מצודות על נחום א

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


מצודות על נחום · א · >>

פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ספר וגו'" - זהו ספר נבואה של נחום האלקושי הוא היה המתנבא על נינוה

"משא נינוה" - הנבואה ההיא נאמרה על נינוה היא ראש ממלכת אשור 

מצודת ציון

"האלקושי" - שם עיר אלקוש

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"נוקם ה' לצריו" - ר"ל רק לצריו הוא נוקם ונוטר איבה לאויביו הם העכו"ם אבל לא כן לישראל עמו

"אל קנוא וגו'" - ה' הוא אל זועם ונוקם וכפל עוד ואמר נוקם ה' וגו' 

מצודת ציון

"קנוא" - ענין כעס כמו הם קנאוני בלא אל (דברים לב)

"ונוטר" - ענין שמירת איבה כמו לא תקום ולא תטור (ויקרא יט)

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וענן אבק רגליו" - ר"ל הגזירות הבאות מסבתו אל העכו"ם הם לו לחושך ואפלה כענן והמשילם לאבק הנופל מתחת הרגלים

"בסופה ובשערה דרכו" - הלוכו הוא ברוח סופה וסערה ר"ל כשבא לענוש העכו"ם מביא רוח סופה וסערה להניעם ולכלותם מהר

"ונקה לא ינקה" - אבל הוא אינו מנקה לותר על הרשע מכל וכל

"ה' ארך אפים" - ר"ל הן אמת שה' מאריך אף ואינו ממהר לפרוע גמול הרשע עם כי הוא גדול כח ובידו להפרע בכל זמן 

מצודת ציון

"בסופה" - כן יקרא רוח החזק

"ובשערה" - כמו בסערה בסמ"ך וגם הוא רוח חזק

"אבק" - עפר דק

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ופרח וגו'" - ר"ל יכלה הצלחתם

"אמלל בשן וגו'" - הם מקומות מרעה השמן והוא משל על אבדן בעלי העושר

"גוער בים וגו'" - הוא משל על כריתת השרים מנינוה 

מצודת ציון

"גוער" - ענין צעקת נזיפה

"החריב" - ענין יובש כמו חרבו המים (בראשית ח)

"אומלל" - ענין כריתה כמו כי אומלל אני (תהלים ו)

"לבנון" - שם יער

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ותבל" - הוא החלק מן הארץ המיושבת מבני אדם

"ותשא הארץ מפניו" - הארץ תשרף מפני אש חמתו והוא משל על גודל הרעדה והכליון

"הרים רעשו" - מפחדו ירעשו ההרים וימסו הגבעות גם הוא משל על שרי נינוה וכפל הדבר במ"ש 

מצודת ציון

"התמוגגו" - מלשון המגה והמסה

"ותשא" - ענין שרפה כמו שאו משאת (ירמיהו ו)

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"והצורים" - הסלעים נתצו ונכתתו ממנו ר"ל בעלי הכח יחלשו ויאבדו

"נתכה כאש" - היא נשפכת לכלות ולהאביד כאש ההולך ושורף

"ומי יקום וגו'" - כפל הדבר במ"ש

"מי יעמוד" - מי יוכל להתקיים לפני זעמו 

מצודת ציון

"נתכה" - ענין התכה ושפיכה כמו ותתך חמתי (שם מד)

"והצורים" - מלשון צור וסלע

"נתצו" - מלשון נתיצה ושבירה

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"טוב ה' למעוז וגו'" - ר"ל אף ביום צרה כשהוא עוסק בהבאת המשפט עכ"ז הוא טוב אז להיות למעוז ולחוזק ונותן לב לדעת את החוסים בו להזמין להם הצלה ועזר לא כבשר ודם שאין מי יעמוד לפניו בעת זעמו ולא יתן אז לב להיטיב עם מי 

מצודת ציון

"למעוז" - ענין חוזק

"חוסי" - ענין בטחון

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ואויביו" - החושך ירדף את אויביו הם אנשי אשור

