מצודות על דברי הימים ב ל

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · מצודות על דברי הימים ב · ל · >>

פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"בחדש השני" - באייר ור"ל לעבר השנה לשיקרא ניסן

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"בעת ההיא" - ר"ל בעת הראוי בחדש הראשון

"למדי" - למן די ר"ל שיהיה די בהם להקריב פסחי כל ישראל

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ויישר הדבר" - למעלה אמר שהיו מתיעצים בדבר וכאן אמר שהיה הדבר ישר בעיני כולם והסכימו לעבר השנה

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ויעמידו דבר" - גזרו אומר להכריז בכל מקומות ישראל וגו'

"כי לא לרוב" - כי לזמן מרובה לא עשו פסח ככתוב בתורה ולזה היה מהצורך להזכירם ולזרזם

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"וכמצות המלך לאמר" - לומר להם כמצות המלך אתם בני ישראל שובו וגו'

"וישוב" - ואז ישוב גם הוא אל הפליטה הנשארת לעזור לכם

"מכף מלכי אשור" - כי אותם שבעבר הירדן כבר גלו מארצם ע"י אשור

מצודת ציון

"הרצים" - ההולכים במרוצה ורדיפה

"באגרות" - בספרים

"הפליטה" - ענין הצלה

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת ציון

"לשמה" - לתמהון

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"תנו יד" - ר"ל תקעו כף דרך התחייבות

מצודת ציון

"אל תקשו" - הוא ענין מליצה כאלו נתקשה העורף עד שאי אפשר להחזיר הפנים מול ה' ואמר מעתה אל תקשו והחזירו פניכם אל ה'

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"אחיכם ובניכם" - אשר הם בגולה יתן אותם המקום לרחמים לפני שוביהם לתת להם רשות לשוב להארץ הזאת

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ומנשה ומזבלון" - אף ששחקו על הרצים מ"מ אנשים מהם נכנעו ובאו

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"לב אחד" - ר"ל הסכמה אחת

"בדבר ה'" - בדבר שהוא מצות ה'

מצודת ציון

"יד האלהים" - כח האלהים

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"המקטרות" - המזבחות העשויות להקטיר בהם לעבודת גלולים את הקטורת

פסוק טו (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"נכלמו" - על מה שאחרו להתקדש עד הנה ובעבורם עברו השנה

"ויביאו עלות" - לרצות לה' על מה שאחרו להתקדש

מצודת ציון

"נכלמו" - ענין בושה

פסוק טז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ויעמדו על עמדם" - חוזר הוא על הלוים ולפי שאמר שהכהנים היו זורקים את הדם מיד הלוים לזה אמר שהלוים עמדו על מקום מעמדם ולא הוליכו את הדם כי ההולכה לעבודה יחשב והמה זרים לעבודה וז"ש כמשפטם בתורת משה שאסר עליהם העבודה

"מיד הלוים" - כי הכהנים קבלו את הדם והוליכו אל המזבח והושיבו המזרקות על ידי הלוים להיות מוכן לזריקה

פסוק יז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"כי רבת בקהל" - בא ליתן טעם מדוע לא שחטו הבעלים עצמן את פסחיהם ואמר כי רבים היו נמצאים בהם אשר לא התקדשו ולא הותרו לבוא לעזרה ולזה היו הלוים ממונים על שחיטת הפסחים לשחוט בעבור מי שלא היה טהור

"להקדיש לה'" - ר"ל לעשות בעצמו את ההקדש והוא שחיטת הפסח

פסוק יח (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"רבת מאפרים" - בא לפרש מי היו מרבית העם ואמר שהיו מאפרים וגו'

"כי אכלו" - בא לפרש אם לא הטהרו איך אכלו הפסח ואמר כי באמת אכלו את הפסח בדרך אשר לא כן כאשר כתוב בתורה

"כי התפלל" - כי בעבור העון הזה התפלל יחזקיה עליהם ואמר ה' הטוב לכל יכפר בעד העון הזה והוא מקרא קצר ומובן מאליו ובעל כרחך עשו שלא כהוגן כי לא היה מהאפשר להעמיד אחרים במקומם כי אין הפסח נאכל אלא למנוייו אבל בדבר ביאת העזרה לשחוט הפסחים הואיל והיה אפשר בלוים לא באו בטומאה לעזרה

מצודת ציון

"מרבית" - מלשון רבוי

פסוק יט (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"כל לבבו הכין" - על יחזקיהו חוזר

"ולא כטהרת הקדש" - ועם שעל ידו נאכלו הפסחים בלא טהרה הראוי לקודש מ"מ הכנת לבבו היתה לה' והוראת שעה היתה

פסוק כ (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"וישמע ה'" - ולזה שמע ה' אל תפלתו וכפר על העון הזה

מצודת ציון

"וירפא" - ענין כפרה כי החטא הוא חולי הנפש ותחשב הכפרה לרפואה וכן רפאה נפשי כי חטאתי לך (תהלים מא)

פסוק כא (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ויעשו וגו'" - ר"ל בדבר הקרבנות הקבועים

"בכלי עוז" - בכלים חזקים וחשובים

פסוק כב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"על לב" - ר"ל דברים המקובלים להכניס בלבם אהבת המקום

"לה'" - בדבר עבודת ה'

"את המועד" - זבחי המועד והוא מקרא קצר

"מזבחים" - היו מזבחים

"ומתודים" - על שלמי התודה הבא להודות עליו על הנסים

פסוק כג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"שבעת וגו'" - לשמוח בהם ולזבוח לה' מלבד שבעת ימי חג המצות

פסוק כד (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"כי חזקיהו" - בא לומר מהיכן ומאין היה להם בשר לכל העם הזה לאכול ולשמוח בכל הימים הללו ואמר כי המלך והשרים הרימו לקהל פרים וכבשים הרבה וכהנים מרובים הטהרו והקריבום שלמים ואכלו הקהל את הבשר

מצודת ציון

"הרים" - הפריש כמו ויקחו לי תרומה (שמות כה)

פסוק כה (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"והגרים" - אשר נתגיירו מן האומות

פסוק כז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"וישמע בקולם" - ה' שמע בקולם והסכים על ידיהם

מצודת ציון

"למעון" - ענין מדור כמו השקיפה ממעון קדשך (דברים כו)