ירושלמי יבמות יא א

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

<< | ירושלמי · מסכת יבמות · פרק יא · הלכה א | >>

הקטע המקביל ב: משנה · ירושלמי · בבלי


הלכה א משנה[עריכה]

נושאין על האנוסה ועל המפותה האונס והמפתה על הנשואה חייב נושא אדם אנוסת אביו ומפותת אביו אנוסת בנו ומפותת בנו רבי יהודה אוסר באנוסת אביו ובמפותת אביו

הלכה א גמרא[עריכה]

כיני מתני' נושאין אחר האנוסה ואחר המפות' אנס אשה מותר באמה פיתה אשה מותר בבתה האונס והמפתה על הנשואה חייב אמר רבי יוחנן רך נישואין שנו נשא אשה ואחר כך אנס את אמה חייב נשא אשה ואחר כך פיתה את בתה חייב תמן תנינן שחטה ואת בת בתה ואחר כך שחט את בתה סופג את הארבעים סומכוס אמר משום ר' מאיר סופג שמונים אמר רבי לעזר סומכוס ורבי יוחנן בן נורי שניהן אמרו דבר אחד דהא תנינן תמן רבי יוחנן בן נורי אומר הבא על חמותו חייב עליה משום חמותו ואם חמותו ואם חמיו אמרו לו שלשתן שם אחד הן ר' יודה בר פזי בשם ר' יוחנן מודה סומכוס בראשונה אשכח תני עוד היא מחלוקת מ"ט דר' יוחנן בן נורי מה אשה ובתה ובת בתה בב' לאוין אף אשה ובת בנה ובת בתה בב' לאוין מה טעמון דרבנין מה בת בנה ובת בתה בלאו אחד אף אשה ובת בתה ובת בנה בלאו אחד כתיב (ויקרא כ) ואיש אשר יקח את אשה ואת אמה זימה היא בכולהון כתיב שכיבה וכאן כתיב לקיחה ללמדך לעולם אינו מתחייב על השנייה עד שתהא הראשונה זקוקה לו או אינו אלא דרך נישואין כבר אמרנו שאין קידושין בעריות והכתיב (דברים כג) לא יקח איש את אשת אביו ולא יגלה כנף אביו בא להודיעך שהיה מותר בה עד שלא נישאת לאביו והכתיב (ויקרא כ) ואיש אשר יקח את אשת אחיו נדה היא בא להודיעך שהיה מותר בה עד שלא נישאת לאחיו ותני כן על ידי ייבום והכתיב (ויקרא יח) ואשה אל אחותה לא תקח לצרור בא להודיעך שהיה מותר בה עד שלא נשא את אחותה ותני כן לאחר מיתת אחותה והכתיב (ויקרא כ) ואיש אשר יקח את אחותו בת אביו או בת אמו וראה את ערותה והיא תראה את ערותו חסד הוא אמר רבי אבין שלא תאמר קין נשא את אחותו הבל נשא את אחותו חסד הוא חסד עשיתי עם הראשונים שייבנה העולם מהן (תהילים פט) אמרתי עולם חסד יבנה והכתיב (ויקרא כא) אלמנה וגרושה וחללה זונה את אלה לא יקח בא להודיעך שאם קידשה שתופסין בה קידושין רבי חונה שמע כולהין מן הדין קרייא (ויקרא יח) ערות אשה ובתה לא תגלה וגו' זמה זמה לגזירה שוה מה למטן שלשה דורות אף למעלן שלשה דורות מה למטה בלא תעשה אף למעלן בלא תעשה מה למעלן דרך נישואין אף למטה דרך נישואין מה למעלן בשריפה אף למטן בשריפה מה למטן עשה בת זכר כבת נקיבה אף למעלן נעשה אום זכר אום נקיבה וכדרבי מאיר דר' מאיר אומר גזירה שוה במקום שבאת דור שלישי שלמטן שלמעלן מניין שהוא בלא תעשה וכרבנן