חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

חוק עזר לגנים לאומיים ושמורות טבע

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חוק עזר לגנים לאומיים ושמורות טבע מתוך ספר החוקים הפתוח

חוק עזר לגנים לאומיים ושמורות טבע, תשכ״ז–1967

חוק עזר לגנים לאומיים


ק״ת תשכ״ז, 2863; תשכ״ח, 546; תש״ל, 642; תשל״ב, 294, 638; תשל״ד, 1011; תשל״ה, 944; תשל״ו, 1036; תשל״ז, 1191; תשל״ח, 602; תשל״ט, 677; תש״ם, 4, 700, 1246, 2038; תשמ״א, 105, 358, 980, 1251, 1574; תשמ״ג, 40; תשמ״ד, 142, 702; תשמ״ה, 1526; תשמ״ו, 786, 1339; תשמ״ז, 960; תשמ״ט, 300.


בתוקף סמכותה לפי סעיפים 20 ו־21 לחוק גנים לאומיים ושמורות טבע, תשכ״ג–1963, אחרי התייעצות עם הרשויות המקומיות שהגנים הלאומיים נמצאים בשטחן ובאישור מועצת גנים לאומיים ושמורות טבע, מתקינה רשות הגנים הלאומיים חוק עזר זה:


תוכן עניינים

פרק ראשון: פרשנות

הגדרות
בחוק עזר זה –
”ממונה על ילד“ – אדם שילד בגיל פחות מ־14 שנה נמצא בפיקוחו או בהשגחתו;
”מפגע“ – כל דבר העלול לסכן את חייו, בטחונו, בריאותו, רכושו או נוחיותו של אדם או כל דבר העלול להפריע לאדם או למנוע אותו מהשתמש בזכויותיו או להביא לידי הרגזה או לידי פגיעה בחוש הראיה, הריח או השמיעה;
”פסולת“ – בדלי סיגריות, קופסאות, קליפות ושאריות של גרעינים, בטנים, עטיפות מזון, דברי מאכל וכיוצא באלה;
”המנהל“ – מנהל רשות הגנים שנתמנה לפי סעיף 13 לחוק;
”פקח“ – אדם שנתמנה בכתב על ידי המנהל להיות פקח;
”צמח“ – עץ, שתיל, שיח, ניצן, פריחה, פרי, פרח או עשב הנטועים או צומחים בגן לאומי;
”מציל“ – מציל אחראי, מציל משנה או מציל עוזר שמונה על ידי המנהל ושבידו תעודה מאת שר העבודה המעידה על סיווג בדרגה לפי חוק שירות התעסוקה, תשי״ט–1959;
”בגד רחצה“ – בגד רחצה או צירוף של בגדים שיש בהם כדי למנוע חשיפת גופו של המתרחץ בצורה בלתי צנועה;
”רכב מנועי“ – כמשמעותו בפקודת התעבורה, למעט רכב של רשות הגנים הלאומיים או כל רכב שאושר על־ידי מנהל הרשות;
”עגלה“ – כל עגלה שאינה רכב מנועי, למעט עגלת ילדים;
”גן לאומי“ – כל אחד מהגנים הלאומיים המפורטים בתוספת הראשונה.

