מצודות על איוב טז

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · מצודות על איוב · טז · >>

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"שמעתי" - כדברים האלה שמעתי רבות פעמים ומה תועלת בהכפלם כי כולכם מנחמים תנחומי הבל לומר שאחר התשובה ישגה אחריתי ואם אין בידי עון מה מקום לתשובה ומה זה תספר לפני עונש הרשעים לעורר לבי לתשובה

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"הקץ" - וכי ימצא סוף לדברי רוח הלא דברים כאלה תוכל להרבות עד בלי די ואת כולם ישא הרוח

"או וגו'" - מהו הדבר אשר מחזק אותך ומזרזך על ההשבה עד שבע"כ תשוב ועם בלא דעת וכאומר הלא אין בדבריך חכמה ואף אינך כפוי ומוכרח להשיב א"כ חדל לך ולא תוסיף לדבר עוד או שאמר לו מדוע לא אמרת הדברים האלה בראשונה כי לדברי חכמה בע"כ יתמו האמרים אשר חשב עליהם עד כי יחזור ויחשוב מה להשיב אבל לדברי רוח אין קץ כי אין על מה לחשוב או מה חוזק ועזר מצאת מהדברים הנאמרים עד כי תשוב לענות שוב הדברים שאמרת בתחלה הלא המה כפל ענין ורק במלות שונות 

מצודת ציון

"ימריצך" - יחזקך כמו מה נמרצו אמרו יושר (לעיל ז)

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"גם אנכי וגו'" - אמר בדרך תימה וכי אם היו נפשכם מדוכאות ביסורים במקום נפשי וכי הייתי מדבר גם אנכי ככה לתלות בכם עון רב הלא לא כן הייתי עושה אבל הייתי מחבר בדברים על דבריכם להתלונן עמכם ולהפליג ברוע המקרה אף הייתי מניע עליכם בראשי כמיילל ומיצר 

מצודת ציון

"לו" - כמו אם וכן לו החייתם אותם (שופטים ח)

"במו ראשי" - בראשי וכן במו פי אתחנן (לקמן יט)

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אאמצכם" - עוד הייתי מחזק אמריכם בפה מלא

"וניד שפתי" - הנדת שפתי בדבור היה מחדיל אמריכם כי הייתם מנוחמים בדברי כי כן דרך המצטער כאשר יראה שמפליגין בצערו ומתלוננים עמו להצטער בצרתו מתנחם הוא בזה 

מצודת ציון

"אאמצכם" - מלשון אומץ וחוזק

"וניד" - מלשון נדידה

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אם אדברה" - כאומר ואם בזה תחשבו להחדיל אמרי במה שתאמרו שאני מיפר היראה אשר היא עוד סבה לבל ילכו היסורים הנה לא כן הוא כי כמו אם אדברה לא יחשך כאבי כן לא יחשך אם אחדל מלדבר כי מה מן העון אשר ילך לו על ידי מירוק היסורים עד שאשוב להיות נקי לשילכו היסורים וכאומר הלא אין בידי עון ומתחלה בחנם באו ומדוע א"כ ילכו 

מצודת ציון

"מני" - ממני

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אך עתה הלאני" - כאומר אף לא אפחד מהוספת היסורים עד שאחדל אמרים כי הלא אך עתה הלאני עד שא"א להלאות יותר וכבר עשה שממה כל עדתי הם בניו ובנותיו וכל בני ביתו ומה א"כ יוכל להוסיף עוד 

מצודת ציון

"הלאני" - ענין עייפות כמו הנסה דבר אליך תלאה (לעיל ד)

"השמות" - מלשון שממה

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ותקמטני" - הקמטים שבי המה לעד על גודל הכאב והכחש והרזון קם בי לעד כי הכחש הנראה בפני הוא יענה על חוזק הכאב 

מצודת ציון

"ותקמטני" - ענין כווץ וכן אשר קמטו (לקמן כב) ובדרז"ל ונתפשטו הקמטין (בבא בתרא קכ)

"כחשי" - ענין רזון כמו ובשרי כחש משמן (תהלים קט)

"יענה" - יעיד כמו לא תענה (שמות כ)

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אפו טרף" - אף ה' טרף אותי ונוטר איבה עלי והנני לבוז עד שכל הרוצה חרק עלי בשיניו וצרי יחדד עיניו בהבטה יתירה להסתכל בי בעין רעה 

מצודת ציון

"וישטמני" - ענין נטירת האיבה כמו וישטום עשו (בראשית כז)

"חרק" - ענין שחיקה וטחינת השנים אלו באלו בהתקצף האדם על מי וכן ויחרקו שן (איכה ב)

"ילטוש" - יחדד כמו חרבו ילטוש (תהלים ז)

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"פערו" - פתחו עלי פיהם ובדברי חרפה הכו לחיי ר"ל חרפת דבריהם המה לי כאלו הכו אותי על הלחי שהיא מכת בזיון

"יחד" - כל המחרפים אותי נקבצו עלי יחד ואמר זה על רעיו שהיו מחרפין אותו 

מצודת ציון

"פערו" - פתחו כמו ופיהם פערו למלקוש (לקמן כט)

"בפיהם" - הבי"ת נוספת

"לחיי" - הוא גובה הפנים

"יתמלאון" - יתקבצו כמו מלא רועים (ישעיהו לא)

