ירושלמי ברכות דף לד ב

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי


תלמוד ירושלמי - גמרא | קרבן העדה | פני משה | עין משפט


באיגרת ר' אחא בשם ר' יוסי צריך לחדש בה דבר בכל יום אחיתופל היה מתפלל שלש תפלות חדשות בכל יום אמר ר"ז כל זמן דהוינא עביד כן הוינא טעי לית לך אלא כיי דמר רבי אבהו בשם ר"א ובלבד שלא יהא כקורא באיגרת רבי אליעזר היה מתפלל תפלה חדשה בכל יום רבי אבהו היה מברך ברכה חדשה בכל יום רבי יוסי ציידניא בשם רבי יוחנן לפני תפלתו הוא אומר (תהלים, כב) ה' שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך ולאחר תפלתו הוא אומר (תהלים, יט) יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך ה' צורי וגואלי רבי יודן אמר תרוויהון קומי צלותיה. היה עומד בתפלה ונזכר שהתפלל רב אמר חותך ושמואל אמר אינו חותך שמעון בר ווא אומר בשם רבי יוחנן ולוואי שיתפלל אדם כל היום למה שאין תפילה מפסדת ר"ז בעי קומי רבי יוסי לית מילתיה דרבי יוחנן אמר ספק התפלל ספק לא התפלל אל יתפלל ולא אגיביה אתא רבי אבוה בשם רבי יוחנן ספק נתפלל ספק לא נתפלל אל יתפלל רבי חנינא לא אמר כן אלא בעיין קומי רבי יוחנן ספק נתפלל ספק לא נתפלל אמר לון ולואי שמתפללין כל היום למה שאין תפלה מפסדת. היה עומד ומתפלל בשבת ושכח של שבת והזכיר של חול ר' חונה אמר איתפלגון רב נחמן בר יעקב ורב ששת חד אמר חותך את הברכה וחרנא אמר גומר את הברכה הכל מודים בחונן הדעת שהוא גומרה והא כרבי דרבי אמר תמה אני היאך בטלו חונן הדעת בשבת אם אין דיעה תפלה מניין אמר רבי יצחק גדולה היא הדיעה שהיא ממוצע בין שתי אזכרות שנאמר (ש"א, ב) כי אל דיעות ה' אית דבעי משמעינה מן הדא (משלי, ב) אז תבין יראת ה' ודעת אלהים תמצא: רבי שמעון בר אבא בשם ר"ח כל הדרכים בחזקת סכנה רבי יונה כד הוה נפיק לאכסניא הוה מפקד גו ביתיה רבי מנא כד הוה אזיל מסחי במרחץ שהיא ניסוקת הוה מפקד גו ביתיה רבי חנינא בריה דרבי אבוה ר"ש בר אבא בשם ריב"ל כל החולי בחזקת הסכנה. ר' אחא בשם ר' אסא כל מה שש"ץ עובר לפני התיבה ותובע צרכי עמך לפניך רבי פינחס ר' לוי ר' יוחנן בשם מנחם דגלייא זה שעובר לפני התיבה אין אומר לו בוא והתפלל אלא בוא וקרב עשה קרבנינו עשה צרכינו עשה מלחמותינו פייס בעדינו אחרים אמרי צורכי עמך ישראל מרובין ודעתן קצרה אלא יהי רצון מלפניך ה' אלהינו ואלהי אבותינו שתתן לכל בריה ובריה צרכיה ולכל גויה וגויה די מחסורה ברוך ה' כי שמעת קול תחנוני בא"י שומע תפלה רב חסדא אמר הלכה כאחרים רב חסדא אמר שלש ברכות הראשונות ושלש האחרונות אית תניי תני מתפלל ואח"כ תובע צרכיו ואית תניי תני תובע צרכיו ואחר כך מתפלל מאן דמר מתפלל ואח"כ תובע צרכיו (תהלים, קב) תפילה לעני כי יעטוף ואח"כ ולפני ה' ישפוך שיחו ומאן דמר תובע צרכיו ואח"כ מתפלל (מ"א, ו) לשמוע אל הרינה ואח"כ אל התפילה דברי

 

עין משפט

36 ד_לו מיי' פ"ד מהל' תפילה הלכה ט"ז , טור ושו"ע או"ח סי' צ"ח סעיף ג' , סמ"ג עשין יט :

37 ד_לז מיי' פ"ב מהל' תפילה הלכה ט' , טור ושו"ע או"ח סי' קי"א סעיף א' , סמ"ג עשין יט :

38 ד_לח מיי' פ"ב מהל' תפילה הלכה ט' , טור ושו"ע או"ח סי' קכ"ב סעיף ב' , סמ"ג עשין יט :

39 ד_לט מיי' פ"י מהל' תפילה הלכה ו' , טור ושו"ע או"ח סי' ק"ז סעיף א' , סמ"ג עשין יט :

40 ד_מ מיי' פ"י מהל' תפילה הלכה ו' , טור ושו"ע או"ח סי' ק"ז סעיף א' , סמ"ג עשין יט :

41 ד_מא מיי' פ"י מהל' תפילה הלכה ו' , טור ושו"ע או"ח סי' ק"ז סעיף א' , סמ"ג עשין יט :

42 ד_מב מיי' פ"י מהל' תפילה הלכה ז' , טור ושו"ע או"ח סי' רס"ח סעיף ב' , סמ"ג עשין יט :

43 ד_מג מיי' פ"ד מהל' תפילה הלכה י"ט , טור ושו"ע או"ח סי' ק"י סעיף ג' , סמ"ג עשין יט :

44 ד_מד מיי' פ"א מהל' תפילה הלכה ב' , מיי' פ"ו מהל' תפילה הלכה ג' , טור ושו"ע או"ח סי' קי"ב סעיף א' , סמ"ג עשין יט :