משנה כלאים ב רמבם

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

נוסח הרמב"ם[עריכה]

(א) כל סאה שיש בה רובע זרע ממין אחר ימעט רבי יוסי אומר יבור בין ממין אחד ובין משני מינין רבי שמעון אומר לא אמרו אלא ממין אחד וחכמים אומרים כל שהוא כלאים בסאה מצטרף לרובע.

(ב) במה דברים אמורים תבואה בתבואה וקטנית בקטנית תבואה בקטנית וקטנית בתבואה באמת זירעוני גינה שאינן נאכלין מצטרפין אחד מעשרים וארבעה בנופל לבית סאה רבי שמעון אומר כשם שאמרו להחמיר כך אמרו להקל הפשתה בתבואה מצטרפת אחד מעשרים וארבעה בנופל לבית סאה.

(ג) הייתה שדהו זרועה חיטים ונמלך לזורעה שעורים ימתין לה עד שתתליע ויופך ואחר כך יזרע ואם צימחה לא יאמר אזרע ואחר כך אופך אלא הופך ואחר כך זורע וכמה יהא חורש כתלמי רביעה אבא שאול אומר כדי שלא ישייר רובע לבית סאה.

(ד) זרועה ונמלך ליטעה לא יאמר אטע ואחר כך אופך אלא הופך ואחר כך נוטע נטועה ונמלך לזורעה לא יאמר אזרע ואחר כך אשרש אלא משרש ואחר כך זורע ואם רצה גומם עד פחות מטפח וזורע ואחר כך משרש.

(ה) הייתה שדהו זרועה קרבס או לוף לא יהא זורע ובא על גביהן אף על פי שאינן עושות אלא לשלש שנים תבואה שעלו בה ספיחי אסטיס וכן מקום הגרנות שעלו בהן מינין הרבה וכן תלתן שהעלת מיני עשבים אין מחייבין אותו לנכש ואם ניכש או כיסח אומרין לו עקור את הכל חוץ ממין אחד.

(ו) הרוצה לעשות שדהו מישר מישר מכל מין בית שמאי אומרים עושה שלשה תלמים של פתיח ובית הלל אומרים מלוא העול השרוני וקרובין דברי אלו להיות כדברי אלו.

(ז) היה ראש תור חיטים נכנס לתוך של שעורים מותר מפני שהוא נראה כסוף שדהו שלו חיטים ושל חברו מין אחר מותר לסמוך לו מאותו המין שלו חיטים ושל חברו חיטים מותר לסמוך לו תלם של פשתן ולא תלם של מין אחר רבי שמעון אומר אחד זרע פשתן ואחד כל המינין רבי יוסי אומר אף באמצע שדהו מותר לבדוק בתלם של פשתן.

(ח) אין סומכין לשדה תבואה חרדל וחריע אבל סומך לשדה ירקות חרדל וחריע וסומך לבור לניר לגפה לדרך ולגדר שהוא גבוה עשרה טפחים ולחריץ שהוא עמוק עשרה ורחב ארבעה ולאילן שהוא מסך על הארץ ולסלע שהוא גבוה עשרה ורחב ארבעה.

(ט) הרוצה לעשות שדהו קרחת קרחת מכל מין עושה עשרים וארבע קרחות לבית סאה מקרחת לבית רובע וזורע לתוכן כל מין שירצה הייתה קרחת אחת או שתים זורען חרדל שלש לא יזרעם חרדל מפני שהיא נראית כשדה חרדל דברי רבי מאיר וחכמים אומרים תשע קרחות מותרות ועשר אסורות רבי אליעזר בן יעקוב אומר אפילו כל שדהו בית כור לא יעשה בתוכה חוץ מקרחת אחת.

(י) כל שהוא בתוך בית רובע עולה במידת בית רובע אוכלת הגפן והקבר והסלע עולין במידת בית רובע תבואה בתבואה בית רובע וירק בירק שישה טפחים תבואה בירק וירק בתבואה בית רובע רבי אליעזר אומר ירק בתבואה שישה טפחים.

(יא) תבואה נוטה על גבי תבואה וירק על גבי ירק תבואה על גבי ירק וירק על גבי תבואה הכל מותר חוץ מדלעת יונית רבי מאיר אומר אף הקשות ופול המצרי ורואה אני את דבריהם מדבריי.

הדף הראשי של משנה כלאים ב