לדלג לתוכן

מצודות על עזרא ב

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בני המדינה" - בני מדינת ארץ ישראל העולים עתה ממה שהיו בשבי הגולה וגו'

"וישובו" - עתה שבו כל אחד לעירו אשר הגלה ממנה

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אשר באו" - עתה באו למקומם עם זרובבל וגו'

"ישוע" - הוא יהושוע כהן גדול

"מרדכי בלשן" - הוא שם אחד והוא דוד לאסתר המלכה ונקרא בלשן על שידע בשבעים לשון כן ארז"ל

"מספר" - הראשון הוא שם איש

"מספר אנשי" - זהו מספר של החשובים וכן כל איש ואנשים שבמקרא

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בני פרעוש וגו'" - יש מהם מזכיר על שם אב המשפחה ויש מהם מזכיר ע"ש עירם

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"פחת מואב" - המושל במואב

"לבני ישוע יואב" - ר"ל מן בני ישוע ומן בני יואב שהיו בני פחת מואב מספרם היו אלפים וגו'

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בני אטר ליחזקיה" - נתן סימן על אטר לומר שהיה מזרע יחזקיה או ר"ל עם הבנים של יחזקיה

פסוק כה

לפירוש "פסוק כה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"קרית ערים" - הוא קרית יערים הנזכר ביהושוע

"שבע מאות" - ר"ל בני כל שלשה המקומות היו שבע מאות וגו'

פסוק לא

לפירוש "פסוק לא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"עילם אחר" - לפי שחשב למעלה בני עילם והיו כחשבון הזה לזה אמר שזהו עילם אחר והיו שוין במספר אנשיהן

פסוק לו

לפירוש "פסוק לו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"הכהנים" - ר"ל וזהו מספר הכהנים

"בני ידעיה לבית ישוע" - נתן סימן על ידעיה לומר שהיה מיוחס לבית ישוע ומזרעו היה

פסוק לט

לפירוש "פסוק לט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בני חרם" - לא זהו הנזכר למעלה או יתכן אשר למעלה חשב הישראלים מחרם וכאן חשב הכהנים מחרם

פסוק מ

לפירוש "פסוק מ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לבני הודויה" - נתן סימן על ישוע וקדמיאל לומר שהיו מבני הודויה

פסוק מב

לפירוש "פסוק מב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"השוערים" - שהיו שומרים שערי המקדש עד לא גלו והם היו בני שלום וגו'

פסוק מג

לפירוש "פסוק מג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"הנתינים" - הם הגבעונים ונקראו נתינים ע"ש שנאמר בם ויתנם יהושוע חוטבי עצים וגו' (יהושע ט)

פסוק נה

לפירוש "פסוק נה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בני עבדי שלמה" - והם היו בני סטי וגו'

פסוק נט

לפירוש "פסוק נט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ואלה" - הנזכרים למטה בני דליה וגו' הם היו העולים מתל מלח וגו' ושמות מקומות הן בבבל

"ולא יכלו להגיד" - כי לא ידעו מבני מי הם

"בית אבותם וזרעם" - היא היא כי זרעם ר"ל מזרע מי יצאו והוא כפל ענין בשמות נרדפים וכן אדמת עפר (דנייאל יב)

פסוק סא

לפירוש "פסוק סא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ומבני הכהנים" - והם בני חביה בני הקוץ בני ברזילי

"אשר לקח" - הוא חוזר על בני ברזלי לומר שאביהם לקח אחת מבנות ברזלי לאשה ולזה היה נקרא עליהם שם ברזלי לומר עליהם בני ברזילי

פסוק סב

לפירוש "פסוק סב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"המתיחשים" - ענין יחוס הוא הודעת סדר הדורות מן המשפחות ממי יצאו ומי אביהם

"ויגואלו" - ענין טנוף ונמאס כמו לחם מגואל (מלאכי א

מצודת דוד

"אלה" - הכהנים האלה

"כתבם" - דבר כתוב מהם

"המתיחשים" - אשר יסופר בו סדר הדורות

"ולא נמצאו" - בספר היחוס לא נמצאו אלה כתובים וזכורים

"ויגאלו" - ולכן נמאסו מן הכהונה

פסוק סג

לפירוש "פסוק סג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"התרשתא" - הוא נחמיה בן חכליה וכן נאמר ויאמר נחמיה הוא התרשתא (נחמיה ח) וארז"ל לפי שהיה משקה למלך והתירו לו חכמים לשתות יין נסך לכן נקרא התרשתא והיא מלה מורכבת התר שתא

"אשר לא יאכלו" - ר"ל משפטם הוא אשר לא יאכלו מקדש הקדשים וארז"ל זו היא תרומה וקדשי המזבח

"לאורים ולתומים" - לשאול בהם אם הם כהנים כשרים וכאומר עד שיבוא המשיח וישאלו אז באורים ותומים כי בבית השני לא היו האורים ותומים לשאול בהם

פסוק סד

לפירוש "פסוק סד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"רבוא" - הוא עשרת אלפים 

מצודת דוד

"כל הקהל כאחד" - כולם יחד הישראלים והכהנים והלוים והנתינים בני עבדי שלמה

"ארבע רבוא וגו'" - ובפרטן לא יעלו אף למספר שלשה רבוא אבל לא חשב בפרטן כ"א הישראלים מבני יהודה ובנימין ועם מה שעלו מיתר השבטים היו כחשבון הזה וכן מפורש בס"ע

פסוק סה

לפירוש "פסוק סה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מלבד" - החשבון הזה הוא מלבד עבדיהם ואמהותיהם של אלה הנזכרים והיו שבעת אלפים וגו'

"משוררים ומשוררות" - זכרים ונקבות לשורר בדרך כי עלו בשמחה ובטיול

פסוק סו

לפירוש "פסוק סו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"פרדיהם" - הם הבאים מן הסוס והחמור

פסוק סח

לפירוש "פסוק סח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"מכונו" - מלשון כן ובסיס 

מצודת דוד

"ומראשי" - מקצת מראשי האבות

"לבית ה'" - ר"ל למקום בית ה' כי עדיין לא בנו הבית

"לבית האלהים" - וחוזר ומפרש

"להעמידו וגו'" - ר"ל להעמיד הבית על כנו ובסיסו

פסוק סט

לפירוש "פסוק סט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"דרכמונים" - שם מטבע ידוע אצלם

"מנים" - שם משקל ליטרא 

מצודת דוד

"ככחם" - כל אחד התנדב כפי כח עשרו

"לאוצר המלאכה" - אל המקום שאצרו שם הזהב והכסף למלאכת הבנין

"וכתנות כהנים" - שילבשו אותם הכהנים בשעת העבודה

פסוק ע

לפירוש "פסוק ע" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ומן העם" - מבני יהודה ובנימין

"בעריהם" - אשר היו ערי נחלתם עד שלא גלו

"וכל ישראל" - הם העולים מיתר השבטים