פרק שני: כללי התנהגות בגן לאומי

כניסה ושהיה
(א)
לא ייכנס אדם לגן לאומי ולא ישהה בו אלא בימים ובשעות שנקבעו לכך על ידי המנהל בהודעות שהוצבו על לוחות מודעות ליד הכניסה ובתוך הגן הלאומי.
(ב)
לא ייכנס אדם לגן לאומי לעסוק בעסקים, במלאכה או בתעשיה, אלא אם ניתן לו רשיון לפי סעיף 19 לחוק.
איסור הוצאת רכוש
לא יוציא אדם חפץ מגן לאומי ולא יעבירו ממקומו, אלא ברשות המנהל ולפי הוראותיו.
איסור רחצה
לא יתרחץ אדם בגן לאומי אלא בבריכה או במקום אחר המיועד לכך (להלן – בריכה), ואלא בשעה שנמצא מציל במקום.
בגדי רחצה
לא יתרחץ אדם בבריכה אלא כשהוא לבוש בגד רחצה ולא יתלבש אדם ולא יתפשט בשטח גן לאומי אלא במקומות שיוחדו לכך על ידי המנהל.
מצילים
כל אדם חייב לציית לאות, להוראה או להתראה שניתנו על ידי מציל לשם בטחונו של אדם.
איסור לקרוא לעזרה ללא צורך
לא יעמיד אדם פנים בבריכה, אם בצעקות ואם באופן אחר, כנתון בסכנה, ולא יתנהג באופן העלול להמריץ אנשים לחשוב כי הוא נתון בסכנה וקורא לעזרה שעה שאין הדבר כן.
סיכון חיים
לא ישחה אדם ולא יצלול בבריכה באופן העלול לסכן את חייו או לפגוע בגופו או לסכן את חייהם של אחרים או לפגוע בגופם.
לכלוך
(א)
לא ייכנס אדם לבריכה בגן לאומי אלא לאחר שהתקלח במקום המיועד לכך.
(ב)
לא ילכלך אדם בריכה בגן לאומי.
מחסה
לא יעמיד אדם בשטח גן לאומי כסא מרגוע, אוהל או מחסה אחר, אלא במקומות שנקבעו לכך על ידי המנהל.

פרק שלישי: מפגעים

מפגע
לא יעשה אדם דבר בגן לאומי שיש בו משום מפגע.
בעלי־חיים
לא יביא אדם לגן לאומי ללא רשות מהמנהל בעל־חיים, רכב מנועי או עגלה, אולם מותר –
(1)
להעמיד רכב במקומות המיועדים לכך;
(2)
להוביל ביד אופניים ולהעמידם במקום המיועד לכך;
(3)
להכניס כלב לגן לאומי כשהוא קשור היטב וכשעל פיו מחסום.
רעש
לא יקים אדם רעש בגן לאומי, בין בצעקות ובין בפעמון או בכלי הרעשה אחר.
איסור לגרום נזק
לא יגרום אדם נזק לרכוש ולא יקלקל ולא יסיר כל שלט או מודעה.
איסור לכלוך וזריקת פסולת
(א)
לא יזרוק אדם פסולת בגן לאומי.
(ב)
לא ילכלך אדם גן לאומי.
השחתת צמחים
לא יעקור אדם צמח בגן לאומי, לא ישחיתו, לא יגדעו, לא ישרשו, לא ישמידו ולא יסיר ממנו את קליפתו ולא יזיקנו באופן אחר, אלא ברשות המנהל ולפי הוראותיו.
משחקים
לא ישחק אדם בכדור או בכל משחק אחר בגן לאומי אלא במקומות שנקבעו לכך על ידי המנהל.
אש
(א)
לא יבעיר אדם אש בגן לאומי אלא במקומות שנקבעו לכך על ידי המנהל.
(ב)
לא יעזוב אדם מקום בגן לאומי בו הבעיר אש אלא אם כיבה את האש ואסף את הפסולת לפי הוראות המנהל או פקח.
(ג)
האמור בסעיף קטן (ב) בא להוסיף על הוראות חוק למניעת שריפות בשדות, תש״י–1950.
טיפוס על עצמים
לא יטפס אדם על עץ, שיח, גדר, משוכה, שער, סורג או כל מבנה בגן לאומי, ולא ייכנס לשום מקום גדור הנמצא בגן לאומי.

פרק רביעי: ציד ודיג

רשיונות
לא יצוד אדם בעלי־חיים ולא ידוג דגים בשטח של גן לאומי בכל כלי או מכשיר אלא בהסכמת המנהל.
סמכות המנהל
המנהל רשאי להתנות את הסכמתו לפי סעיף 20 בתנאים שהוא יקבע; והוא רשאי לבטל תנאים ולהוסיף עליהם ולהתלותם.

פרק חמישי: פקחים

הפרעה לפקח
לא יפריע אדם לפקח ולא ימנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי חוק עזר זה.
משמעת
כל אדם חייב להישמע להוראות של פקח שניתנו על ידיו למטרות חוק עזר זה.

