חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות חופש המידע (אגרות)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות חופש המידע (אגרות) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות חופש המידע (אגרות), התשנ״ט–1999


ק״ת תשנ״ט, 860; תשס״א, 500; תשע״ד, 573.

עדכון סכומים: ק״ת תש״ס, 40, 952; תשס״ב, 56; תשס״ד, 89; תשס״ה, 325; תשס״ו, 10, 86; תשס״ז, 472; תשס״ח, 60, 1615; תש״ע, 40; תשע״א, 60; תשע״ב, 63; תשע״ג, 212; תשע״ד, 57; תשע״ו, 489; תשע״ז, 572; תשע״ט, 2029; תש״ף, 363; תשפ״א, 1038; תשפ״ב, 1036; תשפ״ג, 86; תשפ״ד, 318.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 18 ו־19 לחוק חופש המידע, התשנ״ח–1998 (להלן – החוק), באישור שר האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ״ה–1985, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


אגרת בקשה [תיקון: תשע״ד, [הודעות]]
אגרת בקשה לקבל מידע תהיה בסכום של 20 שקלים חדשים (מתואם לשנת 2014; החל מאוקטובר 2023, 22 ש״ח).
אגרת טיפול [תיקון: תשע״ד, [הודעות]]
אגרה בעד איתור המידע המבוקש, מיונו והטיפול בו (להלן – אגרת טיפול) תהיה בסכום של 30 שקלים חדשים (מתואם לשנת 2014; החל מאוקטובר 2023, 33 ש״ח) לכל שעת עבודה באיתור המידע, במיונו או בטיפול אחר בבקשה, החל בשעה הרביעית.
אגרת הפקה [תיקון: תשע״ד, [הודעות]]
(א)
אגרת הפקה של מידע בכתב תהיה בסכום של 0.20 שקל חדש (מתואם לשנת 2014; החל מאוקטובר 2023, 0.22 ש״ח) לכל עמוד צילום או עמוד פלט מחשב שהופק, או 2.50 שקלים חדשים (מתואם לשנת 2014; החל מאוקטובר 2023, 2.78 ש״ח) לתקליטור מחשב שנמסר.
(ב)
היה המידע מוקלט, מוסרט, מצולם או מאוחסן על גבי מדיה דיגיטלית נתיקה – יישא המבקש, בעלות ההפקה או ההעתקה הממשיות של המידע.
הוזלת עלויות הפקה [תיקון: תשע״ד]
רשות ציבורית תמסור למבקש את המידע באמצעי המוזיל במידה המרבית את עלויות ההפקה, זולת אם יש בכך הכבדה בלתי סבירה על עבודת הרשות או שהמבקש הביע התנגדותו למסירת המידע בדרך זו.
התחייבות לשאת בתשלום האגרות [תיקון: תשע״ד, [הודעות]]
(א)
המגיש בקשה לקבלת מידע (להלן – המבקש), ישלם אגרת בקשה, ויתחייב לשאת באגרת טיפול ובאגרת הפקה עד לסכום שלא יעלה על 150 שקלים חדשים (מתואם לשנת 2014; החל מאוקטובר 2023, 167 ש״ח).
(ב)
היה לממונה יסוד סביר להניח, עם הגשת בקשה למידע, או בכל שלב משלבי הטיפול בה, כי הטיפול יהיה בהיקף שיחייב תשלום אגרת טיפול ואגרת הפקה בסכום כולל העולה על 150 שקלים חדשים (מתואם לשנת 2014; החל מאוקטובר 2023, 167 ש״ח), יודיע הממונה למבקש על הסכומים המשוערים של אגרת הטיפול ואגרת ההפקה, ורשאי הוא לדרוש מן המבקש להפקיד את הסכום המשוער או חלק ממנו או להמציא ערובות להבטחת תשלום הסכום במלואו.
(ג)
הודיע הממונה למבקש כאמור בתקנת משנה (ב), לא ימשיך הממונה בטיפול בבקשה עד שיודיע המבקש על הסכמתו לשאת בעלות המשוערת, והפקיד את הסכומים או המציא את הערובות, לפי הנדרש.
מסירת מידע
(א)
החליטה הרשות הציבורית להעמיד מידע לרשות המבקש, כאמור בסעיף 7(ד) לחוק, יודיע לו הממונה על סכומי אגרת הטיפול ואגרת ההפקה שחושבו כאמור בתקנות 2 ו־3, והמבקש ישלם את הסכום כתנאי לקבלת המידע.
(ב)
משלוח מידע למבקש ייעשה על חשבונו של המבקש.
פטור [תיקון: תשס״א, תשע״ד]
