מצודות על דברי הימים א ב

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי


פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בני יהודה" - לכבוד דוד מייחס את שבט יהודה בראשונה

"רע בעיני ה'" - כי חטא לו ולזה המיתו עד לא השלים ימיו

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ובני כרמי" - כרמי היה בן זבדי והוא זמרי בן זרח ואף שאחד היה אמר ובני כי כן דרך לשון המקרא כמו ובני דן חושים (בראשית מ"ו) ורבים כמוהו

"עכר" - הוא עכן וקראו לגנאי כאמור כי היה עוכר ישראל בדבר אשר מעל בחרם בימי יהושוע ועי"ז נסו ישראל לפני האויב ונפלו בחרב 

מצודת ציון

"עוכר" - ענין בלבול והשחתה כמו עכרתם אותי (בראשית לד)

"מעל" - ענין חטא ופשע

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"כלובי" - הוא כלב

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ורם הוליד" - מפני כבוד דוד הקדים לספר יחוסו עד לא הזכיר בני ירחמאל הבכור

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ואישי" - הוא ישי

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"דויד השביעי" - ולא זכר השמיני שהוא אליהו שהקימו דוד לנגיד על יהודה ויתכן לומר שאליהו היה מאשה אחרת צרויה ואביגיל היו אחיות לשבעת האחים רק מן האם ולא מן האב ואם יחשוב עמהם גם את אליהו אז לא היה יכול לומר ואחיותיהם צרויה ואביגיל כי לאליהו לא היו אחיות לא מן האב ולא מן האם וכמ"ש (בשמואל ב) אולם רז"ל לא אמרו כן

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"יתר הישמעאלי" - הוא יתרא הישראלי האמור (בשמואל ב יז)ונקרא הישמעאלי על שהתגורר בארץ ישמעאל ולדעת שהוא מבני ישראל נקרא הישראלי

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וכלב בן חצרון" - מפני כבוד כלב שהיה נשיא הקדים גם אותו לירחמאל הבכור

"הוליד את עזובה אשה" - הוליד בנים מן עזובה אשתו ומן יריעות וכן כצאתי את העיר (שמות ט) ומשפטו מן העיר

"ואלה בניה" - של האחת והיא עזובה

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ואחר" - ר"ל אחר שנולד לו שלשת הבנים האמורים למעלה

"אבי גלעד" - על כי גלעד היה חשוב וידוע לזה יחס את מכיר אחר בנו וכמוהו רבים

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויהי לו" - ארז"ל שלקח אשה מארץ הגלעד וממנה ירש הערים האלה ואין זה יאיר הכתוב בתורה

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"את חות יאיר" - על כי יאיר בן מנשה המוזכר בתורה קרא לעריו חות יאיר לזה קרא גם הוא לעריו חות יאיר כי היה שמו כשמו ועריו מרובות וכמו יאיר הגלעדי השופט המוזכר בשופטים שהיו לבניו שלשים עירים וקראם ג"כ חות יאיר בעבור זה

"מאתם" - ר"ל לאחר מות יאיר לקחו מבניו

"את קנת" - עם קנת ועם בנותיה שהיו בהמחוז ההוא ששים עיר

"כל אלה בני מכיר" - תחסר הלמ"ד כאלו אמר כל ששים הערים האלה היו לבני מכיר 

מצודת ציון

"חות" - תרגומו כפרני

פסוק כד

לפירוש "פסוק כד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ואחר מות חצרון" - ר"ל אחר שמת חצרון בעת שלקח כלב בנו את אפרת אז אשת חצרון ששמה אביה ילדה לו את אשחור

"אבי תקוע" - שר של תקוע והוא שם עיר או ר"ל כל אנשי תקוע היו בניו וזרעו וכן בכל מקום שנזכר לשון אבי על עיר

פסוק כו

לפירוש "פסוק כו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אשה אחרת" - מלבד אם בניו האמורים למעלה

"היא אם אונם" - על כי אונם היה חשוב וידוע לזה ייחס אמו אחריו

פסוק לב

לפירוש "פסוק לב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לא בנים" - בלא בנים

פסוק לד

לפירוש "פסוק לד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ולא היה לששן בנים" - כי בנו אחלי מת בחייו ולא השאיר זרע

פסוק מב

לפירוש "פסוק מב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ובני כלב" - עם שכבר התחיל לספר מזרע כלב פסק בו וחזר לספר מזרע ירחמאל אחיו ועתה חזר לספר עוד מזרע כלב וכן דרך הספר הזה לספר קצת ולהפסיק בספור אחר ולחזור לספור הראשון

"מישע בכורו" - אולי הנזכרים למעלה היו חשובים ממנו ולזה הקדימם

"ובני מרשה" - תחסר מלת זיף וכאלו אמר ובני זיף מרשה וגו' ולפי שזה עתה הזכיר זיף סמך על המבין

פסוק מז

לפירוש "פסוק מז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ובני יהדי" - הוא אחד מבני עיפה פילגש כלב הנזכר למעלה ושתי שמות היה לו

פסוק מח

לפירוש "פסוק מח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ילד שבר" - רצה לומר כלב ילד ממנה את שבר וגו'

פסוק מט

לפירוש "פסוק מט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ותלד שעף" - ר"ל שעף וגו' הוליד את אשתו את שוא שהיה שר על מכבנה ועל גבעא או ר"ל אנשי הערים ההם היו מזרעו

פסוק נ

לפירוש "פסוק נ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כלב בן חור" - למעלה אמר שחור בן כלב הוליד את אורי ואמר עתה שעוד היה בן לחור ושמו כלב ואלה הם בניו

"בכור אפרתה" - חור היה בכור לאמו ולא לאביו כי מישע היה שם בכורו

פסוק נב

לפירוש "פסוק נב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"הרואה חצי המנחות" - שם האחד הרואה ושם האחד חצי המנוחות ואין לתמוה על צרוף שמות בני אדם שידמה ענין ודוגמתו גדלתי ורוממתי עזר (לקמן כ"ה) שידמה ענין והם שמות בני אדם

פסוק נג

לפירוש "פסוק נג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"קרית יערים" - יושבי קרית יערים

"מאלה" - מן הבנים והמשפחות האלה יצאו יושבי צרעה ואשתאול והם שתי עיירות מנחלת יהודה

פסוק נה

לפירוש "פסוק נה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ומשפחות סופרים" - גם מבניו היו משפחות הסופרים וחכמים סיעת יעבץ אשר ישבו עמו ועסקו בתורה והיו טפלים לו וכמ"ש ויהי יעבץ נכבד מאחיו (לקמן ד')

"תרעתים וגו'" - הם שמות משפחות הסופרים

"המה הקינים" - המשפחות האלה היו נקראים בשם כולל קינים

"הבאים מחמת" - ר"ל יוצאי ירך איש אשר שמו חמת שהיה אבי בית רכב 

מצודת ציון

"סופרים" - חכמים ובדרז"ל סופר מברך ובור יוצא (חולין ק"ו)