לדלג לתוכן

ירושלמי סוכה דף א א

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי


תלמוד ירושלמי - גמרא | קרבן העדה | פני משה | עין משפט


מתניתין   סוכה שהיא גבוהה למעלה מעשרים אמה פסולה ור' יהודה מכשיר ושאינה גבוהה עשר טפחים ושאין לה שלש דפנות ושחמתה מרובה מצילתה פסולה:

גמרא   רבי יוסי אמר לה סתם.  ר' אחא בשם רב רבנן ילפין לה מפתחו של היכל.  ור' יודה יליף לה מפתחו של אולם.  אם מפתחו של אולם דיו ארבעים אמה דתנן תמן פתחו של אולם גובהו ארבעים אמה ורחבו עשרים אמה.  תני ר' חייה אפי' ארבעים נ' אמה תני בר קפרא אפי' מאה אמה.  א"ר אבין ר' יודה כדעתיה ורבנן כדעתהון.  דתנינן תמן וכן נשרי' המפולשין מטלטלין תחתיהן בשבת דברי ר' יהודה וחכמים אוסרין.  היך מה דאת אמר תמן את רואה את התקרה כאילו היא יורדת וסותמת.  כך את אמר הכא את רואה את המלתירה כאילו היא יורדת וסותמת.  היא דעתיה דר' יהודה בסוכה.  היא דעתיה במבוי.  היא דעתהון דרבנן בסוכה.  היא דעתהון במבוי.  ולא דמיי יש דברים כשרים בסוכה ופסולים במבוי כשרים במבוי ופסולים בסוכה.  דוקרנין כשרים בסוכה ופסולין במבוי ותני כן הביא ארבעה דוקרנין וסיכך על גביהן בסוכה כשר ובמבוי פסול.  הדא דאת אמר בגבוהין ג' למעלה מכותל המבוי.  אבל אם אינן גבוהין שלשה למעלה מכותלי המבוי כשר.  בשאין בהן רוחב ארבעה.  אבל אם יש בהן רוחב ד' אפי' גבוהין כמה כשר.  דנפות כשרות בסוכה ופסולות במבוי.  תני כן שתים כהלכתן והשלישית אפי' טפח.  ר' חייה בשם ר' יוחנן שתים של ארבעה ד' טפחים.  והשלישית אפילו טפח כשר.  ובמבוי עד שיהא מגופף מד' רוחותיו.  רחב מעשר אמות בסוכה כשר ובמבוי פסול.  הדלה עליה את הגפן את הדלעת ואת הקיסום וסיכך על גביו פסולה.  הדא דאת אמר על בית סאתים אבל יותר מבית סאתים נעשית כמחיצה שהוקפה זרעים שאין מותר לטלטל בה אלא בארבע אמות.  חמתה מרובה מצילתה בסוכה פסולה במבוי כשר.  סוכה מקורה פסולה מבוי מקורה כשר.  רבי אחא בשם רבי הושעיה לא סוף דבר מקורה.  אלא אפילו

 

עין משפט

1 א_א מיי' פ"ד מהל' שופר הלכה א', טור ושו"ע או"ח סי' תרל"ג סעיף א':

2 א_ב מיי' פ"ד מהל' שופר הלכה א', טור ושו"ע או"ח סי' תרל"ג סעיף ח':

3 א_ג מיי' פ"ד מהל' שופר הלכה ב', טור ושו"ע או"ח סי' תר"ל סעיף ב':

4 א_ד מיי' פ"ה מהל' שופר הלכה י"ט, טור ושו"ע או"ח סי' תרל"א סעיף א':

5 א_ה מיי' פ"ד מהל' בית הבחירה הלכה ח':

6 א_ו מיי' פי"ז מהל' שבת הלכה כ"ג, טור ושו"ע או"ח סי' שס"ג סעיף י"ד:

7 א_ז מיי' פ"ד מהל' שופר הלכה ב', טור ושו"ע או"ח סי' תר"ל סעיף ב':

8 א_ח מיי' פי"ז מהל' שבת הלכה י"ד, טור ושו"ע או"ח סי' שס"ג סעיף כ"ו:

9 א_ט מיי' פ"ה מהל' שופר הלכה י"ב, טור ושו"ע או"ח סי' תרכ"ט סעיף י"ג:

10 א_י מיי' פי"ז מהל' שבת הלכה ט"ו, טור ושו"ע או"ח סי' שס"ג סעיף כ"ו: