת -

צריך לבדוק אחריה - ארבע אימהות שהן שמונה,
אימה, ואם אימה, ואם אבי אימה, ואימה,
אם אביה, ואימה, אם אבי אביה, ואימה.
לויים וישראל - מוסיפין עליהן עוד אחת.


(ה) אין בודקין -

לא מן המזבח ולמעלה,
ולא מן הדוכן ולמעלה,
ולא מן הסנהדרין ולמעלה.
כל שהוחזקו אבותיו -
שוטרי הרבים, גבאי צדקה -
משיאין לכהונה - ואינן צריכין לבדוק אחריהן.
רבי יוסי אומר:
אף מי שהיה חתום עד - בארכי הישנה של ציפורין.
רבי חנינה בן אנטיגנוס אומר:
אף מי שהיה מוכתב - באסרטיא של מלך.


(ו) בת חלל זכר -

פסולה מן הכהונה - לעולם.
ישראל שנשא חללה -
בתו - כשרה.
וחלל שנשא בת ישראל -
בתו - פסולה מן הכהונה.
רבי יהודה אומר:
בת גר זכר - כבת חלל זכר.


(ז) רבי אליעזר בן יעקב אומר:

ישראל שנשא גיורת - בתו כשרה לכהונה.
וגר שנשא בת ישראל - בתו כשרה לכהונה.
אבל גר שנשא גיורת - בתו פסולה לכהונה,
אחד גרים, ואחד עבדים משוחררים,
אפילו עד עשרה דורות - עד שתהא אימן מישראל.
רבי יוסי אומר:
אף גר שנשא גיורת - בתו כשרה לכהונה.


(ח) האומר: בני זה ממזר - אינו נאמן.

אפילו שניהם אומרים,
על העובר שבמעיה, ממזר הוא - אינן נאמנין.
רבי יהודה אומר: נאמנין.


(ט) מי שנתן רשות לשלוחו - לקדש את בתו,

והלך הוא - וקידשה,
אם שלו קדמו - קידושיו קידושין.
ואם של שלוחו קדמו - קידושיו קידושין.
אין ידוע - שניהם נותנין גט.
ואם רצו - אחד נותן גט, ואחד כונס.
וכן האשה שנתנה רשות לשלוחה - לקדשה,
והלכה היא - וקידשה את עצמה,
אם שלה קדמו - קידושיה קידושין.
ואם של שלוחה קדמו - קידושיו קידושין.
אין ידוע - שניהן נותנין גט.
ואם רצו - אחד נותן גט, ואחד כונס.


(י) מי שיצא הוא ואשתו - למדינת הים,

ובא הוא ואשתו ובניו, ואמר:
אשה שיצאת עמדי למדינת הים - הרי היא זו, ואלו בניה,
אינו צריך להביא ראיה - לא על האשה, ולא על הבנים.
מתה, ואלו בניה,
מביא ראיה - על הבנים,
ואינו מביא ראיה - על האשה.


(יא) אשה נשאתי במדינת הים - הרי היא זו, ואלו בניה,

מביא ראיה - על האשה,
ואינו מביא ראיה - על הבנים.
מתה, ואלו בניה,
מביא ראיה - על האשה, ועל הבנים.


(יב) לא יתייחד איש אחד - עם שתי נשים,

אבל אשה אחת - מתייחדת עם שני אנשים.
רבי שמעון אומר:
אף איש אחד - מתייחד עם שתי נשים,
ובזמן שאשתו עימו, ישן עמהן בפונדקי - מפני שאשתו משמרתו.
מתייחד אדם - עם אימו ועם בתו,
וישן עמהם - בקרוב בשר.
הגדילו - זה ישן בכסותו, וזה ישן בכסותו.


(יג) לא ילמד רווק - סופרים.

ולא תלמד אשה - סופרים.
רבי אלעזר אומר:
אף מי שאין עימו אשה - לא ילמד סופרים.


(יד) רבי יהודה אומר:

לא ירעה רווק - בהמה,
ולא ישנו שני רווקים - בטלית אחת.
וחכמים - מתירין.
כל שעסקו עם הנשים - לא יתייחד עם הנשים.
לא ילמד אדם את בנו אומנות - בין הנשים.
ולא ילמד אדם את בנו -
חמר, גמל, ספר,
ספן, חנווני, ורועה,
מפני שאומנותן - אומנות ליסטים.


הדף הראשי של משנה קידושין ד