מקור:צו חופש המידע (נושאים שרשות ציבורית לא תמסור מידע לגביהם)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

<שם> צו חופש המידע (נושאים שרשות ציבורית לא תמסור מידע לגביהם), התשנ"ט-1999

<מקור> ((ק"ת תשנ"ט, 867|צו חופש המידע (נושאים שרשות ציבורית לא תמסור מידע לגביהם)|5977)).

<הקדמה> בתוקף סמכותי לפי סעיף 9(א)(2) לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 (להלן - החוק), ובאישור הועדה המשותפת של ועדת החוקה חוק ומשפט וועדת החוץ והבטחון של הכנסת, אני מצווה לאמור:

@ 1. הגדרות

בצו זה -
- "מערכת הבטחון" - משרד הבטחון, יחידות הסמך שלו וצבא הגנה לישראל;
- "אמצעי לחימה" - לרבות אמצעי התגוננות, אמצעי הנועד לפגוע באויב או במערכותיו, אמצעי המשמש את הכוחות הלוחמים או המאפשר פיקוד ובקרה עליהם, מערכות קשר, שליטה, בקרה והצפנה, לוחמה אלקטרונית ולוחמת מידע.

@ 2. נושאים שעליהם לא יימסר מידע מטעמי בטחון רשות ציבורית לא תמסור, מטעמים של שמירה על בטחון המדינה, מידע בנושאים המפורטים להלן:

(1) סדר הכוחות של צבא הגנה לישראל (להלן - צה"ל) כולו או חלקו, לרבות שינויים בו, תכניות הקשורות לבנין הכוח של צה"ל, התעצמותו וצמצומים בו וכן פרטים הנוגעים למבנה צה"ל ויחידותיו;
(2) מיקום או תכניות פנימיות של מיתקנים צבאיים או בטחוניים, קבועים או ארעיים, וכן מקום חנייתן של יחידות צה"ל;
(3) מבצעים ותכניות מבצעיות של צה"ל, לרבות תכניות שבוצעו, נדחו או הוחלפו;
(4) שיטות פעולה מבצעיות ותורת לחימה, אופי התרגילים והאימונים של יחידות צה"ל ועצם קיומם;
(5) כשירותן המבצעית של יחידות צה"ל;
(6) רמות מלאי של ציוד שנועד לשמש את צה"ל;
(7) תכניות ואמצעים להיערכות לשעת חירום של מערכת הבטחון ושל משרד ראש הממשלה;
(8) מערך גיוס המילואים ושיטותיו;
(9) (((פקעה);))
(10) (((פקעה);))
(11) פיתוח ורכש של אמצעי לחימה;
(12) נתוני תקציב ונתונים כמותיים אחרים שמהם ניתן לגזור מידע על הנושאים המפורטים בפסקאות (1), (3) עד (9) ו-(11);
(13) זהותם ופרטיהם האישיים של ממלאי תפקידים במערכת הבטחון או בעבור מערכת הבטחון, שאינם מותרים בפרסום לפי קביעת גורמי הבטחון המוסמכים;
(14) איתור שבויים ונעדרים, למעט למי שיש לו ענין אישי במידע, שנקבע לכך וכפוף לכללים שנקבעו לכך;
(15) מידע בנוגע לגופים שעליהם לא חלות הוראות החוק בהתאם לסעיף 14(א)(1) עד (7) ((לחוק)), שנאסף, נוצר או התקבל על ידי פעולות פיקוח, בקרה, ביקורת ותיאום בין-משרדי.

@ 3. סייג לתחולה

צו זה לא יחול על מידע שפורסם ברבים בידי הרשות הציבורית או מטעמה.

@ 4. תחילה ותוקף

(א) תחילתו של צו זה ביום תחילתו של החוק.
(ב) תוקף סעיף 2(9) ו-(10) לשנתיים מיום תחילתו של החוק.

<פרסום> ג' בסיון התשנ"ט (18 במאי 1999) <חתימות> משה ארנס, שר הבטחון