מצודות על תהלים נ

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אל אלהים ה'" - אל שעל כל אלהים הם מלאכי מעלה אשר שמו ה' הוא דבר וקרא אל יושבי הארץ מן קצה המזרח עד המערב 

מצודת ציון

"מבואו" - שקיעתו כמו כי בא השמש (בראשית כח)

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"הופיע" - העיר והוציא את הקול מציון הכלולה בכל היופי 

מצודת ציון

"מכלל" - מלשון כל ור"ל כלול בכל היופי וכן לבושי מכלול (יחזקאל לח)

"הופיע" - האיר וזרח

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כשערה" - ר"ל ברוח סערה יפיץ אותם

"ואל יחרש" - על מה שעשו האומות לישראל

"תאכל" - לשרוף את האומות 

מצודת ציון

"יחרש" - ישתוק

"תאכל" - תשרף

"נשערה" - מלשון סערה

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לדין עמו" - לעשות בהם דין לקחת מהם נקמתם

"מעל" - אשר הם ממעל ר"ל שרי מעלה של אומות העולם

"ואל הארץ" - אל האומות יושבי בארץ

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אספו לי" - ויאמר להם הביאו ואספו אלי את חסידי אשר כרתי עמהם ברית בדם זבח כמ"ש הנה דם הברית (שמות כ"ד)

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויגידו שמים" - אז יגידו מלאכי שמים את צדקו ויאמרו עתה ראינו מה שלא שפט עד הנה הוא על כי הוא שופט לעולם לא כמלך בשר ודם אשר ימהר לקחת משפטו בחשבו פן למחר ימות

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אלהים אלהיך אנכי" - ועליך לשמוע דברי

"ישראל" - אתה ישראל שמע ואתרה בך

"ואדברה" - את דברי 

מצודת ציון

"ואעידה" - ענין התראה שדרכה להיות בעדים

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לא על זבחיך" - לא אוכיח אותך על המנעך להקריב זבחים ולא אוכיח אותך שיהא תמיד לנגדי עולותיך כי אין חפצי בהם כי טוב אשר לא תדור

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ממכלאותיך" - מוסב על לא אקח

"לא אקח" - לא צויתי לקחת מביתך פר להקריב לפני 

מצודת ציון

"ממכלאותיך" - מלשון בית הכלא והיא גדרות הצאן

"עתודים" - הם הזכרים מן העזים

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בהמות בהררי אלף" - הבהמות המצויות ברבות ההרים ולא ידעתם ורז"ל אמרו שעל שור הבר יאמר וכמ"ש הנה בהמות אשר עשיתי עמך (איוב מ') והוא ניזון בכל יום במרעה אלף הרים

"כל חיתו יער" - עם שאינם בידך הלא המה בידי 

מצודת ציון

"אלף" - מנין מרובה אחז הכתוב

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ידעתי" - מה שאינם ידועים לך

"וזיז שדי" - הבריות הזזים ממקום למקום ע"פ השדה המה עמדי וברשותי 

מצודת ציון

"וזיז" - ר"ל הזז ממקום למקום וכן וזיז שדי ירענה (לקמן פ)

"שדי" - כמו שדה

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ומלואה" - הבריות הממלאים את העולם

"לא אומר לך" - להאכיל אותי לשבור הרעבון והוא מלשון מליצה

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"האוכל" - וכי אני אוכל בשר בהמות חזקות ושמנות וכי אשתה דם עתודים ומה לי א"כ בהבאת הקרבנות 

מצודת ציון

"אבירים" - חזקים

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ושלם" - ואם נדרת מה שלם לה' אבל טוב אשר לא תדור

"זבח וגו'" - הזבח המקובל לאלהים הוא מה שמתודה על פשעיו בעת הבאתו כי אז יעורר לבו לחשוב שבעבור פשעיו היה הוא ראוי למות והביא נפש תחת נפש

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וקראני" - וכאשר כן תעשה אז כשתקרא אלי בעת צרה אוציאך ממנה ואתה תספר כבודי ברבים על התשועה הבאה לך ממני 

מצודת ציון

"אחלצך" - אוציאך

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ותשא בריתי" - את דברי התורה הנתונה בברית תשא לבד על פיך לדבר בהם מן השפה ולחוץ ובלא לב תדבר

"ולרשע" - אבל לרשע שאינו מתודה על פשעיו בעת הבאת הקרבן ולא שב מהם אליו יאמר אלהים מה לך לספר חוקי ר"ל לעשות מצוה מבלי כוונת הלב כאשר יספר האדם ספורי דברים מבלי כוונה מכוונת

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ואתה" - הלא בלב אתה שונא המוסר והשלכת דברי אחרי גיוך כדרך שמשליך האדם דבר אשר לא יחפוץ לראותו

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"חלקך" - בחרת חלקך ללכת עם מנאפים

"ותרץ עמו" - להתחבר אליו 

מצודת ציון

"ותרץ" - מלשון ריצה ורדיפה

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"תצמיד" - תחבר עם המרמה כי לא נפרדה המרמה מלשונך

"ברעה" - לדבר הרע בעיני ה' 

מצודת ציון

"תצמיד" - ענין חבור כמו צמיד פתיל (במדבר יט)

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"תשב" - כאשר תשב בין אנשים תדבר דופי אף באחיך ואפילו בבן אמך שהוא ודאי אחיך 

מצודת ציון

"דופי" - דברי גנות

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אוכיחך" - אבל דע אשר אתוכח עמך ואערוך לפניך את מעשיך ועל כלם תקבל גמול בעוה"ב

"והחרשתי" - מלהפרע לך על כל אלה ולזה תדמה ותחשוב אשר אני כמוך לאהוב את הרע 

מצודת ציון

"והחרשתי" - ושתקתי

"דמית" - מלשון דמיון ומחשבה

"אוכיחך" - מלשון ויכוח

"ואערכה" - ענין סידור

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"פן אטרוף" - לענוש בעוה"ב ואז אין דבר להציל עצמו בו כי אפילו התשובה לא תועיל אז

"בינו נא זאת" - את אשר כל מעשי האדם שמורים הם לעוה"ב 

מצודת ציון

"נא" - עתה

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בישע אלהים" - עם שאמר אראנו וכאלו המקום ידבר אמר בישע אלהים ולא אמר בישעי כי כן דרך המקרא וכן ואל משה אמר עלה אל ה' (שמות כ"ד)

"זובח תודה" - הזובח קרבן ומתודה עליו ושב מעון הוא מכבד אותי בזה

"ושם דרך" - המשים דרכו ר"ל לא יעשה מעשיו בדרך מקרה והזדמנות אבל ישים עיניו ולבו על דרכו להבין הטובה היא אם רעה 

מצודת ציון

"ושם" - מלשון שימה