פרק ששי: אגרות כניסה

אגרות
פטור [תיקון: תשל״ב־2]

פרק שביעי: כללי

אחריות בעד ילד
הממונה על ילד ימנעהו מעשות מעשה האסור לפי הוראות חוק עזר זה.
הצמדה למדד [תיקון: תשמ״א־4, תשמ״ד־2]
(א)
בסעיף זה, ”מדד“ – מדד המחירים לצרכן שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
(ב)
סכומי אגרות הכניסה בהתאם לתוספת השניה יועלו ב־1 בכל חודש לפי שיעור עליית המדד שפורסם לחודש שקדם בחדשיים לחודש האמור, שיראו אותו כמדד החדש, לעומת המדד שפורסם לחודש שלפניו, שיראו אותו כמדד היסודי.
(ג)
סכום מוגדל כאמור בסעיף קטן (ב) יעוגל לשקל השלם הקרוב.
(ד)
יושב ראש רשות הגנים הלאומיים יפרסם בכניסות לגנים הלאומיים הודעה בדבר שיעורי האגרות כפי שהם מוגדלים עקב עליית המדד ועותק של ההודעה יופקד במשרד הפנים, ירושלים.
השם
לחוק עזר זה ייקרא ”חוק עזר לגנים לאומיים ושמורות טבע, תשכ״ז–1967“.
[תיקון: תשכ״ח, תש״ל, תשל״ב־2, תשל״ד]

תוספת ראשונה

אלה הגנים הלאומיים לצורך חוק עזר זה:
[תיקון: תשמ״ה]
אכזיב, אשקלון, בית הכנסת בית אלפא בחפצי־בה, בית־שאן, ברעם, גן השלושה (סחנה), הכרמל, הרי־יהודה, חורשת־טל, חמת טבריה, חצור, יחיעם, כוכב הירדן (בלבואר), כפר נחום, מגידו, מונטפורט, ממשית (כורנוב), מעיין־חרוד, מצדה, סביב חומות ירושלים העתיקה – אתר העופל, סוסיתא, סידני עלי, עבדת, עין־הבשור, עין־חמד (אקווה בלה), עין עבדת, קיסריה, שבטה ושדה עמודים.
[תיקון: תשכ״ח, תש״ל, תשל״ב־2, תשל״ד, תשל״ה, תשל״ו, תשל״ז, תשל״ח, תשל״ט, תש״ם, תש״ם־2, תש״ם־3, תש״ם־4, תשמ״א, תשמ״א־2, תשמ״א־3, תשמ״א־4, תשמ״ט]

תוספת שניה

(סעיף 21 [צ״ל: סעיף 24])