"ובשטף עובר" - הנה בשטף מים רבים יעשה כלה את מקום נינוה שזכר בתחילת הנבואה ר"ל האויב הבא והוא נ"נ הוא יכלה הכל כמו שטף מים העובר השוטף הכל מבלי ישאר מה 

מצודת ציון

"ובשטף" - ענין מרוצת המים כמו כנחל שוטף (שם מז)

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מה תחשבון" - ר"ל אתם אנשי נינוה מה תחשבון על ה' הגוזר עליכם את הכלייה הזאת אם תחשבו להנצל מידו דעו כי כלה הוא עושה לכם ולא תקום הצרה פעמים כי בפעם אחת יכלה אתכם

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וכסבאם סבואים" - כאשר המשכרים יהיו עוסקים בשכרות היין פתאום יהיו נאכלים כקש יבש שנמלא ונשלם בשולו שהוא קל להשרף

"כי עד סירים סבוכים" - בעוד שהקוצים יהיו מסובכים ונאחזים אלה באלה ר"ל בעוד שיהיו אנשים בתכלית החוזק מקובצים יחד באגודה אחת 

מצודת ציון

"סירים" - מין קוצים כמו כקול הסירים (קהלת ז)

"סבוכים" - ענין אחיזה וקליעה וכן סבכי היער (ישעיהו י)

"וכסבאם סבואים" - ענין שתיית משקים המשכרים כמו ונסבאה שכר (שם נו)

"אכלו" - נאכלו רצה לומר נשרפו

"מלא" - ענין השלמה רצה לומר נשלם בשולו

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ממך וגו'" - אתה נינוה ממך יצא סנחריב החושב רעה על ה' להחריב את בית המקדש ויועץ עצת בליעל לשלוח לחרף כלפי מעלה כמ"ש (במלכים ב י"ט ובישעיהו נ"ז) 

מצודת ציון

"בליעל" - בלי עול שמים רצה לומר רשע

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ועניתך" - ר"ל אענה אותך בתכלית העינוי והאבדון עד שלא אצטרך לענות אותך עוד כי בפעם ההיא תכלה מכל וכל והוא דוגמת אמרו לא תקום פעמים צרה

"וכן נגוזו" - ר"ל אעפ"כ יהיו גזוזים ונכרתים כאשר אמרתי ועבר העם מן העולם

"אם שלמים" - אם יהיו אנשי נינוה שלמים בדעה אחת ובעצה מוסכמת וכן יהיו רבים במספר שכל זה הוא סבה אל הנצחון 

מצודת ציון

"שלמים" - מלשון שלום

"וכן נגוזו" - הוי"ו הוא במקום אף על פי כן וכן הנמלים עם לא עז ויכינו בקיץ לחמם (משלי ל)

"נגוזו" - מלשון גזיזה וכריתה

"וענתך" - מלשון עינוי וצער

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ומוסרותיך" - המוסרות שהייתם קשורים בהם אנתק ממך ר"ל לא תהיה עוד מוכנע לאשור

"ועתה" - ר"ל בזמן קרוב אשבור מטהו מעליך ישראל ר"ל עוד לא יצר לך 

מצודת ציון

"מטהו" - ענינו בדי העול כמו מוסרות ומוטות (ירמיהו כז)

"ומוסרותיך" - הם קשורי רצועי העול

"אנתק" - ענין ההעתק ממקומו

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אשים קברך" - ר"ל אני אשים לך קבר המיוחד לך כי אני אלחם בך

"כי קלות" - היית קל בדעתך לשלוח לחרף כלפי מעלה ולכן אקח ממך נקם

"אכרית פסל ומסכה" - כי שממה תהיה

"לא יזרע משמך עוד" - ר"ל לא ימלוך מי מזרעך

"וצוה עליך ה'" - מול מלך אשור יאמר 

מצודת ציון

"קלות" - מלשון קל