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"יסגירני" - ה' אסר אותי ביד כל איש עול כי כל הרוצה לועג בי ומיצר לי

"ירטני" - יעקם וישחית אותי ע"י הרשעים המעיקים לי וכפל הדבר במ"ש 

מצודת ציון

"יסגירני" - מסר אותי כמו לא תסגיר עבד (דברים כג)

"עויל" - כמו עול

"ירטני" - ענין עקום וכן כי ירט הדרך לנגדי (במדבר כג)

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"שלו" - יושב הייתי בשלוה ופתאום עשה אותי לפרורים ואחז בערפי ורצץ אותי עד כי יתפוצצו השברים הנה והנה

"ויקימני" - העמיד אותי להיות לו למטרה לזרוק בי חציו הם מכאובי היסורים 

מצודת ציון

"ויפרפרני" - ענין שבירות לחתיכות רבות כמו פור התפוררה (ישעיהו כד)

"בערפי" - הוא אחורי הפנים

"ויפצפצני" - ענין הרציצה עם הפזור וכן וכפטיש יפוצץ סלע (ירמיהו כג)

"למטרה" - הוא הדבר אשר המורים בחצים יכוונו להפיל בו חציהם והוא ענין שמירה כי משמרת תרגומו מטרת ויקרא כן ע"ש שהמורים שומרים להפיל בו

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"יסובו" - המורים בקשת אשר לו סבבו עלי מסביב וע"י יפלח כליותי ולא יחמול עלי ואת מי המרה ישפוך על הארץ והוא משל על יסורים מחולפים 

מצודת ציון

"רביו" - המורים בקשת כמו רובה קשת (בראשית כא)

"יפלח" - יבקע כמו ויפלח את סיר (מלכים ב ד)

"מררתי" - מלשון מרה

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"פרץ על פני פרץ" - בעוד שהמכה הראשונה פקודה עלי סומך לה השניה ולא תמתין השניה עד שתלך לה הראשונה

"ירוץ" - חיש מהר יביא עלי היסורים כגבור הממהר לרוץ במלחמה 

מצודת ציון

"יפרצני" - מלשון פרצה ושבר

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"שק תפרתי" - כי על המכה שהתחילה להתרפא והעלה גליד הדרך לשום עליה בגדים רכים כצמר גפן וכדומה אבל אני מרוב היגון והצער תפרתי שק ללבשו ממעל לגלדי המכה ולכלכתי זוהר פני באפר כדרך האנשים רבי היגון אשר ילבשו שק ומעלים אפר על ראשם 

מצודת ציון

"גלדי" - הוא הקרום העולה על המכה ובדרז"ל הוגלד פי המכה (כתובות עו)

"ועללתי" - ענין לכלוך ועש"ז יקרא הקטן עולל כי הוא מלוכלך בעפר ובדומן

"קרני" - ענין זוהר כמו קרן עור פני משה (שמות לד)

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"פני חמרמרו" - מן הבכי נתכווצו מקומות פני ועל אישון עיני פרוש חשכת המות 

מצודת ציון

"חמרמרו" - נתכווצו וכן מעי חמרמרו (איכה א)ובדרז"ל נחמרו בני מעיים (חולין לו)

"צלמות" - צלו של מות הוא חשכת הקבר

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"על לא חמס" - וכל זה בא לי לא בעבור חמס כ"א בחנם

"ותפלתי זכה" - תפלתי למקום היתה מעולם זכה ונקיה מבלי הרהור מחשבה המבטל כוונת התפלה

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ארץ" - אתה ארץ אל תבלע את דמי הנגרים מפצעי לכסותם מן העין אלא יהיו נראים לכל ויבקשו עלי רחמים

"ואל יהי מקום" - להסתר שם זעקתי כ"א תעלה השמים

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"גם עתה" - כאומר עם כי עתה נבאשתי בעיני רעי אף שמאז החזיקו אותי לצדיק עתה בראותם שיד ה' נגעה בי חזרו לתלות בי עון רב אבל בשמים גם עתה מצאתי עד לי על יושר לבבי והוא ה' היודע הכל

"ושהדי במרומים" - כפל הדבר במ"ש 

מצודת ציון

"ושהדי" - כמו וסהדי בסמ"ך והוא עד בלשון ארמי

"במרומים" - בשמי מרום

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מליצי רעי" - אתם רעי המדברים עמדי בדבר מליצת הויכוח הלא אל אלוה תדמע עיני והלא לפניו גלוים יושר דרכי 

מצודת ציון

"מליצי" - המדבר במיטב הדבור בדבר הויכוח יקרא מליץ

"דלפה" - ענין טפטוף כמו דלף טורד (משלי כז) כי דמעת הבכי יורדת טפה טפה

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויוכח" - הלואי היה מקום לגבר להתווכח עם אלוה כאשר בן אדם עם ריעו

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי שנות" - כאומר הנה יש עמדי מה להתווכח כי הלא שנות מספר הקצוב לפי זמן העמדת הלחות הלא יבואו לי כי קרבו השלמתם בעבור רוב המכאוב אשר מהרו להתייבש את הלחות והמיתה קרובה לבוא ואלך א"כ באורח אשר לא אשוב עוד ומתי א"כ אקבל גמול יושר דרכי 

מצודת ציון

"יאתיו" - יבואו כמו אתא בקר (ישעיהו כא)