(א)
מידע שאדם מבקש על אודות עצמו וזכויותיו, פטור מאגרת בקשה, וכן מאגרת טיפול בעד 4 שעות עבודה החל בשעה הרביעית.
(ב)
מידע שמבקש נציג של עמותה רשומה כמשמעותה בחוק העמותות, התש״ם–1980, או חברה לתועלת הציבור כהגדרתה בחוק החברות, התשנ״ט–1999, שהציג אישור ניהול תקין מאת הרשם המוסמך על פי דין, ופועלת לקידום מטרה ציבורית, וכן מידע שמבקש אדם הדרוש לו לצורך מחקר אקדמי, פטורים מאגרת בקשה ומאגרת טיפול בעד 4 שעות העבודה הראשונות, החל בשעה הרביעית; לעניין תקנת משנה זאת, ”מטרה ציבורית“ – כהגדרתה בסעיף 9(2)(ב) לפקודת מס הכנסה.
ראו רשימת עמותות הפועלות לקידום מטרה ציבורית באתר היחידה הממשלתית לחופש המידע.
(ג)
הודיע המבקש כי אין ביכולתו לשלם את האגרה והציג אישור על קבלת גמלה, פטור מאגרת בקשה ומאגרת טיפול בעד 4 שעות העבודה הראשונות, החל בשעה הרביעית. בתקנת משנה זו, ”גמלה“ – אחת מאלה:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
קיצבה חודשית מלאה לפי פרק ט׳ לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ״ה–1995, שניתנת לנכה הזכאי אשר דרגת אי כושר השתכרותו היא בשיעור 75 אחוזים ומעלה.
(ד)
רשות ציבורית לא תגבה אגרת הפקה אם סכומה אינו עולה על 10 שקלים חדשים.
חריגה מהמועדים הקבועים בחוק [תיקון: תשע״ד]
רשות ציבורית שלא טיפלה בבקשה לקבלת מידע לפי מועדים הקבועים בחוק, לרבות אם לא האריכה את המועדים לפי סעיף 7 לחוק, לא תגבה אגרות טיפול והפקה.
הצמדה
(א)
בתקנה זו, ”מדד“ – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
(ב)
הסכומים הנקובים בתקנות 1 עד 4, יעודכנו ב־1 באוקטובר של כל שנה, בשיעור השינוי של המדד שפורסם בחודש ספטמבר שקדם לו, לעומת המדד שפורסם בחודש ספטמבר של השנה שקדמה לה.
(ג)
סכום מעודכן כאמור בתקנת משנה (ב), יעוגל כלהלן:
(1)
אם הוא נמוך מ־10 שקלים חדשים – לא יעוגל;
(2)
אם הוא גבוה מ־10 שקלים חדשים – יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב, וסכום של מחצית השקל החדש תעוגל כלפי מעלה.
(ד)
המנהל הכללי של משרד המשפטים יפרסם בהודעה ברשומות את שיעורי האגרות כפי שעודכנו לפי תקנת משנה (ב).
דרך תשלום האגרות [תיקון: תשע״ד]
(א)
רשות ציבורית תפרסם במשרדי הרשות ובאתר האינטרנט שלה, אם יש כזה, את דרכי תשלום האגרות.
(ב)
הרשות תאפשר לשלם אגרת בקשה במועד הגשת הבקשה או לפניו.
ערעור
על החלטת הממונה לפי תקנות אלה רשאי המבקש לערער, בתוך 30 ימים מיום מסירת החלטת הממונה, לבית משפט השלום שבתחום שיפוטו נמצא משרדו של הממונה.
דחיית מועדים
(א)
המועדים הקבועים בסעיף 7 לחוק יימנו מיום קבלת הבקשה על ידי הממונה או מיום תשלום אגרת הבקשה, לפי המאוחר.
(ב)
במנין המועדים האמורים בסעיף 7 לחוק לא יבוא –
(1)
פרק הזמן שבין הודעת הממונה לפי תקנה 5 לבין תשלום הסכום הנדרש;
(2)
אם הפעיל הממונה את סמכותו לפי תקנה 4(ב) – פרק הזמן שבין הודעת הממונה לבין הפקדת הסכום או הערובה לתשלומה, לפי הענין.
סייג לתחולה
תקנות אלה, למעט תקנה 3, לא יחולו על בקשה למידע, אשר יש להעמידו לרשות הציבור לפי סעיף 6 לחוק.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום תחילתו של החוק.


א׳ בסיון תשנ״ט (16 במאי 1999)
  • צחי הנגבי
    שר המשפטים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.