אגרות כניסה רגילות בשקלים חדשים:
בגן הלאומימבקרים מגיל 5 עד 18 המחיר כולל מע״ממבקרים מבוגרים מגיל 18 המחיר כולל מע״מקבוצה של 30 עד 40 בני נוער בגיל 5 עד 18 מחיר כולל מע״מקבוצה של 30 עד 40 מבוגרים מגיל 18 מחיר כולל מע״מ
אכזיב4.008.00120240
אפק2.505.0075150
ארמון הישאם (יריחו)2.004.0060120
אשקלון4.008.00120240
בית הכנסת בית אלפא (בקיבוץ חפציבה)1.302.603978
בית שאן2.505.0075150
בית שערים2.505.0075150
ברעם1.302.603978
גן השלושה (סחנה)4.008.00120240
הרודיון2.505.0075150
חורשת טל4.008.00120240
חמת טבריה1.302.603978
תל־חצור ומוזיאון2.004.0060120
יחיעם1.302.603978
כוכב הירדן2.004.0060120
כורסי1.302.603978
כורזין2.004.0060120
מגידו2.505.0075150
ממשית (כורנוב)1.302.603978
מעיין חרוד4.008.00120240
סבסטיה2.004.0060120
עבדת2.505.0075150
עין חמד (אקוה בלה)2.505.0075150
עין עבדת1.302.603978
קומראן2.505.0075150
קיסריה (כולל התאטרון הרומי)2.505.0075150
קלעת נמרוד2.004.0060120
קסטל1.302.603978
שבטה1.302.603978
תל־ערד1.302.603978
תל־יריחו2.004.0060120
בית הכנסת העתיק יריחו1.302.603978
מצדה – דרך הרכבל4.008.00120240
מצדה – שביל הנחש והסוללה2.505.0075150
פארק אשכול – בעונת הרחצה4.008.00120240
אחוזת קבר בן־גוריון – כניסה ללא תשלום.
מצדה – נסיעה ברכבל
הלוך ושוב (מבוגר)10
כיוון אחד (מבוגר)6
הלוך ושוב (נוער, חיילים, סטודנטים)6
(כיוון אחד (נוער, חיילים, סטודנטים)4
בפארקים אשכול, אפק וכרמל
דמי חניהרכב נוסעים פרטי5
דמי חניהמיניבוס20
דמי חניהאוטובוס40
אגרות כניסה מיוחדות
1.
האנשים והקבוצות המפורטים להלן ישלמו בגנים הלאומיים (למעט בפארקים) 75% מדמי הכניסה למבוגר:
(א)
קשישים – נשים מעל 60 וגברים מעל 65.
(ב)
סטודנטים.
(ג)
חברי החברה להגנת הטבע וחברי ארגון אכסניות הנוער.
2.
בגנים לאומיים, שניהולם משותף עם הרשויות המקומיות שבתחומן, אכזיב, אפק, אשכול, אשקלון, גן־השלושה (סחנה) ומעיין חרוד, ייהנו תושבי הישוב הסמוך להם מהנחות מיוחדות בכניסה אליהם, על סמך סידורים מיוחדים שייעשו בין רשות הגנים הלאומיים ובין הרשויות המקומיות והישובים, כאמור.
כרטיס אישי
כרטיס אישי ששם המבקר רשום עליו אינו ניתן להעברה ולשימוש אדם אחר; מחיר הכרטיס – 22 שקלים חדשים. הכרטיס ניתן לרכישה במשרדנו בתל־אביב. הכרטיס מקנה זכות לבקר בכל הגנים הלאומיים תוך 14 יום מהביקור הראשון, או תוך 21 יום מהביקור בגן הראשון לקבוצות תיירים מחוץ־לארץ והמגיעים לתקופה ארוכה יותר מ־14 יום, וזאת לפי אישור מיוחד של רשות הגנים הלאומיים.
שיעור תשלום יחסי
קבוצות שמספר אנשיהן עולה על 40 מבקרים, אגרת הכניסה לכל מבקר שמעל ל־40 תהיה בשיעור המתאים באופן יחסי לדמי הכניסה של מבקר בודד בקבוצה בת 40 מבקרים.
[תיקון: תשל״ב־2, תשל״ו, תשל״ז, תשל״ח, תשל״ט, תש״ם, תש״ם־2, תש״ם־3, תש״ם־4, תשמ״א, תשמ״א־2, תשמ״א־3, תשמ״ט]

תוספת שלישית

(סעיף 25)

פטורים מאגרות כניסה
1.
בעלי אישור כניסה מטעם רשות הגנים הלאומיים.
2.
עובדי המדינה ועובדי רשויות מקומיות, לשם מילוי תפקידם (פרט לשבתות וחגים).
3.
עתונאים וצלמים של העתונות והטלויזיה, לשם מילוי תפקידם – בתיאום מראש.
4.
מדריכי תיירים הנושאים תעודת מדריך מוסמך בת תוקף בעת מילוי תפקידם.
5.
חיילים בשירות חובה.
6.
7.
8.
סטודנטים לארכיאולוגיה המציגים תעודת סטודנט לארכיאולוגיה, פרט לגנים הלאומיים אכזיב, אפק, אשכול, אשקלון, גן־השלושה (סחנה), חורשת טל, מעיין חרוד, ועין־חמד.
9.
ילדים מתחת לגיל 5.


כ״ה בחשון תשכ״ז (8 בנובמבר 1966)
  • יעקב ינאי
    ממלא מקום יושב ראש רשות הגנים הלאומיים
  • נתאשר.
    חיים משה שפירא
    שר הפנים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.