משנה נדרים ט רמבם

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

נוסח הרמב"ם[עריכה]

(א) רבי אליעזר אומר פותחין לו לאדם בכבוד אביו ואימו וחכמים אוסרין אמר רבי צדוק עד שפותחין לו בכבוד אביו ואימו יפתחו לו בכבוד המקום אם כן אין נדרים ומודים חכמים לרבי אליעזר בדבר שבינו לבין אביו ואימו שפותחין לו בכבוד אביו ואימו.

(ב) ועוד אמר רבי אליעזר פותחין בנולד וחכמים אוסרין כיצד קונם שאיני נהנה לאיש פלוני ונעשה סופר או שהיה משיא את בנו ואמר אילו הייתי יודע שהוא נעשה סופר או שהיה משיא את בנו בקרוב לא הייתי נודר קונם לבית הזה שאיני נכנס ונעשה בית הכנסת ואמר אילו הייתי יודע שהוא נעשה בית הכנסת לא הייתי נודר רבי אליעזר מתיר וחכמים אוסרין.

(ג) רבי מאיר אומר יש דברים שהן כנולד ואינן נולד וחכמים מודים לו כיצד אמר קונם שאיני נושא את אישה פלונית שאביה רע אמרו לו מת או שעשה תשובה קונם לבית הזה שאיני נכנס שכלב רע בתוכו או שהנחש בתוכו אמרו לו מת הכלב או שנהרג הנחש הרי הן כנולד ואינן נולד וחכמים מודים לו.

(ד) ועוד אמר רבי מאיר פותחין לו מן הכתוב שבתורה ואומרין לו אילו היית יודע שאתה עובר על לא תיקום ולא תיטור (ויקרא יט יח) ועל לא תשנא את אחיך (ויקרא יט יז) ואהבת לריעך כמוך (ויקרא יט יח) וחי אחיך עימך (ויקרא כה לו) שמא יעני ואין אתה יכל לפרנסו ואמר אילו הייתי יודע שהוא כן לא הייתי נודר הרי זה מותר.

(ה) פותחין לאדם בכתובת אשתו מעשה באדם שנדר מאשתו הניה והייתה כתובתה ארבע מאות זוז ובאת לפני רבי עקיבה וחייבו ליתן לה כתובתה אמר לו רבי שמונה מאות דינרין הניח לנו אבא נטל אחי ארבע מאות ואני ארבע מאות לא דייה שתיטול היא מאתיים ואני מאתיים אמר לו רבי עקיבה אפילו אתה מוכר שיער ראשך אתה נותן לה כתובתה אמר אילו הייתי יודע שהוא כן לא הייתי נודר והתירו רבי עקיבה.

(ו) פותחין בימים טובים ובשבתות בראשונה היו אומרין אותן הימים מותרין ושאר כל הימים אסורין עד שבא רבי עקיבה ולימד שהנדר שהותר מכללו הותר כלו (ז) כיצד אמר קונם שאיני נהנה לכלכם הותר אחד מהן הותרו כלם שאיני נהנה לזה ולזה ולזה הותר הראשון הותרו כלם הותר האחרון האחרון מותר וכלם אסורין שאיני נהנה לזה ולזה קרבן ולזה קרבן צריכים פתח לכל אחד ואחד.

(ח) קונם יין שאיני טועם שהיין רע למעים אמרו לו והרי המיושן יפה למעים הותר במיושן ולא במיושן בלבד הותר אלא בכל היין קונם בצל שאיני טועם שהבצל רע ללב אמרו לו והלוא הכופרי יפה ללב הותר בכופרי ולא בכופרי בלבד הותר אלא בכל הבצלים מעשה היה והתירו רבי מאיר בכל הבצלים.

(ט) פותחין לאדם בכבוד עצמו ובכבוד בניו אומרין לו אילו היית יודע שלמחר יהו אומרין עליך כך היא וסתו של פלוני מגרש נשיו ועל בנותיך יהו אומרין בנות גרושה הן מה ראת אימן של אלו להתגרש אמר אילו הייתי יודע שהוא כן לא הייתי נודר הרי זה מותר.

(י) קונם שאיני נושא לפלונית כעורה והרי היא נאה שחורה והרי היא לבנה קצרה והרי היא ארוכה לא מפני שהיא כעורה ונעשת נאה שחורה ונעשת לבנה קצרה ונעשת ארוכה אלא שהנדר טעות ומעשה באחד שנדר מבת אחותו הניה והכניסוה לבית רבי ישמעאל וייפוה אמר לו רבי ישמעאל בני מזו נדרת הניה אמר לו לאו והתירו רבי ישמעאל באותה שעה בכה רבי ישמעאל ואמר בנות ישראל נאות הן אלא שהענייות מנוולתן.

הדף הראשי של משנה נדרים ט