מצודות על עזרא א

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ובשנת אחת" - בשנה הראשונה

"לכלות" - לעת כלה הזמן אשר דבר ה' מפי ירמיהו והיא בכלות שבעים שנה מעת שכבש נבוכדנצר את יהויקים בראשונה וכאשר פירשנו בדניאל

"ויעבר קול" - צוה להכריז

"בכל מלכותו" - בכל מדינות מלכותו

"וגם במכתב" - שלח הדברים האלה במכתב

"לאמור" - וכה אמר 

מצודת ציון

"העיר" - מלשון התעוררות

"רוח" - רצון כמו הנני נותן בו רוח (מלכים ב יט)

"ויעבר קול" - ענין הכרזה כמו ויעבירו קול במחנה (שמות לו)

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"נתן לי" - ר"ל הואיל וה' מסר בידי כל הממלכות אם כן מהראוי לי לעשות מצותו

"פקד עלי" - צוה עלי לבנות וגו' כמ"ש האומר לכורש וגו' והיכל תוסד (ישעיהו מד)

"אשר ביהודה" - אשר בארץ יהודה 

מצודת ציון

"פקד" - צוה כמו פקודי ה' (תהלים י"ט)

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מי בכם" - כי הדברים האלה צוה להכריז ושלח בין העובדי כוכבים ולזה אמר מי הנמצא בכם מעם ה' יהיה ה' עמו ובעזרתו

"ויעל וגו'" - ר"ל הרשות נתון ממני לעלות

"הוא האלהים" - פירש לומר שאלהי ישראל הוא האלהים השוכן בירושלים

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וכל הנשאר" - ר"ל וכל אשר בע"כ ישאר במקומו כי דל הוא ואין ידו משגת לעלות

"מכל המקומות" - ר"ל מצוה אני אשר כל המקומות אשר דל כזה גר שם שאנשי מקום כל אחד ירוממו אותו במתן כסף וגו' ללכת לירושלים

"עם הנדבה" - ר"ל הנדבה ההיא תהיה מלבד הנדבה אשר יתנו לבית ה' 

מצודת ציון

"וברכוש" - כן יקרא כל שוה כסף כמו ואת כל רכושו (בראשית יד)

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ליהודה" - אשר ליהודה

"לכל העיר" - את כל אשר העיר האלהים וגו' 

מצודת ציון

"ראשי האבות" - ראשי המשפחות

"לכל העיר" - את כל העיר הלמ"ד במקום את וכן הרגו לאבנר (שמואל ב ו)

"רוחו" - רצונו

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וכל סביבותיהם" - כל העובדי כוכבים אשר סביבותיהם חזקו בידי העולים בתת להם די ספוקם כלי כסף וגו'

"לבד" - חוץ מאשר כל התנדב מה מהם לבית ה' 

מצודת ציון

"ובמגדנות" - המלה ההיא יורה על דבר המעולה בין בפירות בין במלבושים בין בכלים וכן ומגדנות לחזקיה (דברי הימים ב ל"ב)

"לבד על" - הוא כפול לתוספת ביאור וכן הרק אך במשה (במדבר יב)

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"הוציא" - מאוצר בית העבודת כוכבים אשר נתנם שם נבוכדנצר כמ"ש בדניאל

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"על יד" - הוציאם בפקודת המלך

"ויספרם" - מסרם במספר לששבצר והוא זרובבל וכן היה נקרא בלשון פרס ורז"ל אמרו שהוא דנייאל ונקרא כן על שעמד בשש צרות 

מצודת ציון

"על יד" - ביד על במקום בי"ת וכן על צבאותם (שמות יב)ורבים כמוהו

"הגזבר" - הפקיד

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"אגרטלי" - שם כלי ינתן בו המים לנטילת הידים

"מחלפים" - סכינים והוא מלשון כליל יחלוף (ישעיהו ב)על שם שבהם שוחטים ומחליפים מחיים למיתה ועש"ז קראו חז"ל לצדדי האולם מזה ומזה בית החליפות (מדות פ"ד) כי שם גנזו הכהנים סכיניהם

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"כפורי" - מזרקות וע"ש שהכהן הזורק היה מקנח אצבעו מן הדם בשפת המזרק לזה קרוי כפור שהוא ענין קנוח ובדרז"ל ובעי לכפורי ידיה (גיטין נו)

"משנים" - מלשון שנים ור"ל כפולים הראוי להשתמש בהן בשתי עבריהם

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לזהב ולכסף" - בין של זהב בין של כסף

"חמשת אלפים וגו'" - כמספר הזה היו כל הכלים הקטנים עם הגדולים ולמעלה לא מנה כי אם הגדולים והחשובים

"עם העלות" - העלם יחד עם העלאת בני הגולה