דאינון אמרין גזירה שוה כאמור בה דור שלישי שהיא שלמעלן מניין שהיא בשריפה בין כרבי מאיר בין כרבנן דור שלישי שלמעלן שהיא בלא תעשה מכיון דכתיב זמה זמה לגזירה שוה כמי שכולהן כן דכולהן כן עד כדון בת בתו מן הנישואין בת בתו מן האונסין (ויקרא יח) ערות בת בנך או בת בתך מה אנן קיימין אם מן הנישואין כבר הוא אמר אלא אם אינו עניין לנישואין תניהו עניין לאונסין עד כדון לאזהרה לעונש מניין אמר רבי שמואל בר רב יצחק (שם) הנה מהנה זמה מזמה עד כדון כר' עקיבה כר' ישמעאל תני ר' ישמעאל הנה מאתהן עד כדון בת בתו בתו מניין רב אמר אם על בת בתו הוא מוזהר לא כל שכן על בתו אם על בת בתו הוא ענוש לא כל שכן על בתו בעון קומי רבי אבהו בת בתו מן הנישואין בת בתו מן האונסין אמר לון כל שם בת בת אחת בעון קומי רבי אבהו הבא על אשה וילדה בת ואח"כ בא עליה חייב עליה משום אשה ובתה ובת בתה ובת בנה אמר לון (שם) שארה אנה זמה היא ב כולהון משום זמה רבי חגיי בעא קומי רבי יוסי למה לית אינון אמרין בתך לא תגלה בת בתך לא תגלה אמר ליה אילו הוה כתיב ערות אשה ובת בתה לא תגלה הוינן אמרין בתך לא תגלה בת בתך לא תגלה ר' אבהו רבי לעזר בשם רבי הושעיה שני לאוין וכרת אחד לאוין חולקין כריתות מה טעמא (שמות ל) על בשר אדם לא ייסך ובמתכונתו לא תעשו כמוהו וכתיב (שם) איש אשר ירקח כמוהו הרי כאן שני לאוין וכרת אחד לאוין חולקין כריתות וכרבי ישמעאל דרבי ישמעאל אמר למידין מקל וחומר ואין עונשין מקל וחומר מנן ליה ואתייא כההיא דתני חזקיה (ויקרא כא) ובת כהן כי תחל לזנות מה תלמוד לומר איש להביא את הבא על בת בתו מן האונסין שתהא בשריפה אמר רבי יוסי בי ר' בון אפילו לאזהרה את ש"מ (ויקרא יט) אל תחלל את בתך ומ"ט דר' יודה (דברים כג) לא יקח איש את אשת אביו זו אשת אביו ולא יגלה כנף אביו זו אנוסתו מה מקיימין רבנן כנף אביו תמן אמרין ולא ידעין מן מה שמועה זו כנף הסמוכה לאביו בלא כך אינו חייב עליה משום אשת אב אמר רבי הילא להתרייא שאם התרו בה משום אשת אב לוקה משום כנף אב לוקה מודה רבי יהודה בשאר כל הספיקות שהוא פטור מודה רבי יהודה שאם קידשה שתפסו בה קידושין רבי חגיי בעא קומי רבי יוסי מהו שיהא הוולד ממזר כר' יודה א"ל (שם) לא יבא פצוע דכא וכרות שפכה הפסיק העניין הפסיק העניין לעניין אשת אב א"ל אשת אב בכלל כל העריות הייתה ויצאה מכללה ללמד על כל העריות לממזר ותצא אשת אב ותלמד על כל העריות ממזר ותצא אנוסה ותלמד על כל האונסין לאיסור אמר ליה אשת אב בכלל כל העריות הייתה ויצאת מכללה ללמד על כל העריות לממזר אית לך למימר הכא אנוסה בכלל כל האונסין הייתה ויצאת מכללה ללמד על כל האנוסין לאיסור ותצא אשת אב ותלמד על כל אנוסתה אמר ליה אם אשת אב היא אינה אנוסה ואם אנוסה היא אינה אשת אב