משנה פאה ח רמבם

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

נוסח הרמב"ם[עריכה]

(א) מאימתי כל אדם מותרין בלקט? משיהלכו הנמושות.

ובפרט, ובעוללות? משיהלכו העניים בכרם, ויבואו.
ובזיתים? משתרד רביעה שניה.
אמר רבי יהודה: והלוא יש שאין מוסקין את זיתיהן, אלא לאחר רביעה שניה? אלא כדי שיהא העני יוצא, ולא יהא מביא אלא בארבעה איסרות.


(ב) נאמנין על הלקט, ועל השכחה, ועל הפאה, בשעתן. ועל מעשר עני, בכל שנתו.

ובן לוי נאמן לעולם.
אין נאמנין, אלא על דבר שכן דרך בני אדם נוהגין כן.


(ג) נאמנין על החיטים; ואינן נאמנין - לא על הקמח, ולא על הפת.

נאמנין על השעורה של אורז; ואינן נאמנין עליו - בין חי ובין מבושל.
נאמנין על הפול; ואינן נאמנין על הגריסין - בין חיים ובין מבושלים.
נאמנין על השמן, לומר של מעשר עני הוא; ואינן נאמנין עליו, לומר של זיתי נקוף הוא.


(ד) נאמנין על הירק חי; ואינן נאמנין עליו מבושל, אלא אם כן היה לו דבר מועט, שכן דרך בעל הבית להיות מוציא מלפסו.


(ה) אין פוחתין לעניים בגורן, מחצי קב חיטים.

וקב שעורים. רבי מאיר אומר: חצי קב.
קב וחצי כוסמין. וקב גרוגרות, או מנה דבלה. רבי עקיבה אומר: פרס.
חצי לוג יין. רבי עקיבה אומר: רביעית.
רביעית שמן. רבי עקיבה אומר: שמינית.
ושאר כל הפירות - אמר אבא שאול: כדי שימכרם, ויקח בהן מזון שתי סעודות.


(ו) מידה זו האמורה - בכוהנים, ובלויים, ובישראל.

היה מציל - נותן מחצה, ונוטל מחצה.
היה לו דבר מועט - נותן לפניהם, והן מחלקין ביניהם.


(ז) אין פוחתין לעני העובר ממקום למקום, מכיכר בפונדיון. מארבע סאין בסלע.

לן - נותנין לו פרנסת לינה.
שבת - נותנין לו מזון שלש סעודות.
מי שיש לו מזון שתי סעודות, לא יטול מן התמחוי. מזון ארבע עשרה סעודות, לא יטול מן הקופה.
והקופה - נגבית בשנים, ומתחלקת בשלשה.


(ח) מי שיש לו מאתיים זוז, לא יטול לקט שכחה ופאה ומעשר עני.

היו לו מאתיים חסר דינר - אפילו אלף נותנין לו כאחת, הרי זה יטול.
היו ממושכנין בכתובת אשתו לבעל חובו, הרי זה יטול.
אין מחייבין אותו, למכור את ביתו, ואת כלי תשמישו.


(ט) מי שיש לו חמישים זוז, והוא נושא ונותן בהם - הרי זה לא יטול.

וכל מי שאינו צריך ליטול, ונוטל - אינו מת מן הזקנה, עד שיצטרך לבריות.
וכל מי שהוא צריך ליטול, ואינו נוטל - אינו נפטר מן העולם, עד שיפרנס לאחרים משלו. ועליו הכתוב אומר: "ברוך הגבר אשר יבטח בה', והיה ה' מבטחו" (ירמיהו יז ז).


הדף הראשי של משנה פאה ח